W 2021 ROKU 
STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
I PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
POZOSTAJĄ W WYSOKOŚCI   
OBOWIĄZUJĄCEJ W 2020 ROKU