Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr upoważnień Prezydenta Miasta 2007 rok

 

Lp.

Osoba upoważniona

Data udzielonego upoważnienia lub pełnomocnictwa

Zakres upoważnienia lub pełnomocnictwa

1.

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich 

08.01.2007 r.

Upoważnienie do przetwarzania w zakresie ustalonym przez Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich danych osobowych zbioru Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych.

2.

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

08.01.2007 r.

Upoważnienie do załatwiania spraw, decyzji administracyjnych i postanowień.

3.

Kierownik Referatu Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich

08.01.2007 r.

Upoważnienie do załatwiania spraw, decyzji administracyjnych i postanowień – w czasie nieobecności Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

4.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

11.01.2007 r.

Upoważnienie do zawarcia porozumienia z Powiatem Koszalińskim w sprawie zasad i wysokości finansowania pobytu w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu koszalińskiego.

5.

Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

15.01.2007 r.

Upoważnienie do załatwiania spraw

6.

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie

07.02.2007 r.

Upoważnienie do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących realizacji projektu „Europejski Fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Koszalinie 2006/2007” w zakresie dotyczącym szkoły i do zatwierdzania listy wypłat stypendiów wypłacanych w ramach realizacji projektu „Europejski fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Koszalinie 2006/2007” w zakresie dotyczącym szkoły”.

7.

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie

07.02.2007 r.

Upoważnienie do dokonywania zmian w planach finansowych dochodów własnych i wydatkach z tych dochodów.

8.

Specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Koszalinie

07.02.2007 r.

Upoważnienie do przeprowadzania wywiadów środowiskowych u wnioskodawców ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego – zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn,. zmianami) 

9.

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie

07.02.2007 r.

Upoważnienie do wynajmowania, wydzierżawiania bądź użyczania nieruchomości lub ich części pozostających w trwałym zarządzie, w szczególności w celu umieszczania reklamy na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, do wynajmowania, wydzierżawiania bądź użyczania pomieszczeń placówki na okres nie dłuższy niż jeden rok oraz do reprezentowania przed sądami Miasta Koszalin – Centrum Kształcenia Ustawicznego.

10.

Kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

22.02.2007 r.

Upoważnienie do podejmowania i wykonywania czynności należących do zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Miasta – określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850)  

11.

Pracownicy Wydziału Rozwoju i Współpracy Zagranicznej UM

22.02.2007 r.

Upoważnienie do przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Koszalina.

12.

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowo – wychowawczych

23.02.2007 r.

Upoważnienie do zawarcia umowy na obsługę rachunku bankowego z Bankiem Zachodnim WBK.S.A z siedzibą we Wrocławiu II Oddział Koszalin w terminie od 15 marca 2007 r. do 14 marca 2010 r.

13.

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Koszalinie

22 .02.2007 r.

Pełnomocnictwo do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na  konkursy: „Wakacje z Naturą – Ja i moje środowisko”, „Śpiewamy o przyrodzie”, „Człowiek. Świat. Przyroda”

14.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych

22.02.2007 r.

Upoważnienie do podpisania z Bałtyckim Teatrem Dramatycznym w Koszalinie – umowy użyczenia (na czas określony do 30 czerwca 2008 r.) lokalu użytkowego o powierzchni 132,70 m2 plus powierzchnia części wspólnych w budynku przy ul. Mieszka I 16 w Koszalinie.

15.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych

22.02.2007 r.

Upoważnienie do podpisania z Bałtyckim Teatrem Dramatycznym w Koszalinie – umowy użyczenia (na czas określony do 30 czerwca 2008 r.) lokalu użytkowego o powierzchni 99,99 m2 w budynku przy ul. Projektantów 1 w Koszalinie.

16.

p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

28.02.2007 r.

Upoważnienie do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Ośrodka.

17.

p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

28.02.2007 r.

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych.               

18.

p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

01.03.2007 r.

Pełnomocnictwo do zawierania umów zlecenie z członkami Miejskiego zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności na wykonanie zadań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328)

19.

Inspektor w Wydziale Komunikacji

05.03.2007 r.

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych.

20.

p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

06.03.2007 r.

Upoważnienie do zawarcia porozumienia z Powiatem Koszalińskim w sprawie zasad i wysokości finansowania pobytu w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu koszalińskiego.

21.

p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

06.03.2007 r.

Upoważnienie do umarzania wierzytelności w zakresie prowadzonej działalności przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

22.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

12.03.2007 r.

Upoważnienie do podpisania umowy na przebudowę chodnika przy ul. Juliana Fałata w Koszalinie – do kwoty 350.322,65 zł.

23.

p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

14.03.2007 r.

Upoważnienie do wydawania zaświadczeń o korzystaniu przez klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

24.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. rozwoju

14.03.2007 r.

Cofnięcie upoważnienia Nr OA.I.AX.0113-412/05 z dnia 15 grudnia 2005 r. do zatwierdzania organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów.

25.

Sekretarz Miasta Koszalina

14.03.2007 r.

Cofnięcie upoważnienia Nr OA.MM.0113-136/03 z dnia 05 maja 2003 r. do udzielenia kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, realizujących zadania z zakresu oświaty, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i sportu – urlopów i podejmowania decyzji o ich wyjazdach służbowych, a także do podpisywania dokumentacji finansowo – księgowej, stanowiącej podstawę realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych.  

26.

Pracownicy Wydziału Nieruchomości

3.04.2007 r.

Upoważnienie do podpisywania pism dotyczących rozliczenia podatku VAT ustalonego od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent Miasta Koszalina wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, ustanowione przed dniem 1 maja 2004 r., faktur VAT, w tym również faktur korygujących VAT, wystawianych w sprawach opłat rocznych za użytkowanie opisanych wyżej nieruchomości, faktur VAT, w tym również faktur korygujących, wystawianych w  sprawach rozliczenia kosztów przygotowania nieruchomości do transakcji, pism informujących o konieczności uzupełnienia wniosków dotyczących udzielenia bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste powyższych nieruchomości, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), pism dotyczących zawiadamiania nowych użytkowników wieczystych nieruchomości o wysokości opłaty rocznej związanej z nabytym prawem, pism dotyczących zawiadamiania użytkowników wieczystych, którzy w wyniku transakcji zbyli część posiadanej nieruchomości, o wysokości opłaty rocznej należnej za pozostałą w ich użytkowaniu wieczystym część nieruchomości, pism dotyczących rozliczenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości w roku, w którym nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.

27.

Pracownicy Wydziału Nieruchomości

3.04.2007 r.

Upoważnienie do podpisywania pism dotyczących rozliczenia podatku VAT ustalonego od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin ustanowione przed dniem 1 maja 2004 r., faktur VAT, w tym również faktur korygujących VAT, wystawianych w sprawach opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin ustanowione zarówno przed i po 1 maja 2004 r., faktur VAT, w tym również faktur korygujących VAT, wystawianych w sprawach rozliczenia kosztów przygotowania nieruchomości do transakcji, pism informujących o konieczności uzupełnienia wniosków dotyczących udzielenia bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zawiadomień o negatywnym rozpatrzeniu ww. wniosków dotyczących udzielenia bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, pism dotyczących rozliczenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości w roku, w którym nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.

28.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

03.04.2007 r.

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Ośrodka.

29.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

03.04.2007 r.

Upoważnienie do zawarcia porozumienia ze Powiatem Koszalińskim w sprawie zasad i wysokości finansowania pobytu w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu Koszalińskiego.

30.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

03.04.2007

Upoważnienie  do wydawania w moim imieniu zaświadczeń o korzystaniu przez klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.  

31.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

03.04.2007 r.

Upoważnienie do zawierania umów zlecenia z członkami Miejskiego Zespołu ds. orzekania o Niepełnosprawności na wykonywanie zadań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

32.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

03.04.2007 r.

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności finansowych oraz do realizacji projektu szkoleniowego „Reintegracja zawodowa bezrobotnych kobiet w Koszalinie”, finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (SPO RZL, działanie 1.6, schematu a) – Integracja i reintegracja zawodowa kobiet.

33.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

03.04.2007

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych.

34.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

03.04.2007 r.

Pełnomocnictwo do dochodzenia wszelkich roszczeń przed sądami powszechnymi oraz organami egzekucyjnymi, wynikających z działalności Zarządu.

35.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

12.04.2007 r.

Upoważnienie do podpisania trzyletniej umowy na „Wywóz nieczystości z koszy ulicznych z terenu Miasta Koszalina” do kwoty 617.619,60 zł. (brutto).

36.

Kierownik Referatu Urbanistyki w Wydziale Architektury i Urbanistyki

18.04.2007 r.

Upoważnienie do wydawania zaświadczeń o zgodności przeznaczenia terenu z planem miejscowym oraz postanowień opiniujących wstępne projekty podziału nieruchomości.

37.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

18.04.2007 r.

Upoważnienie do podpisania umowy na remont nawierzchni Placu Wolności w Koszalinie – do kwoty 268.000,01 zł. (brutto).

38.

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i funkcjonariusze Straży Miejskiej 

18.04.2007 r.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Koszalina.

39.

Podinspektor w Wydziale Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

02.05.2007 r.

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i decyzji administracyjnych o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.   

40.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie 

07.05.2007 r.

Upoważnienie do podpisania umowy na przebudowę ulicy Zwycięstwa w Koszalinie – I etap (odcinek od ul. Św. Wojciecha do ul. Dębowej) – do kwoty 1.035.900,13 zł. (brutto).

41.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie 

07.05.2007 r.

Upoważnienie do podpisania umowy na wykonanie oznakowania poziomego ulic Miasta Koszalina do kwoty 461.788,30 zł. (brutto).

42.

Przewodnicząca Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie

08.05.2007 r.

Upoważnienie do podpisywania kwartalnych informacji o realizacji zadań Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

43.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie 

14.05.2007 r.

Upoważnienie do podpisania umowy na przebudowę ulicy Podgrodzie w Koszalinie do kwoty 1.801.403,40 zł. (brutto).

44.

Kierownik Referatu Kadr

24.05.2007 r.

Upoważnienie do załatwiania spraw osobowych.

45.

Kierownik Referatu Kadr

24.05.2007 r.

Upoważnienie w czasie nieobecności Dyrektora Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego do podpisywania dokumentacji finansowo- księgowej, stanowiącej podstawę do realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Wydziału Organizacyjno – Administracyjnego Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

46.

Kierownik Referatu Kadr

24.05.2007 r.

Upoważnienie do podpisywania deklaracji przesyłanych drogą elektroniczną do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

47.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Koszalinie

28.05.2007 r.

Upoważnienie do podpisania umowy na okres dwóch lat z Telekomunikacją Polską S.A o świadczenie usługi „edukacja z internetem tp – DSL tp” (DSL 4000).

48.

Podinspektorzy w Wydziale Spraw Obywatelskich

08.06.2007 r.

Upoważnienie do wykonywania czynności – w związku z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

49.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

08.06.2007 r.

Upoważnienie do podpisania umowy na przebudowę ulicy Juliana Tuwima w Koszalinie – do kwoty 633.056,51 zł. (brutto).

50.

p.o. Dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki 

26.06.2007 r.

Upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych – upoważnienie obowiązuje w czasie pełnienia obowiązków Dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Koszalinie 

51.

p.o. Dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki 

26.06.2007 r.

Powierzenie sporządzania projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. 

52.

Kierownik Biura Zamówień Publicznych

28.06.2007 r.

Upoważnienie do podpisywania korespondencji z wykonawcami, dotyczącej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty powyżej 6.000 EURO do 14.000 EURO.

53.

 

Skarbnik Miasta Koszalina

 

28.06.2007 r.

Upoważnienie do podpisywania deklaracji dla podatników od towarów i usług VAT – 7 sporządzanej do Urzędu Skarbowego. 

54.

Sekretarz Miasta Koszalina

28.06.2007 r.

Upoważnienie – w czasie nieobecności Prezydenta Miasta Koszalina – do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego, określonych w rozdziale 1 działu II ustawy prawo zamówień publicznych – w zakresie przygotowywania i przeprowadzania  postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 211.000 EURO dla dostaw, usług i robot budowlanych.

55.

Zastępca Prezydenta Miasta Koszalina ds. rozwoju

28.06.2007 r.

Upoważnienie do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego, określonych w rozdziale 1 działu II ustawy prawo zamówień publicznych – w zakresie przygotowywania i przeprowadzania  postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty 211.000 EURO dla dostaw, usług i robot budowlanych.

56.

Dyrektor Wydziału Edukacji i pracownicy    Wydziału Edukacji

06.07.2007 r.

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

57.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

06.07.2007 r.

Upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

58.

Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

09.07.2007 r.

Upoważnienie do przetwarzania w zakresie ustalonym przez Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich, danych osobowych zbioru Ewidencji Ludności i Dowodów.

59.

Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

09.07.2007 r.

Upoważnienie do wykonywania czynności.

60.

Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich

09.07.2007 r.

Upoważnienie do wnioskowania do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o nadanie numeru PESEL.

61.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

09.07.2007 r.

Upoważnienie do realizacji zadania pt. „Realizacja prac porządkowych i konserwacyjnych na terenie Koszalina w ramach robót publicznych”. 

62.

Inspektor Referatu Urbanistyki w Wydziale Architektury i Urbanistyki 

12.07.2007 r.

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych  w czasie nieobecności Kierownika Referatu Administracji Architektoniczno – Budowlanej lub Kierownika Referatu Urbanistyki w Wydziale Architektury i Urbanistyki  UM>

63.

Pracownicy Referatu Obsługi Klienta w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym 

17.07.2007 r.

Upoważnienie do odbioru i kwitowania zwykłych przesyłek listowych, przesyłek listowych poleconych, przesyłek listowych z zadeklarowaną wartością, paczek pocztowych zwykłych, paczek pocztowych z zadeklarowaną wartością, kwot przekazów pocztowych, czekowych,. PZW.

64.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 10

25.07.2007 r.

Pełnomocnictwo do samodzielnego reprezentowania Gminy Miasto Koszalin we wszelkich czynnościach związanych z realizacją projektu „Praktyka uczniów technikum samochodowego i mechanicznego w Niemczech szansą poznania rynku UE” w ramach programu Leonardo da Vinci, w tym do podpisania umowy z Narodową Agencją Programu w sprawie realizacji ww. projektu oraz wszelkiej dokumentacji związanej z jego realizacją.

65.

Kierownik Referatu Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru 

26.07.2007 r.

Upoważnienie do podpisywania opinii Zespołu do spraw Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, pełnienia funkcji  Przewodniczącego Zespołu do spraw koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu - upoważnienie obowiązuje wyłącznie podczas nieobecności Przewodniczącego Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu. 

Upoważnienie do podpisywania wypisów oraz wyrysów, a także wypisów i wyrysów z operacji ewidencji gruntów i budynków, do udostępniania danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i budynków osobom fizycznym i prawnym. 

66.

Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru 

26.07.2007 r.

Upoważnienie do podpisywania opinii Zespołu do spraw Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu, pełnienia funkcji  Przewodniczącego Zespołu do spraw koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu - upoważnienie obowiązuje wyłącznie podczas nieobecności Przewodniczącego Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu oraz nieobecności Kierownika Referatu Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

67.

Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru 

26.07.2007 r.

Upoważnienie do podpisywania wypisów oraz wyrysów, a także wypisów i wyrysów z operacji ewidencji gruntów i budynków, do udostępniania danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i budynków osobom fizycznym i prawnym. 

68.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Koszalinie

30.07.2007 r.

Pełnomocnictwo do przeprowadzenia w imieniu Gminy Miasto Koszalin procedury w zakresie realizacji projektu realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Koszalinie od 18 lipca do 31 października 2007 r. w ramach programu pod nazwą „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”  - w ramach obszaru C i wydatkowania środków zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, podpisania w imieniu Gminy Miasto Koszalin umów na zakup usług remontowych z wybranym dostawcą, których zakres rzeczowy określa załącznik Nr 1 do umowy Nr EDP/000030/OD/D z dnia 17 lipca 2007 r.

69.

Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

30.07.2007 r.

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych określonych w ustawie o pomocy społecznej, w ustawie o repatriacji oraz do załatwiania spraw z zakresu realizacji zadań rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych należących do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a realizowanych w Koszalinie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

70.

Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

30.07.2007 r.

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych i załatwiania spraw w czasie nieobecności Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Koszalinie.

71.

Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

30.07.2007 r.

Upoważnienie do zawarcia porozumienia z Powiatem Koszalińskim w sprawie zasad i wysokości finansowania  pobytu w warsztatach terapii zajęciowej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu koszalińskiego - nieobecności Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Koszalinie.

72.

Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Instytucjonalnej  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

30.07.2007 r.

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych w ustawie świadczeniach rodzinnych oraz do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych, wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz do prowadzenia postępowań w sprawie wypłaty zaliczek alimentacyjnych, wydawania zaświadczeń o korzystaniu przez klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa. 

73.

Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Instytucjonalnej  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

30.07.2007 r.

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych określonych w ustawie o pomocy społecznej, w ustawie o repatriacji oraz w sprawach dodatku mieszkaniowego i załatwiania spraw a także  do załatwiania spraw z zakresu realizacji zadań rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych należących do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a realizowanych w Koszalinie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – upoważnienie obowiązuje w czasie łącznej nieobecności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie oraz Zastępcy Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Koszalinie.

74.

Podinspektor w Wydziale Nieruchomości

02.08.2007 r.

Upoważnienie do podpisywania pism dotyczących rozliczania podatku VAT ustalonego od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin ustanowione przed dniem 1 maja 2004 r., faktur VAT, w tym również faktur korygujących VAT, wystawianych w sprawach opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin ustanowione zarówno przed i po 1 maja 2004 r., faktur VAT, w tym również faktur korygujących VAT, dokumentujących transakcje Gminy Miasto Koszalin przygotowywane na danym stanowisku zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków, faktur VAT, w tym również faktur korygujących VAT, wystawianych w sprawach rozliczania kosztów przygotowania nieruchomości do transakcji.

75.

Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

08.08.2007 r.

Upoważnienie do wykonywania czynności – w związku z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

76.

Kierownik Referatu Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru 

10.08.2007 r.

Upoważnienie do podpisywania dokumentacji finansowo – księgowej, stanowiącej podstawę do realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Koszalinie – upoważnienie obowiązuje w czasie nieobecności Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

77.

Kierownicy Rejonu Pracy Socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Koszalinie

23.08.2007 r.

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnej w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu, wyłącznie z zakresu sprawa należących do właściwości miejscowej obejmującej dany Rejon Pracy Socjalnej.

78.

Kierownik Działu Świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Koszalinie

23.08.2007 r.

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu, jak również do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego.

79.

Zastępca Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

29.08.2007 r.

Pełnomocnictwo do występowania w sprawach pozwoleń i zgłoszeń wykonywania robót budowlanych, w tym składania oświadczeń o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością – w odniesieniu do budynków, których właścicielem jest Gmina Miasto Koszalin i głosowania w imieniu Gminy Miasto Koszalin, w drodze indywidualnego zbierania głosów, nad uchwałami wspólnot mieszkaniowych dotyczących remontów o wartości robót do 6.000 Euro.

80.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

04.09.2007 r.

Upoważnienie do podpisania umowy na przebudowę skrzyżowania ul. Jana Pawła II i ul. Stanisława Staszica w Koszalinie z budową sygnalizacji świetlnej do kwoty 2.649.116,60 zł. (brutto)

81.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 13 w Koszalinie

11.09.2007 r.

Pełnomocnictwo do wynajmowania, wydzierżawiania bądź użyczania nieruchomości lub ich części pozostających w trwałym zarządzie, w szczególności w celu umieszczania reklamy na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, do wynajmowania, wydzierżawiania bądź użyczania pomieszczeń placówki na okres nie dłuższy niż jeden rok, do reprezentowania przed sądami Miasta Koszalina – Zespołu Szkół Nr 13 w Koszalinie.

82.

Dyrektor Pałacu Młodzieży w Koszalinie

11.09.2007 r.

Pełnomocnictwo do wynajmowania, wydzierżawiania bądź użyczania nieruchomości lub ich części pozostających w trwałym zarządzie, w szczególności w celu umieszczania reklamy na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, do wynajmowania, wydzierżawiania bądź użyczania pomieszczeń placówki na okres nie dłuższy niż jeden rok, do reprezentowania przed sądami Miasta Koszalina – Dyrektor Pałacu Młodzieży w Koszalinie.

83.

Szkoła Podstawowa Nr 13 w Koszalinie

11.09.2007 r.

Pełnomocnictwo do wynajmowania, wydzierżawiania bądź użyczania nieruchomości lub ich części pozostających w trwałym zarządzie, w szczególności w celu umieszczania reklamy na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, do wynajmowania, wydzierżawiania bądź użyczania pomieszczeń placówki na okres nie dłuższy niż jeden rok, do reprezentowania przed sądami Miasta Koszalina – Szkoły Podstawowej Nr 13 w Koszalinie.

84.

Inspektor w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

11.09.2007 r.

Upoważnienie do kontrolowania zgodności przebiegu imprez masowych – organizowanych na terenie Miasta Koszalina – z warunkami określonymi w zezwoleniach ba ich przeprowadzenie. 

85.

Prezes Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

17.09.2007 r.

Pełnomocnictwo do podpisania, w imieniu Gminy – Miasto Koszalin, umowy z wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu na wykonanie inwentaryzacji niezaewidencjonalnej części przewodów kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi odprowadzone są wody opadowe lub roztopowe z terenu Miasta Koszalina.  

86.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

20.09.2007 r.

Upoważnienie do podpisania z BTD umowy użyczenia (na czas określony do 30 czerwca 2008 r.) lokalu użytkowego o powierzchni 85,20 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 20 w Koszalinie.

87.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

20.09.2007 r.

Upoważnienie do podpisania umowy na wykonanie docieplenia i elewacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej 16 w Koszalinie do kwoty 116 tys. zł. brutto.

88.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

20.09.2007 r.

Upoważnienie do podpisania umowy na przebudowę skrzyżowania ulic Bohaterów Warszawy – Morska w Koszalinie wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej do kwoty 2.168.592,53 zł. brutto.

89.

Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

27.09.2007 r.

Upoważnienie do udziału w zgromadzeniu publicznym organizowanym przez NSZZ Solidarność Zarząd regionu Koszalińskiego „Pobrzeże” w dniu 05 października 2007 r. w Koszalinie oraz do wydawania decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ustawie prawo o zgromadzeniach.

90.

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

27.09.2007 r.

Upoważnienie do udziału w zgromadzeniu publicznym organizowanym przez NSZZ Solidarność Zarząd regionu Koszalińskiego „Pobrzeże” w dniu 05 października 2007 r. w Koszalinie oraz do wydawania decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ustawie prawo o zgromadzeniach.

91.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

02 .10.2007 r.

Upoważnienie do podpisania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koszalinie umowy użyczenia (na czas nieokreślony) lokalu użytkowego o powierzchni 132,13 m w budynku przy ul. Dworcowej 2/2 w Koszalinie. 

92.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

02 .10.2007 r.

Upoważnienie do realizacji zadania „Przebudowa skrzyżowania ul. Jana Pawła II i ul. Stanisława Staszica w Koszalinie w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach” – zgodnie z wymaganiami określonymi w Porozumieniu o realizacji zadania Nr ZAC/15/2007, zawartym w dniu 02 lipca 2007 r. pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Koszalina.

93.

Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

27.09.2007 r.

Upoważnienie do udziału w zgromadzeniu publicznym organizowanym przez Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin w dniu 13 października  2007 r. w Koszalinie oraz do wydawania decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ustawie prawo o zgromadzeniach.

94.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

16.10.2007 r.

Upoważnienie do podpisania umowy na przebudowę chodników i remont jezdni  ul. Tytusa Chałubińskiego na odcinku wzdłuż ogrodzenia szkoły medycznej w Koszalinie wraz z organizacją ruchu – bez parkingu przy prosektorium do kwoty 350.140,02 zł.

95.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 12 w Koszalinie

16.10.2007 r.

Pełnomocnictwo do wszczęcia procedury przetargowej mającej na celu zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, a w szczególności do wydatkowania środków zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych  i podpisania w imieniu Miasta Koszalina z umowy z wybranym dostawcą.

96.

Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

17.10.2007 r.

Upoważnienie do udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zainteresowanym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego oraz osobom fizycznym i prawnym, do udostępniania danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i budynków zainteresowanym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego oraz baz danych ewidencji gruntów i budynków.

97.

Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

17.10.2007 r.

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych.

98.

Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

17.10.2007 r.

Upoważnienie do zawierania umów cywilnoprawnych i zawierania porozumień  w czasie nieobecności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie.

99.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

24.10.2007 r.

Upoważnienie do wykonywania czynności wynikających z art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn.zm.), w tym do zawierania umów z wyspecjalizowanymi podmiotami na pochowanie zwłok oraz żądania zwrotu kosztów z tym związanych.

100.

Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

24.10.2007 r.

Upoważnienie do wykonywania czynności wynikających z art. 10 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn.zm.), w tym do zawierania umów z wyspecjalizowanymi podmiotami na pochowanie zwłok oraz żądania zwrotu kosztów z tym związanych.

101.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

30.10.2007 r.

Upoważnienie do podpisania umowy na przebudową ul. Batalionów Chłopskich wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Młyńskiej, Batalionów Chłopskich i Piastowskiej w Koszalinie do kwoty 2.565.643,60 zł. 

102.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

7.11.2007 r.

Upoważnienie do załatwiania spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

103.

Sekretarz Miasta Koszalina

07.11.2007 r.

Upoważnienie do zatwierdzania wybranych przez oceniającego kryteriów oceny, wpisanych do części B arkusza oceny pracownika.

104.

Dyrektor Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

12.11.2007 r.

Pełnomocnictwo do zawierania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sp. z o.o. w Koszalinie umów z Zakładem Karnym w Koszalinie w sprawie nieodpłatnego zatrudniania skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w celu wykonywania prac publicznych na rzecz Gminy Miasto Koszalin. 

105.

Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych

12.11.2007 r.

Upoważnienie do załatwiania oraz podpisywania spraw wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

106.

Skarbnik Miasta Koszalina

Kierownik Referatu Windykacji w Wydziale Księgowości

14.11.2007 r.

Upoważnienie do wydawania decyzji określających wysokość zwrotu opłaty skarbowej.

107.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

22.11.2007 r.

Upoważnienie do podpisania umowy na remont ul. Piotra Skargi na odcinku od ul. Obotrytów do ul. Lutyków w Koszalinie  -  do kwoty 255.043,81 zł.  (brutto).

108.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

22.11.2007 r.

Upoważnienie do podpisania umowy na przebudowę ulic Reymonta – Struga - Staffa w Koszalinie – I etap -  do kwoty 1.144.532,18 zł.  (brutto).

109.

Kierownik Referatu Windykacji Wydziału Księgowości

23.11.2007 r.

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych o wysokości zaległości podatkowych, załatwiania spraw i wydawania postanowień o wznowieniu i wszczęciu postępowania podatkowego oraz postanowień o zarachowaniu wpłat dokonywanych przez podatników na poczet należności głównej i odsetek za zwłokę, wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych lub stwierdzających stan zaległości

110.

Inspektor w Wydziale Nieruchomości

04.12.2007 r.

Upoważnienie do zawarcia ugody z Koszalińską Spółdzielnią Mieszkaniową „Przylesie” w Koszalinie w sprawie aktualizacji opłat 

111.

Podinspektor przy Pełnomocniku Prezydenta ds. Uzależnień 

30.11.2007 r.

Upoważnienie do podpisywania dokumentacji finansowo – księgowej, stanowiącej podstawę do realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Pełnomocnika Prezydenta ds. Uzależnień – w czasie usprawiedliwionej nieobecności Pełnomocnika ds. Uzależnień – nie dłużej niż do dnia 29 lutego 2008 r.

112.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

05.12.2007 r.

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych i finansowych oraz do realizacji projektu pt. {„Mam skrzydła – lecę do pracy. Koszaliński program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia”, finansowego w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VI, Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki).

113.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

21.12.2007 r.

Pełnomocnictwo do nieodpłatnego przejęcia w imieniu Gminy Miasto Koszalin od Przedsiębiorstwa Budowlanego „KUNCER” Sp. z. o.o. z siedzibą przy ul. Wąwozowej 15 w Koszalinie, wybudowanego odcinka ul. Dąbka w tym jezdni, chodnika oraz schodów terenowych w kierunku ciągu pieszego ul. Na Skarpie, na nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Koszalin w zarządzaniu Zarządu Dróg Miejskich oznaczonej w obrębie ewidencyjnym Nr 15 działkami ewidencyjnymi nr 85/54, nr 89/37, nr 89/40.

114.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

24.12.2007 r.

Pełnomocnictwo do podpisania ze Stowarzyszeniem „S.O.S” Koszalin, ul Zwycięstwa 6a/26 – umowy na codzienne przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku podopiecznym Ośrodka – do kwoty 260.000,00 zł. brutto.

114.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

24.12.2007 r.

Pełnomocnictwo do podpisania z PPHU Violetta Puzan Koszalin, ul. Moniuszki 29/25 – umowy na codzienne przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku podopiecznym Ośrodka – do kwoty 300.000,00 zł. brutto.

115.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

24.12.2007 r.

Upoważnienie do podpisania umowy na „Całoroczne utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej na terenie Miasta Koszalina” do kwoty 458.488,80 zł. (brutto)

116.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

24.12.2007 r.

Upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – w odniesieniu do nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Koszalin.

 

 

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

 

Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Urzędu Miejskiego przed sądami powszechnymi w sprawach o ustanowienie kuratora dla osób nieobecnych.

 

Gońcy Urzędu Miejskiego w Koszalinie

 

Upoważnienie do dostarczania przesyłek za potwierdzeniem odbioru w imieniu Prezydenta Miasta Koszalina.

 

Zastępcy Prezydenta Miasta

 

Pełnomocnictwo do reprezentowania Miasta Koszalina oraz do wykonywania w imieniu Miasta Koszalina prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółek Miasta.

 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Koszalinie , stażyści i praktykanci

 

Upoważnienia do obsługi i korzystania z informacji zawartych w systemach informatycznych eksploatowanych w sieci Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

 

Audytor Wewnętrzny

 

Upoważnienie do przeprowadzania audytu wewnętrznego

 

Pracownicy Biura Kontroli
i pracownicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Koszalinie

 

Jednorazowe upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach podlegających kontroli organów Miasta Koszalina.

Metadane

Źródło informacji:Monika Mioduszewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2007-01-29 14:39:32
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2007-01-29 14:41:46
Ostatnia zmiana:2010-07-22 15:32:24
Ilość wyświetleń:7372

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij