Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Ogłoszenie w sprawie utworzenia listy biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych.

Ogłoszenie w sprawie utworzenia listy biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowaniach administracyjnych, w sprawach dotyczących:

 1. ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne – w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.);

 2. ustalenia opłat dotyczących trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub Gminy Miasto Koszalin – w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.);

 3. ustalenia dodatkowej opłaty rocznej z tytułu niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste, stanowiącej własność Skarbu Państwa lub Gminy Miasto Koszalin – w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.).

Do procedury wyłonienia biegłego na potrzeby postępowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego nie mają zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. Powołanie biegłego w postępowaniu administracyjnym nie stanowi bowiem nawiązania stosunku cywilnoprawnego pomiędzy organem a biegłym. Organ administracji publicznej na postawie ustawowego upoważnienia wydaje postanowienie o powołaniu biegłego celem wyjaśnienia okoliczności mających wpływ na wynik postępowania administracyjnego. Otrzymana w ten sposób opinia ma walor dowodu w sprawie administracyjnej.

Na podstawie zarządzenia nr 434/1539/17 z dnia 18 kwietnia 2017 r. został powołany Zespół do spraw biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych wszczętych przez Prezydenta Miasta Koszalina w ww. sprawach. Załącznik do ww. zarządzenia określa zasady powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych biorących udział jako biegli w postępowaniach administracyjnych.

Podstawą wpisu na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych jest złożenie wniosku o wpis na listę wraz z:

 1. kopią (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) świadectwa nadania uprawnień z zakresu szacowania nieruchomości;

 2. kopią (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawodowej;

 3. wykazem usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku o wpis, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu,
  dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane;

 4. dowodami określającymi czy usługi wymienione w wykazie, o którym mowa w pkt 3) zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj. referencjami bądź innymi dokumentami wystawionymi przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane. W przypadku wymienienia w wykazie, o którym mowa w pkt 3) usług wykonywanych na rzecz Gminy Miasto Koszalin dowody te nie są wymagane;

 5. odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

 6. oświadczeniem o zapoznaniu się z warunkami wpisu na listę biegłych oraz o akceptacji cennika.

O wpis na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych mogą ubiegać się rzeczoznawcy majątkowi, spełniający poniższe kryteria:

 1. posiadają uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego przez okres co najmniej 24 miesięcy;

 2. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego;

 3. prowadzą działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy majątkowego;

 4. wykażą się w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, doświadczeniem z zakresu sporządzenia operatów szacunkowych na potrzeby postępowań administracyjnych.

Szczegółowe zasady powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych, warunki, które powinni spełnić kandydaci na biegłego są określone w załączniku nr 1 do ww. zarządzenia.

Rzeczoznawca majątkowy, który chce zostać wpisany na listę biegłych, wniosek wraz z załącznikami umieszcza w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wniosek o wpis na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych” i składa:

 1. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Miejski w Koszalinie, Wydział Nieruchomości, Rynek Staromiejski 6-7, 75-004 Koszalin lub

 2. w sekretariacie Wydziału Nieruchomości, III piętro, pokój nr 324.

Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych ma charakter otwarty, jednakże z uwagi na terminowość prowadzonych postępowań wskazane jest złożenie wniosku o wpis na listę w terminie 14 dni od publikacji niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 25 maja 2017 r.

O kolejności wpisu na listę biegłych decyduje data i godzina wpływu wniosku o wpis na listę biegłych do siedziby Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

Lista biegłych podlega publikacji na stronie Urzędu Miejskiego w Koszalinie – www.bip.koszalin.pl, niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Koszalina.

Wszelkie informacje w niniejszej sprawie udzielane są przez Wydział Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Koszalinie:

 • w sprawach proceduralnych: Agnieszka Białous, Inspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Miasta Wydziału Nieruchomości, II piętro, pokój nr 235, telefon: 94 348 88 07 lub 94 348 88 00 wew. 4807.

 • w sprawach merytorycznych: Joanna Ostaszewska, Inspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Przekształceń Wydziału Nieruchomości, II piętro, pokój nr 227, telefon: 94 348 88 18 lub 94 348 88 00 wew. 4818.

Załączniki do niniejszego ogłoszenia stanowią:

 • załącznik nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina nr 434/1539/17 z dnia 18 kwietnia 2017 r., określający zasady powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych biorących udział jako biegli w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Koszalina,

 • załącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina nr 434/1539/17 z dnia 18 kwietnia 2017 r., stanowiący wzór wniosku o wpis o wpis na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych,

 • cennik ustalający wysokość wynagrodzeń za czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Koszalina.

Załączniki

Ogłoszenie w sprawie utworzenia listy biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych (187kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zasady powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych biorących udział jako biegli w postępowaniach administracyjnych (179.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Cennik ustalający wysokość wynagrodzeń za czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego (116kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wpis na listę biegłych (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o wpis na listę biegłych (96.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Nieruchomości
Źródło informacji:Agnieszka Białous
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Białous
Data wprowadzenia:2017-05-11 13:59:01
Opublikował:Agnieszka Białous
Data publikacji:2017-05-11 14:16:18
Ostatnia zmiana:2017-05-11 14:16:18
Ilość wyświetleń:154

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij