W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.pl



NIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Ogłoszenie w sprawie utworzenia nowej listy biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta miasta Koszalina

Zarządzeniem nr 155/551/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 października 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych do obowiązującej listy biegłych dodany został nowy przedmiot wyceny nieruchomości:

 

dla potrzeb ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.).

Prezydent Miasta Koszalina prowadzi odrębne listy biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych.

Do procedury wyłonienia biegłego na potrzeby postępowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego nie mają zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. Powołanie biegłego w postępowaniu administracyjnym nie stanowi bowiem nawiązania stosunku cywilnoprawnego pomiędzy organem a biegłym. Organ administracji publicznej na postawie ustawowego upoważnienia wydaje postanowienie o powołaniu biegłego celem wyjaśnienia okoliczności mających wpływ na wynik postępowania administracyjnego. Otrzymana w ten sposób opinia ma walor dowodu w sprawie administracyjnej.

Na podstawie zarządzenia nr 59/192/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 18 marca 2019 r., zmienionym zarządzeniem nr 155/551/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 października 2019 r., został powołany Zespół do spraw biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych.

Załącznik do ww. zarządzenia określa zasady powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych biorących udział jako biegli w postępowaniach administracyjnych. Ww. zarządzenie zostało, na podstawie którego dodano zadanie nr 5.

 

Podstawą wpisu na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych jest złożenie wniosku o wpis na listę wraz z:

1)     kopią (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) świadectwa nadania uprawnień z zakresu szacowania nieruchomości;

2)     kopią (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawodowej;

3)     oświadczeniem o zapoznaniu się z warunkami wpisu na listę biegłych oraz o akceptacji cennika.

 

O wpis na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych mogą ubiegać się rzeczoznawcy majątkowi, spełniający poniższe kryteria:

1)     posiadają uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego;

2)     posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego;

3)     prowadzą działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

 

Szczegółowe zasady powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych, warunki, które powinni spełnić kandydaci na biegłego są określone w załączniku nr 1 do ww. zarządzenia.

 

Rzeczoznawca majątkowy, który wyraża wolę wpisu na listę biegłych, umieszcza w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wniosek o wpis na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych” kartę zgłoszeniową wraz z załącznikami i składa:

1)     za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urząd Miejski w Koszalinie, Wydział Nieruchomości, Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin lub

2)     w sekretariacie Wydziału Nieruchomości, III piętro, pokój nr 324.

Z uwagi na terminowość prowadzonych postępowań wskazane jest złożenie wniosku o wpis na listę w terminie 7 dni od publikacji niniejszego ogłoszenia, tj. 21 listopada 2019 r.

 

Lista biegłych rzeczoznawców majątkowych ma charakter otwarty. Wnioski o wpis na listy biegłych można składać w każdym czasie obowiązywania zarządzenia nr 59/192/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 18 marca 2019 r z późn. zm.

O kolejności wpisu na listy biegłych decyduje data i godzina wpływu wniosku o wpis na listę biegłych do siedziby Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

Lista biegłych podlegają publikacji na stronie Urzędu Miejskiego w Koszalinie – www.bip.koszalin.pl, niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Koszalina.

 

Wszelkie informacje w niniejszej sprawie udzielane są przez Wydział Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Koszalinie:

-         w sprawach proceduralnych: Monika Mielczarek – Główny Specjalista w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Miasta Wydziału Nieruchomości, II piętro, pokój nr 235, telefon: 94 348 88 07,

-         w sprawach merytorycznych: Joanna Ostaszewska, Inspektor w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i Przekształceń Wydziału Nieruchomości, II piętro, pokój nr 227, telefon: 94 348 88 18.

Załączniki do niniejszego ogłoszenia stanowią:

-         załącznik nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina nr 59/192/19 z dnia 18 marca 2019 r., zmieniony  zarządzeniem nr 155/551/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 października 2019 r., określający zasady powoływania i wynagradzania rzeczoznawców majątkowych biorących udział jako biegli w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Koszalina,

-         załącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Koszalina nr 59/192/19 z dnia 18 marca 2019 r., zmieniony  zarządzeniem nr 155/551/19 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 15 października 2019 r., stanowiący wzór wniosku o wpis na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych,

-         cennik ustalający wysokość wynagrodzeń za czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Koszalina.

 

PREZYDENT MIASTA

Piotr Jedliński

/podpis nieczytelny/

Załączniki

Powiadom znajomego