Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr upoważnień Prezydenta Miasta 2011 rok

 

Lp.

Osoba upoważniona

Data udzielonego upoważnienia lub pełnomocnictwa

Zakres upoważnienia lub pełnomocnictwa

1.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej

03.01.2011

Powierzenie prowadzenia spraw w zakresie zadań Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej.

2.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej

03.01.2011

Upoważnienie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych należących do kompetencji Prezydenta Miasta, określonych przepisami prawa, do udzielania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej – urlopów, a także  podejmowania decyzji o ich wyjazdach służbowych oraz do podpisywania dokumentacji finansowo – księgowej, stanowiącej podstawę realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej.

3.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej 

03.01.2011

Upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Koszalina w zakresie zarządu mieniem w czasie mojej nieobecności.

4.

Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

03.01.2011

Upoważnienie wykonywania czynności w związku z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

5.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej

10.01.2011

Powierzenie prowadzenia spraw w zakresie zadań Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej.

6.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej

10.01.2011

Upoważnienie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych należących do kompetencji Prezydenta Miasta, określonych przepisami prawa, do udzielania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, realizujących zadania z zakresu nadzoru budowlanego – urlopów, a także  podejmowania decyzji o ich wyjazdach służbowych oraz do podpisywania dokumentacji finansowo – księgowej, stanowiącej podstawę realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej.

7.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

19.01.2011

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zarządu.

8.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych

19.01.2011

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zarządu.

9.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

19.01.2011

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Ośrodka.

10.

Dyrektor Żłobka Miejskiego

19.01.2011

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Żłobka.

11.

Dyrektor Zespołu Obsługo Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie

19.01.2011

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu.

12.

Inspektor w Wydziale Finansowym

20.01.2011

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych ustalających wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego osobom fizycznym. 

13.

Dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie

24 stycznia 2011

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na okres 24 miesięcy z Telekomunikacją Polską S.A w zakresie świadczenia usługi dostępu do Internetu DSL.

14.

Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

3.02.2011

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Ośrodka – wyłącznie w czasie nieobecności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie, spowodowanej urlopem, długotrwałą chorobą lub inna nieobecnością w pracy.

15

Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Instytucjonalnej  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

3.02.2011

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Ośrodka – wyłącznie w czasie jednoczesnej nieobecności Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie, spowodowanej urlopem, długotrwałą chorobą lub inna nieobecnością w pracy.

16.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

3.02.2011

Pełnomocnictwo do podpisania umowy obowiązującej w okresie od 1 marca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. ze Stowarzyszeniem „S.O.S” Organizacją Pożytku Publicznego, Koszalin, ul. zwycięstwa 6a/26 – na codzienne przygotowywanie, wydawania i umożliwienie spożycia gorącego posiłku podopiecznym Ośrodka – do kwoty 270.000,00 zł. brutto.

17.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie 

10.02.2011

Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych oraz czynności faktycznych w ramach realizacji Projektu „WEKTOR ZMIAN – Koszaliński Program  Wspierania Wychodzenia z Bezdomności” oraz do udzielania dalszego pełnomocnictwa.

18.

Zastępca Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

10.02.2011

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zarządu – wyłącznie w czasie nieobecności Dyrektora zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie, spowodowanej urlopem, długotrwałą chorobą lub nieobecnością w pracy.

19.

Referent Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

22.02.2011

Upoważnienie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania.

20.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

25.02.2011

Upoważnienie do podpisania umowy na zadanie „Rozbudowa ul. Paproci i Wrzosów w Koszalinie – etap I oraz remont ul. Kretomińskiej w Kretominie” do kwoty brutto 8.779.917,88 zł.

21.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

25.02.2011

Upoważnienie do podpisania umowy na zadanie „Remonty bieżące ulic Miasta Koszalina” do kwoty brutto 1.188.582,03 zł. 

22.

Zastępcy Prezydenta Miasta i pracownicy Wydziału Nieruchomości

28.02.2011

Pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Miasto Koszalin przy czynnościach prawnych, dotyczących zarządu mieniem gminy – na czas pozostawania w stosunku pracy.   

23.

Zastępcy Prezydenta Miasta i pracownicy Wydziału Nieruchomości

28.02.2011

Pełnomocnictwo do reprezentowania Skarbu Państwa przy czynnościach prawnych podejmowanych na rzecz lub w interesie Skarbu Państwa wykonywanych jako zadania z zakresu administracji rządowej – na czas pozostawania w stosunku pracy.

24.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

02.03.2011

Pełnomocnictwo do podpisania umów na okres dwóch lat z Telekomunikacją Polską S.A. na świadczenie usług telefonii stacjonarnej do kwoty 4.343,13 zł. i dostęp do internetu – do kwoty 2.318,55 zł.  

25.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

08.03.2011

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych.

25.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

08.03.2011

Pełnomocnictwo do załatwiania spraw, zawierania umów i rozwiązywania umów oraz zawierania porozumień.

26.

Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

08.03.2011

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych, wydawania zaświadczeń.

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych – wyłącznie w czasie nieobecności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie. 

27.

Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

08.03.2011

Pełnomocnictwo do załatwiania spraw, zawierania porozumień i umów. 

Pełnomocnictwo do załatwiania spraw, zawierania umów i rozwiązywania umów oraz zawierania porozumień wyłącznie w czasie nieobecności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie. 

28.

Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Instytucjonalnej  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

08.03.2011

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych. 

29.

Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Instytucjonalnej  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

08.03.2011

Pełnomocnictwo do załatwiania spraw, zawierania porozumień i umów. 

Pełnomocnictwo do załatwiania spraw, zawierania umów i rozwiązywania umów oraz zawierania porozumień wyłącznie w czasie nieobecności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie. 

30.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

08.03.2011

Pełnomocnictwo do podpisania umów na okres dwóch lat z Telekomunikacją Polską S.A. na świadczenie usług telefonii stacjonarnej do kwoty 1.180,59 zł. i dostęp do internetu – do kwoty 2.318,55 zł. – na potrzeby Rejonu Pracy Socjalnej Nr 3 przy ul. Dworcowej 2 w Koszalinie.  

31.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

08.03.2011

Pełnomocnictwo do podpisania aneksów do umów dotyczących dwóch numerów służbowych telefonów komórkowych – na okres dwóch lat z operatorem sieci komórkowej „Orange” PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01-230 Warszawa – na świadczenie usług telefonii komórkowej

32.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

14.03.2011

Upoważnienie do podpisania umowy na zadanie „Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych na terenie Miasta Koszalina” – do kwoty brutto 2.378.892,41 zł.

33.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie i Zastępca Dyrektora Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

14.03.2011

Upoważnienie do podpisywania umów i aneksów z wykonawcami, nadzoru i rozliczania robót oraz usług związanych z realizacją projektu, sporządzania i podpisywania sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność, prowadzenia korespondencji oraz sporządzania podpisywania wniosków o wprowadzenie zmian do umowy o dofinansowania dotyczących realizacji projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont dróg powiatowych: Nr 0383Z- ul. Kretomińska w Kretominie, Nr 5526Z – ul. Paproci (etap I) i Nr 5545Z – ul. Wrzosów w Koszalinie” finansowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 – do kwoty brutto 8.779.917,88 zł. 

34.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Koszalinie

22.03.2011

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia.

35.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

23.03.2011

Upoważnienie do podpisania umowy zlecenia na usługę 60 godzin doradztwa specjalisty ds. zamówień publicznych w projekcie „WEKOTR ZMIAN – Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności”, z Moniką Zbroja Polską Agencją Rozwoju, Oddział w Gdyni, ul. Śląska 53/207, 81-304 Gdynia” – na okres od marca 2011 r. do grudnia 2013 r. – do kwoty 67.800,00 zł.

36.

Inspektor w Biurze Działalności Gospodarczej

31.03.2011

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej, wydawania zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydawania zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wydawania wypisów z ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzenia wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, udzielania informacji dotyczących przedsiębiorców zarejestrowanych w rejestrze ewidencji gospodarczej.

37.

Sekretarz Miasta Koszalina

01.04.2011

Powierzenie prowadzenia spraw Miasta w zakresie zadań Sekretarza Miasta Koszalina.

38.

Sekretarz Miasta Koszalina

01.04.2011

Upoważnienie do wykonywania obowiązków administratora danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

39.

Sekretarz Miasta Koszalina

01.04.2011

Upoważnienie do wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, do wydawania decyzji wygaszających zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, do wydawania decyzji zmieniających zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, do wydawania decyzji dotyczących cofnięcia zezwolenia na sprzedaż nap0ojów alkoholowych.

40.

Sekretarz Miasta Koszalina

01.04.2011

Upoważnienie do załatwiania następujących spraw: dokonywania czynności prawnych w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, awansowania i wynagradzania pracowników urzędu Miejskiego nie pełniących funkcji kierowniczych – po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta, zatwierdzania dokumentacji finansowo – księgowej, stanowiącej podstawę realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Sekretarza Miasta, administrowania funduszem socjalnym Urzędu Miejskiego w Koszalinie, podejmowania decyzji o skierowaniu pracownika do obycia służby przygotowawczej lub o decyzji o zwolnieniu z niej. 

41.

Sekretarz Miasta Koszalin

08.04.2011

Upoważnienie do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Koszalina, z wyłączeniem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalenia wynagrodzenia.

42.

Zastępca Prezydent Miasta ds. Polityki Gospodarczej

12.04.2011

Upoważnienie do zatwierdzania organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów, do wydawania zezwolenia na odbycie imprezy na drogach publicznych położonych w Koszalinie, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, do wydawania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej lub do odmowy jego wydania.  

43.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej

18.04.2011

Upoważnienie do dysponowania środkami budżetowymi będącymi w dyspozycji Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Koszalinie, udostępniania wypisów oraz wyrysów, a także wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, udostępniania danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i budynków osobom fizycznym i prawnym, do załatwiania spraw wynikających z art. 65 oraz art. 66 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego regulujących zasady przekazywania spraw do rozpatrzenia przez organ posiadający odpowiednią właściwość miejscową i rzeczową. 

44.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej

18.04.2011

Upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Koszalina w zakresie zarządu mieniem.

45.

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

18.04.2011

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych oraz załatwiania spraw i podpisywania pism, a także udostępniania danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i budynków i udostępniania informacji poprzez świadczenia usług, o których mowa w art. 9 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.   

46.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie 

18.04.2011

Upoważnienie do podpisania umowy na rewitalizację Parku Książąt Pomorskich „A” w Koszalinie – do kwoty brutto 4.553.249,97 zł.

47.

Komendant Straży  Miejskiej

13.05.2011

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia.

48.

Dyrektor Zarządu Miejskich

19.05,.2011

Upoważnienie do podpisania umowy na usprawnienie drogi krajowej nr 6 Miasta Koszalina – przebudowa ul. Gdańskiej – etap II do kwoty 4.524.465,22 zł. łącznie z podatkiem VAT. 

49.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 13

19.05.2011

Pełnomocnictwo do podpisania umowy najmu z Ajentem stołówki szkolnej na okres od 1 września 2011 do 30 czerwca 2014 r.

50.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

27.05.2011

Upoważnienie do podpisania umowy na „Przebudowę ul. Obotrytów w Koszalinie wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej – etap II” do kwoty 748.415,43 zł. łącznie z podatkiem VAT.

51.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

27.05.2011

Upoważnienie do podpisania umowy na „Świadczenie usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych na terenie Miasta Koszalina „ do kwoty brutto 4.008.892 zł.

52.

Podinspektor Sekcji Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

22.06.2011

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego.

53.

Kierownicy Rejonu Pracy Socjalnej Nr 1 i 4 MOPS w Koszalinie

29.06.2011

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu w zakresie spraw należących do właściwości miejscowej obejmującej Rejon Pracy Socjalnej Nr 1 i 4 

54.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

8.07.2011

Upoważnienie do podpisania umowy na Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na zadaniu „Uzbrojenie Strefy Zorganizowanej Działalności Inwestycyjno – Przemysłowej w Koszalinie – budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina połączenie ul. Bolid z ul. Władysława IV” na kwotę 5327.670,00 zł łącznie z podatkiem VAT

55.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

8.07.2011

Upoważnienie do podpisania umowy na ”Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta Koszalina” do kwoty 997.899,00 zł. łącznie z podatkiem VAT.

56.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

8.07.2011

Upoważnienie do załatwiania spraw, wydawania decyzji, postanowień, zaświadczeń, wszczynania postępowań oraz prowadzenie rejestrów

57.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

8.07.2011

Upoważnienie do załatwiania spraw, wydawania zaświadczeń i zezwoleń.

58.

Podinspektor Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

28.07.2011

Upoważnienie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych raz prowadzenia postępowania.

59.

Starszy Inspektor Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

28.07.2011

Upoważnienie do prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie

60.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

28.07.2011

Upoważnienie do przeprowadzenia w 2011 r. podwyżek dla pracowników Miejskiego Zespołu do Spraw orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie.

61.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Koszalinie

8.08.2011

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia.

62.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie 

16.08.2011

Upoważnienie do podpisania umowy na „Usprawnienie drogi krajowej Nr 6 na terenie Miasta Koszalina – przebudowa ul. Gdańskiej – etap III – skrzyżowanie ulic Gdańskiej – Jana Pawła II – orląt Lwowskich – Fałata” do kwoty 4020.874,60 zł. Łącznie z podatkiem VAT.

63.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

19.08.2011

Pełnomocnictwo do podpisania umowy zlecenia na zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i administrowanie bazy danych i portalu internetowego – w ramach projektu innowacyjnego „WEKTOR ZMIAN – Koszaliński Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomności” z firmą VR Desing Radosław Smolka, ul. Wyki 13/5, 75-329 Koszalin – na okres od sierpnia 2011 r. do grudnia 2013 r. – do kwoty 16.331,94 zł. brutto.

64.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

19.08.2011

Pełnomocnictwo do podpisania na okres dwóch lat umowy z Telekomunikacją Polska S.A. na dostęp do Internetu DSL 4000 w budynku  przy AL. Monte Cassino 2 w Koszalinie, w którym mieści się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – do kwoty 4.250,88 zł. brutto.

65.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych

05.09.2011

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na wykonanie remontu dachu i elewacji budynku przy AL. Monte Cassino 2 w Koszalinie – do kwoty 740.393,41 zł. brutto.

66.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 11

14.09.2011

Pełnomocnictwo do podpisania umowy z Tomoy parky Spol.s.r.o.,Karlovice, Radvanovice 11, 51101 Turnov, Czeska republika, w Polsce ul. Argentyńska 26, 59 – 220 Legnica na „Zaprojektowanie i wykonanie małego placu zabaw o pow. 240 m2 w ramach Rządowego Programu „radosna szkoła” przy placówkach oświatowych w Koszalinie” do kwoty 110.00,00 zł.

67.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 13

14.09.2011

Pełnomocnictwo do podpisania umowy z Tomoy parky Spol.s.r.o.,Karlovice, Radvanovice 11, 51101 Turnov, Czeska republika, w Polsce ul. Argentyńska 26, 59 – 220 Legnica na „Zaprojektowanie i wykonanie małego placu zabaw o pow. 240 m2 w ramach Rządowego Programu „radosna szkoła” przy placówkach oświatowych w Koszalinie” do kwoty 109.00,00 zł.

68.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 17

14.09.2011

Pełnomocnictwo do podpisania umowy z Tomoy parky Spol.s.r.o.,Karlovice, Radvanovice 11, 51101 Turnov, Czeska republika, w Polsce ul. Argentyńska 26, 59 – 220 Legnica na „Zaprojektowanie i wykonanie małego placu zabaw o pow. 240 m2 w ramach Rządowego Programu „radosna szkoła” przy placówkach oświatowych w Koszalinie” do kwoty 110.00,00 zł.

69.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 18

14.09.2011

Pełnomocnictwo do podpisania umowy z Tomoy parky Spol.s.r.o.,Karlovice, Radvanovice 11, 51101 Turnov, Czeska republika, w Polsce ul. Argentyńska 26, 59 – 220 Legnica na „Zaprojektowanie i wykonanie małego placu zabaw o pow. 240 m2 w ramach Rządowego Programu „radosna szkoła” przy placówkach oświatowych w Koszalinie” do kwoty 110.00,00 zł.

70.

Podinspektor Rejonu Pracy Socjalnej Nr 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

27.09.2011

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu w zakresie spraw należących Do wszystkich zainteresowanych właściwości miejscowej obejmującej Rejon pracy Socjalnej Nr 2. 

71.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych

26.09.2011

Pełnomocnictwo do podpisania z Bałtyckim Teatrem dramatycznym w Koszalinie umowy użyczenia lokalu użytkowego o powierzchni 99,99 m2 w budynku przy ul. Projektantów 1 w Koszalinie – na czas określony do 30 września 2013 r.

72.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych

3.10.2011

Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Gminy Miasto Koszalin w sprawach wynikających z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane a w szczególności do: występowania w sprawach pozwoleń na budowę i pozwoleń na rozbiórkę, zgłoszeń zamiaru budowy, zgłoszeń zamiaru wykonania robot budowlanych oraz zgłoszeń zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, składania oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – w doniesieniu do nieruchomości, których właścicielem jest Gmina Miasto Koszalin.

73.

Główny Specjalista w Wydziale Architektury i Urbanistyki

14.10.2011

Powierzenie sporządzania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o ustalaniu warunków zabudowy.

74.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej

14.10.2011

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych oraz postanowień nadających bieg postępowania administracyjnego po rozpatrzeniu sprawy przez organ odwoławczy.

75.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13

24.10.2011

Pełnomocnictwo do odstąpienia od podpisanej umowy z Tomoy parky Spol.s.r.o.,Karlovice, Radvanovice 11, 51101 Turnov, Czeska republika, w Polsce ul. Argentyńska 26, 59 – 220 Legnica na „Zaprojektowanie i wykonanie małego placu zabaw o pow. 240 m2 w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” przy placówkach oświatowych w Koszalinie”

76.

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 17

24.10.2011

Pełnomocnictwo do odstąpienia od podpisanej umowy z Tomoy parky Spol.s.r.o.,Karlovice, Radvanovice 11, 51101 Turnov, Czeska republika, w Polsce ul. Argentyńska 26, 59 – 220 Legnica na „Zaprojektowanie i wykonanie małego placu zabaw o pow. 240 m2 w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” przy placówkach oświatowych w Koszalinie”

77.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 18

24.10.2011

Pełnomocnictwo do odstąpienia od podpisanej umowy z Tomoy parky Spol.s.r.o.,Karlovice, Radvanovice 11, 51101 Turnov, Czeska republika, w Polsce ul. Argentyńska 26, 59 – 220 Legnica na „Zaprojektowanie i wykonanie małego placu zabaw o pow. 240 m2 w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” przy placówkach oświatowych w Koszalinie”

78.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 11

24.10.2011

Pełnomocnictwo do odstąpienia od podpisanej umowy z Tomoy parky Spol.s.r.o.,Karlovice, Radvanovice 11, 51101 Turnov, Czeska republika, w Polsce ul. Argentyńska 26, 59 – 220 Legnica na „Zaprojektowanie i wykonanie małego placu zabaw o pow. 240 m2 w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” przy placówkach oświatowych w Koszalinie”

79.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

26.10.2011

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na roboty dodatkowe zadania „Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrznych pierścień układu komunikacyjnego Miasta Koszalina – I etap – droga zbiorcza łącząca ul. 4 Marca przez ul. Gnieźnieńską, ul. Połczyńską z ul. Słowiańską wraz z niezbędną infrastrukturą: sieciami kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, elektryczną, telekomunikacyjną i gazową- zamówienie dodatkowe – wzmocnienie konstrukcji nawierzchni” do kwoty 1 713 395,88 zł. brutto. 

80.

Aplikant Straży Miejskiej

26.10.2011

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w przepisach prawnych.

81.

Aplikant Straży Miejskiej

14.11.2011

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w przepisach prawnych.

82.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13

14 listopada 2011

Pełnomocnictwo do naliczania kar pieniężnych z tytułu odstapienia od podpisanej umowy z Tomoy parky Spol.s.r.o.,Karlovice, Radvanovice 11, 51101 Turnov, Czeska republika, w Polsce ul. Argentyńska 26, 59 – 220 Legnica na „Zaprojektowanie i wykonanie małego placu zabaw o pow. 240 m2 w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” przy placówkach oświatowych w Koszalinie”

83.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17

14 listopada 2011

Pełnomocnictwo do naliczania kar pieniężnych z tytułu odstapienia od podpisanej umowy z Tomoy parky Spol.s.r.o.,Karlovice, Radvanovice 11, 51101 Turnov, Czeska republika, w Polsce ul. Argentyńska 26, 59 – 220 Legnica na „Zaprojektowanie i wykonanie małego placu zabaw o pow. 240 m2 w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” przy placówkach oświatowych w Koszalinie”

84.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18

14 listopada 2011

Pełnomocnictwo do naliczania kar pieniężnych z tytułu odstapienia od podpisanej umowy z Tomoy parky Spol.s.r.o.,Karlovice, Radvanovice 11, 51101 Turnov, Czeska republika, w Polsce ul. Argentyńska 26, 59 – 220 Legnica na „Zaprojektowanie i wykonanie małego placu zabaw o pow. 240 m2 w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” przy placówkach oświatowych w Koszalinie”

85.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 11 

14 listopada 2011

Pełnomocnictwo do naliczania kar pieniężnych z tytułu odstapienia od podpisanej umowy z Tomoy parky Spol.s.r.o.,Karlovice, Radvanovice 11, 51101 Turnov, Czeska republika, w Polsce ul. Argentyńska 26, 59 – 220 Legnica na „Zaprojektowanie i wykonanie małego placu zabaw o pow. 240 m2 w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” przy placówkach oświatowych w Koszalinie”

86.

Główny Specjalista w Wydziale Architektury i Urbanistyki

14 listopada 2011

Upoważnienie do podpisywania klauzul ostateczności decyzji oraz zaświadczeń o samodzielności lokali.

87.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

25 listopada 2011

Upoważnienie do podpisania umowy na „Usługi sadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych na terenie Miasta Koszalina” – zamówienie uzupełniające – do kwoty brutto 587.198,92 zł. 

88.

Strażnicy Straży  Miejskiej

09 grudnia 2011

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 60 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń.

89.

Zastępca Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych

19 grudnia 2011

Pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Miasto Koszalin – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie przed urzędami skarbowymi oraz do podpisywania deklaracji i zeznań podatkowych składanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych.

90.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

29 grudnia 2011

Pełnomocnictwo do podpisania umowy obowiązującej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 29 lutego 2012 r. ze Stowarzyszeniem „S.O.S” Organizacją Pożytku Publicznego, Koszalin, ul. Zwycięstwa 6a/26 – na codzienne przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku podopiecznym Ośrodka – do kwoty 41.940,00 zł. brutto.

91.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

29 grudnia 2011

Pełnomocnictwo do podpisania umowy z Rodzinnym Domem Pomocy „OSTOJA” Elżbieta Jolanta Alpop, Koszalin, ul. Żytnia 54a – obowiązującej w okresie od 01 stycznia 2012 r.  do 31 grudnia 2012 r. – o świadczeniu całodobowych usług bytowych i opiekuńczych w formie rodzinnego domu pomocy – do kwoty 53.745,00 zł. brutto.

92.

Zastępca ds. Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

30 grudnia 2011

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Ośrodka – pełnomocnictwo obowiązuje wyłącznie w czasie nieobecności Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Koszalinie, spowodowanej urlopem, długotrwałą chorobą lub inną nieobecnością w pracy.

93.

Zastępca ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

30 grudnia 2011

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Ośrodka – pełnomocnictwo obowiązuje wyłącznie w czasie nieobecności Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora ds. Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Instytucjonalnej  Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Koszalinie, spowodowanej urlopem, długotrwałą chorobą lub inną nieobecnością w pracy.

 

Metadane

Źródło informacji:Monika Mioduszewska
Data utworzenia:2011-01-03 10:17:19
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2011-01-03 10:18:03
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2011-01-24 15:20:36
Ostatnia zmiana:2012-06-18 14:09:04
Ilość wyświetleń:7521

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij