W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

UZUPEŁNIAJĄCE WYBORY NA ŁAWNIKÓW

 

Informacja Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 06 listopada 2023 roku o przystąpieniu

do uzupełniających wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 - 2027 roku


Prezydent Miasta Koszalina informuje o przystąpieniu do uzupełniających wyborów ławników sądowych:

1) do Sądu Okręgowego w Koszalinie:

a) 4 ławników do orzekania w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,                              

b) 16 ławników do orzekania w pozostałych sprawach;                                        

2) do Sądu Rejonowego w Koszalinie:

a) 2 ławników do orzekania w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,             
- na kadencję od 2024 r. do 2027 r.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z 2022 r. poz. 2642, z 2023 r. poz. 614, poz. 1030, poz. 1429, poz. 289, poz. 1606, poz. 1860) zwana dalej „ustawą”,

- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia  9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania 
z dokumentami złożonymi radom gminy przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. nr 121 poz. 693, z 2022 r. poz. 2155).

Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 15 grudnia 2023 r.

Zgodnie z art. 158 ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, 

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Zgodnie z art. 159 ustawy ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw 
i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą:

1) imię (imiona), nazwisko,

2) numer ewidencyjny PESEL,

3) miejsce stałego zamieszkania,

4) własnoręczny podpis 

każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.                

Koszt opłaty za:

1) wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa;

2) badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Rada Miejska w Koszalinie, przed dokonaniem wyboru ławników, zasięga od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. 

Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Koszalinie po 15 grudnia 2023 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. 

Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Miejska stwierdza w drodze uchwały.

Przed przystąpieniem do wyborów uzupełniających  powołany przez Radę Miejską Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników przedstawi na sesji Rady swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Wyborów ławników Rada Miejska dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do końca marca 2024 r.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na KARCIE  ZGŁOSZENIA  KANDYDATA NA ŁAWNIKA, którą wraz 
z pozostałymi formularzami można pobrać: 

1) ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie: bip.koszalin.pl w zakładce Uzupełniające wybory ławników na kadencję 2024-2027.

2) z Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pok. 211 oraz 213 (II piętro) 
w godzinach pracy Urzędu. 

Szczegółowe informacje w sprawie wyboru ławników udzielane są przez pracowników Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pok. nr 211 oraz nr 213 (II piętro), w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerami telefonów:  94 348 86 39, 94 348 86 40, 94 348 86 41.

KARTĘ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć do Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Rynek Staromiejski 6-7, pok. nr 211 oraz nr 213 
(II piętro), w godzinach pracy Urzędu. 

                                                                                                          
                                                                                                       Prezydent Miasta Koszalina

                                                                                            Piotr Jedliński

 

 

Poniżej formularze do pobrania

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego