Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Skarbnik Miasta

Janina Ciesiołkiewicz
Skarbnik Miasta

 

Janina Ciesiołkiewicz – powołana z dniem 3 grudnia 1999 roku uchwałą Nr XII/210/99 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 2 grudnia 1999 roku.

 

Janina Ciesiołkiewicz – urodziła się 7 września 1946 roku w Wawrowie. Jest mieszkanką Koszalina.

Wykształcenie wyższe – mgr administracji. W latach 1965 – 1966 była pracownikiem w Gminnej Spółdzielni SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Kuczborku, od 1966 do 1973 r. była instruktorem w Komitecie Powiatowym PZPR w Żurominie, następnie do 1975 r. była pracownikiem Urzędu Powiatowego w Koszalinie, w latach 1975 – 1986 pracowała w Przedsiębiorstwie Upowszechniania Prasy i Książki PRASA KSIĄŻKA RUCH w Koszalinie. Od 1986 r. do 1990 pełniła obowiązki głównego ekonomisty w Regionalnym Związku Spółdzielni Inwalidów w Koszalinie. Od 1991 roku zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Koszalinie. Była inspektorem w Wydziale Handlu i Rozwoju Gospodarczego, Naczelnikiem Wydziału Finansowego, obecnie jest Skarbnikiem Miasta.

 

I. Przedmioty działalności i kompetencje – wg ustaw:

-        pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie powołania – zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2008 r. o pracownikach samorządowych,

-        powoływany i odwoływany przez Radę Miejską – zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

Zadania:

- art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

 

Art. 54. 1. Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, zwanym dalej "głównym księgowym", jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

1) prowadzenia rachunkowości jednostki;

2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywania wstępnej kontroli:

a)   zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b)   kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

2. Głównym księgowym, z zastrzeżeniem ust. 9, może być osoba, która:

1)      ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3)      nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4)      posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5)      spełnia jeden z poniższych warunków:

a)    ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b)    ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c)     jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)    posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

3. Dowodem dokonania przez głównego księgowego wstępnej kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest jego podpis złożony na dokumentach dotyczących danej operacji. Złożenie podpisu przez głównego księgowego na dokumencie, obok podpisu pracownika właściwego rzeczowo, oznacza, że:

1)   nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości tej operacji i jej zgodności z prawem;

2)   nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących tej operacji;

3)   zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki.

4. Główny księgowy, w razie ujawnienia nieprawidłowości w zakresie określonym w ust. 3, zwraca dokument właściwemu rzeczowo pracownikowi, a w razie nieusunięcia nieprawidłowości odmawia jego podpisania.

5. O odmowie podpisania dokumentu i jej przyczynach główny księgowy zawiadamia pisemnie kierownika jednostki. Kierownik jednostki może wstrzymać realizację zakwestionowanej operacji albo wydać w formie pisemnej polecenie jej realizacji.

6. Jeżeli kierownik jednostki wyda polecenie realizacji zakwestionowanej operacji, niezwłocznie zawiadamia o tym w formie pisemnej dysponenta części budżetowej, a w przypadku jednostki samorządu terytorialnego i jednostek wymienionych w art. 9 pkt 3, 4, 10, 13 i 14, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego - zarząd jednostki samorządu terytorialnego, uzasadniając realizację zakwestionowanej operacji. W przypadku gdy polecenie wyda wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa, zawiadamia on organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwą regionalną izbę obrachunkową.

7. W celu realizacji swoich zadań główny księgowy ma prawo:

1) żądać od kierowników innych komórek organizacyjnych jednostki udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień;

2) wnioskować do kierownika jednostki o określenie trybu, zgodnie z którym mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne jednostki prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.

8. Przepisy dotyczące głównego księgowego stosuje się odpowiednio do głównego księgowego budżetu państwa, głównego księgowego części budżetowej oraz skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego).

9. Głównym księgowym placówki zagranicznej podległej ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 2 pkt 1-4, posiada wykształcenie średnie oraz ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs administracyjno-finansowy organizowany przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zagranicznych” .

 

- art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

 

„Art. 262. 1. Czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych dokonuje dwóch członków zarządu wskazanych w uchwale przez zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2. Dla ważności tych czynności konieczna jest kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.

2. Czynności prawnych, o których mowa w ust. 1, w gminie dokonuje wójt, burmistrz, prezydent miasta.

3. Skarbnik, który odmówi kontrasygnaty, dokonuje jej na pisemne polecenie przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem przypadku, gdy wykonanie polecenia stanowiłoby przestępstwo albo wykroczenie. W takim przypadku skarbnik powiadamia o tym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego i regionalną izbę obrachunkową”.

 

- art. 46 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:

 

Art. 46. 3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej.

4. Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu), który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym radę gminy oraz regionalną izbę obrachunkową” ”.

 

II. Przedmioty działalności i kompetencje – wg aktów wewnętrznych:

Zadania i kompetencje Skarbnika Miasta określają §§: 14, 15 i 22 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koszalinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 125/469/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 lipca 2015 r. 

 
§ 14. 1. Prezydent  kieruje  pracą  Urzędu przy pomocy Kierownictwa Urzędu. 
 

2. Prezydent w drodze zarządzenia może powierzyć członkom Kierownictwa Urzędu prowadzenie określonych spraw Miasta oraz nadzór nad komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi, spółkami komunalnymi oraz instytucjami kultury.

 

3. W czasie nieobecności Prezydenta jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego Zastępca, który uprawniony jest również do wydawania zarządzeń będących w kompetencji Prezydenta.

 
4. Wyznaczenie Zastępcy, o którym mowa w ust. 3, następuje w drodze  odrębnego zarządzenia. 

 

5. Prezydent kieruje pracą Urzędu przy pomocy trzech Zastępców Prezydenta:

1)      ds. Polityki Gospodarczej, którego  wyznacza się  jako  pierwszego Zastępcę,

1)        ds. Polityki Społecznej, którego wyznacza się jako drugiego Zastępcę,

2)        ds. Planowania i Cyfryzacji, którego wyznacza się jako trzeciego Zastępcę

oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta.

 

6. Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta współuczestniczą w kierowaniu Urzędem w zakresie określonym w ustawach, przepisach wykonawczych, Statucie Miasta, niniejszym Regulaminie i upoważnieniach Prezydenta.

 

§ 15. 1. Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta w ramach wyznaczonych przez Prezydenta kompetencji wykonują zadania zapewniając ich kompleksową realizację oraz nadzorują działalność Wydziałów   i   innych komórek organizacyjnych Urzędu, realizujących te zadania.

 
2. Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta przy wykonywaniu swoich kompetencji i zadań działają w granicach określonych w drodze odrębnych zarządzeń Prezydenta oraz imiennych pełnomocnictw i upoważnień.
 
3. Wykonywanie zadań Miasta przez Zastępców Prezydenta w zastępstwie innego Zastępcy Prezydenta, odbywać się może tylko w drodze powierzenia zadań przez Prezydenta, odrębnym zarządzeniem lub imiennym pełnomocnictwem albo upoważnieniem. 
 
§ 22. 1. Skarbnik Miasta jest głównym księgowym budżetu Miasta i wykonuje zadania w zakresie gospodarki finansowej Miasta.
 
2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności: 

1)        planowanie potrzeb finansowych Miasta,

2)      opracowywanie projektów budżetu Miasta,
3)      kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, 
4)      opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych,
5)      nadzór nad gospodarką finansową i wykonaniem budżetu Miasta,
6)      wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z  zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Prezydenta, 
7)      współpraca z organami podatkowymi, bankami i organami nadzoru finansowego,             
8)      wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezydenta.

 

3. Skarbnik Miasta sprawuje nadzór finansowy nad działalnością Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych.

 

4. Zadania Skarbnika Miasta jako głównego księgowego budżetu Miasta wynikają z odpowiednich ustaw i przepisów wykonawczych.

 

5. Przy wykonywaniu innych kompetencji i zadań powierzonych przez Prezydenta, Skarbnik Miasta działa w granicach określonych imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami.

 

6. Skarbnik Miasta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

1)      Dyrektora Wydziału Finansowego,

2)      Dyrektora Wydziału Księgowości.

 

III. Powierzenie spraw do załatwiania w imieniu Prezydenta Miasta:

1)        do prowadzenia rachunkowości jednostki,

2)        do wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

3)        do dokonywania wstępnej kontroli:

a)      zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b)          kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

4)        do wykonywania sprawozdawczości budżetowej Miasta  (upoważnienie Nr OA-I.077.168.2011.AC z dnia 09 czerwca 2011 r.)

 

IV. Upoważnienia

1)        do podpisywania wniosków kierowanych do organów podatkowych w sprawie wydania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego (upoważnienie Nr OA.I.MM.0113-389/09 z dnia 7 września 2010 r.),

2)        do przekazywania w imieniu Prezydenta Miasta do organu odwoławczego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia (upoważnienie Nr OA-I.077.229.2011.MK z dnia 08 sierpnia 2011 r.),

3)        do wydawania w imieniu Prezydenta Miasta:

a)        postanowień, które dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania podatkowego lecz nie rozstrzygają co do istoty sprawy,

b)        postanowień dotyczących odmowy wszczęcia postępowania,

oraz podpisywania:

a)        zawiadomień dotyczących pozostawienia wniosku o udzielenie ulgi w należnościach o  charakterze publicznoprawnym bez rozpatrzenia,

b)        pism dotyczących pozostawienia wniosku o udzielenie ulgi w należnościach o charakterze cywilnoprawnym bez rozpatrzenia (upoważnienie Nr OA-I.077.161.2012.AC z dnia 02 maja 2012 r.),

4)        do załatwiania spraw oraz wydawania w imieniu Prezydenta Miasta decyzji:

a)        o zwrocie opłaty skarbowej,

b)        o wysokości nadpłaty w opłacie skarbowej (upoważnienie Nr OA-I.0052.37.2013.AC z dnia 06 czerwca 2013 r.),

5)        do wydawania w imieniu Prezydenta Miasta:

a)              decyzji o umorzeniu postępowania, w oparciu o art. 208 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,

b)              wezwań do złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub wezwań do jej złożenia w oparciu o art.

 

Załączniki

Janina Ciesiołkiewicz_2015-09-17 (275.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Barbara Domańska, Alicja Czeczotka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2006-06-30 15:12:06
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2006-06-30 15:12:56
Ostatnia zmiana:2015-09-24 10:48:50
Ilość wyświetleń:39773
Urząd Miejski w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij