Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej

Andrzej Kierzek
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej

 

Andrzej Kierzek - powołany z dniem 1 stycznia 2011 r. na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej Zarządzeniem Nr 12/40/10 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 grudnia 2010 r. i Zarządzeniem Nr 342/1505/13 z dnia 01 marca 2013 r. – wyznaczony na pierwszego Zastępcę Prezydenta Miasta.

 

Andrzej Kierzek  – urodził się 22 września 1959 r. w Koszalinie. Jest mieszkańcem Koszalina, żonaty, dwoje dorosłych dzieci. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie, w 1983 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa ogólnego – konstrukcje budowlane. W latach 1983-1985 zatrudniony był na stanowisku starszego referenta w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, od 1985 roku do 1991 roku wykonywał pracę mistrza budowlanego, następnie kierownika budowy w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Akademicka” w Koszalinie. Od 1 lutego 1993 r., przez 7 lat był zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, kończąc pracę na stanowisku Kierownika Biura ds. Przetargów i Zamówień Publicznych. Od 2005 roku prowadzi działalność gospodarczą – firmę „Kierzek” Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane Andrzej Kierzek (Działalność zawieszona w styczniu 2011 roku).

 

I. Przedmioty działalności i kompetencje – wg ustaw:

-               pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie powołania – zgodnie z  art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2008 r. o pracownikach samorządowych,

-               powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta w drodze zarządzenia – zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

II. Przedmioty działalności i kompetencje – wg aktów wewnętrznych:

Zadania i kompetencje Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej określają §§: 14, 15, 17 i 18 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koszalinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 125/469/15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 lipca 2015 r.

 

§ 14. 1. Prezydent  kieruje  pracą  Urzędu przy pomocy Kierownictwa Urzędu. 

 

2. Prezydent w drodze zarządzenia może powierzyć członkom Kierownictwa Urzędu prowadzenie określonych spraw Miasta oraz nadzór nad komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi, spółkami komunalnymi oraz instytucjami kultury.

 

3. W czasie nieobecności Prezydenta jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego Zastępca, który uprawniony jest również do wydawania zarządzeń będących w kompetencji Prezydenta.

 
4. Wyznaczenie Zastępcy, o którym mowa w ust. 3, następuje w drodze  odrębnego zarządzenia. 

 

5. Prezydent kieruje pracą Urzędu przy pomocy trzech Zastępców Prezydenta:

1)      ds. Polityki Gospodarczej, którego  wyznacza się  jako  pierwszego Zastępcę,

2)        ds. Polityki Społecznej, którego wyznacza się jako drugiego Zastępcę,

3)        ds. Planowania i Cyfryzacji, którego wyznacza się jako trzeciego Zastępcę

oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta.

 

6. Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta współuczestniczą w kierowaniu Urzędem w zakresie określonym w ustawach, przepisach wykonawczych, Statucie Miasta, niniejszym Regulaminie i upoważnieniach Prezydenta.

 

§ 15. 1. Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta w ramach wyznaczonych przez Prezydenta kompetencji wykonują zadania zapewniając ich kompleksową realizację oraz nadzorują działalność Wydziałów   i   innych komórek organizacyjnych Urzędu, realizujących te zadania.

 
2. Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta przy wykonywaniu swoich kompetencji i zadań działają w granicach określonych w drodze odrębnych zarządzeń Prezydenta oraz imiennych pełnomocnictw i upoważnień.
 
3. Wykonywanie zadań Miasta przez Zastępców Prezydenta w zastępstwie innego Zastępcy Prezydenta, odbywać się może tylko w drodze powierzenia zadań przez Prezydenta, odrębnym zarządzeniem lub imiennym pełnomocnictwem albo upoważnieniem. 
 
§ 17. Do zadań Zastępców Prezydenta należy: 
1)      wykonywanie zadań powierzonych przez Prezydenta,
2)      składanie  oświadczeń   woli  w   imieniu  Miasta  w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
3)      reprezentowanie Miasta w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Prezydentem, 
4)      udzielanie wywiadów i informacji dotyczących Miasta w zakresie ustalonym przez Prezydenta,
5)      współdziałanie z innymi członkami Kierownictwa Urzędu oraz dyrektorami komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie powierzonych spraw. 
6)      współdziałanie z jednostkami pomocniczymi Miasta w zakresie powierzonych spraw.

 

§ 18. 1. Do zadań Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej należy w szczególności:

1)      planowanie, przygotowanie i prowadzenie inwestycji miejskich,

2)      nadzór nad utrzymaniem i remontami budynków, budowli, urządzeń i dróg miejskich,

3)      ochrona środowiska,        

4)      zarządzanie drogami i mostami,

5)      gospodarka wodna, rolnictwo, leśnictwo i zieleń miejska,

6)      nadzór nad polityką dotyczącą najmu lokali komunalnych,

7)      nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Miasta oraz spółek komunalnych w zakresie nadzoru właścicielskiego, realizujących zadania związane z gospodarką komunalną, takich jak Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o., Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd Budynków Mieszkalnych.

8)      nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem infrastruktury Miasta,

9)      organizacja oraz nadzorowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w Mieście.

 

            2. Zastępca Prezydenta ds. Polityki Gospodarczej sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

1)      Dyrektora Wydziału Inwestycji,

2)        Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

3)        Kierownika Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

 

 

III. Powierzenie spraw do załatwiania w imieniu Prezydenta Miasta:

1)      prowadzenie spraw Miasta w zakresie zadań Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej (OA I.0052.1.2011.AC z dnia 03 stycznia 2011 r.),

2)      wyznaczenie na czas nieobecności Prezydenta Miasta - do kierowania bieżącymi sprawami Miasta oraz kierowania Urzędem Miejskim w Koszalinie (Zarządzenie wewnętrzne Nr 39/13 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 01 marca 2013 r.) 

 

IV. Upoważnienia:

1)      do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych należących do kompetencji Prezydenta Miasta, określonych przepisami prawa (upoważnienie Nr OA-I.0052.2.2011.AC z dnia 03 stycznia 2011 r.),

2)      do udzielania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, gospodarki wodnej - urlopów, a także podejmowania decyzji o  ich wyjazdach służbowych (upoważnienie Nr OA-I.0052.2.2011.AC z dnia 03 stycznia 2011 r.),

3)      do podpisywania dokumentacji finansowo-księgowej, stanowiącej podstawę realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej (upoważnienie Nr OA-I.0052.2.2011.AC z dnia 03 stycznia 2011 r.),

4)      do zatwierdzania organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów, wydawania zezwolenia na odbycie imprezy na drogach publicznych położonych w Koszalinie, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych oraz do wydawania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej lub do odmowy jego wydania (upoważnienie Nr OA-I.0052.79.2011.AC z dnia 12 kwietnia 2011 r.),

5)      do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Koszalina w zakresie zarządu mieniem w czasie nieobecności Prezydenta Miasta (upoważnienie Nr OA-I.0052.29.2013.AC z dnia 01 marca 2013 r.).

 

 

 

 

Załączniki

Andrzej Kierzek_2015-09-17 (246kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Barbara Domańska-Pałgan, Alicja Czeczotka
Data utworzenia:2006-06-30 10:09:15
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2006-06-30 15:08:22
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2006-06-30 15:09:21
Ostatnia zmiana:2015-09-24 10:35:36
Ilość wyświetleń:23047
Urząd Miejski w Koszalinie
ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij