W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Koszalinie

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:
· udostępniona w systemie teleinformatycznym Urzędu Miejskiego w Koszalinie, w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie - www.bip.koszalin.pl i w serwisie internetowym Miasta Koszalina www.koszalin.pl
· przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego,

 
Warunki  ponownego  wykorzystywania  informacji  sektora  publicznego
 
1) dla informacji publicznych udostępnianych w systemie teleinformatycznym Urzędu Miejskiego w Koszalinie, w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie.
Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP Urzędu Miejskiego w Koszalinie nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania lub nie zawarto w danym zakresie umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:
· poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
· udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
· informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 
2) dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek
1. Urząd Miejski w Koszalinie określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
2. Warunek korzystania z informacji sektora publicznego mających cechy utworu lub stanowiących bazę danych Urząd Miejski w Koszalinie zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim. W takim przypadku warunkiem ponownego wykorzystywania utworu lub bazy danych jest obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadkach gdy:
· informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie,
· została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
· wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
· została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 
Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można złożyć do Urzędu:   
· przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin,
· złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu,
· przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl,
· skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Koszalinie na platformie ePUAP, adres skrytki: /UMKoszalin/SkrytkaESP.

 
Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Urząd Miejski w Koszalinie, po rozpatrzeniu wniosku:
· przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
· informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku;
· informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
· składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie innej formy przekazania informacji;
· odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd Miejski w Koszalinie o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Miejski w Koszalinie, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Urząd Miejski w Koszalinie nie jest zobowiązany do tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego oraz decyzji o warunkach ponownego wykorzystania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji. 

 
Opłaty
1. Urząd Miejski w Koszalinie może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
2. Ustalając opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Czynniki te mogą być różne w zależności od wniosków.
3. Wysokość opłaty nie przekroczy sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
4. Urząd Miejski w Koszalinie umożliwiając ponowne wykorzystywanie (w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym) informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystanie.Zasady odpowiedzialności Urzędu Miejskiego w Koszalinie
Urząd Miejski w Koszalinie nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
Urząd Miejski w Koszalinie nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji  będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Urzędowi Miejskiemu w Koszalinie.
 


 
 
Poniżej do pobrania KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane