Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr upoważnień Prezydenta Miasta 2004 rok

Lp.

Osoba upoważniona

Data udzielonego upoważnienia lub pełnomocnictwa

Zakres upoważnienia lub pełnomocnictwa

1

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

20 stycznia 2004

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Koszalina.

2

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Koszalinie

20 stycznia 2004

Pełnomocnictwo do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na niżej wymienione konkursy:

-       do kwoty 3.300 zł. na dofinansowanie IV Konkursu Ekologicznego „Wakacje z Naturą - Ja i moje środowisko”,

-       do kwoty 2.260 zł. na dofinansowanie III Dziecięcego Konkursu Piosenki Ekologicznej pt. „Śpiewamy o przyrodzie”,

-       do kwoty 4.305 zł. na dofinansowanie III Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Dzieci i Młodzieży pt. „Człowiek, Świat, Przyroda”.

3

Pracownicy Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Koszalinie

26 stycznia 2004

Upoważnienie do podpisywania poświadczeń wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz udostępniania danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i budynków osobom fizycznym i prawnym.

4

Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Koszalinie

26 stycznia 2004

Upoważnienie do podpisywania poświadczeń wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, rachunków uproszczonych i faktur VAT za ich wydawania, poświadczania ww. wypisów i wyrysów oraz udzielania informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Koszalina oraz do udostępniania danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i budynków osobom fizycznym i prawnym.

5

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

26 stycznia 2004

Pełnomocnictwo do występowania w sprawach pozwoleń i zgłoszeń wykonywania robót budowlanych, w tym do składania oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością – w odniesieniu do budynków gminy Miasto Koszalin.

6

Zastępca Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

26 stycznia 2004

Pełnomocnictwo do występowania w sprawach pozwoleń i zgłoszeń wykonywania robót budowlanych, w tym do składania oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością – w odniesieniu do budynków gminy Miasto Koszalin.

7

Kierownik Referatu Kadr i Wydatków Administracyjnych w Wydziale Organizacyjno –Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Koszalinie

26 stycznia 2004

Upoważnienie do podpisywania dokumentacji finansowo – księgowej, stanowiącej podstawę do realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego w czasie nieobecności Dyrektora Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Urzędu Miejskiego w Koszalinie. 

8

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Koszalinie 

30 stycznia 2004

Cofnięcie pełnomocnictw i upoważnień.

9

Sekretarz Miasta Koszalina

29 stycznia 2004

Upoważnienie do załatwiania spraw wynikających z art. 65 i 66 ustawy z dnia 10 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2001 r., Nr 98, poz. 1271 z późn. zmianami) regulujących zasady przekazywania spraw do rozpatrzenia przez organ posiadający odpowiednią właściwość miejscową i rzeczową.

10

Pracownicy Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koszalinie 

04 lutego 2004

Pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Miasta Koszalina na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej oraz do głosowania w imieniu Gminy nad uchwałami właścicieli lokali w zakresie objętym porządkiem zebrania.

11

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

3 lutego 2004

Zatwierdzenie czynności przekroczenia przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie- progu umorzeń w zakresie prowadzonej w 2003 r działalności przez jednostkę o kwotę 3.292,70 zł.  

12

Zastępca Prezydenta Miasta Koszalina ds. komunalnych

10 lutego 2004

Upoważnienie do zatwierdzania projektów organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów.

13

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w Koszalinie

5 marca 2004

Upoważnienie do zawarcia umowy na obsługę rachunku bankowego z Bankiem PKO P S.A. I Oddział w Koszalinie w terminie od 15 marca 2004 r. do 14 marca 2007 r. 

14

Dyrektor Wydziału Nieruchomości

5 marca 2004

Upoważnienie do podpisywania zawiadomień o przyznaniu zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z późn. zmianami) 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

15

Pracownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koszalinie 

5 marca 2004

Upoważnienie do odbioru zestawu komputerowego zakupionego w ramach realizowanego projektu pn. „Wdrażanie  dyrektyw w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (IPPC) w Województwie Zachodniopomorskim”.

16

Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno – Budowlanej w Wydziale Architektury i Urbanistyki

25 marca 2004

Upoważnienie do podpisywania dokumentacji i korespondencji dotyczącej zakresu działania Wydziału – w czasie nieobecności Dyrektora wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

17

Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

09 kwietnia 2004

Upoważnienie do podpisywania informacji udzielanych Policji z koperty dowodów osobistych.

18

Strażnicy Straży Miejskiej

1 kwiecień 2004

Upoważnienie do dostarczania przesyłek za potwierdzeniem odbioru w imieniu Prezydenta Miasta Koszalina.

19

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

20 kwietnia 2004

Zatwierdzenie czynności przekroczenia przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie – progu umorzeń w zakresie prowadzonej w 2003 r. działalności przez jednostkę – o dodatkową kwotę 2.291,90 zł.

20

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

23 kwietnia 2004

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie. 

21

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

23 kwietnia 2004

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych i załatwiania spraw, a w szczególności do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości powiatu, prowadzenia nadzoru nad działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, sprawowania nadzoru nad działalnością Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Koszalinie w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, realizacji zadań rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych należących do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie a realizowanych w Koszalinie przez MOPS poprzez dokonywanie czynności prawnych, w szczególności zawierania umów w sprawach prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej, przyznawania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, finansowania likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie oraz wydawania decyzji w sprawie przyznawania i ustalania wysokości albo odmawiania przyznawania repatriantom pomocy finansowej na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokal mieszkalnego w miejscu osiedlenia się.    

22

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

23 kwietnia 2004

Upoważnienie do załatwiania spraw, a w szczególności do zawierania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych z rodzinami zastępczymi w sprawie powierzenia dziecka, wydawania decyzji w sprawie wysokości odpłatności rodziców, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych, wydawania decyzji w sprawie przyznawania i ustalania wysokości lub odmawiania przyznawania repatriantom pomocy finansowej w formie jednorazowych zasiłków pieniężnych 

23

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

23 kwietnia 2004

Upoważnienie do zawierania porozumień z innymi powiatami w sprawie umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych oraz w sprawie wysokości wydatków na ich utrzymanie.

24

Gońcy Urzędu Miejskiego w Koszalinie

05 maja 2004

Upoważnienie do dostarczania przesyłek za potwierdzeniem odbioru w imieniu Prezydenta Miasta Koszalina.

25

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

05 maja 2004

Upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

26.

Członkowie Rad Osiedli w Koszalinie

14 maja 2004

Pełnomocnictwo do podpisywania dokumentów finansowych oraz zawierania umowy zlecenia i najmu lokalu dla potrzeb Rady Osiedla.

27.

Członkowie Rad Osiedli w Koszalinie

14 maja 2004

Upoważnienie do pobierania i rozliczania zaliczek w kasie Urzędu Miejskiego.

26.

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

17 maja 2004

Upoważnienie do załatwiania w imieniu Prezydenta Miasta spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących: zmiany imion i nazwisk, ustalania brzmienia pisowni imion i nazwisk, przyjęcia oświadczeń o nabyciu obywatelstwa w związku z zawarciem małżeństwa z obywatelem polskim, wyboru obywatelstwa polskiego dla dzieci rodziców o różnych obywatelstwach, zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej, zgromadzeń publicznych, uznania za jedynego żywiciela rodziny żołnierzy odbywających służbę zastępczą oraz uregulowania ich należności czynszowych, wymeldowania z pobytu stałego, stwierdzenia istnienia obowiązku meldunkowego, odmowy wydania dowodu tożsamości, nakładania świadczeń rzeczowych i osobistych.   

27.

Inspektorzy w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych

17 maja 2004

Upoważnienie do wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych według wzorów stanowiących załączniki do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz. U. Nr 67, poz. 616)

28.

Sekretarz Miasta Koszalina

17 maja 2004

Upoważnienie do załatwiania spraw z zakresu przygotowywania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO, w tym szczególności do dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty poprzez zatwierdzenie propozycji komisji przetargowej.

28.

Dyrektor Zespołu Burs Międzyszkolnych w Koszalinie 

17 maja 2004

Upoważnienie do zawierania umów – zleceń z pracownikami Zespołu Burs Międzyszkolnych na świadczenie usług dla podmiotów zewnętrznych, związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem.

29.

Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie

26 maja 2004

Upoważnienie do przeprowadzenia w imieniu prezydenta Miasta – prac związanych z powołaniem powiatowego schroniska dla bezdomnych zwierząt, a w szczególności do ustalenia odpowiedniejszej lokalizacji pod przyszłe powiatowe schronisko dla bezdomnych zwierząt, negocjacji z samorządami gminnymi i Starostwem powiatowym w sprawie powołania powiatowego schroniska dla bezdomnych zwierząt, przygotowania porozumienia miedzy gminami dotyczącego wzajemnych świadczeń na rzecz nowo powołanego powiatowego schroniska dla bezdomnych zwierząt, opracowania kosztorysu przeniesienia istniejącego schroniska w nowe miejsce wraz z harmonogramem działania, dokonania szacunkowej oceny kosztów adaptacji istniejących obiektów lub budowy nowych pomieszczeń, w których ma powstać nowe powiatowe schronisko dla zwierząt podjęcia działań, aby Stowarzyszenie Gmin Pomorza Środkowego było organizatorem a Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie realizatorem przedsięwzięcia.

30.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

26 maja 2004

Upoważnienie do podpisania umowy na wymianę nietypowej stolarki okiennej i balkonowej z PCV w budynkach będących w administracji Zarządu Budynków Mieszalnych w Koszalinie – rejony ZGM 1,2,3,4,5 do kwoty 1.300.000 zł. (plus VAT)

31.

Przedstawiciel Rady Osiedla „Śródmieście”

27.05.2004

Cofnięcie pełnomocnictwa  do podpisywania dokumentów finansowych oraz zawierania umowy zlecenia i najmu lokalu dla potrzeb Rady Osiedla.

32.

p. o. Dyrektora Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Koszalinie

31 maja 2004

Upoważnienie do zawierania umów z zainteresowanymi Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie do prowadzenia placówek rodzinnych oraz szkoleń osób prowadzących rodziny zastępcze i przygotowywania kandydatów na osoby przysposabiające oraz do prowadzenia procedur przysposobienia.

33.

Przedstawiciel Pracowni Konserwacji Zabytków „ARKON”

9 czerwca 2004

Upoważnienie do działania w imieniu i na rzecz Miasta Koszalina, do korzystania z materiałów w zakresie architektury i urbanistyki w celu wykonania opracowania historycznego.

34.

Przedstawiciel Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa

9 czerwca 2004

Upoważnienie do działania w imieniu i na rzecz Miasta Koszalina, do korzystania z materiałów w zakresie architektury i urbanistyki w celu wykonania opracowań urbanistycznych objętych zawartą umową.

35.

Przedstawiciel „ALTER POLIS” Gdańskiej Pracowni Urbanistycznej  Sp. z o.o. 

9 czerwca 2004

Upoważnienie do działania w imieniu i na rzecz Miasta Koszalina, do korzystania z materiałów w zakresie architektury i urbanistyki w celu wykonania opracowań urbanistycznych objętych zawartą umową.

36.

Dyrektor Wydział Spraw Obywatelskich

14 czerwca 2004

Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Miasta Koszalin przed sądami powszechnymi w sprawach o ustanowienie kuratora dla osób nieobecnych. 

37.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

22 czerwca 200

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

38.

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie 

22 czerwca 2004

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu oraz do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. 

39.

Dyrektor Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o.

22 czerwca 2004

Powierzenie przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu Miasta Koszalina w 2004 r. 

40.

Dyrektor Wydziału Edukacji

08 lipca 2004

Wyznaczenie do podejmowania decyzji w sprawach urlopów oraz wyjazdów służbowych dyrektorów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Koszalin.

41.

Przedstawiciel „ALTER POLIS”

15 lipca 2004

Cofnięcie upoważnienia do korzystania z materiałów w zakresie architektury i urbanistyki w celu wykonywania opracowań urbanistycznych objętych umową z dnia 18 maja 2004 r. zawartą pomiędzy Miastem Koszalin i „ALTER POLIS” Gdańską Pracownią Urbanistyczną Sp. z o. o

42.

Przedstawiciel  „ALTER POLIS”

15 lipca 2004

Upoważnienie do działania w imieniu i na rzecz Miasta Koszalin, do korzystania z materiałów w zakresie architektury i urbanistyki w celu wykonania  planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze zawartym między ulicami Gnieźnieńską, 4 Marca, terenami wojskowy, rzeką Dzierżęcinką terenem Rokosowo Południe – Dzierżęcin i terenem linii kolejowej w Koszalinie. 

43.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

14 lipca 2004

Upoważnienie do podpisania umowy na przebudowę ulicy Sanatoryjnej w Koszalinie do kwoty 331.722,70 zł. brutto.

44.

Zastępca Prezydenta Miasta Koszalina ds. komunalnych

20 lipca 2004

Upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych należących do kompetencji Zastępcy Prezydenta Miasta ds. rozwoju, udzielania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, realizujących zadania z zakresu nadzoru budowlanego oraz rozwoju przedsiębiorczości urlopów, a także podejmowania decyzji o ich wyjazdach służbowych, podpisywania dokumentacji  finansowo – księgowej, stanowiącej podstawę realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Zastępcy Prezydenta Miasta ds. rozwoju, załatwiania w imieniu Prezydenta Miasta spraw Miasta Koszalina w zakresie prowadzonych przez Miasto sporów sądowych, w tym w szczególności do podejmowania decyzji w przedmiocie wnoszenia pozwów, zawierania ugód sądowych i wnoszenia środków odwoławczych.  

45.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

20 lipca 2004

Upoważnienie do odbioru od Prokuratora rejonowego w Koszalinie dokumentów wymienionych w upoważnieniu.

46.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

22 lipca 2004

Upoważnienie do podpisania porozumienia z Zachodniopomorskim Związkiem Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą w Szczecinie w sprawie organizacji dla dzieci (podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie) obozu sportowo – rekreacyjno w Karpaczu oraz reprezentowania Urzędu Miejskiego w tej sprawie.

47.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

30 lipca 2004

Ustanowienie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie – pełnomocnikiem upoważnionym do przeprowadzenia w imieniu Miasta Gminy Koszalin procedury w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na zakup 9 osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczącego się w Koszalinie przy ul. Plac Wolności 2-3 oraz podpisania w imieniu Miasta Gminy Koszalin umowy na zakup tego samochodu z wybranym dostawca.

48.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

11 sierpnia 2004

Upoważnienie do przekazywania środków finansowych na konta wspólnot mieszkaniowych z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania i wpłat na fundusz remontowy, w części proporcjonalnej do wielkości udziałów Gminy Miasta Koszalin w nieruchomościach wspólnot.

49.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Koszalinie

18 sierpnia 2004

Upoważnienie do przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Koszalina.

50.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

19 sierpnia 2004

Upoważnienie do podpisania z Parafią p.w. Św. Józefa Rzemieślnika w Koszalinie przy ul. Łużyckiej 22a reprezentowaną przez proboszcza  umowy dzierżawy pomieszczeń ww. parafii na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

51.

Dyrektor Zespołu Szkól Nr 7 w Koszalinie

3 września 2004

Pełnomocnictwo do reprezentowania organu prowadzącego szkołę – Miasto Koszalin – w działaniach związanych z tworzeniem Szkolnego Ośrodka Kariery w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”.

52.

Skarbik Miasta Koszalina

3 września 2004

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych określających wysokość zobowiązania, postanowień o wszczęciu postępowania i tytułów wykonawczych oraz ich realizacji, wstrzymania, zawieszania i wycofywania.  

53.

Dyrektor Wydziału Edukacji

3 września 2004

Wyznaczenia do podejmowania decyzji w sprawach urlopów oraz wyjazdów służbowych dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Koszalin.

54.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

3 września 2004

Upoważnienie do podpisania umowy na wzmocnienie poboczy, budowę chodnika i oświetlenia przy ul. Połczyńskiej w Koszalinie – do kwoty 444.989,19 zł. (brutto).

55.

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

8 września 2004

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych i postanowień.

56.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

7 września 2004

Upoważnienie do podpisania umowy na przebudowę ul. Kruczej w Koszalinie do kwoty 755.231,08 zł. (brutto)

57.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

15 września 2004

Upoważnienie do zawarcia umowy na używanie gruntów pokrytych wodami publicznymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa, w stosunku do których Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego wykonuje prawa właścicielskie.

58.

Sekretarz Miasta Koszalina

28 września 2004

Upoważnienie do zawiadomienia Powiatowego Inspektora nadzoru budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Koszalinie o zamierzonym terminie rozpoczęcie robot budowlanych „Przebudowa stropu DMS w budynku Urzędu Miejskiego w Koszalinie Rynek Staromiejski 6-7”

59.

Dyrektor Wydziału Nieruchomości

20 października 2004

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących opłat adiacenckich określonych w art. 98a, art. 143-148 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmiana planu zagospodarowania przestrzennego określonych w art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w Dziale IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

60.

Kierownik Referatu Obrotu Nieruchomościami w wydziale Nieruchomości

20 października 2004

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących opłat adiacenckich określonych w art. 98a, art. 143-148 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmiana planu zagospodarowania przestrzennego określonych w art. 36 ust. 4 i art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w Dziale IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

61.

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie

22 października 2004

Pełnomocnictwo do podpisania z Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 7 i Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 12 w Koszalinie porozumienia na okres czterech, dotyczącego realizacji praktycznej nauki zawodu przez uczniów ww. szkół na bazie dydaktycznej Centrum Kształceniu Ustawicznego.

62.

Pracownicy Wydziału Infrastruktury Komunalnej

22 października 2004

Pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej.

63.

Dyrektor Zespołu Burs Międzyszkolnych

29 października 2004

Upoważnienie do zawierania umów – zleceń z pracownikami Zespołu Burs Międzyszkolnych na świadczenie usług dla podmiotów zewnętrznych, związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem.

64.

Kierownik Referatu Kadr i Wydatków Administracyjnych w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym

29 października 2004

Upoważnienie do podpisywania deklaracji przesyłanych drogą elektroniczną do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z art. 26c ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

65.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. komunalnych

8 listopada 2004

Upoważnienie do wydawania zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis.

66.

Skarbnik Miasta Koszalina

8 listopada 2004

Upoważnienie do wydawania zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis.

67.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

8 listopada 2004

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na codzienne przygotowywanie i wydawanie gorącego posiłku podopiecznym Ośrodka – do kwoty 300 tys. zł.

68.

Audytor Wewnętrzny

5 listopada 2004

Upoważnienie do przeprowadzania audytu wewnętrznego – Systemy informatyczne, ewidencja i legalność oprogramowania w Urzędzie Miejskim w Koszalinie i wybranych miejskich jednostkach organizacyjnych.

69.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

23 listopada 2004

Upoważnienie do podpisania umowy na remonty i przebudowę budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Dworcowej 6-8-10 w Koszalinie do kwoty 1.289.534,47 zł. (brutto)

70.

Zastępca Prezydenta Miasta Koszalina ds. komunalnych

24 listopada 2004

Pełnomocnictwo do podpisania Aneksu Nr 7 do umowy użyczenia z dnia 30 grudnia 1995 r. zawartej pomiędzy Miastem Koszalin, a Spółką z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Koszalinie.

71.

Zastępca Prezydenta Miasta Koszalina ds. rozwoju oraz pracownikom Wydziału Nieruchomości 

23 listopada 2004

Pełnomocnictwo do podpisywania wniosków w postępowaniu wieczystoksięgowym, kierowanych w imieniu Gminy Miasto Koszalin i Skarbu Państwa do Sądu Rejonowego w Koszalinie – Wydziału VI Ksiąg Wieczystych.  

72.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

29 listopada 2004

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego.

73.

Kierownik Referatu Dokumentów Tożsamości i Spraw Wojskowych w Wydziale Spraw Obywatelskich

06 grudnia 2004

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych i postanowień

74.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. komunalnych

8 grudnia 2004

Upoważnienie do podpisywania w imieniu Miasta Koszalina – beneficjenta środków unijnych – dokumentów związanych z realizacją Projektu „Zachodniopomorskie: Rozwój MŚP w Koszalinie 2002/000-580.06.33”.

75.

Dyrektor Wydziału Nieruchomości

07 grudnia 2004

Upoważnienie do podpisywania zawiadomień o wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta koszalin i Skarbu Państwa w związku z ich wzrostem o podatek VAT.

76.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

9 grudnia 2004

Upoważnienie do podpisania umowy na oczyszczanie ulic Miasta Koszalina z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie na okres trzech lat – do kwoty 1. 989.580,77 zł. (brutto).

77.

Dyrektor Zespołu Burs Międzyszkolnych w Koszalinie

21 grudnia 2004

Upoważnienie do zawierania umów najmu i dzierżawy pomieszczeń Zespołu Burs Międyszkolnych w Koszalinie na okres do trzech lat.

78.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

21 grudnia 2004

Upoważnienie do podpisania umów na wymianę nietypowej stolarki okiennej i balkonowej PCV.

79.

Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

21 grudnia 2004

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych określonych w ustawie o drogach publicznych, a w szczególności do wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, nacisku osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz do pobierania opłat i kar pieniężnych.

80.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

24 grudnia 2004

Upoważnienie do zawierania porozumień z innymi powiatami w sprawie wysokości i zasad odpłatności uczestników rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Koszalinie – w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Pracownicy Biura ds. Organizacji Pozarządowych

 

Upoważnienie do przeprowadzania kontroli organizacji i stowarzyszeń w zakresie wydatkowania dotacji z budżetu Miasta na podstawie zawartych umów. 

 

Zastępcy Prezydenta Miasta

 

Pełnomocnictwo do reprezentowania Miasta Koszalina oraz do wykonywania w imieniu Miasta Koszalina prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółek Miasta.

 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Koszalinie

 

Upoważnienia do obsługi i korzystania z informacji zawartych w systemach informatycznych eksploatowanych w sieci Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

 

Pracownicy Biura Kontroli
i pracownicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Koszalinie

 

Jednorazowe upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach podlegających kontroli organów Miasta Koszalina.

Metadane

Źródło informacji:Monika Mioduszewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2006-07-07 13:25:32
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2006-07-31 14:36:02
Ostatnia zmiana:2010-07-22 15:00:08
Ilość wyświetleń:9367

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij