Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej

 

Przemysław Krzyżanowski
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej

 

Przemysław Krzyżanowski - powołany z dniem 30 stycznia 2015 roku na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta Zarządzeniem Nr  25/75/15  Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 stycznia 2015 roku.

 

Przemysław Krzyżanowski – urodził się 17 października 1966 roku w Szubinie. Jest mieszkańcem Koszalina, żonaty. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku, w 1990 roku uzyskał tytuł magistra historii.  W latach  1990-1993 był pedagogiem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie, następnie do 1996 roku kierował Środowiskowym Ogniskiem Resocjalizacyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie. Od 1 lutego 1996 roku jest zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, przez cztery lata na stanowisku inspektora w Wydziale Edukacji, od 1 października 2000 roku – na stanowisku Dyrektora Wydziału Edukacji. W okresie od 4 marca 2008 r. do 31 stycznia 2013 r. – pełnił funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej, następnie przez okres 2 lat pełnił funkcję Wiceministra Edukacji Narodowej.

 

I. Przedmioty działalności i kompetencje – wg ustaw:

-               pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie powołania – zgodnie z  art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2008 r. o pracownikach samorządowych,

-               powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta w drodze zarządzenia – zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

II. Przedmioty działalności i kompetencje – wg aktów wewnętrznych:

 

Zadania i kompetencje Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Społecznej określają §§: 14, 15, 17 i 19 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koszalinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr  125/469/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 lipca 2015 r.

 
§ 14. 1. Prezydent  kieruje  pracą  Urzędu przy pomocy Kierownictwa Urzędu. 
 

2. Prezydent w drodze zarządzenia może powierzyć członkom Kierownictwa Urzędu prowadzenie określonych spraw Miasta oraz nadzór nad komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi, spółkami komunalnymi oraz instytucjami kultury.

 

3. W czasie nieobecności Prezydenta jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego Zastępca, który uprawniony jest również do wydawania zarządzeń będących w kompetencji Prezydenta.

 
4. Wyznaczenie Zastępcy, o którym mowa w ust. 3, następuje w drodze  odrębnego zarządzenia. 

 

5. Prezydent kieruje pracą Urzędu przy pomocy trzech Zastępców Prezydenta:

1)      ds. Polityki Gospodarczej, którego  wyznacza się  jako  pierwszego Zastępcę,

2)        ds. Polityki Społecznej, którego wyznacza się jako drugiego Zastępcę,

3)        ds. Planowania i Cyfryzacji, którego wyznacza się jako trzeciego Zastępcę

oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta.

 

6. Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta współuczestniczą w kierowaniu Urzędem w zakresie określonym w ustawach, przepisach wykonawczych, Statucie Miasta, niniejszym Regulaminie i upoważnieniach Prezydenta.

 

§ 15. 1. Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta w ramach wyznaczonych przez Prezydenta kompetencji wykonują zadania zapewniając ich kompleksową realizację oraz nadzorują działalność Wydziałów   i   innych komórek organizacyjnych Urzędu, realizujących te zadania.

 
2. Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta przy wykonywaniu swoich kompetencji i zadań działają w granicach określonych w drodze odrębnych zarządzeń Prezydenta oraz imiennych pełnomocnictw i upoważnień.
 
3. Wykonywanie zadań Miasta przez Zastępców Prezydenta w zastępstwie innego Zastępcy Prezydenta, odbywać się może tylko w drodze powierzenia zadań przez Prezydenta, odrębnym zarządzeniem lub imiennym pełnomocnictwem albo upoważnieniem. 
 
§ 17. Do zadań Zastępców Prezydenta należy: 
1)      wykonywanie zadań powierzonych przez Prezydenta,
2)      składanie  oświadczeń   woli  w   imieniu  Miasta  w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
3)      reprezentowanie Miasta w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Prezydentem, 
4)      udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Miasta w zakresie ustalonym przez Prezydenta,
5)      współdziałanie z innymi członkami Kierownictwa Urzędu oraz dyrektorami komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie powierzonych spraw. 

6)         współdziałanie z jednostkami pomocniczymi Miasta w zakresie powierzonych spraw.

 

§ 19. 1. Do zadań Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Społecznej należy w szczególności:

 1)     realizacja zadań z zakresu oświaty,          

 2)     realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury i sportu,

 3)     kształtowanie polityki w zakresie realizacji i rozwiązywania spraw społecznych,

 4)     nadzór nad prowadzeniem spraw związanych ze współpracą z  organizacjami pozarządowymi,

 5)     nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Miasta, realizującymi zadania z zakresu oświaty i pomocy społecznej,

 6)     nadzór nad koordynowaniem zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

7)      nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Miasta realizującymi zadania z zakresu sportu i kultury fizycznej,

8)      nadzór nad instytucjami kultury, dla których Miasto pełni funkcję organu założycielskiego.

 

2. Zastępca Prezydenta ds. Polityki Społecznej sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

1)      Dyrektora Wydziału Edukacji,

2)        Dyrektora Wydziału Kultury i Spraw Społecznych,

3)        Pełnomocnika ds. Uzależnień,

4)        Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

III. Powierzenie spraw do załatwiania w imieniu Prezydenta Miasta:

-        wyznaczenie z dniem 30 stycznia 2015 r. na drugiego Zastępcę Prezydenta Miasta (Zarządzenie Nr 16/48/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 stycznia 2015 r.),

-        prowadzenie spraw Miasta w zakresie zadań Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej (OA-I.077.55.2015.AC z dnia 30 stycznia 2015 r.),

       wyznaczenie na czas nieobecności Prezydenta Miasta Koszalina oraz nieobecności pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta - do kierowania bieżącymi sprawami Miasta oraz do kierowania Urzędem Miejskim w Koszalinie w czasie (Zarządzenie wewnętrzne Nr 20/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 stycznia 2015 r.)

 

IV. Upoważnienia i pełnomocnictwa:

1)      do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych należących do kompetencji Prezydenta Miasta, określonych przepisami prawa (upoważnienie Nr OA-I.0052.7.2015.AC z dnia 30 stycznia 2015 r.),

2)      do udzielania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania, kultury, sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej – urlopów, a także podejmowania decyzji o  ich wyjazdach służbowych (upoważnienie Nr OA-I.0052.7.2015.AC z dnia 30 stycznia 2015 r.),

3)      do podpisywania dokumentacji finansowo-księgowej, stanowiącej podstawę realizacji wydatków budżetowych  w sprawach należących do zakresu działania Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej (upoważnienie Nr OA.I. 0052.7.2015.AC z dnia 30 stycznia 2015 r.),

4)      do prowadzenia i załatwiania w imieniu Prezydenta następujących spraw Miasta:

a)   wydawania zaświadczeń o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

b)    wydawania decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej dla szkół niepublicznych,

c)     wydawania decyzji o skierowaniu do ośrodka szkolno-wychowawczego,

d)    wyrażania zgody na umieszczenie dziecka w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

e)zatwierdzania i zmiany arkuszy organizacyjnych nauczania (upoważnienie Nr OA.I. 0052.8.2015.AC z dnia 30 stycznia 2015 r.),

5)      do wydawania decyzji administracyjnych określonych w art. 4 ust. 4 oraz art. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 715) - (upoważnienie Nr OA.I. 0052.9.2015.AC z dnia 30 stycznia 2015 r.),

6)      do przeprowadzania w imieniu Prezydenta Miasta procedury weryfikacji dostępu do baz danych SIO oraz do  udzielenia upoważnień do dostępu do baz danych SIO, a także do dostępu do bazy danych SIO – do dnia 15 grudnia 2019 r. (upoważnienie Nr OA-I.077.56.2015.AC z dnia 30 stycznia 2015r.),

7)         do wydawania zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis (upoważnienie Nr OA-I.077.57.2015.AC z dnia 30 stycznia 2015 r.).

Załączniki

Przemysław Krzyżanowski_2015-09-17 (244.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Barbara Domańska-Pałgan, Alicja Czeczotka
Data utworzenia:2008-03-05 10:06:52
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2008-03-05 15:06:09
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2008-03-05 15:06:08
Ostatnia zmiana:2015-09-24 10:37:49
Ilość wyświetleń:20363

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij