Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr upoważnień Prezydenta Miasta 2003 rok

Lp.

Osoba upoważniona

Data udzielonego upoważnienia lub pełnomocnictwa

Zakres upoważnienia lub pełnomocnictwa

1

Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu Miejskiego w Koszalinie

15 stycznia 2003

Upoważnienie do wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych lub stwierdzających stan zaległości

2

Dyrektor Przedszkola Nr 1
w Koszalinie

14 stycznia 2003

Upoważnienie do kierowania bieżącą działalnością jednostki.

3

Dyrektor Przedszkola Nr 3
 w Koszalinie

14 stycznia 2003

Upoważnienie do kierowania bieżącą działalnością jednostki.

4

Dyrektor Przedszkola Nr 7
 w Koszalinie

14 stycznia 2003

Upoważnienie do kierowania bieżącą działalnością jednostki.

5

Dyrektor Przedszkola Nr 11
w Koszalinie

14 stycznia 2003

Upoważnienie do kierowania bieżącą działalnością jednostki.

6

Dyrektor Przedszkola Nr 13
w Koszalinie

14 stycznia 2003

Upoważnienie do kierowania bieżącą działalnością jednostki.

7

Dyrektor Przedszkola Nr 14
w Koszalinie

14 stycznia 2003

Upoważnienie do kierowania bieżącą działalnością jednostki.

8

Dyrektor Przedszkola Nr 16
w Koszalinie

14 stycznia 2003

Upoważnienie do kierowania bieżącą działalnością jednostki.

9

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 10
 w Koszalinie

14 stycznia 2003

Pełnomocnictwo do reprezentowania Miasta Koszalina - Zespół Szkół Nr 10 przed sądami powszechnymi.

10

Kierownik Referatu Windykacji Wydziału Księgowości
Urzędu Miejskiego w Koszalinie

20 stycznia 2003

Upoważnienie do wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych lub stwierdzających stan zaległości.

11

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3
w Koszalinie

12 lutego 2003

Upoważnienie do reprezentowania Miasta Koszalin - Szkoła Podstawowa Nr 3 przed sądami powszechnymi.

12

Dyrektor Wydziału Nieruchomości

19 lutego 2003

Upoważnienie do podpisywania zawiadomień o wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz zawiadomień o wysokości kolejnych rat rocznych opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

13

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Miejskiego w Koszalinie

20 lutego 2003 r.

Pełnomocnictwo do reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Koszalinie, w sprawach aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa.

14

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Miasta
Urzędu Miejskiego w Koszalinie

20 lutego 2003

Upoważnienie do występowania w postępowaniach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Koszalinie w sprawach aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin

15

Kierownik Referatu Sprzedaży Lokali Urzędu Miejskiego
w Koszalinie

20 lutego 2003

Upoważnienie do występowania w postępowaniach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Koszalinie w sprawach aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin.

16

Zastępca Prezydenta Miasta
ds. Rozwoju

7 marca 2003

Upoważnienie do załatwiania spraw Miasta Koszalina w zakresie prowadzonych przez Miasto sporów sądowych, w tym w szczególności podejmowania decyzji w przedmiocie wnoszenia pozwów, zawierania ugód sądowych i wnoszenia środków odwoławczych.

17

Sekretarz Miasta Koszalina

21 marca 2003

Upoważnienie do podpisywania dokumentacji finansowo - księgowej, stanowiącej podstawę realizacji wydatków budżetowych Miasta Koszalina i rozliczania z udzielonych dotacji, w sprawach należących do zakresu działania Biura ds. Organizacji Pozarządowych oraz Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

18

Zastępca Prezydenta Miasta
ds. Komunalnych

21 marca 2003

Upoważnienie do składania w czasie nieobecności Prezydenta Miasta Koszalina oświadczeń woli w imieniu Miasta Koszalina w zakresie zarządu mieniem.

19

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
w Koszalinie

31 marca 2003

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych określonych w ustawie o drogach publicznych a w szczególności do: wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, nacisku osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach i oraz do pobierania opłat i kar pieniężnych.

20

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1 kwietnia 2003

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Koszalina

21

Inspektorzy Wydziału Rozwoju
i Współpracy Zagranicznej

1 kwietnia 2003

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Koszalina

22

Zarząd Dróg Miejskich w Koszalinie

1 kwietnia 2003

Upoważnienie do podpisania umowy na przebudowę ulicy Komisji Edukacji Narodowej w Koszalinie do kwoty 552.796,25 zł. brutto

23

Zastępca Prezydenta Miasta Koszalina ds. komunalnych

2 kwietnia 2003

Upoważnienie do załatwiania spraw należących do właściwości zarządcy drogi publicznej i wydawania decyzji administracyjnych określonych w ustawie o drogach publicznych, a w szczególności do zatwierdzania projektów organizacji ruchu.

24

p.o. Dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki

8 kwietnia 2003

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym, zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, związanych z wykonywaniem zadań administracji architektoniczno - budowlanej zgodnie z ustawą Prawo budowlane, stwierdzenia samodzielności lokali zgodnie z ustawą o własności lokali.

25

Zastępca Prezydenta Miasta
ds. Komunalnych

10 kwietnia 2003

Upoważnienie do wydawania zezwolenia na odbycie imprezy na drogach publicznych położonych w Koszalinie, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych

26

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
w Koszalinie

9 kwietnia 2003

Upoważnienie do sprzedaży na rzecz osób trzecich zbędnych - pochodzących z rozbiórek - materiałów budowlanych o wartości sprzedaży do 30.000,00 zł w skali roku i nieodpłatnego przekazywania zbędnych - pochodzących z rozbiórek materiałów budowlanych na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych, spółek komunalnych, miejskich służb, inspekcji i straży, instytucji kultury, zakładów opieki zdrowotnej oraz organizacji pozarządowych i wyznaniowych do wartości 20.000,00 zł w skali roku.

27

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Miasta

9 kwietnia 2003

Pełnomocnictwo do umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

28

Zastępca Prezydenta Miasta Koszalina ds. komunalnych

16 kwietnia 2003

Upoważnienie do wydawania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej lub do odmowy jej wydania.

29

Inspektorzy w Wydziale Rozwoju
 i Współpracy Zagranicznej
Urzędu Miejskiego w Koszalinie

16 kwietnia 2003

Upoważnienie do udzielania informacji dot. przedsiębiorców zarejestrowanych w rejestrze ewidencji działalności gospodarczej oraz do wydawania zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

30

Inspektorzy w Wydziale Rozwoju
i Współpracy Zagranicznej
Urzędu Miejskiego w Koszalinie

16 kwietnia 2003

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, o zmianie w ewidencji działalności gospodarczej oraz o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.

31

Inspektorzy w Wydziale Kultury
i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Koszalinie

16 kwietnia 2003

Upoważnienie do wydawania kart parkingowych według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie wzoru karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz wysokości opłat za jej wydanie.

32

Inspektorzy w Wydziale Kultury
 i Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego w Koszalinie

16 kwietnia 2003

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości realizacji umów dotyczących funkcjonowania stanowisk pracy utworzonych dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON oraz umów dotyczących pożyczek na działalność gospodarczą.

33

Inspektor w Biurze Informatyki

16 kwietnia 2003

Upoważnienie do wykonywania czynności Administratora Bezpieczeństwa Informacji dotyczących kontroli pracowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

34

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Koszalinie

28 kwietnia 2003

Upoważnienie do obsługi i korzystania z informacji zawartych w systemach informatycznych eksploatowanych w sieci Urzędu Miejskiego w Koszalinie zawartych w poszczególnych bazach danych.

35

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

29 kwietnia 2003

Upoważnienie do podpisania umowy na wykonanie remontów cząstkowych ulic Miasta Koszalina do kwoty 3.017.378,60 zł. (brutto) na okres trzech lat.

36

Sekretarz Miasta Koszalina

5 maja 2003

Upoważnienie do udzielania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, realizujących zadania  z zakresu oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i sportu - urlopów, a także podejmowania decyzji o ich wyjazdach służbowych, oraz do podpisywania dokumentacji finansowo - księgowej, stanowiącej podstawę realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych.

37

Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
w Koszalinie

8 maja 2003

Upoważnienie do przeprowadzenia procedur organizacyjno – przetargowych związanych z opracowaniem Planu Gospodarki Odpadami, określonego w ustawie o odpadach.

38

Funkcjonariusze Straży Miejskiej

20 maja 2003

Upoważnienie do przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Koszalina.

39

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
w Koszalinie

30 maja 2003

Upoważnienie do podpisywania umowy na bieżące utrzymanie ulic na terenie Miasta Koszalina do kwoty 2.890.712,54 brutto na okres trzech lat.

40

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
w Koszalinie

30 maja 2003

Upoważnienie do podpisywania umowy na przebudowę ul. Władysława IV w Koszalinie - pas prawy do kwoty 2.035.787,00 brutto.

41

Likwidator Izby Wytrzeźwień

10 czerwca 2003

Upoważnienie do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Izby Wytrzeźwień w Koszalinie.

42

Dyrektor Bursy Międzyszkolnej

26 czerwca 2003

Upoważnienie do zawierania umów – zleceń z pracownikami bursy na świadczenie usług dla podmiotów zewnętrznych, związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem.

43

Dyrektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej

26 czerwca 2003

Upoważnienie do prowadzenia rejestru dotyczącego przetrzymywania roślin i zwierząt oraz ich uprawy i hodowli.

 

44

Dyrektor Bursy Międzyszkolnej

26 czerwca 2003

Upoważnienie do zawierania umów – zleceń z pracownikami bursy na świadczenie usług dla podmiotów zewnętrznych, związanych z zakwaterowanie i wyżywieniem.

45

 

Zastępcy Prezydenta Miasta Koszalina i pracownicy Wydziału Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Koszalinie

27 czerwca 2003

Upoważnienie do łącznego reprezentowania Miasta Koszalina przy zawieraniu w imieniu i na rzecz Miasta Koszalina w trybie i na podstawie obowiązujących przepisów umów dotyczących ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych, będących w administracji Zarządu Budynków Mieszkalnych lub innej jednostki do tego powołanej wraz z jednoczesnym oddaniem gruntów związanych z opisanymi wyżej nieruchomościami lokalowymi w użytkowanie wieczyste bądź sprzedażą takich gruntów.

46

Zastępcy Prezydenta Miasta Koszalina i pracownicy Wydziału Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Koszalinie

27 czerwca 2003

Upoważnienie do łącznego reprezentowania Miasta Koszalina przy zawieraniu w imieniu i na rzecz Miasta Koszalina wszelkich umów oraz dokonania innych czynności cywilnoprawnych, dotyczących zbywania, nabywania, zamiany, znoszenia współwłasności i darowizn nieruchomości, obciążania i udostępniania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Miasta Koszalina w trybie przepisów ustaw o gospodarce nieruchomościami oraz kodeksu cywilnego a także dokonywania czynności w trybie przepisów o własności lokali oraz innych przepisów dotyczących nabywania bądź zbywania nieruchomości komunalnych.

47

Zastępcy Prezydenta Miasta Koszalina i pracownicy Wydziału Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Koszalinie

27 czerwca 2003

Upoważnienie do łącznego reprezentowania Miasta Koszalina przy zawieraniu w imieniu i na rzecz Miasta Koszalina w trybie i na podstawie obowiązujących przepisów umów dotyczących zbywania, nabywania, zmiany i darowizn nieruchomości, obciążania i udostępniania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Miasta Koszalina.

48

p.o. Dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki oraz Inspektorzy w Wydziale Architektury i Urbanistyki

21 lipca 2003

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych o lokalizacji inwestycji celu publicznego, o warunkach zabudowy, o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby, nakazującej wstrzymanie użytkowania terenu, nakazującej przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania. 

49

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

21 lipca 2003

Upoważnienie do podpisania umowy na utrzymanie bieżące oznakowań pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu na ulicach Miasta Koszalina w okresie od miesiąca lipca 2003 r. do miesiąca marca 2006 r. do kwoty 534.495,49 zł. (brutto).

50

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

21 lipca 2003

Upoważnienie do podpisania umowy na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Sanatoryjnej i Leśnej w Koszalinie – do kwoty 278.064,29 zł. (brutto).

51

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

11 sierpnia 2003

Upoważnienie do sprawowania nadzoru nad działalnością Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Koszalinie w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, a w szczególności do opiniowania wniosków budżetowych, analizy i oceny sprawozdań finansowych, kontroli przestrzegania realizacji przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie wydatkowanych środków budżetowych.

52

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

11 sierpnia 2003

Upoważnienie do prowadzenia nadzoru nad działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, a w szczególności do: prowadzenia i organizowania placówek opiekuńczo – wychowawczych, dokonywania faktycznych i prawnych czynności, w tym z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenie obsługi finansowo – księgowej placówek opiekuńczo – wychowawczych, zawieranie umów cywilno-prawnych na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych.

53

Inspektor w Wydziale Architektury i Urbanistyki

19 sierpnia 2003

Powierzenie sporządzania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

54

Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych

29 sierpnia 2003

Upoważnienie do podpisywania pism do wnioskodawców i instytucji współpracujących - PIP, MOPS oraz do prowadzenia negocjacji (cenowych i kosztownych) w sprawie dostosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości realizacji umów dot. funkcjonowania stanowisk pracy utworzonych dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON oraz umów dot. pożyczek na działalność gospodarczą, odbioru stanowisk pracy utworzonych w ramach zawartych umów z pracodawcami, podpisywania pism do pracodawców i pożyczkodawców w ramach zawartych umów, wydawania w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym – decyzji administracyjnych w sprawie zezwolenia na sprowadzanie zwłok z zagranicy i pochowanie na cmentarzu komunalnym w Koszalinie.

55

Dyrektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej

29 sierpnia 2003

Upoważnienie do wydawania zaświadczeń i potwierdzania aktów wynikających z prowadzonych rejestrów i ewidencji w zakresie rolnictwa.

56

Dyrektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej

29 sierpnia 2003

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska , ustawy o odpadach, ustawy prawo wodne, ustawy Prawo geologiczne górnicze, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o rybactwie śródlądowym, ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników, o ochronie zwierząt oraz ustawie o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

57

Dyrektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koszalinie

29 sierpnia 2003

Upoważnienie do rozporządzania informacją geologiczną, zgromadzoną w powiatowych archiwach geologicznych, w zakresie określonym w regulaminie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad rozporządzania za wynagrodzeniem informacją geologiczną, o której prawa przysługują Skarbowi Państwa, wykorzystywaną w działalności prowadzonej w zakresie nieuregulowanym ustawą Prawo geologiczne i górnicze.

58

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

28 sierpnia 2003

Upoważnienie do podpisania umowy na „Opracowanie docelowej koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego I etapu końcowego obwodnicy śródmiejskiej w Koszalinie do kwoty 430.660,00 zł. (brutto)

59

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

1 września 2003

Pełnomocnictwo do występowania w sprawach pozwoleń na budowę, w tym do składania oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

60

 Dyrektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Koszalinie

5 września 2003

Upoważnienie do występowania w sprawach wynikających z ustawy Prawo budowlane a w szczególności do wnioskowania o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wnioskowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji pozwolenia na budowę, zawiadamiania o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, zawiadomienia o zakończeniu budowy, wnioskowania o wydanie decyzji - pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz wnioskowania o pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych., oświadczanie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

61

Dyrektor Przedszkola Nr 35

5 września 2003

Upoważnienie do wynajmowania bądź wydzierżawiania części nieruchomości gruntowych pozostających w trwałym  zarządzie, w szczególności w celu umieszczenia reklamy na okres nie dłuższy niż jeden rok, do wynajmowania bądź wydzierżawiania pomieszczeń placówki na okres nie dłuższy niż jeden rok, do reprezentowania przed sądami Miasta Koszalin – Przedszkola Nr 35 w Koszalinie. 

62

Dyrektor Gimnazjum Nr 2

5 września 2003

Upoważnienie do wynajmowania bądź wydzierżawiania części nieruchomości gruntowych pozostających w trwałym  zarządzie, w szczególności w celu umieszczenia reklamy na okres nie dłuższy niż jeden rok, do wynajmowania bądź wydzierżawiania pomieszczeń placówki na okres nie dłuższy niż jeden rok, do reprezentowania przed sądami Miasta Koszalin – Gimnazjum Nr 2 w Koszalinie.

63

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2

5 września 2003

Upoważnienie do wynajmowania bądź wydzierżawiania części nieruchomości gruntowych pozostających w trwałym  zarządzie, w szczególności w celu umieszczenia reklamy na okres nie dłuższy niż jeden rok, do wynajmowania bądź wydzierżawiania pomieszczeń placówki na okres nie dłuższy niż jeden rok, do reprezentowania przed sądami Miasta Koszalin – Zespół Szkół Nr 2 w Koszalinie. 

64

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 7

5 września 2003

Upoważnienie do wynajmowania bądź wydzierżawiania części nieruchomości gruntowych pozostających w trwałym  zarządzie, w szczególności w celu umieszczenia reklamy na okres nie dłuższy niż jeden rok, do wynajmowania bądź wydzierżawiania pomieszczeń placówki na okres nie dłuższy niż jeden rok, do reprezentowania przed sądami Miasta Koszalin – Zespół Szkół Nr 7 w Koszalinie. 

65

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 8

5 września 2003

Upoważnienie do wynajmowania bądź wydzierżawiania części nieruchomości gruntowych pozostających w trwałym  zarządzie, w szczególności w celu umieszczenia reklamy na okres nie dłuższy niż jeden rok, do wynajmowania bądź wydzierżawiania pomieszczeń placówki na okres nie dłuższy niż jeden rok, do reprezentowania przed sądami Miasta Koszalin – Zespół Szkół Nr 8 w Koszalinie. 

66

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koszalinie

5 września 2003

Upoważnienie do wynajmowania bądź wydzierżawiania części nieruchomości gruntowych pozostających w trwałym  zarządzie, w szczególności w celu umieszczenia reklamy na okres nie dłuższy niż jeden rok, do wynajmowania bądź wydzierżawiania pomieszczeń placówki na okres nie dłuższy niż jeden rok, do reprezentowania przed sądami Miasta Koszalin –  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koszalinie. 

67

Dyrektor Zespołu Burs Międzyszkolnych w Koszalinie

5 września 2003

Upoważnienie do wynajmowania bądź wydzierżawiania części nieruchomości gruntowych pozostających w trwałym  zarządzie, w szczególności w celu umieszczenia reklamy na okres nie dłuższy niż jeden rok, do wynajmowania bądź wydzierżawiania pomieszczeń placówki na okres nie dłuższy niż jeden rok, do reprezentowania przed sądami Miasta Koszalin –  Zespołu Burs Międzyszkolnych w Koszalinie. 

68

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 11

5 września 2003

Upoważnienie do wynajmowania bądź wydzierżawiania części nieruchomości gruntowych pozostających w trwałym  zarządzie, w szczególności w celu umieszczenia reklamy na okres nie dłuższy niż jeden rok, do wynajmowania bądź wydzierżawiania pomieszczeń placówki na okres nie dłuższy niż jeden rok, do reprezentowania przed sądami Miasta Koszalin –  Zespół Szkół Nr 11w Koszalinie. 

69

Dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie

9 września 2003

Upoważnienie do przejęcia w imieniu Gminy Miasto Koszalin ruchomości znajdujących się na przedmiotowej nieruchomości.

70

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

10 września 2003

Upoważnienie do podpisania umowy na dostawę i montaż elektronicznych podzielników kosztów c. O. szt. 9.955, dzierżawę elektronicznych podzielników kosztów c. O szt. 9.955 (dzierżawa na 10 lat), rozliczanie kosztów c. o. na podstawie zamontowanych podzielników i powierzchni grzewczej (rozliczanie na 10 lat) do kwoty 950.702,50. (plus VAT)

71

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Koszalinie 

18 września 2003

Upoważnienie do reprezentowania organu prowadzącego szkołę Miasto Koszalin w działaniach związanych z tworzeniem Szkolnego Ośrodka Kariery w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”.

72

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 7 w Koszalinie

18 września 2003

Upoważnienie do reprezentowania organu prowadzącego szkołę Miasto Koszalin w działaniach związanych z tworzeniem Szkolnego Ośrodka Kariery w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”.

73

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie  

18 września 2003

Upoważnienie do reprezentowania organu prowadzącego szkołę Miasto Koszalin w działaniach związanych z tworzeniem Szkolnego Ośrodka Kariery w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”.

74

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6

18 września  2003

Pełnomocnictwo do reprezentowania Miasta Koszalina – Szkoły Podstawowej nr 6 oraz do występowania przed sądami powszechnymi w sprawie dotyczącej dochodzenia należności za dzierżawę gruntu położonego przy ul. Gnieźnieńskiej 3 w Koszalinie, zgodnie z umową zawartą z Firmą Reklamową Witraż, reprezentowaną  przez Pana Artura Kozłowskiego.

75

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

18 września 2003

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych określonych w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 71, poz. 838 z późn. zmianami) a w szczególności do wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, nacisku osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz do pobierania opłat i kar pieniężnych.

76

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

26 września 2003

Upoważnienie do podpisania wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę budynków zlokalizowanych przy ul. Modrzejewskiej 36 i 38 w Koszalinie.

77

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych Miasta Koszalina

26 września 2003

Pełnomocnictwo do umarzania wierzytelności w zakresie prowadzonej działalności przez jednostkę.

78

Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki

07 października 2003

Upoważnienie do załatwiania sprawa i wydawania decyzji administracji, postanowień i zaświadczeń w sprawach określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, związanych z wykonywaniem zadań administracji architektoniczno – budowlanej zgodnie z ustawą Prawo budowane oraz stwierdzenia samodzielności lokali zgodnie z ustawa o własności lokali. 

79

Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki

07 października 2003

Powierzenie sporządzania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

80

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Koszalinie

13 października 2003

Upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązania finansowego do kwoty 3.200 zł. na dofinansowanie III Konkursu Proekologicznego pt. „Wakacje z Naturą – ja i moje środowisko”

81

Zastępca Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

31 października 2003

Pełnomocnictwo do występowania w mieniu Miasta Koszalina w sprawach pozwoleń na budowę, w tym do składania oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

82

Inspektor w Wydziale Edukacji

31 października 2003

Upoważnienie do wydawania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu ZUS RP-7 z zasobów dokumentacji po nieistniejących placówkach oświatowych z terenu Miasta Koszalina.

83

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

30 października  2003

Upoważnienie do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie.

84

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
w Koszalinie

30 października   2003

Upoważnienie do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie.

85

Dyrektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej

29 października 2003

Upoważnienie do wydawania zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy uznanej za agresywną.

86

Kierownik Referatu Kadr i Wydatków Administracyjnych w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym

05 listopada 2003

Upoważnienie do załatwiania spraw osobowych a w szczególności do wydawania świadectw pracy, zaświadczeń, legitymacji służbowych i ubezpieczeniowych, dokonywania wpisów w dowodach osobistych i legitymacjach ubezpieczonych oraz potwierdzania kwestionariuszy osobowych oraz wniosków w sprawach emerytalnych i rentowych.

87

Kierownik Referatu Kadr i Wydatków Administracyjnych w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym

05 listopada 2003

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania przez ubezpieczonych zwolnień lekarskich od pracy.

88

p. o.  Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

13 listopada 2003

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych, podpisywania pism oraz udostępniania danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i budynków.

89

Zastępca Prezydenta Miasta Koszalina ds. komunalnych

14 listopada 2003

Upoważnienie do podpisania z Bankiem Millenium mającym siedzibę w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, umowy o dofinansowanie zadania pod nazwą: „Rozbudowa Centralnego Ośrodka Taekwon-do WTF Dzieci i Młodzieży w Koszalinie” oraz do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowiącą zabezpieczenie zwrotności dofinansowania. 

90

Inspektor przy Pełnomocniku ds. Uzależnień

20 listopada 2003

Upoważnienie do przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Koszalina.

91

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

28 listopada 2003

Upoważnienie do podpisania umowy w sprawie zapewnienia pomocy w postaci posiłków podopiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do kwoty 255 tys. zł.

 

92

p.o. Kierownika Referatu Urbanistyki w Wydziale Architektury i Urbanistyki

28 listopada 2003

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  oraz w sprawach zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowaniu przestrzennego zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. 

93

Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno – Budowlanej w Wydziale Architektury i Urbanistyki

28 listopada 2003

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach związanych z wykonywaniem zadań administracji architektoniczno-budowlanej zgodnie z ustawą Prawo budowlane i stwierdzania samodzielności lokali zgodnie z ustawą o własności lokali.

94

Współwłaścicielka firmy B&M

05 grudnia
2003

Upoważnienie do dostępu do kont Internetowego Systemu Ewidencji Kart Projektów w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004 – 2006.

95

Dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie

04 grudnia
2003

Pełnomocnictwo do zawarcia z Ośrodkiem Adopcyjno – Opiekuńczym w Koszalinie umowy użyczenia na czas nieoznaczony do części pomieszczeń położonych w budynku przy ul. Morskiej 43 na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie działkami ewidencyjnymi nr 15/1, 15/2, 15/3 w obrębie ewidencyjnym Nr 10, oddanej w trwały zarząd w udziale 500/1000 na rzecz Miejskiej poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koszalinie.

96

Dyrektor Żłobka Miejskiego
 w Koszalinie

18 grudnia
2003

Pełnomocnictwo do umarzania wierzytelności w zakresie prowadzonej działalności.

97

Kierownik Biura
ds. Organizacji Pozarządowych

22.12.2003

Upoważnienie do załatwiania spraw określonych w art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zmianami) oraz określonych w art. 7 ust. 4 oraz art. 7a ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zmianami).

98

Dyrektor Przedszkola Nr 10 w Koszalinie

30.12.2003

Pełnomocnictwo do reprezentowania Miasta Koszalina – Przedszkola Nr 10 przed sądami powszechnymi o zapłatę.

99

 

Pracownicy Biura Kontroli
i pracownicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Koszalinie

 

Jednorazowe upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach podlegających kontroli organów Miasta Koszalina.

Metadane

Źródło informacji:Monika Mioduszewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2006-07-07 13:26:01
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2006-07-31 14:35:58
Ostatnia zmiana:2010-07-22 14:54:04
Ilość wyświetleń:7302

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij