Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr upoważnień Prezydenta Miasta 2012 rok

Lp.

Osoba upoważniona

Data udzielonego upoważnienia lub pełnomocnictwa

Zakres upoważnienia lub pełnomocnictwa

1

Inspektor
w Wydziale Finansowym

12.01.2012

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych ustalających wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego osobom fizycznym – upoważnienie obowiązuje od 23 stycznia do 29 lutego 2012 r. 

2

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

17.01.2012

Upoważnienie do wydawania – w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym – decyzji administracyjnych w sprawie pozwolenia na sprowadzenie zwłok z zagranicy i pochowanie na cmentarzu komunalnym w Koszalinie.

3

Zastępca Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych

19.01.2012

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na wykonywanie – w lokalach i częściach wspólnych, na terenach zewnętrznych nieruchomości zarządzanych (administrowanych) przez Zarząd Budynków Mieszkalnych – robót w branży ogólnobudowlanej w zakresie obejmującym roboty dekarsko – blacharskie, murarsko – tynkarsko – malarskie, stolarskie, szklarskie, ślusarstwa ogólnego w tym: roboty konserwacyjne nie stanowiące robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, roboty i czynności gospodarczo – porządkowe (w szczególności oflagowanie, sprzątanie, wycinka drzew), awaryjne roboty remontowe – do kwoty 567.000,00 zł. (brutto).

4

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

25.01.2012

Upoważnienie do udziału w zgromadzeniu publicznym organizowanym w dniu 25 stycznia 2012 r. na Placu Zwycięstwa w Koszalinie w związku z planowaną trasą przemarszu do CH Atrium oraz do wydania decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ustawie Prawo o zgromadzeniach. 

5

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Instytucjonalnej

30.01.2012

Upoważnienie do występowania jako wierzyciel żądający wykonania egzekucji administracyjnej w zakresie wierzycieli z funduszu alimentacyjnego.

6

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

30.01.2012

Upoważnienie do występowania jako wierzyciel żądający wykonania egzekucji administracyjnej w zakresie wierzycieli z funduszu alimentacyjnego – upoważnienie obowiązuje wyłącznie w czasie nieobecności Zastępcy Dyrektora ds. Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Instytucjonalnej.

7

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

22.02.2012

Upoważnienie do udziału w zgromadzeniu publicznym organizowanym w dniu 23 lutego 2012 r. przed Urzędem Miejskim w Koszalinie w sprawie sprzeciwu w związku z planami budowy elektrowni atomowej w Gminie Mielno oraz do wydania w moim imieniu decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ustawie Prawo o zgromadzeniach.

8

Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

28.02.2012

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych i załatwiania spraw oraz upoważnienie obowiązujące wyłącznie w czasie nieobecności zastępcy Dyrektora ds. świadczeń rodzinnych i pomocy instytucjonalnej MOPS.

9

Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

28.02.2012

Upoważnienie do zawierania umów, porozumień wydawania zaświadczeń i załatwiania spraw oraz upoważnienie obowiązujące wyłącznie w czasie nieobecności Dyrektora MOPS.

10

Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

28.02.2012

Upoważnienie do występowania jako wierzyciel żądający wykonania egzekucji administracyjnej w zakresie wierzycieli z funduszu alimentacyjnego.

11.

Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

28.02.2012

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Ośrodka – obowiązuje w czasie jednoczesnej nieobecności Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora ds. Świadczeń Rodzinnych i pomocy Instytucjonalnej MOPS, spowodowanej urlopem, długotrwała chorobą lub inną nieobecnością w pracy.

12.

Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

15.03.2012

Pełnomocnictwo do zawierania i rozwiązywania umów oraz zawierania porozumień – na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pełnomocnictwo obowiązuje wyłącznie w czasie nieobecności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

13.

Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

15.03.2012

Pełnomocnictwo do zawierania i rozwiązywania umów oraz zawierania porozumień – na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pełnomocnictwo obowiązuje wyłącznie w czasie nieobecności Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

14.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

16.03.2012

Pełnomocnictwo do zawierania i rozwiązywania umów oraz zawierania porozumień – na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

15.

Sekretarz Miasta Koszalina

16.03.2012

Upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych należących do kompetencji Prezydenta Miasta, określonych przepisami prawa.

16.

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich 

26.03.2012

Upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w odniesieniu do nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Koszalin do: prowadzenia postępowań w sprawie wydania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów oraz ustalania opłat za usunięcie drzew lub krzewów, rozkładania ich na raty i zmiany terminu płatności i wymierzania administracyjnych kar pieniężnych, odraczania ich terminu płatności, umarzania oraz rozkładania na raty – upoważnienie obowiązuje wyłącznie w czasie nieobecności Dyrektora Zarządu dróg Miejskich w Koszalinie, spowodowanej urlopem, długotrwałą chorobą lub inną nieobecnością w pracy.

17.

p.o. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych

28.03.2012

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalność Zarządu.

18.

p.o. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych

28.03.2012

Pełnomocnictwo do dochodzenia wszelkich roszczeń przed sądami powszechnymi oraz organami egzekucyjnymi, wynikających z działalności Zarządu Budynków Mieszkalnych, występowania w imieniu Gminy Miasto Koszalin w sprawach wynikających z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz do głosowania w mieniu Gminy Miasto Koszalin, w drodze indywidualnego zbierania  głosów, nad uchwałami wspólnot mieszkaniowych w sprawach ustalenia wysokości stawek wpłat na fundusz remontowy oraz w sprawach zaciągnięcia kredytów, w ramach posiadanych przez Zarząd środków finansowych. 

19.

Zastępca Dyrektora Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Instytucjonalnej MOPS

2.04.2012 r.

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Ośrodka.

20.

Zastępca Dyrektora ds. Wspierania Rodziny MOPS

12.04.2012

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych, zaświadczeń i prowadzenia postępowań i innych czynności na podstawie przepisow prawa.

21.

Zastępca Dyrektora ds. Wspierania Rodziny MOPS

12.04.2012

Pełnomocnictwo do załatwiania spraw z zakresu realizacji zadań rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zawierania porozumień z Powiatem Koszalińskim , zawierania i rozwiązywania umów, porozumień, wydawania zaświadczeń i do wykonywania innych czynności na podstawie przepisów prawa.

22.

Zastępca Dyrektora ds. Pieczy Zastępczej i Pomocy Instytucjonalnej MOPS

12.04.2012

Upoważnienie – w czasie nieobecności Zastępcy Dyrektora ds. Wspierania Rodziny MOPS – do wydawania decyzji administracyjnych, zaświadczeń, prowadzenia postępowań, załatwiania spraw oraz innych czynności na podstawie przepisów prawa.

23.

Zastępca Dyrektora ds. Pieczy Zastępczej i Pomocy Instytucjonalnej MOPS

13.04.2012

Pełnomocnictwo – w czasie nieobecności Zastępcy Dyrektora ds. Wspierania Rodziny MOPS – do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Ośrodka.

24.

Dyrektor Wydziału Spraw obywatelskich

13.04.2012

Upoważnienie do udziału w zgromadzeniu publicznym organizowanym w dniu 14 kwietnia 2012 r. przed Kościołem p.w. Ducha Św., w Koszalinie w związku marszem w obronie wolnych mediów oraz do wydania  decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych ustawie Prawo o zgromadzeniach. 

25.

Podinspektor  i Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

23.04.2012

Upoważnienie do prowadzenia postępowania prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych oraz unieważnionych dowodów osobistych - na zasadach określonych w art. 44 h ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych - na zasadach określonych w art. 44 h ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych – z wyłączeniem wydawania decyzji odmownych w ww. sprawach oraz wydawania postanowień oraz zawiadomień dotyczących przekazywania spraw do rozpatrzenia przez organ posiadający odpowiednią właściwość miejscową i rzeczową.   

26.

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

15.05.2012

Pełnomocnictwo do podpisania aneksu przedłużającego umowę z operatorem sieci komórkowej „Orange”  PTK Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10 a, na okres kolejnych dwóch lat od dnia jej podpisania na świadczenie usług telefonii komórkowej do kwoty 1.918,80 brutto.

27.

p.o. Kierownika Zespołu Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

18.05.2012

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego.

28.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

18.05.2012

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Wywóz nieczystości z koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach drogowych ulic na terenie Miasta Koszalina do kwoty 578.340,00 zł. łącznie z podatkiem VAT”.

29.

Kierownik Referatu Organizacji Pozarządowych w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych

23.05.2012

Upoważnienie do wydawania zaświadczeń o rejestracji stowarzyszeń, klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych i załatwiania spraw określonych w art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

30.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

25.05.2012

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na Świadczenie usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych na terenie Miasta Koszalina” – do kwoty 3 911 882, 45 zł. łącznie z podatkiem VAT.

31.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Planowania i Cyfryzacji

01.06.2012

Upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych należących do prezydenta Miasta, określonych przepisami prawa, do wydawania decyzji administracyjnych oraz postanowień nadających bieg postępowaniu administracyjnemu po rozpatrzeniu sprawy jako organ odwoławczy, udzielania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, realizujących zadania z zakresu nadzoru budowlanego – urlopów, a także podejmowania decyzji o ich wyjazdach służbowych, podpisywania dokumentacji finansowo – księgowej, stanowiącej podstawę realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Planowania i Cyfryzacji.  

32.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Planowania i Cyfryzacji

01.06.2012

Upoważnienie do wykonywania obowiązków administratora danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami)

33.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Planowania i Cyfryzacji

01.06.2012

Upoważnienie do dysponowania środkami budżetowymi będącymi w dyspozycji Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, udostępniania wypisów oraz Wyryków, a także wypisów i Wyryków z operatu ewidencji gruntów i budynków, udostępniania danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i budynków osobom fizycznym i prawnym oraz do załatwiania spraw wynikających z art. 65 oraz art. 66 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, regulujących zasady przekazywania spraw do rozpatrzenia przez organ posiadający odpowiednią właściwość miejscową i rzeczową. 

34.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Planowania i Cyfryzacji

01.06.2012

Upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Koszalina w zakresie zarządu mieniem.

35.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Planowania i Cyfryzacji

01.06.2012

Powierzenie prowadzenia i upoważnienie do załatwiania spraw: dokonywania czynności prawnych w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, awansowania i wynagradzania oraz innych czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu Miejskiego nie pełniących funkcji kierowniczych – po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta, zatwierdzania dokumentacji finansowo – księgowej, stanowiącej podstawę realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania sekretarza Miasta, administrowania funduszem socjalnym Urzędu Miejskiego w Koszalinie, podejmowania decyzji o skierowaniu pracownika do odbycia służby przygotowawczej lub decyzji o zwolnieniu  z niej.

36.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Planowania i Cyfryzacji

01.06.2012

Upoważnienie do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta z wyłączeniem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalenia wynagrodzenia, do wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, do wydawania decyzji wygaszających zezwolenia na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych, do wydawania decyzji zmieniających zezwolenia na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych, do wydawania decyzji dotyczących cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

37.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

01.06.2012

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie.

38.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

01.06.2012

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych, zaświadczeń oraz wykonywania innych czynności wynikających z wymienionych w upoważnieniu przepisów prawa.

39.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

01.06.2012

Pełnomocnictwo do załatwiania spraw, zawierania porozumień oraz wykonywania czynności wynikających z wymienionych w pełnomocnictwie przepisów prawa.

40.

Zastępca Dyrektora ds. Wspierania Rodziny Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej

11.06.2012

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Ośrodka – obowiązuje wyłącznie w czasie nieobecności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, spowodowanej urlopem, długotrwałą chorobą lub inną nieobecnością w pracy.

41.

Zastępca Dyrektora ds. Pieczy Zastępczej i Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

11.06.2012

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Ośrodka – obowiązuje wyłącznie w czasie jednoczesnej nieobecności Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora ds. Wspierania Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, spowodowanej urlopem, długotrwałą chorobą lub inną nieobecnością w pracy.

42.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

15.06.2012

Pełnomocnictwo do podpisania w imieniu Gminy – Miasto Koszalin, umowy z wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu na wykonanie inwentaryzacji pozostałej niezaewidencyjnowanej części przewodów kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi odprowadzane są wody opadowe i roztopowe z terenu Miasta Koszalina.

43.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

18.06.2012

Upoważnienie do wydawania decyzji, zezwoleń i postanowień określonych w art. 19 ust. 2 pkt 3; art. 22,  art. 23; art. 24 ust. 2 pkt 3 i ust. 6; art. 26 ust. 3 pkt 3;  art. 28 ust. 2; art. 29; art. 30; art. 34; art. 54 ust. 3 pkt 3 i ust. 5; art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zmianami)

44.

Zastępca Dyrektora ds. Wspierania Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

19.06.2012

Upoważnienie do wydawania decyzji, prowadzenia postępowań, wydawania zaświadczeń i załatwiania spraw.

45.

Zastępca Dyrektora ds. Wspierania Rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

19.06.2012

Pełnomocnictwo do załatwiania spraw i wydawania decyzji. 

46.

Zastępca Dyrektora ds. Pieczy Zastępczej i Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

19.06.2012

Upoważnienie do wydawania decyzji, prowadzenia postępowań, wydawania zaświadczeń i załatwiania spraw.

47.

Zastępca Dyrektora ds. Pieczy Zastępczej i Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

19.06.2012

Pełnomocnictwo do załatwiania spraw i wydawania decyzji. 

48.

Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki

21.06.2012

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

49.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Planowania i Cyfryzacji 

21.06.2012

Upoważnienie – w związku z wykonywaniem zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – do składania, w imieniu Skarbu Państwa, oświadczeń woli w sprawach gospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa, położonymi w granicach administracyjnych Miasta Koszalina oraz udzielania informacji wojewodom, sądom i innym podmiotom o realizacji uprawnień przez osoby, które pozostawiły nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. 

50.

Sekretarz Miasta Koszalina

02.07.2012

Upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych należących do kompetencji Prezydenta Miasta, określonych przepisami prawa.

51

Sekretarz Miasta Koszalina

02.07.2012

Upoważnienie do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Koszalina z wyłączeniem nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz ustalenia wynagrodzenia, do wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, do wydawania decyzji wygaszających zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, do wydawania decyzji zmieniających zezwolenia na sprzedaż i podawania napojów alkoholowych, do wydawania decyzji dotyczących cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. 

52

Sekretarz Miasta Koszalina

02.07.2012

Powierzenie prowadzenia wymienionych spraw i upoważnienie do ich załatwiania: dokonywanie czynności prawnych w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, awansowania i wynagradzania oraz innych czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu miejskiego nie pełniących funkcji kierowniczych – po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta, zatwierdzenia dokumentacji finansowo – księgowej, stanowiącej podstawę realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Sekretarza Miasta, administrowanie funduszem socjalnym Urzędu Miejskiego w Koszalinie, podejmowanie decyzji o skierowaniu pracownika do odbycia służy przygotowawczej lub decyzji o zwolnieniu z niej.

53.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

02.07.12

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Przebudowę ul. Bohaterów Warszawy wraz z robotami budowlanymi na obiektach mostowych w Koszalinie – etap II” do kwoty brutto 4.120.500,00 zł.

54.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

02.07.12

Pełnomocnictwo do podpisania ze szkołami i ajentami stołówek szkolnych na okres trwania roku szkolnego 2012-2013 – umów na przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia obiadu w dni zajęć szkolnych dzieciom, którym przyznano tę formę pomocy decyzją administracyjną wydaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie

55.

Sekretarz Miasta Koszalina

20.07.12

Pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Koszalin.

56.

Sekretarz Miasta Koszalina

20.07.12

Pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa.

57.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

02.08.12

Pełnomocnictwo do podpisania umowy z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. ul. $ Marca 38 Koszalin na dostawę sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie – do kwoty 105.878,40 brutto

58.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej

22.08.2012

Pełnomocnictwo do podpisania na okres dwóch lat umowy z Telekomunikacją Polską S.A. na świadczenie usług telefonii stacjonarnej w budynku przy ul. Morskiej 43 w Koszalinie – do kwoty 1.447,71 brutto.

59.

Strażnicy Straży Miejskiej

12.09.2012

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w granicach administracyjnych Miasta Koszalina za wykroczenia określone w paragrafie 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straż gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

 60.

Dyrektor Przedszkola Nr 21

19.09.2012

Pełnomocnictwo do podpisania na czas nieoznaczony umowy dzierżawy gruntu – placu zabaw o pow. 500 m 2 przy ul. Połczyńskiej 55/57 w Koszalinie od Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie.

61.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych

1.10.2012

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zarządu Budynków Mieszkalnych.

62.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych

1.10.2012

Pełnomocnictwo do dochodzenia wszelkich roszczeń przed sądami powszechnymi oraz organami egzekucyjnymi, wynikających z działalności Zarządu Budynków Mieszkalnych, występowania w imieniu Gminy Miasto Koszalin w sprawach wynikających z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, głosowania w imieniu Gminy Miasto Koszalin, w drodze indywidualnego zbierania głosów, nad uchwałami wspólnot mieszkaniowych w sprawach ustalenia wysokości stawek wpłat na fundusz remontowy oraz w sprawach zaciągnięcia kredytów w ramach posiadanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych środków finansowych oraz do reprezentowania Gminy Miasto Koszalin – Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie przed urzędami skarbowymi oraz do podpisywania deklaracji i zeznań podatkowych składanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych.

63.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

10.10.2012

Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Koszalin w zakresie zarządu mieniem.

64.

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowo – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Koszalin

19.10.2012

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Szkoły.

65.

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich

6.11.2012

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zarządu Dróg Miejskich – obowiązuje wyłącznie w przypadku nieobecności Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie spowodowanej urlopem lub chorobą.

66.

Dyrektor Żłobka Miejskiego

13.11.2012

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Żłobka.

67.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

20.11.2012

Pełnomocnictwo do załatwiania spraw, pobierania opłat i wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych określonych w art. 64b ust. 1, art. 64c ust. 1 oraz art. 64d ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

68.

Starszy Inspektor w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

27.11.2012

Upoważnienie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach i do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

69.

Kierownik Referatu Ewidencji Ludności i Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich 

06.12.2012

Upoważnienie do udziału w zgromadzeniu publicznym organizowanym w dniu 07 grudnia 2012 r. przy ul. Morskiej 10 przed siedzibą ENERGA – OPERATOR Techniczna Obsługa Odbiorców Sp. z o.o. w Koszalinie przed Międzyzakładową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” przy Energia S.A. w Gdańsku o/Koszalin oraz do wydania w moim imieniu decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ustawie Prawo o zgromadzeniach.    

Metadane

Źródło informacji:Monika Kobierska
Data utworzenia:2012-01-02 16:35:49
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2012-01-02 16:35:51
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2012-01-19 11:41:36
Ostatnia zmiana:2012-12-19 11:20:42
Ilość wyświetleń:8533

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij