W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Ważne informacje dla klientów Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie

Informacje związane z epidemią COVID-19

 

KOMUNIKAT
w sprawie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, kart parkingowych oraz wydawania legitymacji

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności w Koszalinie informuje, że zgodnie z art. 15h ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020, poz.568) przedłużona zostaje ważność posiadanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych w następujący sposób:

1. Orzeczenia, których ważność:

a) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy (tj. w okresie od 09.12.2019 r. do 07.03.2020r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

b) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy – 08.03.2020 r., zachowują ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

2. Karty parkingowe:

w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności karty parkingowe wydane w oparciu o orzeczenia wymienione w pkt 1 a i b niniejszego komunikatu również zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z § 18 a. pkt 7 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2021, poz. 1123) karta parkingowa, która utraciła ważność, może zostać zwrócona przez osobę niepełnosprawną lub osobę upoważnioną do reprezentowania placówki do przewodniczącego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydał kartę, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2

 

KOMUNIKAT
DOTYCZĄCY POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH W MIEJSKIM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KOSZALINIE


Zgodnie z  Rozporządzeniem  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 29 lipca 2022 r., o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności  (Dz. U. z 2022 r., poz.1606), przepisy dotyczące stawiennictwa na posiedzeniach składów orzekających od dnia 13 września 2022 r., wracają do stanu sprzed ogłoszenia pandemii.


W związku z powyższym:
- wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności - z zaświadczeniem lekarskim oraz dokumentacją medyczną,
- wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień z załączoną dokumentacją medyczną,
- odwołanie od wydanego orzeczenia,
- korespondencję dot. prowadzonych spraw,
należy przesłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Al. Monte Cassino 13, 75-414 Koszalin albo dostarczyć  do siedziby Zespołu.

 

UWAGA!

W związku z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w nawiązaniu do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020,  poz. 374) a także zgodnie z § 18 a. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2021, poz. 1123) do  upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2, wniosek o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej lub osobie upoważnionej do reprezentowania placówki może zostać złożony z wyłączeniem obowiązku jej osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego. W związku z tym Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie będzie:
- przyjmował i rozpatrywał wnioski o wydanie karty parkingowej przesłane pocztą bez wymogu złożenia własnoręcznego podpisu w obecności przewodniczącego lub pracownika administracyjnego w siedzibie zespołu,
- wysyłał karty parkingowe oraz legitymacje dokumentujące niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego (ZA ZGODĄ STRONY)

1.W przypadku legitymacji osoby niepełnosprawnej do kompletnie wypełnionego wniosku należy dołączyć:
- zdjęcie  o wymiarach 35x45mm przedstawiające aktualny wizerunek osoby zainteresowanej (fotografia czytelnie podpisana na rewersie)
- oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji (dotyczy nieprawomocnych orzeczeń Miejskiego Zespołu): wzór treści oświadczenia do pobrania poniżej komunikatu
- dowód osobisty/dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu, w przypadku osobistego składania wniosku w siedzibie Zespołu
- w przypadku wydania orzeczenia przez inny zespół orzekania – jego kserokopia

Zgodnie z Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego znak: ON.9532.5.2.2022.ASG z dnia 09.09.2022 r., brak możliwości przesłania legitymacji osoby niepełnosprawnej za pośrednictwem operatora pocztowego, od dnia 13.09.2022 r.


2. W przypadku wniosku o wydanie karty parkingowej wniosek winien być opatrzony własnoręcznym podpisem osoby zainteresowanej (w przypadku osoby niepełnosprawnej - p. 27, 53,56 wniosku o wydanie karty parkingowej, w przypadku osoby reprezentującej lub upoważnionej do reprezentowania placówki uprawnionej do uzyskania karty parkingowej - w poz. 50 wniosku, oraz wzorem podpisu  p. 57 (w przypadku osoby niepełnosprawnej),  który należy złożyć w środku ramki na stronie 3, (w okresie do upływu 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2) bez realizacji wymogu własnoręcznego podpisania wniosku w siedzibie Zespołu). Zgodnie z § 18 a. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2021, poz. 1123), w przypadku braku możliwości złożenia przez wnioskodawcę podpisu na wniosku o wydanie karty parkingowej, złożonego z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego, wnioskodawca czyni na wniosku tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez niego upoważniona wpisuje jej imię i nazwisko oraz składa swój podpis.

UWAGA! OD DNIA 01.07.2021 NOWY WZÓR WNIOSKU O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ (wniosek obowiązuje do upływu 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2)

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć :
- zdjęcie o wymiarach 35x45mm przedstawiające aktualny wizerunek osoby zainteresowanej, (fotografia czytelnie podpisana na rewersie)
- oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji: wzór treści oświadczenia do pobrania poniżej komunikatu - dotyczy nieprawomocnych orzeczeń Miejskiego Zespołu
- potwierdzenie dokonania opłaty za kartę parkingową w wysokości 21 zł. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Koszalin o numerze:  
30 1140 1137 0000 2444 4400 1007 (tytułem opłaty za wydanie karty parkingowej), wskazując w polu „nazwa zleceniodawca”  imię i nazwisko osoby uprawnionej do korzystania z karty parkingowej oraz dokładny adres zamieszkania z podaniem kodu pocztowego. 
Opłaty można dokonać za pomocą przelewu internetowego, w banku lub za pośrednictwem operatora pocztowego, lub  w kasie Urzędu Miejskiego w Koszalinie
- zgodę na przesłanie karty parkingowej pocztą p. 54 na wniosku o wydanie karty parkingowej
- dowód osobisty/dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu, w przypadku osobistego składania wniosku w siedzibie Zespołu
- w przypadku wydania orzeczenia przez inny zespół orzekania – jego kserokopia
- proszę o podanie numer telefonu kontaktowego

W przypadku trudności lub wątpliwości związanych z wypełnianiem w/w wniosków zapraszamy do kontaktu telefonicznego tel. 94 348-39-54, 94-398-39-55, 94 348-39-56, aby uniknąć konieczności dodatkowej procedury uzupełnienia braków formalnych złożonego wniosku.

 

Decyzje Wojewody Zachodniopomorskiego, wzory oświadczenia i zgody poniżej:

 


 

     

Załączniki

Powiadom znajomego