Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr upoważnień Prezydenta Miasta 2010 rok

<>

Lp.

Osoba upoważniona

Data udzielonego upoważnienia lub pełnomocnictwa

Zakres upoważnienia lub pełnomocnictwa

1.

Aplikant Straży Miejskiej w Koszalinie

04.01.2010 r.

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia.

2.

 

Dyrektor  szkoły Podstawowej Nr 22 w Koszalinie

 

04.01.2010 r.

Pełnomocnictwo do wynajmowania, wydzierżawiania bądź użyczania nieruchomości lub ich części pozostających w trwałym zarządzie – na zasadach określonych w uchwale Nr XXXIII/524/2006 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości komunalnych przekazanych miejskim jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd i do reprezentowania przed sądami Miasta Koszalina – Szkoły Podstawowej Nr 22 w Koszalinie w ww. sprawach.

3.

Zastępca prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej

07.01.2010 r.

Wyznaczenie na czas nieobecności pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta do kierowania bieżącymi sprawami Miasta oraz do kierowania Urzędem Miejskim w Koszalinie.

4.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

13.01.2010 r.

Upoważnienie do podpisania umowy na: „budowę i przebudowę dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina odcinek od ul. Gnieźnieńskiej do ul. BowiD- I etap – droga zbiorcza łącząca ul. 4 Marca przez ul. Gnieźnieńska, ul. Połczyńską z ul. Słowiańską wraz z niezbędną infrastrukturą: sieciami kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągową, elektryczną, telekomunikacyjną i gazową” do kwoty brutto 14.865.671,64 zł. 

5.

Strażnicy Straży Miejskiej, członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych, pracownicy Urzędu Miejskiego w Koszalinie 

13.01.2010 r.

  Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Koszalina.

6.

Inspektor Referatu Wymiaru Podatków w Wydziale Finansowym

14.01.2010 r.

  Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych ustalających wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w okresie od 18 stycznia do 27 lutego 2010 r.

7.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej

14.01.2010 r.

  Upoważnienie do podejmowania wszelkich działań mających na celu wykonanie zamierzenia ponownego uruchomienia lotniska cywilnego w Zegrzu Pomorskim koło Koszalina

8.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej

14.01.2010 r.

  Upoważnienie do reprezentowania Gminy Miasto Koszalin oraz do wykonywania w imieniu Gminy Miasto Koszalin prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego w 2010 roku. 

9.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

15.01.2010 r.

  Upoważnienie do podpisania ze Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie – umowy użyczenia (na okres trzech miesięcy) samochodu osobowego Ford Transit o numerze rejestracyjnym KGN 6509, będącego na wyposażeniu Ośrodka, służącego do przewozu osób niepełnosprawnych.

10.

p.o. Kierownika Referatu Egzekucji  Wydziale Księgowości

20.01.2010 r.

  Upoważnienie do podpisywania tytułów wykonawczych (nadawania klauzuli wykonalności).

11.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie 

20.01.2010 r.

  Upoważnienie do podpisania na okres dwóch lat umowy z Telekomunikacją Polską S.A na dostęp do Internetu DSL 1000 w budynku przy ul. Podgórnej 16 w Koszalinie, w którym mieści się Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności – do kwoty 2.825, 52 zł. (brutto).

12.

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Koszalinie

20.01.2010 r.

  Upoważnienie do dostarczania przesyłek za potwierdzeniem odbioru w imieniu Prezydenta Miasta Koszalina.

13.

Pracownicy Wydziału Architektury i Urbanistyki

29.01.2010 r.

  Upoważnienie do podpisywania klauzul ostateczności decyzji oraz zaświadczeń o samodzielności lokalu.

14.

Podinspektor w Wydziale Architektury i Urbanistyki

29.01.2010 r.

  Upoważnienie do podpisywania pism przekazujących organowi nadzoru budowlanego kopie zgłoszeń wynikających z przepisów Prawa budowlanego 

15.

Pracownicy Wydziału Nieruchomości oraz Zastępcy Prezydenta Miasta

02.02.2010 r.

  Pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Miasto Koszalin przy czynnościach prawnych dotyczących zarządu mieniem Gminy w zakresie ograniczonych praw rzeczowych.

16.

Podinspektor  w Biurze Działalności Gospodarczej 

08.02.2010 r.

  Upoważnienie do wydawania zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawania wypisów z ewidencji działalności gospodarczych i udzielania informacji dotyczących przedsiębiorców zarejestrowanych w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej.  

17.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

17.02.2010 r.

  Upoważnienie do podpisania umowy na: „Usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych na terenie Miasta Koszalina” do kwoty 1.872.889,43 zł.  

18.

Inspektor w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych

17.02.2010 r.

  Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości realizacji umów dotyczących funkcjonowania stanowisk pracy utworzonych dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz umów dotyczących przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

19.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

22.02.2010 r.

  Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych oraz finansowych związanych ze złożeniem wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie o dofinansowanie projektu „Przebudź się – aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  pozostających bez zatrudnienia”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym)

20.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

22.02.2010 r. 

  Upoważnienie Dyrektora Zarządu dróg Miejskich w Koszalinie do realizacji projektu pn. „Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych we mieście Koszalin wraz z oznakowaniem” 

21.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

26.02.2010 r.

  Pełnomocnictwo do podpisania umowy na wykonywanie robót konserwacyjnych w lokatach i częściach wspólnych, na terenach zewnętrznych nieruchomości zarządzanych (administrowanych) przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w branży ogólnobudowlanej w zakresie obejmującym roboty dekarsko-blacharskie, murarsko-tynkarsko-malarskie, stolarskie, szklarskie i ślusarstwa ogólnego, w tym: roboty konserwacyjne, nie stanowiące robót budowlanych w świetle ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, roboty i czynności gospodarczo – porządkowe (oflagowanie, sprzątanie, wycinka drzew), awaryjne roboty remontowe  - do kwoty 561.750,00 zł. brutto.    

22.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

26.02.2010 r.

  Upoważnienie do podpisania umowy na „Przebudowe ul. Niepodległości w Koszalinie” do kwoty 1.512.926,25 zł. (brutto)

23.

Podinspektor  i Stażysta w Wydziale Spraw Obywatelskich

02.03.2010 r.

  Upoważnienie do dokonywania czynności wynikających z art. 32 ust. 6 pkt 1 oraz ust. 9 i 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004, poz. 2416 z późn. zmianami): sprawdzania tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, prowadzenia listy stawiennictwa osób, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej i wypłacania świadczenia, na zasadach określonych w art. 52 ust. 2 i 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz przygotowywania dokumentów niezbędnych do wszczęcia procedur w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w stosunku do osób, które bez uzasadnionej przyczyny nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej.   

24.

Podinspektorzy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Koszalinie 

02.03.2010 r.

  Upoważnienie do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych.

25.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

15.03.2010 r.

  Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Zimowe utrzymanie ulic na terenie Miasta Koszalina” do kwoty 799.929,90 zł. (brutto).

26.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

15.03.2010 r.

  Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta Koszalina” do kwoty 1.598.810,00 zł. (brutto). 

27.

Pracownicy Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

16 marca 2010 r.

  Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli w zakresie celowości wydatkowania środków finansowych przekazanych na podstawie porozumień w 2009 r. zawartych pomiędzy Miastem Koszalin oraz Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie przy udziale Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie.

28.

p.o. Kierownika Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

16.03.2010 r.

  Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych oraz załatwiania spraw i podpisywania między innymi zawiadomień, wypisów, miejskich zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków, rachunków uproszczonych i faktur VAT, dokumentów związanych z gromadzeniem i prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępniania danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i budynków.

29.

Kierownik Referatu Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

16.03.2010 r.

  Upoważnienie do podpisywania wypisów, wyrysów oraz wypisów i wyrysów z operacji ewidencji gruntów, rachunków uproszczonych i faktur VAT  za wydawania wypisów, wyrysów, dokumentacji związanych z gromadzeniem i prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontroli opracowań, wniosków o przeprowadzenie postępowania w celu ustalenia i ukarania sprawcy zniszczenia, uszkodzenia znaków geodezyjnych podlegających ochronie, zatwierdzania projektów osnów szczegółowych.

30.

Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych 

16.03.2010 r.

  Upoważnienie do podpisywania wniosków o refundację kwoty świadczeń pieniężnych wypłacanych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych przez Powiatowy urząd pracy w Koszalinie na podstawie Porozumienia Nr 09/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. zawartego pomiędzy Gminą Miasto Koszalin a Powiatem Koszalińskim.

31.

Pracownicy w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

23.03.2010 r.

  Upoważnienie do podpisywania dokumentów związanych z gromadzeniem i prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontroli opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnienia tego zasobu zainteresowanym jednostkom i osobom fizycznym oraz wypisów, wyrysów oraz wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów oraz do udostępniania danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i budynków.

32.

Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

26.03.2010 r.

  Upoważnienie do udostępnienia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zainteresowanym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego oraz osobom fizycznym i prawnym i udostępniania danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i budynków zainteresowanym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego oraz baz danych ewidencji gruntów i budynków.

33.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

29.03.2010 r.

  Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Gminy Miasto Koszalin w sprawach wynikających z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane a w szczególności do: występowania w sprawach pozwoleń i zgłoszeń wykonywania robót budowlanych i składania oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.  

34.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

31.03.2010 r.

  Upoważnienie do podpisania umowy na „przebudowę ul. Gnieźnieńskiej na odcinku od ul. 4 Marca do ul. Połczyńskiej w Koszalinie etap I” do kwoty 2.265.374,15 zł. (brutt0)

35.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

1.04.2010 r.

  Upoważnienie do przeprowadzenia korespondencji oraz przekazania i podpisywania informacji o postępach rzeczowych i wysokościach zaangażowanych środków finansowych tj. sprawozdań miesięcznych dotyczących realizacji projektu pn. „Przebudowa ul. Niepodległości w Koszalinie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

36.

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

1.04.2010 r.

  Upoważnienie do prowadzenia korespondencji oraz przekazywania i podpisywania informacji o postępach rzeczowych i wysokościach zaangażowanych środków finansowych tj. sprawozdań miesięcznych dotyczących realizacji projektu pn. „Przebudowa ul. Niepodległości w Koszalinie” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

37.

Inspektor w Wydziale Księgowości

07.04.2010 r.

