Numer

Data

w sprawie

Wydział

232/

845

/20

02.04.20

oddania w użyczenie części nieruchomości, położonej przy ul. Podgórnej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości przeznaczone do oddania w użyczenie.

N

232/

846

/20

02.04.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie.

N

232/

847

/20

02.04.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Władysława IV.

N

232/

848

/20

02.04.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Szczecińskiej.

N

232/

849

/20

02.04.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Władysława IV.

N

232/

850

/20

02.04.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Władysława Tatarkiewicza.

N

232/

851

/20

02.04.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Połtawskiej.

N

232/

852

/20

02.04.20

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok.

Fn

233/

853

/20

03.04.20

zmiany planu wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok.

Fn

234/

854

/20

06.04.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Kaszubskiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

234/

855

/20

06.04.20

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0009 miasta Koszalina.

N

235/

856

/20

08.04.20

wyrażenia zgody na podział lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 30,65 m2 położonego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Marii Skłodowskiej -Curie 4 w Koszalinie

GKO

236/

857

/20

10.04.20

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Miasto Koszalin i powołania Komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych

FN

237/

858

/20

15.04.20

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok.

Fn

237/

859

/20

15.04.20

wyrażenia zgody na połączenie lokali mieszkalnych nr 4 i nr 5 położonych w budynku przy ul. Niepodległości 1 w Koszalinie w celu utworzenia jednego samodzielnego lokalu nr 4.

GKO

238/

860

/20

16.04.20

wyrażenia opinii o pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych, w celu zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych.

GKO

239/

861

/20

17.04.20

uzgodnienia zmiany terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin.

E

239/

862

/20

17.04.20

uzgodnienia zmiany terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin

E

240/

863

/20

21.04.20

zmiany w planie wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 roku

FN

240/

864

/20

21.04.20

zmiany limitu na wynagrodzenia ze stosunku pracy 2020 roku w jednostkach organizacyjnych Miasta Koszalina

FN

241/

865

/20

23.04.20

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości  położonych w Koszalinie oznaczonych ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr 51/11, nr 50/5, nr 49/3 i nr 43/2 w obrębie ewidencyjnym nr 0040

N

241/

866

/20

23.04.20

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr 492/1, nr 492/6 i nr 202 w obrębie ewidencyjnymi nr 0051

N

241/

867

/20

23.04.20

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej działką ewidencyjną nr 911/10 w obrębie ewidencyjnym nr 0053

N

241/

868

/20

23.04.20

oddania w dzierżawę część nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

241/

869

/20

23.04.20

powierzenia Zarządowi Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zlecenia

KS

241/

870

/20

23.04.20

powierzenia Zarządowi Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zlecenia

KS

241/

871

/20

23.04.20

zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia w strefie płatnego parkowania miejsc, w których za parkowanie pojazdów samochodowych pobierane są opłaty, miejsc przeznaczonych na parkowanie oznakowanych pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej lub pojazdów zaopatrzonych w kratę parkingową

GKO

241/

872

/20

23.04.20

zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia w strefie płatnego parkowania miejsc, w których za parkowanie pojazdów samochodowych pobierane są opłaty oraz miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową

GKO

242/

873

/20

24.04.20

ogłoszenia konkursu ofert na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych Gminy Miasto Koszalin i  powołania Komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Komunalnych  

FN

243/

874

/20

27.04.20

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok.

FN

243/

875

/20

27.04.20

- niewyrażenia zgody na przedłużenie terminu zakończenia zabudowy nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego i ul. Na Skarpie 19,
- wyznaczenia dodatkowego terminu zakończenia zabudowy nieruchomości gruntowej położonej w Koszalinie przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego i ul. Na Skarpie 19.

N

243/

876

/20

27.04.20

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość zabudowaną, położoną w Koszalinie przy ul. Zacisze 17 oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0009 m. Koszalina działką ewidencyjnym nr 69.

N

243/

877

/20

27.04.20

powołania Komisji ds. przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących zasób Gminy Miasto Koszalin i ograniczonych praw rzeczowych.

N

244/

878

/20

28.04.20

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokale użytkowe, będące własnością Miasta Koszalina, przeznaczone do oddania w najem.

GKO

245/

879

/20

29.04.20

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0021 m. Koszalina działką ewidencyjną nr 167/40.

N

245/

880

/20

29.04.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

245/

881

/20

29.04.20

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Jana Pawła II, Juliana Fałata oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

245/

882

/20

29.04.20

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2020 rok.

FN

245/

883

/20

29.04.20

zmieniające zarządzenie w sprawie uzgodnienia zmiany terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin.

E

245/

883

/20

29.04.20

zmieniające zarządzenie w sprawie uzgodnienia zmiany terminów w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Koszalin.

E

 

Rejestr został sporządzony i przekazany do publikacji przez:
Katarzynę Szewczyk i Justynę Borecką

 

Treści zarządzeń do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej przekazują pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za przygotowanie projektów tych zarządzeń.

 

 Załączniki:

232-845-20
232-846-20
232-847-20
232-848-20
232-849-20
232-850-20
232-851-20
232-852-20
233-853-20
234-854-20
234-855-20
235-856-20
236-857-20
237-858-20
237-859-20.
238-860-20
239-861-20
239-862-20
240-863-20
240-864-20
241-865-20
241-866-20
241-867-20
241-868-20
241-869-20
241-870-20
241-871-20
241-872-20
242-873-20
243-874-20
243-875-20
243-876-20
243-877-20
244-878-20
244-878-20_załącznik
245-882-20