Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr upoważnień Prezydenta Miasta 2006 rok

Lp.

Osoba upoważniona

Data udzielonego upoważnienia lub pełnomocnictwa

Zakres upoważnienia
lub pełnomocnictwa

1.

Dyrektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej

02.01.2006

Upoważnienie do występowania w imieniu Miasta Koszalina w sprawach wynikających z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane związanych z realizacją inwestycji i remontów oraz w sprawach wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

2.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

02.01.2006

Upoważnienia do realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Centrum rekreacyjno – sportowego w Koszalinie” projekt  Nr Z/2.32/III/3.2/558/05 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego a w szczególności do przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy robót, podpisania umowy z wykonawcą, nadzoru i rozliczenia robót, prowadzenia obsługi księgowej i sporządzania sprawozdań. 

3.

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

02.01.2006

Upoważnienie do   podpisywania „za zgodność z oryginałem” oraz parafowania kopii dokumentów umów i załączników do nich składanych przez Gminę Miasto Koszalin na dofinansowania projektów w ramach Priorytetu 1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Budowa Centrum rekreacyjno – sportowego w Koszalinie” – wg. projektu Nr Z/2.32/III/3.2/558/05

4.

Dyrektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej

09.01.2006

Upoważnienie do występowania w imieniu Miasta Koszalina w sprawach wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, a w szczególności do upoważniania projektantów do występowania w imieniu Miasta Koszalin w celu uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

5.

Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

09.01.2006

Upoważnienia do obsługi programu Platformy Wyborczej w zakresie modułu rejestru wyborców oraz raportu kart zielonych i różowych. 

6.

Pracownicy Wydziału Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

13.01.2006

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Koszalina.

7.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Koszalinie

16.01.2006

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Koszalina.

8.

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

16.01.2006

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Koszalina.

9.

Inspektor w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych

31.01.2006

Upoważnienie do dokonywania wpisów w prowadzonych przez Prezydenta Miasta Koszalina księgach rejestrowych koszalińskich instytucji kultury.

10.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

31.01.2006

Upoważnienie do podpisania umowy na sadzenie roślin i utrzymanie terenów zielonych w granicach administracyjnych Miasta Koszalina – do kwoty 9.269.409,26 zł (brutto)

11.

p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

01.02.2006

Pełnomocnictwo od 01 lutego 2006 r. do 15 lutego 2006 r. – do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie.

12.

p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

01.02.2006

Upoważnienie od 01 lutego 2006 r. do 15 lutego 2006 r. do wydawania decyzji administracyjnych i załatwiania spraw.

13.

p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

01.02.2006

Pełnomocnictwo  od 01 lutego 2006 r. do 15 lutego 2006 r. do dokonywania czynności finansowych oraz do realizacji projektu szkoleniowego „Reintegracja zawodowa bezrobotnych kobiet w Koszalinie” finansowanego w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego (SPO RZL działanie 1.6 schematu a) – Integracja i reintegracja zawodowa kobiet.

14.

p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

01.02.2006

Upoważnienie od 01 lutego 2006 r. do 15 lutego 2006 r. do wydawania decyzji adm. W indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu, do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego, do prowadzenia postępowań w sprawie wypłaty zaliczek administracyjnych, w tym do wydawania zaliczek alimentacyjnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, do wydawania decyzji administracyjnych i załatwiania spraw z zakresu realizacji zadań rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych należących do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a realizowanych  w Koszalinie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – poprzez dokonywanie czynności prawnych, w szczególności zaw umów w sprawach prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej, przyznawania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, likwidacji barier architektoniczych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

15.

Dyrektor Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koszalinie

08.02.2006

Pełnomocnictwo do przeprowadzenia w imieniu Miasta Koszalina procedury w zakresie realizacji programu pod nazwą „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” oraz podpisania w imieniu Miasta Koszalina umów na zakup towarów zgodnie z umową EDP/000003/OD/D z dnia 08 grudnia 2005 r. 

16.

Zastępca prezydenta Miasta Koszalina ds. społecznych

10.02.2006

Upoważnienie do podejmowania wszelkich czynności oraz do załatwiania spraw związanych z poszerzeniem bazy dydaktycznej Politechniki Koszalińskiej oraz z utworzeniem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. 

17.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

15.02.2006

Upoważnienie do podpisania umowy na wykonanie i wymianę nietypowej stolarki okiennej i balkonowej z PCV w lokalach i budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie do kwoty 990.898,12 zł. (brutto).

18.

p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

16.02.2006

Pełnomocnictwo na czas pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie.

19.

p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

16.02.2006

Upoważnienie  w czasie pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie do wydawania decyzji administracyjnych i załatwiania spraw.

20.

p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

16.02.2006 r.

Upoważnienie w czasie pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji adm. W indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu, do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego, do prowadzenia postępowań w sprawie wypłaty zaliczek administracyjnych, w tym do wydawania zaliczek alimentacyjnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, do wydawania decyzji administracyjnych i załatwiania spraw z zakresu realizacji zadań rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych należących do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a realizowanych  w Koszalinie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – poprzez dokonywanie czynności prawnych, w szczególności zaw umów w sprawach prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej, przyznawania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, likwidacji barier architektoniczych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

21.

p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

16.02.2006

Pełnomocnictwo  na czas pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie do dokonywania czynności finansowych oraz do realizacji projektu szkoleniowego „Reintegracja zawodowa bezrobotnych kobiet w Koszalinie” finansowanego w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego (SPO RZL działanie 1.6 schematu a) – Integracja i reintegracja zawodowa kobiet.

22.

p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

16.02.2006

Upoważnienie na czas pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie do zawierania porozumień z innymi powiatami w sprawie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz w sprawie wysokości wydatków na ich utrzymanie. 

23.

p.o. Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie  

22.02.2006

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu, do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego, do prowadzenia postępowań w sprawie wypłaty zaliczek alimentacyjnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, do wydawania decyzji administracyjnych i załatwiania spraw z zakresu realizacji zadań rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych należących do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a realizowanych  w Koszalinie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – poprzez dokonywanie czynności prawnych, w szczególności do zawierania umów w sprawach prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej oraz przyznawania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, likwidacji barier architektoniczych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. Upoważnienie obowiązuje w czasie pełnienia obowiązków Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie – w terminie do 05 maja 2006 r.

24.

Firma „Inpuls Doradztwo Inwestycyjne”

23.02.2006

Upoważnienie do działania na rzecz Urzędu Miasta Koszalin poprzez korzystanie z materiałów w zakresie architektury i urbanistyki w celu wykonania opracowania objętego umową  z dnia 16 listopada 2005 r.

25.

Przedstawicie Pracowni Projektowej „Archika”

07.03.2006

Upoważnienie do korzystania z materiałów i informacji w celu wykonania opracowania dokumentacji technicznej wytyczenia Staromiejskiej Trasy Turystycznej w Koszalinie oraz do uzyskania wszelkich uzgodnień przy opracowywaniu projektu. 

26.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

06.03.2006

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – w terminie od 6 marca  do 5 września 2006 r.

27.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

10.03.2006

Pełnomocnictwo do oddania w użyczenie Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie sieci wodno – kanalizacyjnej oraz hydroforni zasilających w wodę budynki położone przy ul. Podgórnej 26,31 i 35 oraz Powstańców Wielkopolskich 10,12 i 16, które stanowią własność Gminy Miasto Koszalin, na podstawie umowy użyczenia z dnia 30 grudnia 1995 r. zawartej pomiędzy Miastem Koszalin a Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją Sp. z o.o. w Koszalinie. 

28.

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Koszalinie

13.03.2006

Pełnomocnictwo do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na niżej wymienione konkursy:

1)        do kwoty 1.500,00 zł. Na dofinansowanie VI Konkursu Ekologicznego „Wakacje z naturą – ja i moje środowisko”

2)        do kwoty 1.500,00 zł. Na dofinansowanie V Dziecięcego Konkursu Piosenki Ekologicznej pt. „Śpiewamy o przyrodzie”,

3)        do kwoty 3.500,00 zł. Na dofinansowanie V Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Dzieci i Młodzieży pt.: „Człowiek, Świat, przyroda”.

29.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

14.03.2006

Pełnomocnictwo do oddania w użyczenie Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie sieci  urządzeń kanalizacji deszczowej, które stanowią majątek Miasta Koszalina. 

30.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

15.03.2006

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych. Upoważnienie obowiązuje do dnia 05 września 2006 r.

31.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

15.03.2006

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności finansowych oraz do realizacji projektu szkoleniowego „Reintegracja zawodowa bezrobotnych kobiet w Koszalinie”, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (SPO RZL, działanie 1.6, schematu a) Integracja i reintegracja zawodowa kobiet.

32.

Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

21.03.2006

Upoważnienie do kontrolowania zgodności przebiegu imprez masowych – organizowanych na terenie Miasta Koszalina – z warunkami określonymi w zezwoleniach na ich przeprowadzenie oraz do przerywania imprez w przypadku stwierdzenia niezgodności w tym zakresie.

33.

Kierownik Referatu Urbanistyki w Wydziale Architektury i Urbanistyki

24.03.2006

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o lokalizacji inwestycji celu publicznego, o warunkach zabudowy, o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby, nakazującej wstrzymanie użytkowania terenu oraz nakazującej przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania.

34.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

23.03.2006

Pełnomocnictwo do umarzania wierzytelności w zakresie prowadzonej działalności przez jednostkę.

35.

Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych

04.04.2006

Upoważnienie do podpisywania wniosków o refundację kwoty świadczeń pieniężnych wypłacanych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie na podstawie porozumienia Nr 6/2006 z dnia 13 marca 2006 r. zawartego pomiędzy Gminą Koszalin i  Starostą Koszalińskim.

36.

Sekretarz Miasta

04.04.2006

Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Gminy – Miasto Koszalin w sprawie dokonania rejestracji nazwy domeny Koszalin.eu.

37.

Wspólnik Spółki Cywilnej Biuro Usług Technicznych „ELTEL”

04.04.2006

Pełnomocnictwo do działania na rzecz Urzędu Miejskiego w Koszalinie w uzgodnieniach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawach dotyczących realizacji umowy z dnia 12 stycznia 2006 r. dotyczącej opracowania dokumentacji technicznej na budowę rurociągów kablowych dla linii światłowodowych łączących budynki Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

38.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

04.04.2006

Pełnomocnictwo do zawierania umów zlecenia z członkami Miejskiego Zespołu ds. orzekania o Niepełnosprawności na wykonywanie zadań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2006 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328).

40.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

25.04.2006

Cofnięcie upoważnienia do sprawowania nadzoru nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, ośrodka adopcyjno – opiekuńczego, ośrodków wsparcia oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych, a w szczególności nad działalnością Rodzinnych Domów Dziecka w zakresie spraw finansowych i administracyjnych: prowadzenia i organizowania placówek, dokonywania faktycznych i prawnych czynności w tym z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników placówki, prowadzenia obsługi finansowo – księgowej placówek oraz nad działalnością Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Koszalinie w zakresie spraw finansowych i administracyjnych: opiniowania wniosków budżetowych, analizy i oceny sprawozdań finansowych, kontroli przestrzegania realizacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie wydatkowanych środków budżetowych.  

41.

Dyrektor Wydziału Nieruchomości

25.04.2006

Upoważnienie do występowania przed organami podatkowymi w sprawach dotyczących opodatkowania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na podstawie ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od  towarów i usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami).

42.

Dyrektor Wydziału Księgowości

26.04.2006

Upoważnienie do podpisywania „Za zgodność z oryginałem” i parafowania kopii dokumentów finansowo – księgowych dotyczących projektu: Z/2.32/III/3.5.1/378/05 „Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej EUROBOISKA”

43.

Dyrektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej

26.04.2006

Upoważnienie do podpisywania „Za zgodność z oryginałem” i parafowania kopii dokumentów finansowo – księgowych dotyczących projektu: Z/2.32/III/3.5.1/378/05 „Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży

44.

Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru 

28.04.2006

Upoważnienie do podpisywania wypisów i wyrysów, a także wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz do udostępniania danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i budynków osobom fizycznym i prawnym.

45.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

28.04.2006

Pełnomocnictwo do wynajmowania, wydzierżawiania bądź użyczania nieruchomości lub ich części pozostających w trwałym zarządzie – na zasadach określonych w uchwale Nr XXXIII/524/2006 RM z dnia 16 lutego w sprawie ustalania szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości komunalnych przekazanych miejskim jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd oraz do reprezentowania przed sądami Miasta Koszalin – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie w ww. sprawach.  

46.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

28.04.2006

Pełnomocnictwo do wynajmowania, wydzierżawiania bądź użyczania nieruchomości lub ich części pozostających w trwałym zarządzie – na zasadach określonych w uchwale Nr XXXIII/524/2006 RM z dnia 16 lutego w sprawie ustalania szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości komunalnych przekazanych miejskim jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd oraz do reprezentowania przed sądami Miasta Koszalin – Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie w ww. sprawach.  

47.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

28.04.2006

Pełnomocnictwo do wynajmowania, wydzierżawiania bądź użyczania nieruchomości lub ich części pozostających w trwałym zarządzie – na zasadach określonych w uchwale Nr XXXIII/524/2006 RM z dnia 16 lutego w sprawie ustalania szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości komunalnych przekazanych miejskim jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd oraz do reprezentowania przed sądami Miasta Koszalin – Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie w ww. sprawach.  

48.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Koszalinie

28.04.2006

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Żłobka Miejskiego.

49.

Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie

28.04.2006

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie.

50.

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowo – wychowawczych

28.04.2006

Pełnomocnictwo do wynajmowania, wydzierżawiania bądź użyczania nieruchomości lub ich części pozostających w trwałym zarządzie, w szczególności w celu umieszczania reklam na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, do wynajmowania, wydzierżawiania bądź użyczania pomieszczeń placówki na okres nie dłuższy niż rok oraz do reprezentowania przed sądami placówki w ww. sprawach.

51.

Dyrektor Zespołu Burs Międzyszkolnych

28.04.2006

Pełnomocnictwo do wynajmowania, wydzierżawiania bądź użyczania nieruchomości lub ich części pozostających w trwałym zarządzie – na zasadach określonych w uchwale Nr XXXIII/524/2006 RM z dnia 16 lutego w sprawie ustalania szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości komunalnych przekazanych miejskim jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd oraz do reprezentowania przed sądami w ww. sprawach.  

52.

Dyrektor Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego

05.05.2006

Upoważnienie do zawierania umów z zainteresowanymi Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie w zakresie prowadzenia przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Koszalinie szkoleń kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych oraz szkoleń osób prowadzących rodziny zastępcze. 

53.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

16.05.2006

Upoważnienie do podpisania umowy na „Przebudowę ulicy Orląt Lwowskich w Koszalinie” do kwoty 2.051.915,00 zł. (brutto).

54.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

19.05.2006

Upoważnienie do podpisania umowy na „Obsługę płatnych miejsc postojowych znajdujących się w strefie płatnego parkowania w Koszalinie”.

55.

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Koszalinie

19.05.2006

Upoważnienie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych w tym do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych, w tym do wydawania decyzji  administracyjnych przewidzianych w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

56.

Dyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej 

22.05.2005

Pełnomocnictwo do nieodpłatnego przekazania Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie węzła cieplnego znajdującego się w pomieszczeniach filii bibliotecznej Nr 9 przy ul. A. Struga 5 w Koszalinie.

57.

Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

25.05.2006

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych i załatwiania spraw: decyzji o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju, decyzji w sprawie obowiązku świadczenia osobistego na rzecz obrony w czasie pokoju, wezwań do wykonania świadczeń rzeczowych lub osobistego w czasie pokoju, reklamowania na wniosek.

58.

Inspektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

25.05.2006

Upoważnienie do dokonywania oględzin nieruchomości i rzeczy ruchomych, które stosownie do zgłoszonych wniosków i własnych potrzeb mogą być przedmiotem świadczeń oraz stanu utrzymania nieruchomości lub rzeczy ruchomych, które zostały już przeznaczone na cele świadczeń.

59.

Inspektor w Wydziale Edukacji

25.05.2006

Upoważnienie do przeprowadzenia w dniach od 29 maja do 02 czerwca 2006 r. kontroli w niżej wymienionej szkołach niepublicznych prowadzonych przez Koszalińskie Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. w Koszalinie: Prywatne Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, III Prywatnym Liceum  Ogólnokształcącym dla Młodzieży oraz II policealnej Szkole dla Dorosłych. 

60.

Kierownik Referatu Wydatków i Analiz Oświatowych

25.05.2006

Upoważnienie do przeprowadzenia w dniach od 29 maja do 02 czerwca 2006 r. kontroli w niżej wymienionej szkołach niepublicznych prowadzonych przez Koszalińskie Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. w Koszalinie: Prywatne Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, III Prywatnym Liceum  Ogólnokształcącym dla Młodzieży oraz II policealnej Szkole dla Dorosłych. 

70.

Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

30.05.2006

Upoważnienie do załatwiania spraw, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy, wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego, prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz do prowadzenia postępowań w sprawie wypłaty zaliczek alimentacyjnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

71.

Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

30.05.2006

Upoważnienie w czasie nieobecności Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Koszalinie  do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych. 

72.

Inspektorzy w Wydziale Komunikacji

07.06.2006

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach udzielania lub zmiany licencji na wykonanie transportu drogowego osób i rzeczy, wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, wydawania międzynarodowych praw jazdy.   

73.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

07.06.2006

Upoważnienie do podpisania umowy na bieżące utrzymanie ulic Miasta Koszalina do kwoty 3.472.723,90 zł. (brutto).

74.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

07.06.2006

Upoważnienie do podpisania umowy na codzienne przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożywania gorącego posiłku podopiecznym Ośrodka do kwoty 240 tys. zł.

75.

Dyrektor Wydziału Komunikacji

16.06.2006

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych.

76.

Inspektorzy w Wydziale Komunikacji

16.06.2006

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących wydawania uprawnień do kierowania.

77.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

16.06.2006

Upoważnienie do zastępowania Prezydenta Miasta w pracach Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

78.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

22.06.2006

Pełnomocnictwa do przekazania Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koszalinie (protokołem zdawczo – odbiorczym oraz drukami PT) kanalizacji deszczowej, jako całości systemu w postaci przewodów kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi odprowadzane są wody opadowe lub roztopowe z terenu Miasta Koszalina – majątek zostanie wniesiony aportem na kapitał Spółki.

79.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

26.06.2006

Upoważnienie do podpisania umowy na remonty bieżące nawierzchni tymczasowych w Koszalinie – do kwoty 255.224,00 zł. (brutto).

80.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

26.06.2006

Upoważnienie do podpisania  umowy na „Przebudowę ulicy Batalionów Chłopskich w Koszalinie” do kwoty 3.290.752,00 zł. (brutto).

81.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

26.06.2006

Upoważnienie do podpisania następujących umowy: wymianę nietypowej stolarki okiennej i balkonowej z PCV w lokalach i budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie – Rejon ZGM Nr 1,2 i 3 – do kwoty  471.791,21 zł. (brutto), wymianę nietypowej stolarki okiennej i balkonowej z PCV w lokalach i budynkach administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie – Rejon ZGM Nr 4 i 5 – do kwoty 522.753,30 zł. (brutto).

82.

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

28.06.2006

Upoważnienie do rozstrzygania uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo – kartograficznego założenia ewidencji budynków, które zostanie wyłożony do wglądu w dniach od 29 czerwca 2006 r. do 19 lipca 2006 r. w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Koszalinie przy ul. Mickiewicza 26, pokój 54. 

83.

Inspektorzy w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

28..06.2006

Upoważnienie do rozstrzygania uwag zgłoszonych do projektu operatu opisowo – kartograficznego założenia ewidencji budynków, które zostanie wyłożony do wglądu w dniach od 29 czerwca 2006 r. do 19 lipca 2006 r. w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Koszalinie przy ul. Mickiewicza 26, pokój 54.  

84.

Geodeci

28.06.2006

Upoważnienie do wyłożenia w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w Koszalinie przy ul. Mickiewicza 26, pokój 54 do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo – kartograficznego, opracowanego w 2006 r. przez konsorcjum Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne Spółkę z o.o. z siedziba przy ul. Zwycięstwa 140 w Koszalinie oraz Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne EgiB Spółkę z o.o. z siedzibą przy ul. Chmielnej 4 w Lublinie.

85.

p.o. Dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki

28.06.2006

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach: związanych z wykonywaniem zadań administracji architektoniczno – budowlanej zgodnie z ustawą Prawo budowlane, stwierdzania samodzielności lokali zgodnie z ustawą o własności lokali oraz zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. 

86.

p.o. Dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki

28.06.2006

Powierzenie sporządzania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji  o ustaleniu warunków zabudowy. 

87.

Inspektor w Wydziale Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

07.07.2006

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej oraz do załatwiania spraw, a w szczególności do wydawania zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

88.

Inspektor w Wydziale Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

07.07.2006

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej oraz do załatwiania spraw, a w szczególności do wydawania zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz do udzielania pisemnej informacji dotyczących przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej.

89.

Sekretarz Miasta

12.07.2006 r.

Upoważnienie w czasie nieobecności Prezydenta Miasta do załatwiania spraw z zakresu przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażone w złotych równowartość kwoty 60.00 EURO, w tym szczególności do dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez zatwierdzanie propozycji komisji przetargowej.

90.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

12.07.2006 r.

Upoważnienie do podpisania umowy na przebudowę skrzyżowania ulicy Władysława IV z ulicą Akademicką oraz Kwiatkowskiego wraz z budową sygnalizacji świetlnej – do kwoty 1.682.209,09 zł. (brutto).

91.

Biegły Rewident

13.07.06

Upoważnienie - w związku z obowiązkiem przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu „Europejski fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  w Koszalinie” – do kontroli dokumentów źródłowych potwierdzających sposób wykorzystania dotacji na realizację ww. projektu.

92.

p.o. Kierownika Rejonu Pracy Socjalnej Nr 2 w Koszalinie

17.07.2006 r.

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu – wyłącznie w zakresie sprawa należących do właściwości miejscowej obejmującej Rejon Pracy Socjalnej nr 2. Upoważnienie obowiązuje w czasie pełnienie obowiązków Kierownika Rejonu Pracy Socjalnej Nr 2 do dnia 30 września 2006 r.

93.

Inspektorzy w Wydziale Edukacji

13.07.2006 r.

Upoważnienie do przeprowadzenia w dniach od 17 lipca 2006 r. do 21 lipca 2006 r. kontroli okolicznościowych stanowiących podstawę obliczania wysokości dotacji w wymienionych szkołach niepublicznych.

94.

Miejski Ośrodek Kultury w Koszalinie

18.07.2006 r.

Pełnomocnictwo do zorganizowania, przeprowadzenia oraz rozliczenia imprezy „Koszaliński Festiwal Kulinarny na ulicy Smaków” – zgodnie z procedurą rozliczeń projektów unijnych.

95.

Inspektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej

02.08.2006 r.

Pełnomocnictwo do czynności związanych z przekazaniem 7 porzuconych pojazdów znajdujących się na parkingu strzeżonym „Na skarpie” przy ul. Kwiatkowskiego stanowiących własność Gminy Miasta Koszalin .

96.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

10.08.2006 r.

Upoważnienie do podpisania umowy na „Przebudowę ulicy Karłowicza w Koszalinie” do kwoty 352.874,13 zł. (brutto).

97.

Kierownik Referatu Obrotu Nieruchomościami w Wydziale Nieruchomości

11.08.2006 r.

Upoważnienie do załatwiania spraw i podpisywania pism należących do kompetencji Dyrektora Wydziału Nieruchomości – w czasie nieobecności Dyrektora wydziału Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

98.

Zastępca Prezydenta Miasta Koszalina ds. rozwoju

11.08.2006 r.

Upoważnienie do załatwiania spraw z zakresu przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO, w tym szczególności do dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez zatwierdzenie propozycji komisji przetargowej.

99.

Kierownik Referatu Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich

18.08.2006 r.

Upoważnienie do załatwiania spraw – w czasie nieobecności Dyrektora   Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego – a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, wydawania postanowień  oraz udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

100

Kierownik Referatu Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich

18.08.2006 r.

Upoważnienie do załatwiania spraw a w szczególności do: prowadzenia postępowania administracyjnego wynikającego z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych,  wypłacenia świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód, przekazywania ministrowi do spraw administracji publicznej danych z ewidencji ludności wydanych i utraconych dowodów osobistych, współdziałania z jednostkami organizacyjnymi oraz gminami w zakresie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych , wydawania zaświadczeń z ewidencji ludności i dowodów osobistych, do obsługi programu Platformy Wyborczej w zakresie modułu i rejestru wyborców oraz raportu kart zielonych i różowych, wpisu do rejestru wyborców, sporządzania spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.

101.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

21.08.2006 r.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na rozbudowę sieci teleinformatycznej, wydzielonej sieci elektrycznej oraz instalacji alarmowej w budynku przy Al. Monte Cassino 2 – do kwoty 250 tys. zł.

102.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

21.08.2006 r.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy ze Stowarzyszeniem S.O.S na codzienne przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie – do kwoty 130 tys. zł.

103.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Koszalinie

21.08.2006 r.

Pełnomocnictwo do przeprowadzenia w imieniu Miasta Koszalin procedury w zakresie realizacji programu pod nazwą: „Program wyrównywania różnic między regionami” – w ramach obszaru B – na zadanie dotyczące realizacji projektu „Otwarte drzwi – likwidacja barier architektonicznych na rzecz Zespołu Szkól Nr 2 w Koszalinie”.

104.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 12 w Koszalinie

21.08.2006 r.

Pełnomocnictwo do przeprowadzenia w imieniu Miasta Koszalin procedury w zakresie realizacji programu pod nazwą: „Program wyrównywania różnic między regionami” – w ramach obszaru B – na zadanie dotyczące realizacji projektu ”Szkoła równych szans – na rzecz Zespołu Szkół Nr 12”

105.

Dyrektor Przedszkola Integracyjnego w Koszalinie

21.08.2006 r.

Pełnomocnictwo do przeprowadzenia w imieniu Miasta Koszalin procedury w zakresie realizacji programu pod nazwą: „Program wyrównywania różnic między regionami” – w ramach obszaru B – na zadanie dotyczące realizacji projektu ”Nasze przedszkole jest bezpieczne dla wszystkich – likwidacja barier architektonicznych wykonanych na rzecz Przedszkola Integracyjnego w Koszalinie”

106.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 21 w Koszalinie

21.08.2006 r.

Pełnomocnictwo do przeprowadzenia w imieniu Miasta Koszalin procedury w zakresie realizacji programu pod nazwą: „Program wyrównywania różnic między regionami” – w ramach obszaru B – na zadanie dotyczące realizacji projektu „ Szkoła bez barier – niwelowanie barier architektonicznych na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 21”

107.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

21.08.2006 r.

Upoważnienie do prowadzenia obsługi finansowo – księgowej Rodzinnych Domów Dziecka w Koszalinie.

 

108.

Dyrektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej

28.08.2006 r.

Upoważnienie do występowania w imieniu Miasta Koszalin w sprawach wynikających z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 216 z późn. zmianami) związanych z realizacją inwestycji i remontów, a w szczególności do upoważniania wykonawców do występowania w imieniu Miasta Koszalina o wydanie decyzji pozwolenia na zajęcia pasa drogowego oraz występowania w imieniu Miasta Koszalin o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów.

109.

Kierownik Referatu Dokumentów Tożsamości i Spraw Wojskowych w Wydziale Spraw Obywatelskich

31.08.2006 r.

Upoważnienie do załatwiania spraw, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych i załatwiania spraw. 

110.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

06.09.2006 r.

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnej.

111.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

06.09.2006 r.

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności  prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

112.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

06.09.2006 r.

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności finansowych oraz do realizacji projektu szkoleniowego „Reintegracja zawodowa bezrobotnych kobiet w Koszalinie”, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (SPO, RZL, działanie 1.6, schematu a) – Integracja i reintegracja zawodowa kobiet.

113.

Kierownik Referatu Inwestycji w Wydziale Infrastruktury Komunalnej

06.09.2006 r.

Upoważnienie – w czasie nieobecności Dyrektora Wydziału Infrastruktury Komunalnej – do występowania w imieniu Miasta Koszalina w sprawach wynikających z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane związanych z realizacją inwestycji i remontów oraz w sprawach wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

114.

p.o. Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Koszalinie

15.09.2006 r.

Upoważnienie do podpisania umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ul. M. Wańkowicza 5f/1 z przeznaczeniem na Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Koszalinie 

115.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

15.09.2006 r.

Upoważnienie do podpisania umowy na przebudowę ulicy Bolesława Krzywoustego, Bolesława Chrobrego i Biskupa Czesława Domina w Koszalinie – do kwoty 1.766.525, 48 zł. (brutto). 

116.

Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

18.09.2006 r.

Upoważnienie – w czasie nieobecności Przewodniczącego Zespołu do spraw Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu – do podpisywania opinii Zespołu do spraw Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu oraz do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu do spraw Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.

117.

Inspektor w Wydziale Komunikacji

20.09.2006 r.

Upoważnienie do przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej w zakresie spełniania warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, kontroli prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów i prowadzenia wymaganej dokumentacji oraz do kontroli dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem osób ubiegających się o wydanie uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym.

118.

Inspektor Referatu Urbanistyki w Wydziale Architektury i Urbanistyki

28.09.2006 r.

Upoważnienie – w czasie nieobecności p.o. Dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki UM – do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: o lokalizacji, o warunkach zabudowy, o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby, nakazującej wstrzymanie użytkowania terenu oraz nakazującej przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania.

119.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

28.09.2006 r.

Upoważnienie do podpisania umowy                                                                                                                                                                                                                                                                           na remonty ul. Dzierżęcińskiej w Koszalinie – do kwoty 307.068,51 zł.

120.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

28.09.2006 r.

Upoważnienie do podpisania umowy                                                                                                                                                                                                                                                                           na budowę łącznika ul. St. Staszica i ul. Wł. Spasowskiego w Koszalinie  – do kwoty 254.000,00 zł.

121.

Dyrektor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie

28.09.2006 r.

Powierzenie przygotowania i przeprowadzenia w imieniu Miasta Koszalin postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu do realizacji projektu pt. „Wyposażenie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie w scenę plenerową” do kwoty 275.000 zł.  – Upoważnienie uchylone upoważnieniem OA.I.MM.0113-366/06

122.

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie

28.09.2006 r.

Pełnomocnictwo do wynajmowania, wydzierżawiania bądź użyczania nieruchomości lub ich części pozostających w trwałym zarządzie, w szczególności w celu umieszczania reklamy na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustalony trwały zarząd, do wynajmowania, wydzierżawiania bądź użyczania pomieszczeń placówki na okres nie dłuższy niż jeden rok oraz do reprezentowania przed sądami Miasta Koszalin – II Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie w ww. sprawach 

123.

Dyrektor Przedszkola Integracyjnego w Koszalinie

28.09.2006 r.

Pełnomocnictwo do wynajmowania, wydzierżawiania bądź użyczania nieruchomości lub ich części pozostających w trwałym zarządzie, w szczególności w celu umieszczania reklamy na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustalony trwały zarząd, do wynajmowania, wydzierżawiania bądź użyczania pomieszczeń placówki na okres nie dłuższy niż jeden rok oraz do reprezentowania przed sądami Miasta Koszalin – Przedszkola Integracyjnego w Koszalinie w ww. sprawach 

124.

Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych

05 października 2006 r.

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych określonych w art. 7 ust. 4 oraz art. 7a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej oraz do załatwiania spraw określonych w art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

125.

Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno – Budowlanej w Wydziale Architektury i Urbanistyki

09 października 2006 r.

Upoważnienie do załatwiania spraw, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń o lokalizacji inwestycji celu publicznego, o warunkach zabudowy, o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby, nakazujących wstrzymanie użytkowania terenu , nakazujących przywróceni poprzedniego sposobu zagospodarowania, wydawania zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, opiniowania zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

126.

Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno – Budowlanej w Wydziale Architektury i Urbanistyki

09 października 2006 r.

Upoważnienie – w czasie nieobecności Dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki – do podpisywania dokumentacji i korespondencji dotyczącej zakresu działania Wydziału. 

127.

Dyrektor Przedszkola Nr 35 w Koszalinie

10 października 2006 r.

Pełnomocnictwo do samodzielnego reprezentowania Gminy Miasto Koszalin we wszelkich czynnościach związanych z realizacją Mikroprojektu w ramach Programu Interreg IIIA, w tym do podpisania umowy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w sprawie realizacji projektu pod nazwą :”Kraj naszych sąsiadów – widziany przez nasze dzieci” oraz wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją projektu. 

128.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

12 października 2006 r.

Upoważnienie do podpisania umowy na remont ul. Zwycięstwa (odcinek do Maszkowa) w Koszalinie – do kwoty 328.087,13 zł.  (brutto).

129.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

20 października 2006 r.

Upoważnienie do podpisania umowy na przebudowę ul. Lutyków od ul. Piotra Skargi do ul. Poprzecznej w Koszalinie – do kwoty 400.078,32 zł. (brutto).

130.

Kierownik Referatu Wymiaru Podatków w Wydziale Finansowym i Inspektor w Wydziale Finansowym

23 października 2006 r.

Upoważnienie do potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT, stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w sprawach o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

131.

Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

23 października 2006 r.

Upoważnienie do załatwiania spraw: wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniała obowiązku wymeldowania się, zameldowania na pobyt stały lub czasowy osoby, która nie dopełniła obowiązku zameldowania się, anulowania czynności materialno – technicznej w postaci wpisu o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, stwierdzenia obowiązku meldunkowego z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w ww. sprawach.

132.

Kierownik Rejonu Pracy Socjalnej Nr 2 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

23 października 2006 r.

Upoważnienie do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu, w zakresie spraw należących do właściwości miejscowej, obejmującej Rejon Pracy Socjalnej nr 2. 

133.

Dyrektor Wydziału Edukacji

30 października 2006 r.

Upoważnienie    do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Koszalinie.

134.

Dyrektorzy Szkół ponadgimnazjalnych w Koszalinie

30 października 2006 r.

Upoważnienie do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących realizacji projektu „Europejski fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazalnych w Koszalinie 2006/2007 w zakresie dotyczącym szkoły i zatwierdzania listy wypłat stypendium wypłacanego w ramach realizacji ww. projektu

 135.

Dyrektor Wydziału Księgowości

30 października 2006 r.

Upoważnienie do podpisania za zgodność z oryginałem wszelkich dokumentów  (w tym faktur) związanych z realizacją projektu Nr Z/2.32/III/3.2/554/06 pn. „Budowa kanalizacji na Osiedlu Wilkowo w Koszalinie”

136.

Dyrektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej

30 października 2006 r.

Upoważnienie do podpisania za zgodność z oryginałem wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu Nr Z/2.32/III/3.2/554/06 pn. „Budowa kanalizacji na Osiedlu Wilkowo w Koszalinie”

137.

Pracownicy Wydziału Nieruchomości

31 października 2006 r.

Upoważnienie do podpisywania pism dotyczących zawiadamiania nowych użytkowników wieczystych nieruchomości o wysokości opłaty rocznej związanych z nabytym prawem 

138

Dyrektor Wydziału Księgowości

14 listopada 2006 r.

Upoważnienie do podpisania za zgodność z oryginałem wszelkich dokumentów (w tym faktur) związanych z realizacją projektu Nr Z/2.32/I/1.4/555/05 pn. „Modernizacja Bałtyckiego Teatru w Koszalinie”

139.

Dyrektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej

14 listopada 2006 r.

Upoważnienie do podpisania za zgodność z oryginałem wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu Nr Z/2.32/I/1.4/555/05 pn. „Modernizacja Bałtyckiego Teatru w Koszalinie”

140.

Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich

16 listopada 2006 r.

Upoważnienie do wykonywania następujących czynności: wydawania zaświadczeń o utracie dowodu osobistego dla osób, które utraciły dowód osobisty, wydawania dowodów osobistych dla dzieci w wieku od 0 do 13 roku życia, wzywania organu gminy, który wydał poprzedni dowód osobisty do nadesłania koperty dowodowej w stosunku do osób, które składając wniosek o wymianę dowodu osobistego lub wydanie nowego dowodu osobistego w miejsce utraconego, przekazywania koperty dowodowej dla organu gminy, który wzywa o nadesłanie koperty dowodowej w związku z wymianą dowodu osobistego lub wydaniem nowego dowodu osobistego w miejsce utraconego, przekazywania ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, przekazywania do wojewody w formie elektronicznej informacji dotyczących zmiany danych osobowych zgromadzonych w zbiorach meldunkowych, wysyłania do gmin potwierdzenia odbioru dowodu osobistego przez klienta zameldowanego w innej miejscowości (odcinek „B”), wysyłania do gmin unieważnienia poprzedniego dowodu osobistego wydanego przez tą gminę, wysyłania do gmin dowodu osobistego dla osób zameldowanych czasowo poza Miastem Koszalin.     

141.

Starszy pracownik socjalny Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

16 listopada 2006 r.

Upoważnienie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.   

142.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 17 w Koszalinie

20 listopada 2006 r.

Pełnomocnictwo do podpisania zobowiązania na zakup energii cieplnej z Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie w ilości wynikającej z zamówionej mocy cieplnej dla obiektu Szkoły Podstawowej Nr 17 w Koszalinie przez okres 10 lat od podpisania umowy.

 

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

 

Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Urzędu Miejskiego przed sądami powszechnymi w sprawach o ustanowienie kuratora dla osób nieobecnych.

 

Gońcy Urzędu Miejskiego w Koszalinie

 

Upoważnienie do dostarczania przesyłek za potwierdzeniem odbioru w imieniu Prezydenta Miasta Koszalina.

 

Zastępcy Prezydenta Miasta

 

Pełnomocnictwo do reprezentowania Miasta Koszalina oraz do wykonywania w imieniu Miasta Koszalina prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółek Miasta.

 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Koszalinie

 

Upoważnienia do obsługi i korzystania z informacji zawartych w systemach informatycznych eksploatowanych w sieci Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

 

Audytor Wewnętrzny

 

Upoważnienie do przeprowadzania audytu wewnętrznego

 

Pracownicy Biura Kontroli
i pracownicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Koszalinie

 

Jednorazowe upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach podlegających kontroli organów Miasta Koszalina.

Metadane

Źródło informacji:Monika Mioduszewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2006-07-07 13:17:26
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2006-07-07 13:19:22
Ostatnia zmiana:2010-07-22 15:23:08
Ilość wyświetleń:8538

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij