Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Planowania i Cyfryzacji

 

Wojciech Kasprzyk
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Planowania i Cyfryzacji

 

Wojciech Kasprzyk – powołany na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Planowania i Cyfryzacji z dniem 15 stycznia 2015 roku.

 

Wojciech Kasprzyk – urodził się 30 marca 1981 roku w Koszalinie, żonaty. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, w 2005 roku uzyskał tytuł magistra na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Ponadto ukończył roczne Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego (2005 r.), oraz Podyplomowe Studia w zakresie Administracji – Rejestracji Stanu Cywilnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2011 r.).

Od 15 września 2004 roku zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, początkowo na stanowisku podinspektora, inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich, a od 1 lutego 2010 roku, w wyniku przeprowadzonego konkursu – na stanowisku Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

I. Przedmioty działalności i kompetencje – wg ustaw:

-               pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie powołania – zgodnie z  art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2008 r. o pracownikach samorządowych,

-               powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta w drodze zarządzenia – zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

II. Przedmioty działalności i kompetencje – wg aktów wewnętrznych

 

Zadania i kompetencje Zastępcy Prezydenta ds. Planowania i Cyfryzacji określają §§: 14, 15, 17 i 20 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koszalinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 125/469/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 lipca 2015 r.  

 
§ 14. 1. Prezydent  kieruje  pracą  Urzędu przy pomocy Kierownictwa Urzędu. 
 

2. Prezydent w drodze zarządzenia może powierzyć członkom Kierownictwa Urzędu prowadzenie określonych spraw Miasta oraz nadzór nad komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi, spółkami komunalnymi oraz instytucjami kultury.

 

3. W czasie nieobecności Prezydenta jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego Zastępca, który uprawniony jest również do wydawania zarządzeń będących w kompetencji Prezydenta.

 
4. Wyznaczenie Zastępcy, o którym mowa w ust. 3, następuje w drodze  odrębnego zarządzenia. 

 

5. Prezydent kieruje pracą Urzędu przy pomocy trzech Zastępców Prezydenta:

1)      ds. Polityki Gospodarczej, którego  wyznacza się  jako  pierwszego Zastępcę,

2)        ds. Polityki Społecznej, którego wyznacza się jako drugiego Zastępcę,

3)        ds. Planowania i Cyfryzacji, którego wyznacza się jako trzeciego Zastępcę

oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta.

6. Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta współuczestniczą w kierowaniu Urzędem w zakresie określonym w ustawach, przepisach wykonawczych, Statucie Miasta, niniejszym Regulaminie i upoważnieniach Prezydenta.

 

§ 15. 1. Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta w ramach wyznaczonych przez Prezydenta kompetencji wykonują zadania zapewniając ich kompleksową realizację oraz nadzorują działalność Wydziałów   i   innych komórek organizacyjnych Urzędu, realizujących te zadania.

 
2. Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta przy wykonywaniu swoich kompetencji i zadań działają w granicach określonych w drodze odrębnych zarządzeń Prezydenta oraz imiennych pełnomocnictw i upoważnień.
 
3. Wykonywanie zadań Miasta przez Zastępców Prezydenta w zastępstwie innego Zastępcy Prezydenta, odbywać się może tylko w drodze powierzenia zadań przez Prezydenta, odrębnym zarządzeniem lub imiennym pełnomocnictwem albo upoważnieniem. 
 
§ 17. Do zadań Zastępców Prezydenta należy: 
1)      wykonywanie zadań powierzonych przez Prezydenta,
2)      składanie  oświadczeń   woli  w   imieniu  Miasta  w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
3)      reprezentowanie Miasta w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Prezydentem, 
4)      udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Miasta w zakresie ustalonym przez Prezydenta,
5)      współdziałanie z innymi członkami Kierownictwa Urzędu oraz dyrektorami komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie powierzonych spraw. 
6)      współdziałanie z jednostkami pomocniczymi Miasta w zakresie powierzonych spraw.

 

§ 20. 1. Do zadań Zastępcy Prezydenta ds.    Planowania i Cyfryzacji należy w szczególności:

1)      planowanie przestrzenne,

2)      gospodarka nieruchomościami Miasta i Skarbu Państwa,

3)      sprawy geodezji, kartografii i katastru,

4)      nadzór nad wykonywaniem zadań administracji architektoniczno-budowlanej,

5)      rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji Urzędu i Miasta,

6)      wykonywanie powierzonych czynności administratora danych osobowych.

 

2. Zastępca Prezydenta ds. Planowania i Cyfryzacji sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 1)     Dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki,

 2)     Dyrektora Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru,

 3)     Dyrektora Wydziału Nieruchomości,

 4)     Dyrektora Wydziału Informatyki.

 

III. Powierzenie spraw do załatwiania w imieniu Prezydenta Miasta:

-               wyznaczenie z dniem 15 stycznia 2015 r. na trzeciego Zastępcę Prezydenta Miasta (Zarządzenie Nr 16/48/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 13 stycznia 2015 r.),

-               prowadzenie spraw Miasta w zakresie zadań Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Planowania i Cyfryzacji (OA-I.077.28.2015.AC z dnia 15 stycznia 2015 r.),

-        wyznaczenie na czas nieobecności Prezydenta Miasta, nieobecności pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta oraz nieobecności drugiego Zastępcy Prezydenta Miasta - do kierowania bieżącymi sprawami Miasta oraz do kierowania Urzędem Miejskim w Koszalinie (Zarządzenie wewnętrzne Nr 12/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 16 stycznia 2015 r.)

                                                                                   

IV. Upoważnienia:

1)        do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych należących do kompetencji Prezydenta Miasta, określonych przepisami prawa (upoważnienie Nr OA-I.0052.2.2015.AC z dnia 15 stycznia 2015 r.),

2)        do wydawania decyzji administracyjnych oraz postanowień nadających bieg postępowaniu administracyjnemu po rozpatrzeniu sprawy przez organ odwoławczy (upoważnienie Nr OA-I.0052.2.2015.AC z dnia 15 stycznia 2015 r.),

3)        do podpisywania dokumentacji finansowo-księgowej, stanowiącej podstawę realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Planowania i Cyfryzacji (upoważnienie Nr OA-I.0052.2.2015.AC z dnia 15 stycznia 2015 r.),

4)        do składania, w imieniu Skarbu Państwa, oświadczeń woli w sprawach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, położonymi w granicach administracyjnych Miasta Koszalina, a w szczególności do:

a)        wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości,

b)        udzielania pozwoleń/zgód na czasowe zajęcie nieruchomości gruntowych, podział lub połączenie  nieruchomości, wycinkę drzew, rozbiórkę obiektów budowlanych znajdujących się na nieruchomościach będących w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa,

c)         naliczania należności za nieruchomości udostępnione z zasobu oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości,

d)        ustalania i aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości,

e)        udzielania bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

f)                podziału nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,

g)        udzielania zgód trwałym zarządcom na oddanie nieruchomości lub ich części w najem, dzierżawę albo użyczenie,

h)        umów cywilnoprawnych na wykonanie wycen nieruchomości i robót geodezyjnych,

i)                skarg, interwencji i udzielania informacji o nieruchomościach, i prowadzonych postępowaniach administracyjnych oraz udzielania informacji wojewodom, sądom i innym podmiotom o realizacji uprawnień przez osoby, które pozostawiły nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. (upoważnienie Nr  OA-I.0052.3.2015.AC  z  dnia 15 stycznia 2015 r.),

5)        do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Koszalina w zakresie zarządu mieniem dotyczących:

a)           opiniowania oraz udzielania pozwoleń/zgód na zajęcie terenu w celu budowy, zakładania,     przeprowadzania    ciągów    drenażowych,    przewodów,    urządzeń, 

służących do przesyłania płynów, pary, gazów, energii elektrycznej oraz urządzeń technicznych łączności i sygnalizacji a także innych podziemnych, naziemnych i nadziemnych urządzeń technicznych, niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, w celu wykonywania czynności związanych z budową, eksploatacją i konserwacją w/w przewodów i urządzeń,

b)           udzielania pozwoleń/zgód na zajęcie nieruchomości gruntowych w przypadku doraźnej potrzeby oraz w przypadku zajęcia związanego z realizacją inwestycji (np. placu budowy),

c)           wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Miasta Koszalina,

d)           bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowych,

e)           obciążania i udostępniania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Miasta Koszalina,

f)            zawierania umów cywilnoprawnych na wykonanie wycen nieruchomości i robót geodezyjnych,

g)           zawiadamiania  dotychczasowych dzierżawców  o  zmianie wysokości  stawki  czynszu  dzierżawnego wynikającej z waloryzacji,

h)           warunków, ogłoszeń i innych dokumentów związanych ze zbyciem w drodze przetargu nieruchomości gruntowych zabudowanych, niezabudowanych i lokalowych,

i)            prowadzenia spraw z zakresu zbywania nieruchomości przyległej do działki gruntu pod budynkiem, jeżeli działka ta nie spełnia wymogów działki budowlanej, w oparciu o przepis art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami, z wyłączeniem wydawania zarządzeń w sprawie,

j)           prowadzenia spraw sprzedaży lokali powstałych w wyniku adaptacji (strychu bądź  innych pomieszczeń) w budynkach będących własnością komunalną, z wyłączeniem wydawania zarządzeń w sprawie,

k)          prowadzenia spraw z zakresu sprzedaży przez wspólnotę mieszkaniową lokali wyodrębnionych z części wspólnych nieruchomości, z wyjątkiem wydawania zarządzeń w tym zakresie,

l)            zawiadamiania najemców lokali mieszkalnych i użytkowych o sposobie załatwienia wniosku o wykup najmowanego lokalu,  

m)          udzielania odpowiedzi na pisma, skargi, interwencje z zakresu sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych,

n)           regulacji stanów prawnych nieruchomości,

o)           wypowiadania wysokości opłaty rocznej oraz stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych,

p)           udzielania bonifikaty oraz odmowy udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych,

q)           wydawania zgody na wycięcie drzew,

r)            podpisywania  wniosków  na  podziały  i połączenia  nieruchomości  oraz  wniosków o wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów,

s)           udzielania informacji o toczących się postępowaniach administracyjnych - (upoważnienie Nr OA-I.0052.4.2015.AC z dnia 15 stycznia 2015 r.),

6)        do dysponowania środkami budżetowymi będącymi w dyspozycji Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miejskiego w Koszalinie, a w szczególności do:

a)              składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Koszalin w sprawie umów na realizację zadań finansowanych z budżetu będącego w dyspozycji Wydziału,

b)              wyrażania zgody na dokonywanie zakupów, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zakupów, do których nie mają zastosowania przepisy tej ustawy,

c)              podpisywania dokumentacji finansowo - księgowej związanej z gospodarowaniem środkami będącymi w dyspozycji Wydziału (upoważnienie Nr OA-I.0052.5.2015.AC z dnia 15 stycznia 2015 r.),

7)        do udostępniania informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie:

a)      wypisów z rejestrów, kartotek i wykazów tego operatu,

b)      wyrysów z mapy ewidencyjnej,

c)      kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego,

d)      plików komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiązującym standardem wymiany danych ewidencyjnych,

e)      usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (upoważnienie Nr OA-I.0052.5.2015.AC z dnia 15 stycznia 2015 r.),

8)        do udostępniania standardowych opracowań kartograficznych w postaci nieelektronicznej oraz ortofotomapy, należących do centralnego zasobu geodezyjnegokartograficznego  (upoważnienie Nr OA-I.0052.5.2015.AC z dnia 15 stycznia 2015 r.),

9)      do udostępniania danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i budynków osobom fizycznym i prawnym (upoważnienie Nr OA-I.0052.5.2015.AC z dnia 15 stycznia 2015 r.),

10)      do podpisywania:

a)      dokumentów Obliczenia Opłaty związanych z odpłatnym udostępnianiem informacji i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

b)      decyzji administracyjnych w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty,

c)           decyzji administracyjnych sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków,

d)          decyzji administracyjnych sprawie odmowy aktualizacji informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków,

e)            decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych w wyniku wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych - (upoważnienie Nr OA-I.0052.5.2015.AC z dnia 15 stycznia 2015 r.),

11)      do załatwiania spraw wynikających z art. 65 oraz art. 66 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, regulujących zasady przekazywania spraw do rozpatrzenia przez organ posiadający odpowiednią właściwość miejscową i rzeczową  (upoważnienie Nr OA-I.0052.5.2015.AC z dnia 15 stycznia 2015 r.),

12)    do załatwiania w imieniu Gminy Miasto Koszalin spraw związanych z działalnością telekomunikacyjną Gminy, między innymi z budową, eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury telekomunikacyjnej, a w szczególności do:

a)              składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Koszalin zakresie działalności telekomunikacyjnej Gminy,

b)              zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Miasto Koszalin w ramach działalności telekomunikacyjnej,

c)              reprezentowania Gminy Miasto Koszalin przed sądami, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością telekomunikacyjną  (upoważnienie Nr OA-I.0052.6.2015.AC z dnia 26 stycznia 2015 r.),

13) do załatwiania spraw oraz do podpisywania wniosków w postępowaniu wieczystoksięgowym, kierowanych w imieniu Gminy Miasto Koszalin i Skarbu Państwa do Sądu Rejonowego w Koszalinie – Wydziału VI Ksiąg Wieczystych - (upoważnienie Nr OA-I.077.46.2015.AC z dnia 26 stycznia 2015 r.).

 

 

 

 

 

Załączniki

Wojciech Kasprzyk_2018-06-28 (354.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Organizacyjno - Administracyjny
Źródło informacji:Barbara Domańska-Pałgan, Alicja Czeczotka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2006-12-12 11:16:12
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2006-12-12 11:17:00
Ostatnia zmiana:2018-06-28 13:50:49
Ilość wyświetleń:21493

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij