W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

WYBORY NA ŁAWNIKÓW

Uzupełniające wybory ławników sądowych

- termin zgłaszania kandydatów przedłużony!

                                                                                                                                            Informujemy, że został przedłużony termin naboru kandydatów
                                                                                                                                    w wyborach uzupełniających ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW UPŁYWA 31 GRUDNIA 2019 ROKU.

 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia

07 listopada 2019 roku o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 roku do 2023 roku

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koszalinie informuje, że Rada Miejska w Koszalinie na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 31 października 2019 roku, informuję o naborze uzupełniającym ławników sądowych:

 

1) do Sądu Okręgowego w Koszalinie:

a) 1 ławnika do orzekania w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, 

b) 19 ławników do orzekania w pozostałych sprawach;                             

2) do Sądu Rejonowego w Koszalinie:

a) 3 ławników do orzekania w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

b) 17 ławników do orzekania w pozostałych sprawach                              

- na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn.zm.) zwana dalej „ustawą”,

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania
z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

 

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów 31 grudnia 2019 r.

 

Zgodnie z art. 158 ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

           

 

Zgodnie z art. 159 ustawy ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników Radzie Miejskiej w Koszalinie mogą zgłaszać:

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217; z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

 

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986, z późn. zm.), pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru mają moc zrównaną
z mocą odpisu aktualnego z rejestru, wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zawartymi w Rejestrze.

Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą:

1) imię (imiona), nazwisko,

2) numer ewidencyjny PESEL,

3) miejsce stałego zamieszkania,

4) własnoręczny podpis

każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.         

Koszt opłaty za:

1) wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu
z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa;

2) badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Rada Miejska w Koszalinie, przed dokonaniem wyborów uzupełniających ławników, zasięga od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Koszalinie
po 31 grudnia 2019 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.
Przywrócenie terminu
do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Miejska stwierdza w drodze uchwały.

 

Przed przystąpieniem do wyborów uzupełniających Zespół powołany Uchwałą
Nr VII/155/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 czerwca 2019 roku, przedstawi na sesji Rady swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

 

Wyborów ławników Rada Miejska dokona w głosowaniu tajnym.

 

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na KARCIE  ZGŁOSZENIA  KANDYDATA NA ŁAWNIKA, którą wraz z pozostałymi formularzami można pobrać:

1) ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie – link:

2) z Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pok. 211 oraz 213 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek 7.15 – 15.15).

 

Szczegółowe informacje w sprawie wyboru ławników udzielane są przez pracowników Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pok. nr 211 lub nr 213 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerami telefonów:  94 348 86 39, 94 348 86 40, 94 348 8641.

 

KARTĘ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć do Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pok. nr 211 lub nr 213 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu  

(poniedziałek 9.00 – 17.00, wtorek – piątek 7.15 – 15.15).

 

                                                                                  

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Jan Kuriata

 

 

 

Poniżej formularze do pobrania


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane