1)   Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 14.000,00 zł, w tym:
Zadanie nr 1 – Dostawa laptopa wraz z systemem operacyjnym i stacją dokującą oraz stacji dokującej: 10.000,00 zł,
Zadanie nr 2 – Dostawa monitorów: 4.000,00 zł.

2) LINK DO POSTĘPOWANIA na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e998f51c-9d42-4bce-bddb-ac7d602ee3ac

 Załączniki:

SWZ
Załącznik nr 1 Rozdziału I SWZ
Załącznik nr 1 do Rozdziału II SWZ
Ogłoszenie o zamówieniu