W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

TRYBUNA OBYWATELSKA - ZASADY.

Zasady Organizacji Trybuny Obywatelskiej w dniu 24 listopada 2022 roku.

 

Informacja Prezydenta Miasta w sprawie zasad organizacji Trybuny Obywatelskiej w dniu 24.11.2022 r.

 

 

TRYBUNA OBYWATELSKA - zasady

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  oraz § 32 ust. 3 uchwały Nr XLII/688/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 30 sierpnia 2018 r. Statut Miasta Koszalina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 4578, 4579, 4580) Rada Miejska uchwala,
co następuje:


§ 1.1. W dniach sesji Rady Miejskiej, zaplanowanych w planie rocznym, Prezydent Miasta organizuje Trybunę Obywatelską, w celu umożliwienia mieszkańcom Koszalina publicznych wystąpień dotyczących funkcjonowania Miasta lub spraw istotnych dla jego mieszkańców.

2. Trybuna nie jest przeznaczona do wystąpień politycznych propagujących idee, cele
i działania partii.  


3. W czasie wystąpień na Trybunie Obywatelskiej mieszkańcy zobowiązani
są do zachowania przepisów dotyczących tajemnicy prawnie chronionej, w szczególności
w zakresie ochrony danych osobowych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa.  


§. 2. 1. Trybuna Obywatelska odbywa się w godzinach od 16.00 do 17.00 w miejscu posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej.  

2. Trybunę Obywatelską prowadzi Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

3. Przewodniczący Komisji, o którym mowa w ust. 2, udziela głosu mieszkańcom według kolejności zgłoszeń.  

4. Indywidualny czas wystąpienia mieszkańca nie może trwać dłużej niż 5 minut.
W uzasadnionych przypadkach zgodę na przekroczenie czasu wystąpienia wyraża Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

5. Przewodniczący Komisji, o którym mowa w ust. 2, może zwrócić mieszkańcowi uwagę
co do tematu lub formy wystąpienia.


§ 3. 1. Warunkiem wystąpienia na Trybunie Obywatelskiej jest złożenie w Biurze Rady Miejskiej, najpóźniej dzień przed sesją, pisemnego zgłoszenia zawierające co najmniej:  

1) imię i nazwisko,  

2) adres zamieszkania lub adres mailowy,   

3) opis sprawy będącej przedmiotem wystąpienia.

2. Na dzień w którym odbywa się Trybuna Obywatelska rejestrowanych jest nie więcej
niż 10 zgłoszeń mieszkańców.     


§ 4. 1. Dzień wystąpienia na Trybunie Obywatelskiej uznaje się za datę wniesienia sprawy do Prezydenta Miasta Koszalina lub Rady Miejskiej w Koszalinie.  

2. Prezydent Miasta kieruje sprawy zgłoszone w ramach Trybuny Obywatelskiej
do rozpatrzenia zgodnie z właściwością  rzeczową.  


3. Sprawy rozpatrywane są w terminach i według procedur określonych w odrębnych przepisach.  

§ 5.  1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

 

 FUNKCJONOWANIE TRYBUNY OBYWATELSKIEJ

Zgodnie z § 3 ust. 1 uchwały Nr II/29/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu funkcjonowania Trybuny Obywatelskiej warunkiem wystąpienia na trybunie jest złożenie w Biurze Rady Miejskiej, najpóźniej dzień przed sesją, pisemne zgłoszenie .docx zawierające co najmniej następujące informacje:

1. imię i nazwisko

2. adres zamieszkania lub adres mailowy

3. opis sprawy będącej przedmiotem wystąpienia.  

Ustalona w uchwale Rady Miejskiej forma pisemna zgłoszenia może zostać zrealizowana poprzez złożenie zgłoszenia w postaci papierowego dokumentu w Kancelarii Urzędu Miejskiego lub w Biurze Rady Miejskiej pokój nr 215, ale również poprzez przesłanie pisemnego zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro.rm@um.koszalin.pl.

NIE ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ REZERWACJI TERMINU WYSTĄPIENIA.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  - dotycząca przetwarzania danych osobowych  
w związku z wystąpieniem na Trybunie Obywatelskiej  

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) uprzejmie informujemy, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych jest Miasto Koszalin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Koszalina– Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7, e-mail:
koszalin@um.koszalin.pl

2. W Urzędzie Miejskim w Koszalinie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych: Mariusz Krasicki Urząd Miejski ul. Rynek Staromiejski 6-7 e-mail: iodo@um.koszalin.pl  

3. W Biurze Rady Miejskiej dane osobowe przetwarzane są na podstawie § 3 ust. 1 uchwały Nr II/29/2018 Rady Miejskiej  w Koszalinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu funkcjonowania Trybuny Obywatelskiej.

4. W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe nie będą przekazane innym podmiotom.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

8. Ponadto informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Koszalinie nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym. 

 

Załączniki

Powiadom znajomego