  Upoważnienie do reprezentowania Urzędu Miejskiego w Koszalinie przed sądami powszechnymi w sprawie Sygn. Akt Ds.502/10 Prokuratury Rejonowej w Koszalinie.

38.

Inspektor w Wydziale Komunikacji

07.04.2010 r.

  Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących uprawnień do kierowania.

39.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

07.04.2010 r.

  Upoważnienie do przejęcia w imieniu Miasta Koszalina od Gminy Będzino protokołem przekazania – przejęcia w użyczenie dróg stanowiących własność Gminy Będzino na podstawie umowy użyczenia oraz protokołem zdawczo – odbiorczym przeniesienia własności oświetlenia, stanowiącego własność Gminy Będzino – na podstawie umowy odpłatnego przeniesienia własności.   

40.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

15.04.2010 r.

  Pełnomocnictwo do podpisania umowy na ”Opróżnienie koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach drogowych ulic na terenie Miasta Koszalina” do kwoty 523.872.00 zł. (brutto).  

41.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

15.04.2010 r.

  Pełnomocnictwo do podpisania umowy na okres dwóch lat z operatorem sieci komórkowej „Orange” PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa – na świadczenie usług telefonii komórkowej. 

42.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie 

15.04.2010 r.

  Pełnomocnictwo do przekazania Szpitalowi Wojewódzkiemu w Koszalinie we formie darowizny samochodu osobowego marki Ford Transit o numerze rejestracyjnym KGN 6509.

43.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie 

15.04.2010 r.

  Pełnomocnictwo do podpisania umowy obowiązującej od 01 maja 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. na codzienne przygotowywania, wydawanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku podopiecznym Ośrodka z podmiotami: Stowarzyszeniem „S.O.S” Organizacja Pożytku Publicznego Koszalin, ul. Zwycięstwa 6a/26 do kwoty 215.600,00 zł. brutto i Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym Violetta Puzan, Koszalin, ul. Juliana Krzyżanowskiego 26 do kwoty 147.000,00 zł. brutto. 

44.

Podinspektor w Wydziale Edukacji

16.04.2010 r.

  Upoważnienie w związku z pełnieniem funkcji Kierownika Projektu „Programu poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Koszalinie”.  

45.

Inspektor w Wydziale Księgowości

16.04.2010 r.

  Upoważnienie w związku z pełnieniem funkcji Asystenta ds. Plac Projektu „Programu poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Koszalinie”.  

46.

Pracownik Gimnazjum Nr 2

16.04.2010 r.

  Upoważnienie w związku z pełnieniem funkcji Szkolnego Koordynatora Projektu „Programu poprawy osiągnięć edukacyjnych uczniów Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Koszalinie”.  

47.

Główny Specjalista w Wydziale Architektury i Urbanistyki 

16.04.2010 r.

  Powierzenie sporządzania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

48.

Inspektor w Wydziale Komunikacji

23.04.2010 r.

  Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli działalności gospodarczej w zakresie spełniania warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, kontroli prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów i prowadzenia wymaganej dokumentacji i kontroli dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem osób ubiegających się o wydanie uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym. 

49.

Kierownicy Referatów w Wydziale Nieruchomości

23.04.2010 r.

  Upoważnienie – w czasie nieobecności Dyrektora Wydziału Nieruchomości – do podpisywania i parafowania pism z zakresu spraw realizowanych przez poszczególne referaty Wydziału Nieruchomości.

50.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

23.04.2010 r.

   Pełnomocnictwo do podpisania aneksu do umowy z Polską telefonią Cyfrową Sp. z o.o. na okres dwóch lat – na świadczenie usług telefonii stacjonarnej pod nazwą Nowa Era Domowa Opartej na sieci komórkowej pod marką Era. 

51.

Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

30.04.2010 r.

  Upoważnienie do załatwiania spraw dotyczących sporządzania spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do glosowania.

52.

Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich

30.04.2010 r.

  Upoważnienie do sporządzania aktów  pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

53.

Inspektor w  Biurze Działalności Gospodarczej

30.04.2010 r.

   Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli w obiektach w których świadczone są usługi hotelarskie i których ewidencja prowadzona jest przez prezydenta Miasta Koszalina zgodnie z ustawą o usługach turystycznych.

54.

Aplikant Straży Miejskiej

04.05.2010 r.

  Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w przepisach prawnych.

55.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej

05.05.2010 r.

  Upoważnienie do wydawania decyzji dotyczących stosowania ulg z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno – prawnym. 

56.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej

05.05.2010 r.

  Upoważnienie do wydawania decyzji dotyczących stosowania ulg z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno – prawnym.  Upoważnienie obowiązuje wyłącznie w czasie nieobecności Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej.

57.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Koszalinie

10.05.2010 r. 

  Pełnomocnictwo do podpisania umowy dotyczącej dwóch numerów służbowych telefonów komórkowych Zastępców Dyrektora Ośrodka – na okres dwóch lat z operatorem sieci komórkowej „Orange” PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01 –230 Warszawa – na świadczenie usług telefonii komórkowej

58.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

10.05.2010 r.

  Pełnomocnictwo do przekazania (drukami PT) urządzeń zabawowych i sportowych zamontowanych na poszczególnych placach zabaw i boiskach sportowych wymienionym właścicielom i zarządcom: KSM „Na Skarpie” w Koszalinie, KSM „Nasz Dom” w Koszalinie, KSM „Przylesie” w Koszalinie, SM „Jutrzenka” w Koszalinie, Własnościowo  -  Lokatorskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaskółka” w Koszalinie, Regionalnej Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych „INWEST – DOM”  w Koszalinie, poszczególnym Wspólnotom Mieszkaniowym Nieruchomości w Koszalinie.    

59.

Inspektor w Wydziale Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

12.05.2010 r.

  Upoważnienie do reprezentowania Miasta w zakresie złożenia wniosku o rejestrację w systemie rejestracji i identyfikacji EORI w Urzędzie  Celnym w Koszalinie.

60.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej 

12.05.2010 r.

  Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Koszalin w sprawie realizacji wizyty przygotowawczej w ramach Programu Leonardo da Vinci, w tym do: podpisania wniosku o dofinansowanie wizyty, podpisania umowy o dofinansowanie, aneksowania umowy, dalszych działań związanych z realizacja wizyty i jej rozliczaniem.   

61.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

18.05.2010 r.

  Pełnomocnictwo do podpisania na okres dwóch lat aneksu do umowy z operatorem sieci komórkowej „Orange” PTK Centartel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa – na świadczenie usług bezprzewodowego, komórkowego dostępu do internetu.  

62.

Dyrektor Przedszkola Nr 21 w Koszalinie

18.05.2010 r.

  Pełnomocnictwo do wykonywania uprawnień wynajmującego w ramach istniejących w dniu przekazania nieruchomości w trwały zarząd wskazanych umów.

63.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

24.05.2010 r.

  Upoważnienie do podpisania umowy na: „Remonty nawierzchni bitumicznych” do 1.322.955,70 zł.

64.

Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

31.05.2010 r.

  Upoważnienie do załatwiania spraw dotyczących sporządzania spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do glosowania.

65.

Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

31.05.2010 r.

  Upoważnienie do załatwiania spraw  w związku z ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

66.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

31.05.2010 r.

  Pełnomocnictwo – w związku z realizacją projektu „Cały świat w naszych rękach” w lokalnym konkursie grantowym Działaj Lokalnie VII – do złożenia wniosku o dotację na projekt, dokonywanie czynności prawnych i finansowych dot. projektu, reprezentowania wnioskodawcy projektu, podejmowania decyzji związanych z realizacja projektu i rozliczania projektu.

67.

Dyrektor Bursy Międzyszkolnej

31.05.2010 r.

  Upoważnienie do zawarcia z osobą nie będącą pracownikiem Bursy Międzyszkolnej umowy – zlecenia na zmodyfikowanie i uzupełnienie opracowania systemu HACCP.

68.

Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

1.06.2010 r.

   Upoważnienie do odbioru z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie 2000 szt. formularzy dowodowych.

69.

Sekretarz Miasta

1.06.2010 r.

  Upoważnienie do podpisania spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Koszalina w celu przeprowadzenia w dniu 20 czerwca 2010 r. wyborów Prezydenta RP.

70.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

7.06.2010 r.

  Upoważnienie do podpisania umowy z firmą UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. na okres jednego roku od dnia jej podpisania na wymagana ustawowo usługę Elektronicznego Urzędu podawczego w Ośrodku. 

71.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej

07.06.2010 r.

  Upoważnienie do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnej należących do kompetencji prezydenta Miasta, określonych przepisami prawa, udzielania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, realizujących zadania z zakresu nadzoru budowlanego – urlopów, a także podejmowania decyzji o ich wyjazdach służbowych, podpisywania dokumentacji finansowo – księgowej, stanowiącej podstawę realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej – upoważnienie wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2010 r.

72.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej

07.06.2010 r.

  Upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Koszalina w zakresie zarządu mieniem - upoważnienie wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2010 r.

73.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej

07.06.2010 r.

  Upoważnienie do dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Miasta Koszalina, a w szczególności do: podpisywania umów na realizację zadań finansowanych z Funduszu, wyrażania zgody na dokonywanie zakupów, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223  poz. 1655 z późn. zmianami) oraz zakupów, do których nie mają zastosowania przepisy tej ustawy, podpisywania dokumentacji finansowo – księgowej związanej z gospodarowaniem środkami Funduszu, podpisywania wypisów oraz wyrysów, a także wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, udostępniania danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i budynków osobom fizycznym i prawnym, załatwiania spraw Miasta Koszalina w zakresie prowadzonych przez Miasto sporów sądowych, w tym w szczególności do podejmowania decyzji w przedmiocie wnoszenia pozwów, zawierania ugód sądowych i wnoszenia środków odwoławczych (z wyłączeniem spraw sądowych dotyczących Urzędu Miejskiego w Koszalinie toczących się przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych) -  upoważnienie wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2010 r.

74.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej

07.06.2010 r.

  Upoważnienie do wykonywania obowiązków administratora danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn, zmianami) -  upoważnienie wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2010 r.

75.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej

07.06.2010 r.

 Upoważnienie do załatwiania spraw wynikających z art. 65 oraz z art.     66 ustawy z dnia 14 czerwca 19690 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.u. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), regulujących odpowiednią właściwość miejscową i rzeczową - upoważnienie wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2010 r.

76.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej

07.06.2010 r.

  Upoważnienie do wykonywania czynności związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a w szczególności do wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, unieważnienia postępowania  - upoważnienie wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2010 r.

77.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej

07.06.2010 r.

  Upoważnienie do wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, do wydawania decyzji wygaszających zezwolenia na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych, wydawania decyzji zmieniających zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, wydawania decyzji dotyczących cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych    - upoważnienie wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2010 r.

78.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej

07.06.2010 r.

 Upoważnienie do podpisywania zarządzeń o wszczęciu kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych, protokołów z kontroli oraz dokumentów pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej, zaleceń pokontrolnych do kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, odpowiedzi na zalecenia pokontrolne organów kontroli -  upoważnienie wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2010 r.

79.

Zastępca Prezydenta ds.  Polityki  Gospodarczej 

07.06.2010 r.

  Upoważnienie do składania oświadczenia woli w imieniu Miasta Koszalina w zakresie zarządu mieniem w czasie nieobecności Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej -  upoważnienie wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2010 r.

80.

Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

08.06.2010 r.

  Upoważnienie do wykonania czynności wynikających z ustawy z   dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zmianami),

 

81.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

14.06.2010 r.

  Pełnomocnictwo w związku z realizacją Projektu „Koszaliński Program  Integracji Społecznej START”

82.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

14.06.2010 r.

  Upoważnienie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji w tych sprawach, przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

83.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

16.06.2010 r.

  Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Poprawienie stanu nawierzchni ul. Północnej i Starowiejskiej w Koszalinie” – do kwoty 758.360,54 zł. (brutto)

84.

Aplikanci Straży Miejskiej w Koszalinie

21.06.2010 r.

  Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

85.

Zastępca Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

21.06.2010 r.

  Upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

86.

Kierownik Referatu Wymiaru Podatków w Wydziale Finansowym

24.06.2010 r.

  Upoważnienie do podpisywania pism w formie dokumentu elektronicznego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

87.

Skarbnik Miasta Koszalina i Dyrektor Wydziału Księgowości

24.06.2010 r.

  Upoważnienie do podpisywania postanowień dotyczących niezałatwienia sprawy w ustawowym terminie oraz postanowień o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

88.

Zastępca Prezydenta ds. Przestrzennych

22.06.2010

  Pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa na terenie Miasta Koszalina.

89.

Zastępca Prezydenta ds. Przestrzennych

22.06.2010

  Pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Koszalin.

90.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

2.07.2010 r.

  Pełnomocnictwo do podpisania aneksów do umów z PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa na okres dwóch lat od dnia ich podpisania na świadczenie usług telefonii komórkowej pod marką Orange – dotyczących ośmiu numerów służbowych telefonów komórkowych użytkowanych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

91.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

2.07.2010 r.

  Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Remont ul. Dzierżęcińskiej na odcinku od ul. Topolowej do ul. Lubiatowskiej w Koszalinie” do kwoty 729.939,19 zł.

92.

Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

7.07.2010 r.

  Upoważnienie do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na obszarze Miasta Koszalina w zakresie ochrony środowiska przed hałasem.

93.

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Dubois

7.07.2010

  Pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Miasto Koszalin przed sądami powszechnymi przeciwko Firmie P.P.H.U „EUROKOM”  Anna Wrona, ul. Połtawska 34, 05-5000 Piaseczno.

94.

Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki

8.07.2010

  Upoważnienie do wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

95.

Kierownicy Referatów w  Wydziale Architektury i Urbanistyki

8.07.2010

  Upoważnienie do wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

96.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

9.07.2010

  Pełnomocnictwo do podpisania umowy na dystrybucję energii elektrycznej z Firmą ENERGA – OPERATOR Spółka Akcyjna  na okres do 31 maja 2010 r.

97.

p.o. Sekretarza Miasta Koszalina

14.07.2010

  Powierzenie spraw do załatwiania w imieniu Prezydenta Miasta Koszalina.

98.

p.o. Sekretarza Miasta Koszalina

14.07.2010

  Powierzenie prowadzenia spraw Miasta w zakresie zadań Sekretarza Miasta.

99.

p.o. Sekretarza Miasta Koszalina

14.07.2010

  Upoważnienie do wykonywania obowiązków administratora danych osobowych w Urzędzie  Miejskim w Koszalinie, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)

100.

p.o. Sekretarza Miasta Koszalina

14.07.2010

  Upoważnienie do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego, określonych w rozdziale 1 działu II ustawy prawo zamówień publicznych – w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193.000 EURO dla dostaw i usług.

101.

p.o. Sekretarza Miasta Koszalina

14.07.2010

  Upoważnienie do podpisywania zarządzeń o wszczęciu kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych, protokołów z kontroli oraz dokumentów pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej, zaleceń pokontrolnych do kierowników komórek organizacyjnych UM oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, odpowiedzi na zalecenia pokontrolne organów kontroli.   

102.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie 

15.07.2010

  Upoważnienie do podpisania umowy na Świadczenie usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych na terenie Miasta Koszalina” do kwoty 3.545.360,00 zł. (brutto).

103.

p.o. Sekretarza Miasta Koszalina

15.07.2010

  Upoważnienie do wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych, do wydawania decyzji wygaszających zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, wydawania decyzji zmieniających zezwolenia na sprze4daz i podawania napojów alkoholowych, wydawania decyzji dotyczących zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

104.

p.o. Sekretarza Miasta Koszalina

15.07.2010

  Upoważnienie do załatwiania spraw wynikających z art. 65 oraz art. 66 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, regulujących zasady przekazywania spraw do rozpatrzenia przez organ posiadający odpowiednia właściwość miejscową i rzeczową.

105.

Prezes Zarządu przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie

23.07.2010

  Powierzenie przygotowania i przeprowadzenia w imieniu Gminy Miasta Koszalin postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup materiałów na wykonanie nawierzchni  ścieżek w Alei Zasłużonych II do kwoty 100 000,00 zł.

106.

p.o. Sekretarza Miasta Koszalina

27.07.2010

  Upoważnienie do podpisywania dokumentacji finansowo – księgowej – w tym sprawozdań w zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego – stanowiącej podstawę realizacji wydatków budżetowych Miasta Koszalina i Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

107.

Kierownik Referatu Funduszy i Współpracy Zagranicznej w Wydziale Rozwoju i Współpracy Zagranicznej 

27.07.2010

  Upoważnienie – w czasie nieobecności Dyrektora Wydziału Rozwoju i Współpracy Zagranicznej  i nieobecności Inspektora w Wydziale Rozwoju i Współpracy Zagranicznej do podpisywania dokumentacji finansowo –księgowej, stanowiącej podstawę do realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Referatu Rozwoju Miasta w Wydziale Rozwoju i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie. 

108.

Inspektor w Wydziale Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

27.07.2010

 Upoważnienie - w czasie nieobecności Dyrektora Wydziału Rozwoju i Współpracy Zagranicznej  i nieobecności Kierownika referatu Funduszy i Współpracy Zagranicznej w Wydziale Rozwoju i Współpracy Zagranicznej do podpisywania dokumentacji finansowo – księgowej, stanowiącej podstawę do realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Referatu Funduszy i Współpracy Zagranicznej w Wydziale Rozwoju i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie. 

109.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

03.08.2010

  Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Budowa ścieżki pieszo- rowerowej przy ul. Szczecińskiej oraz przebudowa ścieżki rowerowej przy ul. Morskiej „ do kwoty 1.594.742,48 zł. (brutto).

110.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

03.08.2010

  Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Przebudowę ul. Obotrytów w Koszalinie wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej” do kwoty 1.001.278,13 zł. (brutto). 

111.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

03.08.2010

  Upoważnienie do załatwiania spraw i wykonania zadań na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o repatriacji, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych, rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie rodzinnych domów pomocy, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

112.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

03.08.2010

  Pełnomocnictwo do załatwiania spraw na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych rozporządzenia Ministra gospodarki, pracy i polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, ustawy o cmentarzu i chowaniu zmarłych, ustawy o pomocy społecznej. 

113.

Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

03.08.2010

  Pełnomocnictwo do załatwiania spraw na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz upoważnienie do załatwiania spraw i wykonywania zadań wyłącznie w czasie nieobecności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie. 

114.

Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

03.08.2010

1)      Pełnomocnictwo – wyłącznie w czasie nieobecności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie do załatwiania spraw na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, ustawy o cmentarzu i chowaniu zmarłych, ustawy o pomocy społecznej.

2)      Pełnomocnictwo – wyłącznie w czasie nieobecności Zastępcy Dyrektora ds. Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej.   

115.

Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Instytucjonalnej

03.08.2010

  Pełnomocnictwo do załatwiania spraw na podstawie ustawy o pomocy    społecznej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie  placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz upoważnienie do załatwiania spraw i wykonywania zadań wyłącznie w czasie nieobecności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie. 

116.

Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Instytucjonalnej

03.08.2010

  Pełnomocnictwo do załatwiania spraw na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz upoważnienie do załatwiania spraw i wykonywania zadań wyłącznie w czasie nieobecności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie. 

117.

Pracownicy Referatu Wymiaru Podatku w Wydziale Finansowym

10.08.2010

11.08.2010

 Upoważnienie do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT, stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w sprawach o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i umieszczania na fakturach VAT adnotacji o treści „przyjęto w dniu ... do zwrotu części podatku akcyzowego”.

118.

Kierownik Referatu Wymiaru Podatków w Wydziale Finansowym  i Inspektor w Wydziale Finansowym

10.08.2010

 Upoważnienie do umieszczania na fakturach VAT, stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w sprawach o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej adnotacji o treści „przyjęto w dniu ... do zwrotu części podatku akcyzowego”.

119.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

10.08.2010

  Pełnomocnictwo do podpisania ze szkołami i ajentami stołówek szkolnych na okres trwania roku szkolnego 2010-2011 – umów na przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia obiadu w dni zajęć szkolnych dzieciom, którym przyznano tę formę pomocy decyzją  administracyjną wydaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie. 

120.

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie 

10.08.2010

  Pełnomocnictwo -  wyłącznie podczas nieobecności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - do podpisania ze szkołami i ajentami stołówek szkolnych na okres trwania roku szkolnego 2010 -2011 – umów na przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia obiadu w dni zajęć szkolnych dzieciom, którym przyznano tę formę pomocy decyzją  administracyjną wydaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie. 

121.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

20.08.2010

  Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych oraz finansowych związanych ze złożeniem wniosku o dotację na projekt innowacyjny testujący „WEKTOR ZMIAN – Koszaliński System Wspierania Wychodzenia z Bezdomności” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

122.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

20.08.2010 r.

  Upoważnienie do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na obszarze Miasta Koszalina w zakresie ochrony środowiska.

123.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

24.08.2010 r.

  Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Utrzymanie czystości na ulicach Miasta Koszalina” do kwoty 3.708.712,16 zł. brutto.

124.

Główny Specjalista w Wydziale Nieruchomości

30.08.2010 r.

  Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących opłat adiacenckich i opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą planu zagospodarowania przestrzennego.

125.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

31.08.2010

  Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Przebudowa ulicy Stefana Żeromskiego w Koszalinie” do kwoty 746.640,09 zł. brutto.

126.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie 

31.08.2010

  Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta Koszalina – roboty uzupełniające” do kwoty 744.810,00 zł. brutto.

127.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie 

31.08.2010

  Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Przebudowa ulic: Jana Matejki i Stanisława Moniuszki w Koszalinie” do kwoty 4.199.234,28 zł. brutto.

128.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 18 w Koszalinie 

3.09.2010

  Pełnomocnictwo do wynajmowania, wydzierżawiania bądź użyczania nieruchomości lub ich części pozostających w trwałym zarządzie – na zasadach określonych w uchwale XXXIII/524/2006 Rady Miejskiej w Koszalinie i do reprezentowania przed sądami Miasta Koszalina – Szkoły Podstawowej Nr 18 w Koszalinie w ww. sprawach.

129.

Pracownicy Wydziału Architektury i Urbanistyki 

9.09.2010

  Upoważnienie do podpisywania klauzul ostateczności decyzji.

130.

p.o. Sekretarza Miasta Koszalina

14.09.2010

  Upoważnienie do zatwierdzania dokumentacji finansowo – księgowej – w tym sprawozdań w zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego – stanowiącej podstawę realizacji wydatków budżetowych Miasta Koszalina i Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

131.

p.o. Sekretarza Miasta Koszalina

14.09.2010

  Upoważnienie do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika    zamawiającego, określonych w rozdziale 1  działu II ustawy Prawo zamówień publicznych – w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartości nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193.000 EURO dla dostaw, usług i robót budowlanych.   

132.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

16.09.2010

  Upoważnienie do podpisania umowy na „Budowę i przebudowę dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina połączenie ul. BOWiD z ul. Władysława IV – opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych” do kwoty 35.299.480,00 zł.  (brutto).  

133.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

20.09.2010

  Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Przebudowę ul. Gnieźnieńskiej na odcinku od ul. 4 Marca do ul. Połczyńskiej w Koszalinie – etap I – roboty dodatkowe” do kwoty 673.784,94 zł.

134.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

20.09.2010

  Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Przebudowę ul. Gnieźnieńskiej na odcinku od ul. Połczyńskiej do ul. 4 Marca w Koszalinie – etap II – roboty dodatkowe” – do kwoty 3.692.216,43 zł. brutto.

135.

Zastępca Prezydenta Miast ds. Polityki Gospodarczej

21.09.2010

  Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Koszalina w zakresie zarządu mieniem, dotyczących podpisywania umów pomiędzy Gminą Miasto Koszalin a Wykonawcami oraz podpisywania korespondencji w imieniu Gminy Miasto Koszalin w sprawie realizacji umów.

136.

Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich

29.09.2010

  Upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do glosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Koszalinie, wyborów Prezydenta Miasta Koszalina oraz wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (II tura 5 grudnia 2010 r.)

137.

Zastępca Prezydenta Miasta Koszalina ds. Polityki Społecznej

29.09.2010

  Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Koszalin, w sprawie realizacji projektów w ramach Programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci, w tym do: podpisywania wniosków o dofinansowanie projektów, podpisywania umowy o dofinansowanie realizacji projektów, aneksowania umów, dalszych działań związanych z realizacją projektów i ich rozliczaniem.

138.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

30.09.2010

 Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Przebudowę i remont Parku Osiedlowego ABC przy ul. Wańkowicza w Koszalinie do kwoty 1.882.832,61 zł. (z VAT).

139.

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Koszalinie

06.10.2010

  Upoważnienie do prowadzenia pojazdów służbowych.

140.

Inspektor w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym

06.10.2010

  Upoważnienie do sporządzania Upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do glosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Koszalinie, wyborów Prezydenta Miasta Koszalina oraz wyborów do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (II tura 5 grudnia 2010 r.)

141.

Podinspektor w Wydziale Geodezji. Kartografii i Katastru

08.10.2010

  Upoważnienie do podpisywania wypisów, wyrysów z operatu ewidencji gruntów, rachunków uproszczonych i faktur VAT za wydawania wypisów, wyrysów oraz wypisów i wyrysów, poświadczenie wypisów i wyrysów oraz udzielenie informacji z operatu ewidencyjnego Miasta Koszalina.

142.

Inspektor w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych

12.10.2010 r.

  Upoważnienie do kontroli jednostek wymienionych w planie kontroli na 2010 r. stanowiącym załącznik do niniejszego upoważnienia – w zakresie przestrzegania przez te jednostki obowiązków wynikających z umów zawartych w 2010 r. z Gminą Miasto Koszalin w sprawie organizacji i finansowania prac społecznie użytecznych.

143.

Inspektor w Biurze ds. Realizacji Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Koszalin – etap I”

12.10.2010 r.

  Upoważnienie – w czasie nieobecności Kierownika biura ds. Realizacji Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Koszalin – etap I” – do zatwierdzania pod względem merytorycznym dokumentacji finansowo – księgowej, stanowiącej podstawę do realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Biura.

144.

Inspektor w Biurze ds. Realizacji Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m.

12.10.2010 r.

  Upoważnienie – w czasie nieobecności Kierownika biura ds. Realizacji Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Koszalin – etap I” – do zastępowania Kierownika Biura w zakresie spraw organizacyjnych oraz do podpisywania bieżącej korespondencji Biura.

145.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

28.10.2010  

  Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Zimowe utrzymanie ulic na terenie Miasta Koszalina od 1.11.2010 r. do 31.03.2013” do kwoty 7 140 062, 33 zł. łącznie z podatkiem VAT .

146.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 22

28.10.2010 

  Upoważnienie do protokolarnego przejęcia w imieniu Miasta Koszalina od Gminy Będzino bezpłatnego używania nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Szkolnej 1 – związanego z funkcjonowaniem szkoły. 

147.

Dyrektor Wydziału Inwestycji

28.10.2010

  Upoważnienie do występowania w imieniu Miasta Koszalina w sprawach  wynikających z ustawy Prawo budowlane, związanych z realizacją inwestycji i remontów oraz w sprawach wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, o drogach publicznych i ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

148.

Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych

02.11.2010

  Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych określonych w ustawie o sporcie i ustawie Prawo o stowarzyszeniach, wydawania zaświadczeń o rejestracji  stowarzyszeń i klubów sportowych oraz załatwiania sprawa określonych w art. 8 ust. 5 pkt. 2 ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. 

149.

Inspektor w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

08.11.2010

  Upoważnienie do prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie. 

150.

Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich

08.11.2010

  Upoważnienie do przyjmowania wniosków o wydane dowodu osobistego oraz do wydawania dowodów osobistych, w miejscu pobytu osób na terenie Miasta Koszalina, które nie mogą stawiać się w Urzędzie z powodu choroby, kalectwa lub innej nie dającej się pokonać przeszkody.

151.

Dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

12.11.2010

  Pełnomocnictwo do zawarcia w ramach środków finansowych posiadanych przez Miejską Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Koszalinie umowy zlecenia z osobą świadczącą usługi informatyczne w 2011 r.

152.

Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

16.11.2010

  Upoważnienie do udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zainteresowanym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego oraz osobom fizycznym i prawnym oraz udostępniania danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i budynków zainteresowanym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego oraz baz danych ewidencji gruntów i budynków.

153.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

18.11.2010

  Pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Miasto Koszalin przed Wojewódzkim Urzędem pracy w Szczecinie do podpisania wniosku o dofinansowania realizacji ww. projektu, podpisania umowy oraz wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją ww. projektu.

154.

Zastępca Dyrektora ds. pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

30.11.2010

  Pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Miasto Koszalin przed Wojewódzkim Urzędem pracy w Szczecinie do podpisania wniosku o dofinansowania realizacji projektu „WEKOTR ZMIAN – Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności”, podpisania umowy oraz wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją ww. projektu.

155.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

2.12.2010

 Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta Koszalina” na kwotę 1.199.260,00 zł. łącznie z podatkiem VAT.

156.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 7

6.12.2010

  Pełnomocnictwo w związku z realizacją przez Gminę Miasto Koszalin oraz Zespół Szkół Nr 7 projektu pn. „poznajmy nowe technologie budowlane i korzystamy z doświadczeń Unii Europejskiej” w ramach Programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci.

157.

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa Wydziału Nieruchomości
oraz
Inspektorzy w Wydziale Nieruchomości

14.12.10

  Pełnomocnictwo do reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach przed samorządowym Kolegium Odwoławczym w Koszalinie, w sprawach aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa, położonych w graniach administracyjnych Miasta Koszalina.

158.

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Miasta
oraz
Inspektorzy w Wydziale Nieruchomości

14.12.2010

  Pełnomocnictwo do występowania w postępowaniach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Koszalinie w sprawach dotyczących zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Koszalin.

 

 

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

 

Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Urzędu Miejskiego przed sądami powszechnymi w sprawach o ustanowienie kuratora dla osób nieobecnych.

 

Gońcy Urzędu Miejskie0go w Koszalinie

 

Upoważnienie do dostarczania przesyłek za potwierdzeniem odbioru w imieniu Prezydenta Miasta Koszalina.

 

Zastępcy Prezydenta Miasta

 

Pełnomocnictwo do reprezentowania Miasta Koszalina oraz do wykonywania w imieniu Miasta Koszalina prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółek Miasta.

 

Audytor Wewnętrzny

 

Upoważnienie do przeprowadzania audytu wewnętrznego

 

Pracownicy Biura Kontroli
i pracownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Koszalinie

 

Jednorazowe upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach podlegających kontroli organów Miasta Koszalina.

Metadane

Źródło informacji:Monika Mioduszewska
Data utworzenia:2010-01-15 14:35:33
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2010-01-15 14:36:05
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2010-01-15 14:38:36
Ostatnia zmiana:2011-03-01 15:18:33
Ilość wyświetleń:10239

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij