W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Skarbnik Miasta

 

Katarzyna Macko

Skarbnik Miasta

 

 

Katarzyna Mackopowołana z dniem 1 kwietnia 2019 roku Uchwałą Nr IV/50/2019 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 28 marca 2019 roku.

 

Katarzyna Macko jest mieszkanką Koszalina. Posiada wykształcenie wyższe – mgr ekonomii. W latach 1996 – 1997 była pracownikiem Pomorskiego Banku Kredytowego S.A. – Grupa Pekao S.A. II Oddział w Koszalinie, od 1997 do 1998 roku była głównym księgowym w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Matejki w Koszalinie. Od 1998 roku zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Koszalinie - początkowo na stanowisku inspektora, potem Kierownika Referatu w Wydziale Edukacji, następnie Dyrektora Wydziału Księgowości, obecnie jest Skarbnikiem Miasta.

 

II. Przedmioty działalności i kompetencje – wg ustaw:

- pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie powołania – zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

- powoływany i odwoływany przez Radę Miejską – zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

Zadania:

- art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

„Art. 54. 1. Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, zwanym dalej "głównym księgowym", jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:

1) prowadzenia rachunkowości jednostki;

2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;

3) dokonywania wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

2. Głównym księgowym, z zastrzeżeniem ust. 9, może być osoba, która:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2a. Jeżeli w ramach wspólnej obsługi, o której mowa w art. 10a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 6a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i art. 8c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, jednostka obsługująca zaliczana do sektora finansów publicznych zapewnia realizację zadań głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych przez osobę spełniającą wymogi, o których mowa w ust. 2, w jednostce obsługiwanej nie zatrudnia się głównego księgowego.

3. Dowodem dokonania przez głównego księgowego wstępnej kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest jego podpis złożony na dokumentach dotyczących danej operacji. Złożenie podpisu przez głównego księgowego na dokumencie, obok podpisu pracownika właściwego rzeczowo, oznacza, że:

1) nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości tej operacji i jej zgodności z prawem;

2) nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących tej operacji;

3) zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki.

4. Główny księgowy, w razie ujawnienia nieprawidłowości w zakresie określonym w ust. 3, zwraca dokument właściwemu rzeczowo pracownikowi, a w razie nieusunięcia nieprawidłowości odmawia jego podpisania.

5. O odmowie podpisania dokumentu i jej przyczynach główny księgowy zawiadamia pisemnie kierownika jednostki. Kierownik jednostki może wstrzymać realizację zakwestionowanej operacji albo wydać w formie pisemnej polecenie jej realizacji.

6. Jeżeli kierownik jednostki wyda polecenie realizacji zakwestionowanej operacji, niezwłocznie zawiadamia o tym w formie pisemnej dysponenta części budżetowej, a w przypadku jednostki samorządu terytorialnego i jednostek wymienionych w art. 9 pkt 3, 4, 10, 13 i 14, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego - zarząd jednostki samorządu terytorialnego, uzasadniając realizację zakwestionowanej operacji. W przypadku gdy polecenie wyda wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa, zawiadamia on organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwą regionalną izbę obrachunkową.

7. W celu realizacji swoich zadań główny księgowy ma prawo:

1) żądać od kierowników innych komórek organizacyjnych jednostki udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień;

2) wnioskować do kierownika jednostki o określenie trybu, zgodnie z którym mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne jednostki prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.

8. Przepisy dotyczące głównego księgowego stosuje się odpowiednio do głównego księgowego budżetu państwa, głównego księgowego części budżetowej oraz skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego).

9. Głównym księgowym placówki zagranicznej podległej ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 2 pkt 1-4, posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs administracyjno-finansowy organizowany przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zagranicznych” .

 

- art. 262 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

 „Art. 262. Czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych dokonuje dwóch członków zarządu wskazanych w uchwale przez zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2. Dla ważności tych czynności konieczna jest kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.

2. Czynności prawnych, o których mowa w ust. 1, w gminie dokonuje wójt, burmistrz, prezydent miasta.

3. Skarbnik, który odmówi kontrasygnaty, dokonuje jej na pisemne polecenie przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem przypadku, gdy wykonanie polecenia stanowiłoby przestępstwo albo wykroczenie. W takim przypadku skarbnik powiadamia o tym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego i regionalną izbę obrachunkową”.

 

- art. 46 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:

Art. 46. 3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej.

4. Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu), który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym radę gminy oraz regionalną izbę obrachunkową” 

 

II. Przedmioty działalności i kompetencje – wg aktów wewnętrznych:

Zadania i kompetencje Skarbnika Miasta określają §: 14, 15 i 22 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Koszalinie stanowiącego załącznik do do Zarządzenia Nr 387/1325/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 24 lutego 2021 r.

§ 14. 1. Prezydent  kieruje  pracą  Urzędu przy pomocy Kierownictwa Urzędu. 
2. Prezydent w drodze zarządzenia może powierzyć członkom Kierownictwa Urzędu prowadzenie określonych spraw Miasta oraz nadzór nad komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi, spółkami komunalnymi oraz instytucjami kultury.
3. W czasie nieobecności Prezydenta jego obowiązki pełni wyznaczony przez niego Zastępca, który uprawniony jest również do wydawania zarządzeń będących w kompetencji Prezydenta.
4. Wyznaczenie Zastępcy, o którym mowa w ust. 3, następuje w drodze  odrębnego zarządzenia.
5. Prezydent kieruje pracą Urzędu przy pomocy trzech Zastępców Prezydenta:
1) ds. Polityki Gospodarczej,
2) ds. Planowania i Cyfryzacji,
3) ds. Polityki Społecznej,
oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta.
6. Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta współuczestniczą w kierowaniu Urzędem w zakresie określonym w ustawach, przepisach wykonawczych, Statucie Miasta, niniejszym Regulaminie i upoważnieniach Prezydenta.
§ 15. 1. Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta w ramach wyznaczonych przez Prezydenta kompetencji wykonują zadania zapewniając ich kompleksową realizację oraz nadzorują działalność Wydziałów   i   innych komórek organizacyjnych Urzędu, realizujących te zadania.
2. Zastępcy Prezydenta, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta przy wykonywaniu swoich kompetencji i zadań działają w granicach określonych w drodze odrębnych zarządzeń Prezydenta oraz imiennych pełnomocnictw i upoważnień.
3. Wykonywanie zadań Miasta przez Zastępców Prezydenta w zastępstwie innego Zastępcy Prezydenta, odbywać się może tylko w drodze powierzenia zadań przez Prezydenta, odrębnym zarządzeniem lub imiennym pełnomocnictwem albo upoważnieniem.

§ 22. 1. Skarbnik Miasta jest głównym księgowym budżetu Miasta i wykonuje zadania w zakresie gospodarki finansowej Miasta.
2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

1) planowanie potrzeb finansowych Miasta,

2) opracowywanie projektów budżetu Miasta,
3) kontrasygnowanie oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
4) opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych,
5) nadzór nad gospodarką finansową i wykonaniem budżetu Miasta,
6) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z  zakresu administracji publicznej w zakresie upoważnień udzielonych przez Prezydenta,
7) współpraca z organami podatkowymi, bankami i organami nadzoru finansowego,    
8) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Prezydenta.

3.  Skarbnik Miasta sprawuje nadzór finansowy nad działalnością Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych.

4. Zadania Skarbnika Miasta jako głównego księgowego budżetu Miasta wynikają z odpowiednich ustaw i przepisów wykonawczych.

5. Przy wykonywaniu innych kompetencji i zadań powierzonych przez Prezydenta, Skarbnik Miasta działa w granicach określonych imiennymi pełnomocnictwami i upoważnieniami.

6. Skarbnik Miasta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

1) Dyrektora Wydziału Finansowego,

2) Dyrektora Wydziału Księgowości.

 

III. Powierzenie obowiązków i odpowiedzialności w zakresie:

1) prowadzenia rachunkowości jednostki,

2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,

3) dokonywania wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

4) wykonywania sprawozdawczości budżetowej Miasta (upoważnienie OA-I-2.077.167.2019.AN z dnia 1 kwietnia 2019 r.)

 

IV. Upoważnienia

1. do załatwiania w imieniu Prezydenta Miasta spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach należących do zadań własnych i zleconych gminnym, a w szczególności decyzji:

1) określających wysokość zobowiązania,

2) o umorzeniu postępowania podatkowego,

3) o zwrocie opłaty skarbowej,

4) o wysokości nadpłaty w opłacie skarbowej

oraz do wydawania :

1) postanowień o wszczęciu postępowania,

2) tytułów wykonawczych oraz ich realizacji, wstrzymywania, zawieszania i wycofywania,

3) wezwań do złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji podatkowej lub wezwań do jej złożenia (upoważnienie OA-I-2.0052.8.2019.AN z dnia 1 kwietnia 2019 r.)

2. do wydawania w imieniu Prezydenta Miasta:

1) postanowień, które dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania podatkowego lecz nie rozstrzygają co do istoty sprawy,

2) postanowień dotyczących odmowy wszczęcia postępowania,

3) zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis

oraz do podpisywania:

1) zawiadomień dotyczących pozostawienia wniosku o udzielenie ulgi w należnościach o charakterze publicznoprawnym bez rozpatrzenia,

2) pism dotyczących pozostawienia wniosku o udzielenie ulgi w należnościach o charakterze cywilnoprawnym bez rozpatrzenia,

3) deklaracji dla podatków i usług VAT-7, VAT-27, VAT-ZD oraz VAT-UE – sporządzanych do Urzędu Skarbowego,

4) wniosków kierowanych do organów podatkowych w sprawie wydania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego (upoważnienie OA-I-2.077.168.2019.AN z dnia 1 kwietnia 2019 r.)

3. do działania w imieniu organu podatkowego w zakresie:

a) przekazywania wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji podatkowych oraz odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia organowi wyższego stopnia, tj. Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Koszalinie,

b) udostępniania informacji zawartych w aktach spraw podatkowych oraz wynikających z ewidencji podatkowych instytucjom, o których stanowi art. 289 i 299 Ordynacji podatkowej (upoważnienie OA-I-2.077.169.2019.AN z dnia 1 kwietnia 2019 r.)

4. do wydawania radcom prawnym poleceń wszczynania postępowań sądowych o roszczenia finansowe (upoważnienie OA-I-2.077.170.2019.AN z dnia 1 kwietnia 2019 r.)

5. upoważnienie do podpisywania zaświadczeń notarialnie poświadczonych o spłacie należności, które upoważniają do wykreślania hipotek z ksiąg wieczystych (OA-I-1.077.568.2021.MK z dnia 23 grudnia 2021 r.)   

 

 

Powiadom znajomego