W 2021 ROKU STAWKI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
I PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
POZOSTAJĄ W WYSOKOŚCI OBOWIĄZUJĄCEJ W 2020 ROKU