W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Ważne informacje dla klientów Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie

Informacje związane z epidemią COVID-19

 

KOMUNIKAT
w sprawie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, kart parkingowych oraz wydawania legitymacji

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności w Koszalinie informuje, że zgodnie z art. 15h ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020, poz.568) przedłużona zostaje ważność posiadanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych w następujący sposób:

1. Orzeczenia, których ważność:

a) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy (tj. w okresie od 09.12.2019 r. do 07.03.2020r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

b) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy – 08.03.2020 r., zachowują ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

2. Karty parkingowe:

w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności karty parkingowe wydane w oparciu o orzeczenia wymienione w pkt 1 a i b niniejszego komunikatu również zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z § 18 a. pkt 7 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2021, poz. 1123) karta parkingowa, która utraciła ważność, może zostać zwrócona przez osobę niepełnosprawną lub osobę upoważnioną do reprezentowania placówki do przewodniczącego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydał kartę, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2

KOMUNIKAT
DOTYCZĄCY POSIEDZEŃ SKŁADÓW ORZEKAJĄCYCH W MIEJSKIM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KOSZALINIE


Zgodnie z §  2-4 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 534) z przyczyn związanych zwalczeniem zakażenia, zapobiegania rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczeniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w przypadku gdy lekarz – przewodniczący składu orzekającego oraz członek Zespołu uznają dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą, ocena może być wydana bez badania. 

W związku z powyższym:
- wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności - z zaświadczeniem lekarskim oraz dokumentacją medyczną,
- wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień z załączoną dokumentacją medyczną,
- odwołanie od wydanego orzeczenia,
- korespondencję dot. prowadzonych spraw,
należy przesłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Al. Monte Cassino 13, 75-414 Koszalin albo dostarczyć  do siedziby Zespołu

UWAGA!

W związku z poleceniem Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w nawiązaniu do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 02 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020,  poz. 374) a także zgodnie z § 18 a. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2021, poz. 1123) do  upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2, wniosek o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej lub osobie upoważnionej do reprezentowania placówki może zostać złożony z wyłączeniem obowiązku jej osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego. W związku z tym Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie będzie:
- przyjmował i rozpatrywał wnioski o wydanie karty parkingowej przesłane pocztą bez wymogu złożenia własnoręcznego podpisu w obecności przewodniczącego lub pracownika administracyjnego w siedzibie zespołu, 
- wysyłał karty parkingowe oraz legitymacje dokumentujące niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego (ZA ZGODĄ STRONY)

1. W przypadku legitymacji osoby niepełnosprawnej do kompletnie wypełnionego wniosku należy dołączyć:
- zdjęcie  o wymiarach 35x45mm przedstawiające aktualny wizerunek osoby zainteresowanej (fotografia czytelnie podpisana na rewersie)
- oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji (dotyczy nieprawomocnych orzeczeń Miejskiego Zespołu): wzór treści oświadczenia do pobrania poniżej komunikatu
- zgodę na przesłanie legitymacji pocztą: wzór treści zgody do pobrania poniżej komunikatu
- dowód osobisty/dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu, w przypadku osobistego składania wniosku w siedzibie Zespołu
- w przypadku wydania orzeczenia przez inny zespół orzekania – jego kserokopia

2. W przypadku wniosku o wydanie karty parkingowej wniosek winien być opatrzony własnoręcznym podpisem osoby zainteresowanej (w przypadku osoby niepełnosprawnej p. 27 wniosku o wydanie karty parkingowej, w przypadku osoby reprezentującej lub upoważnionej do reprezentowania placówki uprawnionej do uzyskania karty parkingowej w poz. 50 wniosku) oraz wzorem podpisu (w przypadku osoby niepełnosprawnej),  który należy złożyć w środku ramki na stronie 3, (w okresie do upływu 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2) bez realizacji wymogu własnoręcznego podpisania wniosku w siedzibie Zespołu). Zgodnie z § 18 a. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2021, poz. 1123), w przypadku braku możliwości złożenia przez wnioskodawcę podpisu na wniosku o wydanie karty parkingowej, złożonego z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego, wnioskodawca czyni na wniosku tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez niego upoważniona wpisuje jej imię i nazwisko oraz składa swój podpis.

UWAGA! OD DNIA 01.07.2021 NOWY WZÓR WNIOSKU O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ (wniosek obowiązuje do upływu 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2)

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:
- zdjęcie o wymiarach 35x45mm przedstawiające aktualny wizerunek osoby zainteresowanej (fotografia czytelnie podpisana na rewersie),
- oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od decyzji: wzór treści oświadczenia do pobrania poniżej komunikatu - dotyczy nieprawomocnych orzeczeń Miejskiego Zespołu
- potwierdzenie dokonania opłaty za kartę parkingową w wysokości 21 zł. na rachunek bankowy Urzędu Miasta Koszalin o numerze:  
30 1140 1137 0000 2444 4400 1007 (tytułem opłaty za wydanie karty parkingowej), wskazując w polu „nazwa zleceniodawca”  imię i nazwisko osoby uprawnionej do korzystania z karty parkingowej oraz dokładny adres zamieszkania z podaniem kodu pocztowego. 
Opłaty można dokonać za pomocą przelewu internetowego, w banku lub za pośrednictwem operatora pocztowego, lub  w kasie Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
- zgodę na przesłanie karty parkingowej pocztą p. 54 na wniosku o wydanie karty parkingowej,
- dowód osobisty/dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu, w przypadku osobistego składania wniosku w siedzibie Zespołu,
- w przypadku wydania orzeczenia przez inny zespół orzekania – jego kserokopia,
- proszę o podanie numer telefonu kontaktowego.

W przypadku trudności lub wątpliwości związanych z wypełnianiem w/w wniosków zapraszamy do kontaktu telefonicznego tel. 94 348-39-54, 94-398-39-55, 94 348-39-56, aby uniknąć konieczności dodatkowej procedury uzupełnienia braków formalnych złożonego wniosku.

 

Wzory oświadczenia i zgody poniżej:

 

     

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane