Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Podstawowe zadania Wydziału Nieruchomości

Załącznik Nr 2

do Regulaminu Organizacyjnego

Urzędu Miejskiego w Koszalinie

 

 

WYKAZ  ZADAŃ 

REALIZOWANYCH  PRZEZ  KOMÓRKI  ORGANIZACYJNE  URZĘDU

 

§ 5. Wydział Nieruchomości

 

Do podstawowych zadań Wydziału należy techniczne prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami Miasta i Skarbu Państwa, a w szczególności:

1. Prowadzenie obrotu nieruchomościami, które mogą być przedmiotem: sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, darowizny.

2. Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (użytkowanie, służebność, hipoteka).

3. Gospodarowanie zasobami nieruchomości (ewidencjonowanie nieruchomości wchodzących do zasobów, zapewnianie wycen tych nieruchomości; sporządzanie planów wykorzystywania zasobów).

4. Udostępnianie zasobu nieruchomości (wydzierżawianie, wynajmowanie, użyczanie, oddawanie w zarządzanie).

5. Ustalanie warunków zbycia, obciążania użytkowaniem, dzierżawy i najmu nieruchomości (gruntowych zabudowanych i nie zabudowanych, budynkowych i lokalowych) w drodze przetargu, rokowań lub w drodze bezprzetargowej.

6. Określanie warunków wynikających z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do przetargów nieruchomości będących własnością Miasta i Skarbu Państwa oraz do ich zagospodarowania i porządkowania.

7. Organizowanie i przeprowadzanie przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste) oraz dzierżawę i użytkowanie nieruchomości.

8. Naliczanie i aktualizowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, użytkowania, dzierżawy, najmu i zajęcia nieruchomości.

9. Udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży oraz od opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu nieruchomości; żądanie zwrotu udzielonych bonifikat.

10. Przedłużanie bądź ustalanie dodatkowego terminu zagospodarowania nieruchomości.

11. Ustalanie odszkodowania za nabyte przez Miasto prawa do działek gruntu wydzielonych pod drogi oraz za przejęte nieruchomości na skutek rozwiązania umów.

12. Naliczanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek: dokonania jej podziału geodezyjnego; wybudowania z udziałem środków Miasta lub Skarbu Państwa urządzeń infrastruktury technicznej.

13. Naliczanie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek dokonania zmiany jej przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

14. Ustalanie odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości lub za poniesioną rzeczywista szkodę na skutek dokonania zmiany jej przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub uchwalenia nowego. Ustalanie odszkodowania w wyniku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska.

15. Wykonywanie prawa pierwokupu.

16. Nabywanie nieruchomości i przejmowanie do zasobu Miasta i Skarbu Państwa. Ustalanie warunków i prowadzenie negocjacji.

17. Wyrażanie zgody oraz udzielanie zezwoleń na zajęcie nieruchomości.

18. Wywłaszczanie nieruchomości.

19. Ustalanie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości oraz za szkody powstałe w wyniku udzielonego zezwolenia lub wyrażonej zgody na zajęcie nieruchomości.

20. Orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, zwrocie odszkodowania w tym także nieruchomości zamiennych.

21. Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w tym ustalanie opłat z tego tytułu.

22. Regulowanie stanów prawnych nieruchomości.

23. Badanie stanu prawnego nieruchomości i udzielanie informacji wojewodom, sądom i innym podmiotom, w sprawach dotyczących realizacji uprawnień osób, które w związku z wojną rozpoczętą 1 września 1939 r. pozostawiły nieruchomości poza obecnymi granicami państwa polskiego.

24. Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej wraz z ustanowieniem w oznaczonym udziale prawa do gruntu oraz sprzedaż lokali wolnych w trybie przetargu.

25. Sprawy połączeń i scalania nieruchomości i ich ponownego podziału na działki gruntu w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

26. Organizowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wyceny nieruchomości i prace geodezyjno – kartograficzne oraz inne czynności niezbędne do gospodarki nieruchomościami.

27. Ujawnianie w księgach wieczystych praw i innych ograniczeń. Badanie zgodności treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości.

26. Uczestnictwo w Targach Budownictwa i Nieruchomości.

27. Opracowanie koncepcji zagospodarowania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Miasta, za wyjątkiem tych koncepcji zagospodarowania, na które Miasto ubiega się o środki zewnętrzne.

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Kalman
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Kalman
Data wprowadzenia:2009-03-04 14:24:45
Opublikował:Mariusz Kalman
Data publikacji:2009-03-04 14:26:47
Ostatnia zmiana:2019-03-05 12:05:21
Ilość wyświetleń:9751
Urząd Miejski w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij