W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Sekretarz Miasta

 

Maria Czesyk
Sekretarz Miasta Koszalin

 

II. Przedmioty działalności i kompetencje – wg aktów wewnętrznych

 

Zadania i kompetencje Sekretarza Miasta określają §: 14, 15 i 21 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koszalinie stanowiącego załącznik do do Zarządzenia Nr 387/1325/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 lutego 2021 r. z późn.zm. 

 

§ 14. 1. Prezydent  kieruje  pracą  Urzędu przy pomocy Kierownictwa Urzędu.

2. Prezydent w drodze zarządzenia może powierzyć członkom Kierownictwa Urzędu prowadzenie określonych spraw Miasta oraz nadzór nad komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi, spółkami komunalnymi oraz instytucjami kultury.

3. W czasie nieobecności Prezydenta jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego Zastępca, który uprawniony jest również do wydawania zarządzeń będących w kompetencji Prezydenta.

4. Wyznaczenie Zastępcy, o którym mowa w ust. 3, następuje w drodze  odrębnego zarządzenia.

5. Prezydent kieruje pracą Urzędu przy pomocy trzech Zastępców Prezydenta:

1) ds. Polityki Gospodarczej,

2) ds. ds. Planowania i Cyfryzacji,

3) ds. Polityki Społecznej,

oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta.

6. Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta współuczestniczą w kierowaniu Urzędem w zakresie określonym w ustawach, przepisach wykonawczych, Statucie Miasta, niniejszym Regulaminie i upoważnieniach Prezydenta.

 

§ 15. 1. Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta w ramach wyznaczonych przez Prezydenta kompetencji wykonują zadania zapewniając ich kompleksową realizację oraz nadzorują działalność Wydziałów   i   innych komórek organizacyjnych Urzędu, realizujących te zadania.

2. Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta przy wykonywaniu swoich kompetencji i zadań działają w granicach określonych w drodze odrębnych zarządzeń Prezydenta oraz imiennych pełnomocnictw i upoważnień.

3. Wykonywanie zadań Miasta przez Zastępców Prezydenta w zastępstwie innego Zastępcy Prezydenta, odbywać się może tylko w drodze powierzenia zadań przez Prezydenta, odrębnym zarządzeniem lub imiennym pełnomocnictwem albo upoważnieniem.

 

§ 21. 1. Sekretarz Miasta wykonuje zadania w zakresie zapewnienia sprawnego działania Urzędu.

2. Do zadań Sekretarza w szczególności należy:

1) ustalanie szczegółowych zasad organizacji pracy Urzędu i realizacji polityki personalnej,

2) kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji,

3) zapewnienie warunków materialno-technicznych dla działalności Urzędu,

4) administrowanie funduszem socjalnym Urzędu, którego zasady gospodarowania określa odrębne zarządzenie,

5) zapewnienie prawidłowego przebiegu obsługi prawnej w Urzędzie,

6) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

7) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,

8) koordynowanie przestrzegania w Urzędzie zasad obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych,

9) wykonywanie czynności związanych z organizacją konsultacji społecznych i spisów powszechnych,

10) organizowanie systemu kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz koordynacja  kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych,

11) koordynowanie działań związanych z prawidłową realizacją spraw obywatelskich,

12) koordynowanie działań wynikających z ustawy Prawo o ruchu  drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym.

3. Przy wykonywaniu swoich kompetencji i zadań Sekretarz Miasta działa w granicach określonych imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Prezydenta.

4. Sekretarz Miasta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

1) Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego,

2) Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich,

3) Dyrektora Wydziału Komunikacji,

4) Dyrektora Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi,

5) Dyrektora Biura Rady Miejskiej,

6) Kierownika Biura Kontroli,

7) Kierownika Biura Zamówień Publicznych.

 

 

III. Powierzenie spraw do załatwiania w imieniu Prezydenta Miasta:

 

1) zatwierdzanie dokumentacji finansowo – księgowej, stanowiącej podstawę realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Sekretarza Miasta oraz Prezydenta (upoważnienie OA-I-2.077.351.2024.AC z dnia 15 maja 2024 r.),

2) powierzenie prowadzenia spraw Miasta w zakresie zadań Sekretarza Miasta określonych w § 21 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego (upoważnienie OA-I-2.077.364.2024.AC z dnia 22 maja 2024 r.),

3) powierzenie prowadzenia i załatwiania spraw: dokonywania czynności prawnych w zakresie nawiązywania i  rozwiązywania stosunku pracy, awansowania i wynagradzania oraz innych czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu Miejskiego nie pełniących funkcji kierowniczych – po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta,  wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta Miasta Koszalina, z wyłączeniem nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz ustalenia wynagrodzenia, administrowania funduszem socjalnym Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz podejmowania decyzji o skierowaniu pracownika do odbycia służby przygotowawczej lub decyzji o zwolnieniu z niej (upoważnienie OA-I-2.077.373.2024.AC z dnia 27 maja 2024 r.).

 

IV. Upoważnienia i pełnomocnictwa:

 

1) do załatwiania spraw oraz podpisywania zarządzeń o wszczęciu kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych, zaleceń pokontrolnych kierowanych do kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Koszalinie oraz kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, protokołów z kontroli oraz dokumentów pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej oraz odpowiedzi na zalecenia pokontrolne organów kontroli (upoważnienie OA-I-2.077.358.2024.AC z dnia 16 maja 2024 r.)

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego