Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr upoważnień Prezydenta Miasta 2013 rok

Upoważnienia i pełnomocnictwa Prezydenta Miasta
2013 rok

 

 

Lp.

Osoba upoważniona

Data udzielonego upoważnienia lub pełnomocnictwa

Zakres upoważnienia lub pełnomocnictwa

1

Inspektor w Wydziale Finansowym

16.01.2013

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych ustalających wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego osobom fizycznym – upoważnienie obowiązuje od 21 stycznia do 28 lutego 2013 r. 

2

Dyrektor Wydziału Komunikacji

18.01.2013

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych.

3

Pracownicy Wydziału Komunikacji

18.01.2013

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych.

4

Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

04.02.2013

Upoważnienie do załatwiania spraw oraz wydawania w drodze decyzji administracyjnych zezwoleń lub odmowy wydania zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych.

5

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

06.02.2013

Upoważnienie do prowadzenia postępowań, załatwiania spraw, wydawania decyzji administracyjnych w sprawach wymienionych w upoważnieniu oraz wydawania zaświadczeń o korzystaniu przez klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie ze świadczeń w sprawach będących w zakresie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie.

6

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

06.02.2013

Pełnomocnictwo do załatwiania spraw, zawierania porozumień określonych w pełnomocnictwie.

7

Zastępca Dyrektora ds. Wspierania Rodzin i Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

06.02.2013

Upoważnienie do prowadzenia postępowań, załatwiania spraw, wydawania decyzji administracyjnych w sprawach wymienionych w upoważnieniu oraz wydawania zaświadczeń o korzystaniu przez klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie ze świadczeń w sprawach będących w zakresie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie.

8

Zastępca Dyrektora ds. Wspierania Rodzin i Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

06.02.2013

Pełnomocnictwo do załatwiania spraw, zawierania porozumień określonych w pełnomocnictwie.

9

Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

06.02.2013

Upoważnienie do prowadzenia postępowań, załatwiania spraw, wydawania decyzji administracyjnych w sprawach wymienionych w upoważnieniu oraz wydawania zaświadczeń o korzystaniu przez klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie ze świadczeń w sprawach będących w zakresie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie.

10

Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

06.02.2013

Pełnomocnictwo do załatwiania spraw, zawierania porozumień określonych w pełnomocnictwie.

11

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

06.02.2013

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego.

12

Zastępca Dyrektora ds. Wspierania Rodzin i Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

06.02.2013

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem  bieżącą działalnością Ośrodka – pełnomocnictwo obowiązuje w czasie jednoczesnej nieobecności Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora ds. Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie spowodowanej urlopem, długotrwałą chorobą lub inną nieobecnością w pracy.

13

 

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Planowania i Cyfryzacji

 

18.02.2013

Upoważnienie do załatwiania w imieniu Gminy Miasto Koszalin spraw związanych z działalnością telekomunikacyjną Gminy, miedzy innymi z budową eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej a w szczególności do: składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Koszalin w zakresie działalności telekomunikacyjnej Gminy, zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Miasto Koszalin w ramach działalności telekomunikacyjnej  oraz reprezentowania Gminy Miasto Koszalin przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością telekomunikacyjną.

14

Dyrektor Wydziału Nieruchomości

19.02.2013

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

15

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Przekształceń w Wydziale Nieruchomości

19.02.2013

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

16

Kierownik Referatu Sprzedaży Lokali i Opłat Wydziału Nieruchomości

19.02.2013

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych określonych w art. 3 pkt 1 ppkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

17

p.o. Kierownika Referatu Zarządzania Zasobami Nieruchomości w Wydziale Nieruchomości

19.02.2013

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących: opłat adiacenckich określonych w art. 98a oraz art. 143-148 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą planu zagospodarowania przestrzennego określonych w art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w Dziale IV ustawy z dnia 29  sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

18

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

28.02.2013

Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Koszalin w zakresie zarządu mieniem dotyczącym udzielania zgody na nieodpłatne zajęcia nieruchomości gruntowych w celach doraźnych, w tym organizacji imprez kulturalno - rozrywkowo - sportowych  na terenach znajdujących się w zarządzaniu Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie, z wyłączeniem utwardzonej części nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 20 działką ewidencyjną nr 295/4.

19

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej

01.03.2013

Upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Koszalina w zakresie zarządu mieniem w czasie nieobecności Prezydenta Miasta. 

20

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej

01.03.2013

Upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych należących do kompetencji Prezydenta Miasta, określonych przepisami prawa, udzielania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania, kultury, sportu i ochrony zdrowia i pomocy społecznej  - urlopów, a także podejmowania decyzji o ich wyjazdach służbowych oraz do podpisywania dokumentacji finansowo – księgowej, stanowiącej podstawę realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Zastępcy Prezydenta ds. polityki Społecznej.

21

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej

18.03.2013

Upoważnienie do prowadzenia i załatwiania spraw Miasta: wydawania zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wydawania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej dla szkół niepublicznych, wydawania decyzji o skierowaniu do ośrodka szkolno– wychowawczego, wyrażania zgody na umieszczenie dziecka w specjalnym ośrodku szkolno– wychowawczym, zatwierdzania i zmiany arkuszy organizacyjnych nauczania.

22

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich

18.03.2013

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zarządu. Pełnomocnictwo obowiązuje wyłączenie w czasie nieobecności Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie spowodowanej urlopem, chorobą lub inną usprawiedliwioną nieobecnością w pracy.

23

Zastępca Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

5.04.2013

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego.

24

Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

29.04.2013

Upoważnienie do udziału w zgromadzeniu publicznym organizowanym w dniu 26 maja 2013 r. dotyczącym zwrócenia uwagi na kondycję rodziny w dobie kryzysu ekonomicznego, przejście ulicami Miasta od ul. Św. Wojciecha do Rynku Staromiejskiego oraz do wydania decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ustawie Prawo o zgromadzeniach.

25

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

06.06.2013

Upoważnienie do załatwiania spraw, wydawania decyzji administracyjnych, zaświadczeń i zezwoleń.

26

Starszy specjalista w Wydziale Spraw Obywatelskich 

06.06.2013

Upoważnienie do prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych oraz unieważnionych dowodów osobistych, udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz do wydania postanowień oraz zawiadomień dotyczących przekazania spraw do rozpatrzenia przez organ posiadający odpowiednią właściwość miejscową i rzeczową.

27

Skarbnik Miasta Koszalina i Kierownik Referatu Windykacji w Wydziale Księgowości

06.06.2013

Upoważnienie do załatwiania spraw oraz do wydawania decyzji o zwrocie opłaty skarbowej i o wysokości nadpłaty w opłacie skarbowej.

28

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

17.06.2013

Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Gminy Miasta Koszalin w postępowaniach administracyjnych, sądowych oraz sądowo – administracyjnych dot. wydania decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych na preferencyjnych warunkach w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w tym także do składania oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

29

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej

20.06.2013

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych określonych w art. 4 ust. 4 oraz art. 7 ustawy z dnia 25 czerwiec 2010 r. o sporcie.

30

Dorota Pawłowska

Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych

20.06.2013

Upoważnienie do wydania zaświadczeń o rejestracji stowarzyszeń i klubów sportowych, załatwiania spraw określonych w art. 8 ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

31

Dyrektor  Wydziału Spraw Obywatelskich

27.06.2013

Upoważnienie do udziału w zgromadzeniu publicznym organizowanym w dniu 30 czerwca 2013 r. na Rynku Staromiejskim w Koszalinie w sprawie promocji założeń programowych partii politycznej Narodowe Odrodzenie Polski oraz do wydania decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ustawie Prawo o zgromadzeniach.

32

Osoba wyznaczona do zastępowania Dyrektora Przedszkola Nr 11

02.07.2013

Pełnomocnictwo do zastępowania w czasie długotrwałej nieobecności Dyrektora Przedszkola Nr 11 do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Przedszkola.

33

Kierownik Referatu Zarządzania Zasobami Nieruchomości w Wydziale Nieruchomości

02.07.2013

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących: opłat adiacenckich określonych w art. 98a oraz art. 143-148 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą planu zagospodarowania przestrzennego określonych w art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w Dziale IV ustawy z dnia 29  sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

34

Podinspektor w Wydziale Komunikacji

08.07.2013

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących uprawnień do kierowania.

35

Inspektor w Wydziale Księgowości

29.07.2013

Upoważnienie do podpisywania zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz RMUA – zestawień odprowadzanych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

36

Skarbnik Miasta Koszalina

Kierownik Referatu Windykacji w Wydziale Księgowości

13.08.2013

Upoważnienie do załatwiania spraw oraz wydawania decyzji o umorzeniu postępowania w oparciu o art. 208 ustawy Ordynacja podatkowa oraz wezwań do złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub wezwań do jej złożenia w oparciu o Ordynację podatkową.

37

Kierownik Referatu Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich

20.08.2013

Upoważnienie do załatwiania sprawo raz wydawania decyzji administracyjnych oraz postanowień – w czasie nieobecności Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich.

38

Kierownik Referatu Dokumentów Tożsamości i Spraw Wojskowych w Wydziale Spraw Obywatelskich 

20.08.2013

Upoważnienie do załatwiania sprawo raz wydawania decyzji administracyjnych oraz postanowień – w czasie nieobecności Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich oraz jednoczesnej nieobecności Kierownika Referatu Ewidencji Ludności.

39

Dyrektor Wydziału Komunikacji oraz pracownicy Wydziału Komunikacji

29.10.2013

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji.

40

Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

12.12.2013

Upoważnienie do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na obszarze Miasta Koszalina w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności do: wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6.00 do 22.00 – na pozostały teren, przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego oraz żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

 

Rejestr sporządziła i przekazała do publikacji:
Monika Kobierska

Metadane

Źródło informacji:Monika Kobierska
Data utworzenia:2013-02-15 15:04:51
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2013-02-15 15:04:28
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2013-02-15 15:05:32
Ostatnia zmiana:2013-12-13 12:09:50
Ilość wyświetleń:5638

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij