W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

WYKAZ KART USŁUG

Wykaz kart usług - spis kart usług opracowanych dla usług najczęściej świadczonych w Urzędzie Miejskim w Koszalinie


WYKAZ  KART  USŁUG, wydanie 57, obowiązuje od 02 stycznia 2024 r.I. A – Wydział Architektury i Urbanistyki
          
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, administracja architektoniczno- budowlana

A-01 Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy
A-02 Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
A-03 Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
A-04 Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
A-05 Potwierdzenie ostateczności decyzji
A-06 Zatwierdzanie projektów budowlanych i wydawanie pozwoleń na budowę oraz wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego
A-07 Przyjmowanie zgłoszeń budowy lub wykonywania robót budowlanych – za wyjątkiem budowy lub przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych
A-08 Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego/ części obiektu budowlanego
A-09 Wydawanie dziennika budowy
A-10 Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali
A-11 Sporządzanie aktu planowania przestrzennego
A-12 Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu
A-13 Przyjmowanie zgłoszeń rozbiórki
A-14 Przyjmowanie zgłoszeń budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
A-15 Wydawanie informacji o położeniu działki na obszarze rewitalizacji, wyznaczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r.
A-16 Wydawanie pozwoleń na rozbiórkę
A-17 Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę
A-18 Wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
A-19 Wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy Prawo budowlaneII. GK – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Geodezja, ewidencja gruntów i budynków, koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

GK-01 Wypisy, wypisy i wyrysy oraz wyrysy z operatu ewidencyjnego gruntów i budynków Miasta Koszalina
GK-02 Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków
GK-03 Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci kopii mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej, rejestru cen i wartości nieruchomości oraz uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych
GK-04 Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
GK-05 Zatwierdzanie geodezyjnych podziałów nieruchomości
GK-06 Ustalenie adresu nieruchomości
GK-07 Ochrona gruntów rolnych i leśnych, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej
GK-08 Zgłaszanie prac geodezyjnych
GK-09 Gleboznawcza klasyfikacja gruntówIII. N – Wydział Nieruchomości

Gospodarka nieruchomościami

N-01 Sprzedaż lokali na rzecz najemców
N-02 Zbycie przyległej nieruchomości gruntowej na rzecz wspólnot mieszkaniowych
N-03 Zbywanie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych
N-04 Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego
N-05 Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
N-06 Użyczenie nieruchomości
N-07 Bonifikaty od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonych/ wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
N-08 Ustalenie innego terminu zapłaty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu
N-09 Zezwolenie na zakładanie, przeprowadzanie i wykonanie na nieruchomości urządzeń technicznych oraz zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości
N-10 Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najemIV. INW – Wydział Inwestycji

Zadania inwestycyjne inicjatyw społecznych

INW-01 Planowanie i finansowanie zadań inwestycyjnych inicjatyw społecznychV. WS  – Wydział Środowiska

Gospodarka odpadami, karty wędkarskie i łowieckie, sprzęt pływający, gospodarstwa rolne, rejestracja zwierząt, zbiorniki bezodpływowe, psy rasy uznanej za agresywną

WS-01 Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
WS-02 Wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego
WS-03 Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
WS-04 Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego i jego wielkości lub o jego nieposiadaniu
WS-05 Rejestracja zwierząt egzotycznychVI. Km – Wydział Komunikacji

Sprawy dotyczące pojazdów
Km-01 Rejestracja nowego pojazdu
Km-02 Rejestracja pojazdu zarejestrowanego wcześniej w Urzędzie Miejskim w Koszalinie
Km-03 Rejestracja pojazdu zarejestrowanego wcześniej poza Koszalinem
Km-04 Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej
Km-05 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z UE zakupionego od podmiotu prowadzącego sprzedaż pojazdów na terenie RP 
Km-06 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z  państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej 
Km-07 Rejestracja pojazdu sprowadzonego z poza UE zakupionego od podmiotu prowadzącego sprzedaż pojazdów na terenie RP
Km-08 Rejestracja pojazdu zabytkowego 
Km-09 Rejestracja czasowa pojazdu w celu wywozu pojazdu za granicę
Km-10 Czasowe wycofanie z ruchu s. ciężarowego i przyczepy o dmc od 3.5t, ciągnika samochodowego, pojazdu specjalnego, autobusu
Km-11 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku złomowania
Km-12 Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego kradzieży
Km-13 Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsc na kolejne wpisy terminów badania technicznego pojazdu
Km-14 Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
Km-17 Wydanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych
Km-18 Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
Km-19 Zmiana miejsca zamieszkania właściciela pojazdu w Koszalinie
Km-20 Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem
Km-21 Zawiadomienie o wpisie do dowodu rejestracyjnego TAXI, HAK, L, VAT, PIT, CIT, poziomu emisji spalin EURO
Km-22 Wprowadzenie w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu
Km-23 Zwrot zatrzymanego przez Policję lub Inspekcję Transportu Drogowego dowodu rejestracyjnego
 
Prawa jazdy
Km-25 Wydanie prawa jazdy
Km-26 Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
Km-32 Wydanie karty kwalifikacji kierowcy (KKK)
 
Przewozy osób i rzeczy
Km-27 Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie krajowego przewozu osób/rzeczy
Km-28 Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
Km-29 Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
Km-30 Wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne

Instruktorzy
Km-31 Wpis do ewidencji instruktorów

 


VII. SO – Wydział Spraw Obywatelskich

Meldunki, dowody osobiste, zgromadzenia, rejestr wyborców

SO-01 Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy     
SO-02 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub z miejsca pobytu czasowego
SO-03 Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności
SO-04 Udostępnianie danych z rejestrów mieszkańców i rejestru PESEL
SO-05 Wydawanie dowodów osobistych
SO-06 Wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych
SO-07 Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
SO-08 Przyjęcie zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym
SO-09 Ujęcie w stałym obwodzie głosowania
SO-10 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającej dłużej niż 6 miesięcy
SO-11 Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
SO-12 Zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESELVIII. E – Wydział Edukacji
Dofinansowanie kształcenia pracownika młodocianego, kierowanie dzieci i młodzieży do ośrodków, egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego, rejestracja placówek oświatowych

E-01 Rejestracja przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych 
E-02 Kierowanie uczniów do młodzieżowych ośrodków socjoterapii
E-03 Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego
E-04 Awans nauczycieliIX. KS – Wydział Kultury i Spraw Społecznych

Zorganizowanie imprezy na terenie Koszalina

KS-01 Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej lub rozrywkowejX. Fn – Wydział Finansowy

Wymiar podatków lokalnych

Fn-01 Opodatkowanie nieruchomości osób fizycznych podatkiem od nieruchomości
Fn-02 Opodatkowanie nieruchomości osób prawnych podatkiem od nieruchomości
Fn-03 Opodatkowanie pojazdów podatkiem od środków transportowychXI. Fk – Wydział Księgowości

Ulgi w podatkach i opłatach lokalnych, zaświadczenia o niezaleganiu/ stanie zaległości, zwrot opłaty skarbowej

Fk-01 Ulgi w spłacie zaległości dotyczących zobowiązań podatkowych
Fk-02 Ulgi w spłacie zaległości dotyczących zobowiązań o charakterze cywilnoprawnym wobec Gminy Miasta Koszalin 
Fk-03 Ulgi w spłacie zaległości dotyczących niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym
Fk-04 Udzielanie informacji o stanie zobowiązań
Fk-05 Zaświadczenia w sprawach podatkowych
Fk-06 Zwrot opłaty skarbowejXII. USC – Urząd Stanu Cywilnego 

Sprawy z zakresu akt stanu cywilnego

USC-01 Zgłoszenie urodzenia dziecka
USC-02 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
USC-03 Sporządzenie aktu zgonu 
USC-04 Zawarcie związku małżeńskiego cywilnego i wyznaniowego ze skutkami cywilnymi 
USC-05 Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
USC-06 Zaświadczenie o stanie cywilnym
USC-07 Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
USC-08 Sprostowanie i uzupełnienie aktów stanu cywilnego
USC-09 Przeniesienie do Rejestru Stanu Cywilnego aktów sporządzonych za granicą
USC-10 Zmiana imion i nazwisk
USC-11 Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (Złote Gody)
USC-12 Pozwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania w Koszalinie
USC-13 Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 maja 2004 r. w państwach należących do Unii Europejskiej
USC-14 Uznanie wyroku rozwodowego orzeczonego po 1 lipca 2009 r. w państwach spoza Unii EuropejskiejXIII. BRM – Biuro Rady Miejskiej

Medal za zasługi dla Koszalina

BRM-01 Przyznanie medalu „Za zasługi dla Koszalina”XIV. BDG – Biuro Działalności Gospodarczej

Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ewidencja obiektów świadczących usługi hotelarskie

BDG-01 Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
BDG-02 Zmiana wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
BDG-03 Wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
BDG-04 Zawieszenie i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
BDG-05 Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
BDG-06 Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych 
BDG-07 Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych 
BDG-08 Zezwolenie na organizowanie przyjęć (usługi kateringowe)
BDG-09 Wpis do ewidencji obiektów, nie będących obiektami hotelarskimi, w których świadczone są usługi hotelarskieXV. KSiP – Wydział Komunikacji Społecznej, Promocji i Turystyki

Patronat Prezydenta, wydawnictwa promocyjne

KSiP-01 Przyznawanie patronatów Prezydenta Miasta 
KSiP-02 Wydawanie materiałów i wydawnictw promocyjno-informacyjnychXVI. BZK – Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Imprezy masowe

BZK-01 Decyzje o organizacji imprez masowychXVII. PU – Biuro Pełnomocnika ds. Uzależnień

Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

PU-01 Objęcie leczeniem odwykowym
PU-02 Udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym realizującym zadania MPPiRPA oraz PN
PU-03 Współorganizacja działań o charakterze profilaktycznym
PU-04 Udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotneXVIII. IKW – Wydział Obsługi Inwestorów Kluczowych i Wspierania Przedsiębiorczości

Środki PFRON

IKW-01 Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej
IKW-02 Przyznanie środków PFRON dla osoby niepełnosprawnej  na podjęcie działalności gospodarczej
IKW-03 Zwrot kosztów przystosowania istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnychXIX. PN – Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych poza Koszalin  

PN-01 Zapewnienie przewozu oraz zwrotu kosztów przewozu ucznia poza KoszalinXX. MZON – Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności         

Orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, do ulg i uprawnień, legitymacje dla osób niepełnosprawnych, karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i placówek

MZON-01 Wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom powyżej 16 roku życia
MZON-02 Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osobom poniżej 16 roku życia     
MZON-03 Wydawanie orzeczeń do ulg i uprawnień art. 5 A       
MZON-04 Wydawanie legitymacji (duplikatu legitymacji) dokumentującej  niepełnosprawność / dokumentującej stopień niepełnosprawności
MZON-05 Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz dla placówekOpracowała: 02.01.2024 r.

Mariola Raniszewska
Główny specjalista
Wydział Organizacyjno-Administracyjny

Sprawdziła: 02.01.2024 r.
Marlena Szczygieł
Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego

Zatwierdził: 03.01.2024 r.
Tomasz Czuczak 
Sekretarz Miasta

Załączniki

Powiadom znajomego