Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, grudzień 2017 (od nr 2015 do nr 2068)

<>

 

 

Numer

Data

w sprawie

Wydział

549/

2015

/17

01.12.17

dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wykazu budynków będących własnością Miasta Koszalina, zakwalifikowanych do rozbiórki lub całkowitego wykwaterowania ze względu na stan techniczny, do remontu lub modernizacji wymagającej wykwaterowania lokatorów oraz z przeznaczeniem na lokale socjalne i zamienne.

GKO

549/

2016

/17

01.12.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonych w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę.

N

549/

2017

/17

01.12.17

Przeprowadzenia drugiej aukcji samochodu stanowionego własność Gminy Miasto Koszalin i powołania komisji.

OA

550/

2018

/17

05.12.17

Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie.

OA

550/

2019

/17

05.12.17

Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie.

OA

551/

2020

/17

06.12.17

zmiany limitu wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2017 roku w jednostkach organizacyjnych Miasta Koszalina i instytucjach kultury.

Fn

552/

2021

/17

08.12.17

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2017 rok.

Fn

552/

2022

/17

08.12.17

zmiany pełnomocnictwa udzielonego Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

553/

2023

/17

11.12.17

odwołania ze stanowiska i rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela - Panem Andrzejem Ziemińskim.

ZZL

553/

2024

/17

11.12.17

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Koszalina i Powiatu Koszalińskiego

BZK

554/

2025

/17

12.12.17

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań Miasta Koszalina dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2018.

PU

554/

2026

/17

12.12.17

wyznaczenia dodatkowych terminów zabudowy nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 51B.

N

554/

2027

/17

12.12.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonych przy ul. Podgórnej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę.

N

554/

2028

/17

12.12.17

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

KS

554/

2029

/17

12.12.17

przekazania w zarządzanie Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Koszalinie na czas nieoznaczony nieruchomości, położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0020 działką ewidencyjną nr 9/4.

N

554/

2030

/17

12.12.17

 oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

554/

2031

/17

12.12.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Spółdzielczej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

554/

2032

/17

12.12.17

wyznaczenia podmiotów, w których w 2018 r. w Mieście Koszalinie wykonywana będzie kara ograniczenia wolności, praca społecznie użyteczna oraz skazani będą mogli wykonywać prace na cele społeczne.

OA

555/

2033

/17

13.12.17

oddania w użyczenie części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie.

N

556/

2034

/17

14.12.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie.

N

556/

2035

/17

14.12.17

oddania w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Franciszkańskiej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

556/

2036

/17

14.12.17

zmiany limitu na wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2017 roku w jednostkach organizacyjnych Miasta Koszalina.

Fn

556/

2037

/17

14.12.17

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 187 w obrębie ewidencyjnym nr 0019.

N

556/

2038

/17

14.12.17

przekazania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 23/1 w obrębie ewidencyjnym nr 0043, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin - miasta na prawach powiatu.

N

556/

2039

/17

14.12.17

przekazania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 134/1 w obrębie ewidencyjnym nr 0042, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin - miasta na prawach powiatu.

N

556/

2040

/17

14.12.17

przekazania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 44/1 w obrębie ewidencyjnym nr 0043, stanowiącej własność Gminy Miasto Koszalin na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin - miasta na prawach powiatu.

N

557/

2041

/17

15.12.17

zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2017 rok.

Fn

558/

2042

/17

18.12.17

wyrażenia zgody na rozbiórkę osłon śmietnikowych budynków gospodarczych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin.

GKO

558/

2043

/17

18.12.17

dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie wyłączenia z najmu i przeznaczenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz jednostek pomocniczych Miasta Koszalina, lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin, zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie.

GKO

558/

2044

/17

18.12.17

nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin od osoby prawnej prawa własności lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w częściach wspólnych budynków i udziałem w prawie współużytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomościami położonej w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej 2.

N

558/

2045

/17

18.12.17

Nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin od osoby fizycznej własności nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0046 miasta Koszalina działką ewidencyjną nr 15/14.

N

558/

2046

/17

18.12.17

wyznaczenia dodatkowych terminów zabudowy nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Irysów 13.

N

558/

2047

/17

18.12.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

558/

2048

/17

18.12.17

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

558/

2049

/17

18.12.17

zmieniające zarządzenie w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Koszalina.

A

559/

2050

/17

19.12.17

Zmieniające Zarządzenie Nr 379/1342/17 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

559/

2051

/17

19.12.17

Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie.

OA

660/

2052

/17

21.12.17

udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie.

OA

660/

2053

/17

21.12.17

wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia pomieszczenia - kuchni o pow. 6,95 m2 należącego do lokalu nr 2 przy ul. Krakusa i Wandy 24 na pomieszczenie techniczne w celu utworzenia wspólnego węzła cieplnego dla budynków położonych przy ulicy Krakusa i Wandy 24 i 26 stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin.

GKO

660/

2054

/17

21.12.17

zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2017 rok.

Fn

660/

2055

/17

21.12.17

określenia szczegółowych warunków zajęcia nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Miasta Koszalina, na cele realizacji infrastruktury technicznej, a także na inne cele doraźne oraz określenia wysokości i zasad stosowania stawek za zajęcie tych nieruchomości.

N

660/

2056

/17

21.12.17

określenia wysokości stawek i zasad wydzierżawiania, na cele poza rolnicze, nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych Miasta Koszalina

N

660/

2057

/17

21.12.17

określenia warunków udostępniania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych Miasta Koszalina, celem budowy urządzeń infrastruktury technicznej bądź w celach doraźnych.

N

660/

2058

/17

21.12.17

wykreślenia z Uchwały Nr 178/1100/01 Zarządu Miasta Koszalina z dnia 21 marca 2001 r. nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej działką ewidencyjną nr 59/1 w obrębie ewidencyjnym nr 0042

N

660/

2059

/17

21.12.17

przekazania dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomość oznaczoną ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 166 w obrębie ewidencyjnym nr 0009.

N

661/

2060

/17

28.12.17

przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną położoną w Koszalinie przy ul. Lechickiej 4, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0022 działką ewidencyjną nr 99

N

661/

2061

/17

28.12.17

powierzenia Zarządowi Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie bieżącego administrowania nieruchomością zabudowaną kompleksem boisk wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną przy ul. Głowackiego 3-5 w Koszalinie zrealizowanym w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"

KS

661/

2062

/17

28.12.17

powierzenia Zarządowi Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie bieżącego administrowania nieruchomością zabudowaną kompleksem boisk wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Raduszka w Koszalinie zrealizowanym w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"

KS

661/

2063

/17

28.12.17

powierzenia Zarządowi Obiektów Sportowych Sp. z o. o. w Koszalinie bieżącego administrowania nieruchomością zabudowaną kompleksem sportowo - rekreacyjnym "Sportowa Dolina"

KS

662/

2064

/17

29.12.17

zatrudnienia dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie.

ZZL

662/

2065

/17

29.12.17

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej udziału w prawie własności nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny położony w Koszalinie przy ul. Harcerskiej 9/12, - podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego udział w prawie własności nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży

N

662/

2066

/17

29.12.17

ogłoszenia konkursu ofert na udzielanie w 2018 roku mieszkańcom Miasta Koszalina świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez NFZ z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu.

PU

662/

2067

/17

29.12.17

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2017 rok.

Fn

662/

2068

/17

29.12.17

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie.

OA

 

 

 

Rejestr sporządziła i przekazała do publikacji:
Justyna Borecka

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Źródło informacji:Justyna Borecka
Data utworzenia:2017-11-30 11:01:03
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2017-11-30 11:01:20
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2017-12-01 12:21:28
Ostatnia zmiana:2018-01-02 13:28:17
Ilość wyświetleń:1331

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij