Zamknij okno Drukuj dokument

Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta, styczeń 2019 (od nr 62 do nr 120)

 

Numer

Data

w sprawie

Wydział

22/

62

/19

03.01.19

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2019 rok.

Fn

23/

63

/19

04.01.19

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie.

OA

23/

64

/19

04.01.19

Ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Miasto Koszalin.

S

23/

65

/19

04.01.19

- wniesienia jako wkładu niepieniężnego (aportu) do kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Koszalinie nieruchomości położonych w Koszalinie,
- podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do wniesienia aportem.

N

24/

66

/19

07.01.19

udzielenia pełnomocnictwa Pani Renacie Boruckiej pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie.

OA

25/

67

/19

09.01.19

przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0021 działką ewidencyjną nr 167/40.

N

25/

68

/19

09.01.19

przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Koszalinie pomiędzy ulicami Konstytucji 3 Maja, Norberta Barlickiego i Walerego Wróblewskiego oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0021 działką ewidencyjną nr 170/27.

N

25/

69

/19

09.01.19

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie.

OA

25/

70

/19

09.01.19

wyznaczenia w strefie płatnego parkowania miejsc, w których za parkowanie pojazdów samochodowych pobierane są opłaty, miejsc przeznaczonych do parkowania oznakowanych pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

GKO

25/

71

/19

09.01.19

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Koszalina i Powiatu Koszalińskiego na lata 2017-2020.

BZK

26/

72

/19

10.01.19

dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wykazu budynków będących własnością Miasta Koszalina, zakwalifikowanych do rozbiórki lub całkowitego wykwaterowania ze względu na stan techniczny, do remontu lub modernizacji wymagającej wykwaterowania lokatorów oraz z przeznaczeniem na lokale socjalne i zamienne.

GKO

26/

73

/19

10.01.19

ogłoszenia konkursu ofert na udzielenie w 2019 roku mieszkańcom miasta Koszalina świadczeń zdrowotnych wykraczających poza zakres podstawowej oferty terapeutycznej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia z zakresu terapii uzależnień i współuzależnienia od alkoholu.

PU

26/

74

/19

10.01.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę.

N

26/

75

/19

10.01.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonych w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę.

N

27/

76

/19

11.01.19

ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum w Koszalinie.

ZZL

27/

77

/19

11.01.19

nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin od osoby prawnej prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0053 miasta Koszalina.

N

27/

78

/19

11.01.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Batalionów Chłopskich oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

27/

79

/19

11.01.19

udzielenia pełnomocnictwa Głównej Księgowej Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

27/

80

/19

11.01.19

udzielenia pełnomocnictwa Głównej Księgowej Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

27/

81

/19

11.01.19

udzielenia upoważnienia Głównej Księgowej Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

27/

82

/19

11.01.19

udzielenia pełnomocnictwa Głównej Księgowej Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.

OA

28/

83

/19

15.01.19

przekazania nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0016, stanowiącym własność Gminy Miasto Koszalin na realizację zadań Gminy Miasto Koszalin - miasta na prawach powiatu.

N

28/

84

/19

15.01.19

zmieniające zarządzenie w sprawie założenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Koszalina.

A

28/

85

/19

15.01.19

zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2018 rok.

Fn

29/

86

/19

17.01.19

ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin.

E

29/

87

/19

17.01.19

ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin.

E

29/

88

/19

17.01.19

oddania w użyczenie części nieruchomości, położonej przy ul. Krakusa i Wandy w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie.

N

29/

89

/19

17.01.19

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną położoną w Koszalinie na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0024 działką ewidencyjną nr 65/10.

N

29/

90

/19

17.01.19

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną położoną w Koszalinie na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0024 działkami ewidencyjnymi nr, nr: 65/1 i 65/2.

N

29/

91

/19

17.01.19

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną położoną w Koszalinie na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0024 działkami ewidencyjnymi nr, nr: 26/37, 26/39, 26/40 i 26/41.

N

29/

92

/19

17.01.19

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną położoną w Koszalinie na terenie Podstrefy Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0024 działkami ewidencyjnymi nr, nr: 64/1, 64/2, 64/4, 64/8, 64/12, 64/13, 64/16, 64/17, 64/19, 64/20 i 64/21.

N

30/

93

/19

18.01.19

wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej (pomieszczenia strychowego), położonej w budynku przy ul. Dworcowej 9 w Koszalinie, na dodatkową powierzchnię mieszkalną do lokalu mieszkalnego nr 8 oraz jego przebudowę.

GKO

31/

94

/19

21.01.19

wyrażenia zgody na wyłączenie pokoju o powierzchni użytkowej 10,80 m2 z lokalu mieszkalnego numer 12, usytuowanego w budynku przy ul. Jana Matejki 12 w Koszalinie i przeznaczenie go do sprzedaży.

GKO

32/

95

/19

22.01.19

powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

GKO

32/

96

/19

22.01.19

powołania Komisji ds. nagród sportowych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w 2018 roku.

KS

32/

97

/19

22.01.19

powołania Komisji Stypendialnej.

KS

32/

98

/19

22.01.19

oddania w dzierżawę nieruchomości zabudowanej obiektami stanowiącymi obszar zrekonstruowanej historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX wieku położonej w Koszalinie przy ul. Jamneńskiej 24.

N

32/

99

/19

22.01.19

oddania w dzierżawę nieruchomości zabudowanej obiektami stanowiącymi obszar zrekonstruowanej historycznej Zagrody Jamneńskiej z XIX wieku położonej w Koszalinie przy ul. Jamneńskiej 24 oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

32/

100

/19

22.01.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

33/

101

/19

23.01.19

sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Koszalina za 2018 rok, wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok, stopnia zaawansowania programów wieloletnich oraz informacji o stanie mienia komunalnego za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Fn

33/

102

/19

23.01.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę.

N

33/

103

/19

23.01.19

podania do publicznej widomości wykazu obejmującego nieruchomość położoną w Koszalinie przy ul. Włoskiej, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0012 działką ewidencyjną nr 450/3.

N

33/

104

/19

23.01.19

- przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Tadeusza Kotarbińskiego, na rzecz jej użytkownika wieczystego,

- podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego część nieruchomości przeznaczoną do zbycia.

N

34/

105

/19

24.01.19

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Koszalina.

ZZL

35/

106

/19

25.01.19

Nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0010 miasta Koszalina.

N

35/

107

/19

25.01.19

Nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0010 miasta Koszalina.

N

36/

108

/19

28.01.19

zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

OA

36/

109

/19

28.01.19

zmieniajcie Zarządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których w 2019 r. w Mieście Koszalinie wykonywana będzie kara ograniczenia wolności, praca społecznie użyteczna oraz skazani będą mogli wykonywać prace na cele społeczne.

OA

36/

110

/19

28.01.19

regulaminu naboru do Koszalińskiej Rady Kobiet.

KS

37/

111

/19

29.01.19

zatrudnienia dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie.

ZZL

37/

112

/19

29.01.19

oddania w dzierżawie części nieruchomości położnej w Koszalinie przy ul. Walerego Wróblewskiego oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

37/

113

/19

29.01.19

odwołania powierzenia obowiązków pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Przeszkoli Miejskich w Koszalinie.

ZZL

37/

114

/19

29.01.19

powołania Rady Kultury przy Prezydencie Miasta Koszalina.

KS

38/

115

/19

30.01.19

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położnej w obrębie ewidencyjnym nr 0051 miasta Koszalina.

N

38/

116

/19

30.01.19

oddania w użyczenie części nieruchomości położonych przy ul. Zwycięstwa w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie.

N

38/

117

/19

30.01.19

oddania w użyczenie części nieruchomości położonych przy ul. Heleny Modrzejewskiej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w użyczenie.

N

38/

118

/19

30.01.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonych przy ul. Zwycięstwa w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

38/

119

/19

30.01.19

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonych przy ul. Harcerskiej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

38/

120

/19

30.01.19

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2019 rok.

Fn

                                                              

                                                  

                                       

Rejestr sporządziła i przekazała do publikacji:
Justyna Borecka

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydzial Organizacyjno-Administracyjny
Źródło informacji:Justyna Borecka
Data utworzenia:2019-01-02 09:20:23
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2019-01-02 14:20:31
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2019-01-04 12:50:53
Ostatnia zmiana:2019-02-01 12:37:06
Ilość wyświetleń:1708