Zamknij okno Drukuj dokument

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Koszalina

<>

 

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie miasta Koszalina

zawieszają udzielanie porad osobiście

 

W dniach 13.03.2020 r. – 10.04.2020 r.  porady będą udzielane przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Godziny udzielania porad i dane kontaktowe do adwokatów i radców prawnych znajdą Państwo w  załącznikach na dole strony.

 

 

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Zasady udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.)

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje – art. 3 ust. 1 ustawy

 

1) poinformowanie  osoby  fizycznej,  zwanej  dalej  „osobą  uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się  postępowaniem  przygotowawczym,  administracyjnym,  sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem  pism procesowych  w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

3a) nieodpłatną mediację, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw – art. 3 ust. 2 ustawy

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej – art. 4 ust. 1 ustawy

 

 Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

 

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona – art. 4 ust. 2

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest  w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

ü  Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, jest Gmina Miasto Koszalin reprezentowana przez Prezydenta Miasta Koszalina Piotra Jedlińskiego.

ü  Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

ü  Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna na obszarze powiatu.

ü  Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie  osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie  z dnia  19 sierpnia  2011 r. o języku  migowym  i innych  środkach  komunikowania  się  (Dz.U.  z 2017 r. poz.1824),  może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

ü  Udzielanie  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  lub  świadczenie  nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu – 943488617 lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego.

ü  Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców miasta Koszalin, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 2030 z późn. zm.) sporządza i aktualizuje starosta. Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów.

 

Zapraszamy do zapoznania się z poniżej zamieszczoną listą jednostek nieodpłatnego poradnictwa miasta Koszalin obowiązującą w 2020 r. W przypadku,  gdy na przedmiotowej liście brakuje jednostki działającej w w/w obszarze należy dokonać zgłoszenia o wpis na listę.

 

Niniejsze zgłoszenie powinno zawierać:

· nazwę jednostki;

· zakres poradnictwa;

· adres i dane kontaktowe, w tym strony internetowe i numery telefonów;

· dostępność, w tym dokładne dni i godziny działalności;

· kryteria dostępu do usługi.

 

Informacje przekazać należy na adres e - mail: um.koszalin@um.koszalin.pl.

 

 

Załączniki

Nieodpłatna Pomoc Prawna udzielana przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość_2020-03-23 (599.6kB)    
Miejsca i godziny - bezpłatne porady prawne udzielane na terenie Miasta Koszalina 2020 (489.6kB)    
Wykaz adwokatów udzielających bezpłatnych porad prawnych 2020 (416.5kB)    
Wykaz radców prawnych udzielających bezpłatnych porad prawnych 2020 (415.1kB)    
Karta informacyjna poradnictwa (404.7kB)    
Karta informacyjna dla osób pokrzywdzonych przestępstwem (550.9kB)    
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa (542.7kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Wydział Organizacyjno-Aministracyjny
Źródło informacji:Kinga Kacperska
Data utworzenia:2019-12-30 15:44:42
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2019-12-30 15:44:54
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2020-01-01 00:01:42
Ostatnia zmiana:2020-03-23 15:10:40
Ilość wyświetleń:1867