Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej


Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2019 (od nr 313 do nr 360)

 

Numer

Data

w sprawie

95/

313

/19

04.06.19

zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie powierzenia Zarządowi Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie bieżącego administrowania terenem w obrębie zalewu powstałego w rejonie ulicy 4-go Marca, Sybiraków i Paderewskiego zwanym ,,Wodną Dolina", w tym również organizacji i prowadzenia strzeżonego kąpieliska w obrębie ww. zalewu

95/

314

/19

04.06.19

zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego Dyrektorowi Muzeum w Koszalinie

95/

315

/19

04.06.19

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 23 ,,Stokrotka" przy ul. B. Limanowskiego 33 w Koszalinie

95/

316

/19

04.06.19

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 12 przy ul. B. Krzywoustego 5 w Koszalinie

95/

317

/19

04.06.19

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Morskiej 43 w Koszalinie

95/

318

/19

04.06.19

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Polskich Olimpijczyków przy ul. Zwycięstwa 117 w Koszalinie

95/

319

/19

04.06.19

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Jana Brzechwy przy ul. Rzemieślniczej 9 w Koszalinie

95/

320

/19

04.06.19

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Podgórnej 55 w Koszalinie

95/

321

/19

04.06.19

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 im. Lotników Polskich przy ul. Sportowej 19 w Koszalinie

95/

322

/19

05.06.19

wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Nr 35 w Koszalinie dla zastępowania Dyrektora Przedszkola - w czasie jego nieobecności w dniach od 10 do 21 czerwca 2019 r.

95/

323

/19

05.06.19

zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

96/

324

/19

06.06.19

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0051 miasta Koszalina

97/

325

/19

07.06.19

zmiana w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2019 rok

97/

326

/19

07.06.19

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0023 m. Koszalina działką ewidencyjną nr 58/6 oraz w obrębie ewidencyjnym nr 0022 działką ewidencyjną nr 249/5

97/

327

/19

07.06.19

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

97/

328

/19

07.06.19

powołania Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Koszalina

97/

329

/19

07.06.19

przekazania w zarządzanie Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie na czas nieoznaczony nieruchomości, położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0012 działkami ewidencyjnymi nr 9/11, 9/17, 9/21 i nr 9/34

97/

330

/19

07.06.19

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

98/

331

/19

11.06.19

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

99/

332

/19

12.06.19

zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2018 samorządowych instytucji kultury: Filharmonii Koszalińskiej, Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, Muzeum w Koszalinie, Koszalińskiej Biblioteki Publicznej oraz Centrum Kultury 105 w Koszalinie

99/

333

/19

12.06.19

wyłączenia z najmu i przeznaczenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz jednostek pomocniczych Miasta Koszalina, lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin, zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

99/

334

/19

12.06.19

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie

100/

335

/19

14.06.19

-przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste  w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w Koszalinie w rejonie ul. Jarosława Dąbrowskiego
-podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do zbycia

101/

336

/19

17.06.19

powołania Zespołu do merytorycznej i formalnej oceny wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej.

101/

337

/19

17.06.19

odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0042 miasta Koszalina działką ewidencyjną nr 83, z przeznaczeniem pod drogę publiczną.

101/

338

/19

17.06.19

oddania w dzierżawę nieruchomości położenia w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

102/

339

/19

19.06.19

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną ewidencyjnym nr 0021 m. Koszalina działką ewidencyjną nr 167/40.

102/

340

/19

19.06.19

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0031 miasta Koszalina.

102/

341

/19

19.06.19

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0021 m. Koszalina działką ewidencyjną nr 170/27.

102/

342

/19

19.06.19

powołania członka Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie.

102/

343

/19

19.06.19

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2019 rok.

102/

344

/19

19.06.19

informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.

103/

345

/19

24.06.19

zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Koszalińskiej Biblioteki Publicznej im. Joachima Lelewela

103/

346

/19

24.06.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Dworcowej

103/

347

/19

24.06.19

przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz podania wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży

103/

348

/19

24.06.19

przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Miasto Koszalin na lata 2019-2021

104/

349

/19

25.06.19

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych przy ul. Gnieźnieńskiej w Koszalinie,
- podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

104/

350

/19

25.06.19

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych przy ul. Heleny Modrzejewskiej 71, na rzecz jej użytkowania wieczystego,
- podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży

105/

351

/19

27.06.19

zmieniające Zarządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których w 2019 r. w Mieście Koszalinie wykonywana będzie kara ograniczenia wolności, praca społecznie użyteczna oraz skazani będą mogli wykonywać prace na cele społeczne

105/

352

/19

27.06.19

powierzenia Pani Agnieszce Czupajło stanowiska dyrektora Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Morskiej 43 w Koszalinie

105/

353

/19

27.06.19

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe, będące własnością Miasta Koszalina, przeznaczone do oddania w najem

105/

354

/19

27.06.19

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość położoną w  Koszalinie, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0024 działką ewidencyjną nr 65/21

105/

355

/19

27.06.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

105/

356

/19

27.06.19

uchylenia Zarządzenia Nr 32/100/10 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

105/

357

/19

27.06.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kolejowej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

105/

358

/19

27.06.19

w sprawie niekorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul Maków

105/

359

/19

27.06.19

-przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Gnieźnieńskiej 47 w Koszalinie, na rzecz jej współużytkowników wieczystych,
-przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Gnieźnieńskiej w Koszalinie,
-podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.

105/

360

/19

27.06.19

wyrażenia zgody na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Dworcowej 1-3, Zwycięstwa 19 w Koszalinie

 

 

 

 

Rejestr sporządziła i przekazała do publikacji:
Katarzyna Szewczyk

 

 

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Szewczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Szewczyk
Data wprowadzenia:2019-05-31 12:34:34
Opublikował:Katarzyna Szewczyk
Data publikacji:2019-06-05 12:14:21
Ostatnia zmiana:2019-07-10 10:20:52
Ilość wyświetleń:662

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij