W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Prezydent Miasta

Piotr Jedliński
Prezydent Miasta Koszalina

 

Piotr Jedliński – wybrany po raz trzeci przez Mieszkańców Koszalina w I turze wyborów, które odbyły się 21 października 2018 roku zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy - Zaświadczenie Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 31 października 2018 r. Obowiązki Prezydenta Miasta Koszalina objął po złożeniu ślubowania na sesji Rady Miejskiej w Koszalinie w dniu 22 listopada 2018 roku - Wyciąg z protokołu z Sesji Rady Miejskiej.

 

Piotr Jedliński  jest mieszkańcem Koszalina. Wykształcenie wyższe – mgr inż. budownictwa, ukończył Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie oraz Francuskie Podyplomowe Studium Zarządzania w Szczecinie. W roku 1992 był pracownikiem przedsiębiorstwa budowlanego EXTRABUD w Koszalinie, w latach 1993 – 1995 był pracownikiem Urzędu Miejskiego w Koszalinie. W roku 1996 odbył staż w Departamencie Podatków Bezpośrednich i Opłat Ministerstwa Finansów oraz w Dyrekcji Budżetu Ministerstwa Finansów Republiki Francuskiej. W latach 1997 – 1998 był Zastępcą Naczelnika Wydziału Rozwoju i Handlu Urzędu Miejskiego w Koszalinie, 1998 – 1999 Dyrektorem Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Koszalinie i od 1999 r. Dyrektorem Delegatury w Koszalinie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Od 16 grudnia 2002 roku zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Koszalinie na stanowisku Sekretarza Miasta, następnie od 1 lipca 2010 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej.

Od 9 grudnia 2010 roku – Prezydent Miasta Koszalina.

 

I. Przedmioty działalności i kompetencje – wg aktów zewnętrznych

- pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie wyboru – zgodnie z art. 4 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

- wybierany w wyborach powszechnych, równych bezpośrednich, w głosowaniu tajnym – zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy

- organ wykonawczy gminy – zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 2 oraz art. 26 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

Zadania:

 

- ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:

 

„Art. 30. 1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

2. Do zadań wójta należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

1a) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

2) określanie sposobu wykonywania uchwał,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) wykonywanie budżetu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

6) (skreślony).

3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

 

Art. 31. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 

Art. 31a. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

 

Art. 31b. 1. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.

2. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Art. 33. 1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.

2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.

3. Kierownikiem urzędu jest wójt.

4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.

5. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

6. Status prawny pracowników samorządowych określa odrębna ustawa.

 

Art. 39. 1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

2. Wójt może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, w imieniu wójta.

3. (skreślony).

4. Do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1.

5. Od decyzji wydanej przez wójta lub organ, o którym mowa w ust. 4, służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.      

 

Art. 46. 1. Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą.

2. (skreślony).

3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej.

4. Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu), który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym radę gminy oraz regionalną izbę obrachunkową.

 

Art. 90. 1. Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Akty ustanawiające przepisy porządkowe wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia.

2. Wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach określonych w ust. 1, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia wójta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.”

 

- ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym:  

 

Art. 92. 1. Funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje:

1) rada miasta,

2) prezydent miasta.

2. Miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie.

3. Ustrój i działanie organów miasta na prawach powiatu, w tym nazwę, skład, liczebność oraz ich powoływanie i odwoływanie, a także zasady sprawowania nadzoru określa ustawa o samorządzie gminnym.”

 

II. Przedmioty działalności i kompetencje – wg aktów wewnętrznych

 

Zadania i kompetencje Prezydenta Miasta określają §: 13, 14 i 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koszalinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 387/1325/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia  24 lutego 2021 r. z późn.zm. 

§ 13. Kierownikiem Urzędu jest  Prezydent, który wykonuje również  funkcję Starosty.

 

§ 14. 1. Prezydent  kieruje  pracą  Urzędu przy pomocy Kierownictwa Urzędu. 
2. Prezydent w drodze zarządzenia może powierzyć członkom Kierownictwa Urzędu prowadzenie określonych spraw Miasta oraz nadzór nad komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi, spółkami komunalnymi oraz instytucjami kultury.
3. W czasie nieobecności Prezydenta jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego Zastępca, który uprawniony jest również do wydawania zarządzeń będących w kompetencji Prezydenta. 
4. Wyznaczenie Zastępcy, o którym mowa w ust. 3, następuje w drodze  odrębnego zarządzenia.

5. Prezydent kieruje pracą Urzędu przy pomocy trzech Zastępców Prezydenta:
1) ds. Polityki Gospodarczej,

2) ds. Planowania i Cyfryzacji,
3) ds. Polityki Społecznej

oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta.
6. Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta współuczestniczą w kierowaniu Urzędem w  zakresie określonym w ustawach, przepisach wykonawczych, Statucie Miasta, niniejszym Regulaminie i upoważnieniach Prezydenta.

 

§ 16. 1. Do zadań Prezydenta należą wszelkie czynności związane z  kierowaniem Urzędem.
2. Do zakresu zadań Prezydenta należy w szczególności:
1) reprezentowanie Urzędu  na zewnątrz,
2) prowadzenie bieżących spraw Miasta,
3) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Miasta nie stanowi inaczej,
4) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
5) upoważnianie swoich Zastępców lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
6) upoważnianie Zastępców oraz Sekretarza Miasta do wydawania zarządzeń Prezydenta,
7) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników samorządowych upoważnionych przez Prezydenta do  wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
8) analiza oświadczeń majątkowych złożonych przez zobowiązane do tego osoby,
9) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Prezydenta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady Miejskiej,
10) pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Miasta,
11) realizowanie zadań z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego,
12) planowanie rozwoju Miasta,
13)  inicjowanie i wspieranie współpracy gospodarczej Miasta z krajowymi i zagranicznymi  jednostkami gospodarczymi,
14) wspieranie przedsiębiorczości.
3. Prezydent kieruje Urzędem na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, między innymi poprzez wydawanie zarządzeń oraz poleceń służbowych.
4. Prezydent  sprawuje  bezpośredni  nadzór  nad  pracą:

1) Zastępców Prezydenta,
2) Sekretarza Miasta,
3) Skarbnika Miasta,
4) Dyrektora Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej,
5) Dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki,

6) Dyrektora Wydziału Obsługi Inwestorów Kluczowych i Wspierania Przedsiębiorczości, 
7)   Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,
8)   Komendanta Straży Miejskiej,
9)   Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
10)   Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
11)  Audytora  wewnętrznego,
12)   Pełnomocnika Prezydenta ds. Ochrony Informacji  Niejawnych,

13) Inspektora Ochrony Danych,
14)   Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością,
15)   Samodzielnego stanowiska ds. bhp i p.poż,
16)   Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
17)   Radców Prawnych.

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego