W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Koszalina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Wołyńską a torami kolejowymi w Koszalinie

Koszalin, dnia 9 stycznia 2023 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Wołyńską a torami kolejowymi w Koszalinie

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ul. Wołyńską a torami kolejowymi w Koszalinie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Z projektem i prognozą można się zapoznać w terminie od 16.01.2023 r. do 14.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7, pokój 312, w dni robocze w godzinach od 11:00 do 14:30 oraz na stronie internetowej pod adresem: https://bip.koszalin.pl/artykuly/1561/obwieszczenia-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-planu-miejscowego-studium

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 30.01.2023 r. o godz. 15:30 w budynku Urzędu Miejskiego w Koszalinie pod adresem Rynek Staromiejski 6-7, w sali konferencyjnej na III piętrze (sala nr 300).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać:
-      na piśmie, na adres Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7,
-      elektronicznie, na adres skrytki ePUAP UM Koszalin: /UMKoszalin/SkrytkaESP lub adres email: um.koszalin@um.koszalin.pl,
-      ustnie do protokołu.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Koszalina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 01.03.2023 r. Uwagi złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.


Prezydent Miasta Koszalina

Piotr Jedliński

 

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzenia aktów planistycznych
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) uprzejmie informujemy, że:
1.      Administratorem Pani/Pana danych jest Miasto Koszalin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Koszalina – Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7, e-mail: koszalin@um.koszalin.pl
2.      W Urzędzie Miejskim w Koszalinie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: Mariusz Krasicki Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7, e-mail: iodo@um.koszalin.pl 
3.      Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a lub lit. c RODO na podstawie wymienionych aktów prawnych: art. 6 ust. 2, art. 17a w związku z art. 8a ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - tekst jednolity (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 2, 4, 14, 15, 16 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587).
4.      W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Szczegółowych informacji może udzielić urzędnik zajmujący się Pani/Pana sprawą.
5.      Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu w jakim je pozyskaliśmy. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, będą przechowywane przez czas wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6.      Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania.
7.      Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (na podstawie art.6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust.2 lit. a RODO), ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać Pani/Pana danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
9.      Ponadto informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Koszalinie nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym.

 

Załączniki

Powiadom znajomego