W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Miasta Koszalina

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która
nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,
w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

 


Nieodpłatna Pomoc Prawna na terenie miasta Koszalina prowadzona jest w 4 punktach:Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1

ul. Zwycięstwa 42 (pokój 306)

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2

ul. Łużycka 32

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 08:45 – 12:45

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 3

ul. Andersa 26

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 12:00

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 4

ul. Andersa 26

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 – 17:00

 Jak się umówić?

  • Telefonicznie pod numerem telefonu: 94 34 88 623 lub 94 34 88 611, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Koszalinie tj. w poniedziałki od 9.00 d 17.00 oraz od wtorku do piątku od 7.15 do 15.15,

  • Zarejestrować wizytę pod adresem np.ms.gov.pl/zapisy,

  • Napisać maila na adres pomocprawna@um.koszalin.pl - w wiadomości wskazać dziedzinę prawa, której dotyczy problem oraz podać interesujący nas termin/godzinę.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNAZasady udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945)

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje – art. 3 ust. 1 ustawy

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

3a) nieodpłatną mediację, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona – art. 4 ust. 2

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

- Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, jest Gmina Miasto Koszalin reprezentowana przez Prezydenta Miasta Koszalina Piotra Jedlińskiego.

- Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

- Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna na obszarze powiatu.

- Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz.1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

- Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

 

NIEODPŁATNA MEDIACJA

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,

2) przygotowania projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,

4) przeprowadzenie mediacji,

5) udzielenie pomocy w sporządzaniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawiona. Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Miasta Koszalin, którą zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945) sporządza i aktualizuje starosta. Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów.

Zapraszamy do zapoznania się z poniżej zamieszczoną listą jednostek nieodpłatnego poradnictwa Miasta Koszalin obowiązującą w 2022 r. W przypadku, gdy na przedmiotowej liście brakuje jednostki działającej w w/w obszarze należy dokonać zgłoszenia o wpis na listę.

 

Niniejsze zgłoszenie powinno zawierać:

· nazwę jednostki;

· zakres poradnictwa;

· adres i dane kontaktowe, w tym strony internetowe i numery telefonów;

· dostępność, w tym dokładne dni i godziny działalności;

· kryteria dostępu do usługi.

Informacje przekazać należy na adres e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl

Załączniki

Plakat NPP pdf, 5.3 MB

Powiadom znajomego