Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Koszalinie

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

·      udostępniona w systemie teleinformatycznym Urzędu Miejskiego w Koszalinie, w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie - www.bip.koszalin.pl i w serwisie internetowym Miasta Koszalina www.koszalin.pl,

·       przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych w systemie teleinformatycznym Urzędu Miejskiego w Koszalinie, w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie

Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP Urzędu Miejskiego w Koszalinie nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania lub nie zawarto w danym zakresie umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:

·       poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,

·       udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,

·       informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek:

Urząd Miejski w Koszalinie określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Warunek korzystania z informacji sektora publicznego mających cechy utworu lub stanowiących bazę danych Urząd Miejski w Koszalinie zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim. W takim przypadku warunkiem ponownego wykorzystywania utworu lub bazy danych jest obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

 

 

Zasady odpowiedzialności Urzędu Miejskiego w Koszalinie

Urząd Miejski w Koszalinie nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.

Urząd Miejski w Koszalinie nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji  będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Urzędowi Miejskiemu w Koszalinie.

 

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:

·       informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie,

·       została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,

·       wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,

·       została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można złożyć do Urzędu:   

·       przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin,

·       złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu,

·       przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl,

·       skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Koszalinie na platformie ePUAP, adres skrytki: /UMKoszalin/Skrytka.

 

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Urząd Miejski w Koszalinie, po rozpatrzeniu wniosku:

·       przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;

·       informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;

·       składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;

·       odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd Miejski w Koszalinie o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

 

W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Miejski w Koszalinie, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

 

Urząd Miejski w Koszalinie nie jest zobowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

 

Opłaty

1. Urząd Miejski w Koszalinie może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

2. Ustalając opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wniosków.
3. Wysokość opłaty nie przekroczy sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

4. Urząd Miejski w Koszalinie umożliwiając ponowne wykorzystywanie (w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym) informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystanie .

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Organizacyjno-Administracyny
Źródło informacji:Mariola Raniszewska
Data utworzenia:2014-09-08 14:17:08
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2014-09-08 14:17:18
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2014-09-08 14:21:54
Ostatnia zmiana:2018-04-23 11:15:06
Ilość wyświetleń:2481

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij