Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr upoważnień Prezydenta Miasta 2008 rok

Lp.

Osoba
upoważniona

Data udzielonego upoważnienia lub pełnomocnictwa

Zakres upoważnienia lub pełnomocnictwa

1.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

09.01.2008 r.

Pełnomocnictwo do przeprowadzenia na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami) otwartego konkursu ofert i wyłonienia podmiotu do realizacji zadania, którego przedmiotem jest prowadzenie Schroniska dla bezdomnych w Koszalinie

2.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

09.01.2008 r.

Pełnomocnictwo do zatwierdzenia projektu „Koszaliński Integracji Społecznej START, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VII PO KL, Poddziałanie 7.1 i 7.12, złożenia wniosków o dofinansowanie projektu na kolejne lata budżetowe z perspektywą do roku 2013, dokonywania czynności prawnych i finansowych dotyczących projektu, reprezentowania wnioskodawcy projektu, podejmowania decyzji związanych z realizacją projektu, rozliczenia projektu, udzielania dalszego pełnomocnictwa ww. zakresie  na czas swojej nieobecności w pracy.  

3.

Dyrektor Bursy Międzyszkolnej

16.01.2008 r.

Upoważnienie do zawierania umów – zleceń z pracownikami Bursy Międzyszkolnej na świadczenie usług dla podmiotów zewnętrznych, związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem.

4.

Dyrektor Bursy Międzyszkolnej

15.01.2008 r.

Pełnomocnictwo do wynajmowania, wydzierżawiania bądź użyczania nieruchomości lub ich części pozostających w trwałym zarządzie – na zasadach określonych w Uchwale XXXIII/524/2006 RM w Koszalinie z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości komunalnych przekazanych miejskim jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, do reprezentowania przed sądami Miasta Koszalina – Bursy Międzyszkolnej w Koszalinie.

5.

Główny Specjalista w Wydziale geodezji, Kartografii i Katastru

17.01.2008 r.

Upoważnienie do podpisywania opinii Zespołu do spraw Koordynacji Usytuowana projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu.

6.

Pracownicy Wydziału Infrastruktury Komunalnej i pracownicy Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

30.01.2008 r.

Pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Miasto Koszalin na zebraniach wspólnot mieszkaniowych oraz do głosowania w imieniu Gminy nad uchwałami właścicieli lokali w zakresie objętym porządkiem zebrania.

7.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomoc Społecznej w Koszalinie

30.01.2008 r.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy z ZETO Sp. z o.o. w Koszalinie na wykonanie i wdrożenie oprogramowania tworzącego automatyczne dekrety z systemów dziedzinowych do systemu Finansowo – Księgowego, zmianę technologiczną aplikacji Dodatki Mieszkaniowe oraz wykonanie i wdrożenie aplikacji centralnej, integrującej aplikacje użytkowe przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Koszalinie – do kwoty 106.000,00 zł. (brutto).

8.

Dyrektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej

30.01.2008 r.

Upoważnienie do występowania w imieniu Miasta Koszalina w sprawach wynikających z ustawy Prawo budowlane związanych z realizacją inwestycji i remontów oraz w sprawach wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o drogach publicznych

9.

Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

11.02.2008 r.

Upoważnienie do wykonywania czynności na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP w związku z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

10.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

11.02.2008 r.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicach Miasta Koszalina do kwoty 259.609,90 zł. (brutto)

11.

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Koszalinie

11.02.2008 r.

Pełnomocnictwo do zawierania umów o organizowanie i przeprowadzenie przez Centrum kursów na zlecenie Powiatowych Urzędów Pracy i innych instytucji oraz z wolnego naboru.

12.

Strażnicy Straży Miejskiej, członkowie Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Koszalinie

11.02.2008 r.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Koszalina

13.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie 

19.02.2008 r.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy z Zakładem Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. w Koszalinie na zakup sprzętu komputerowego dla Ośrodka – do kwoty 113.000,00 zł. (brutto)

14.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

15.02.2008 r.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi łączącej ul. Gnieźnieńską z ul. Połczyńską oraz przebudowy skrzyżowania ulic Gnieźnieńskiej – 4-go Marca i ulic Połczyńskiej – Słowiańskiej w Koszalinie” stanowiącej I etap budowy i przebudowy dróg będących w założeniach zewnętrznym pierścieniem układu komunikacyjnego Miasta Koszalina – do kwoty 390.400,090 zł. (brutto).

15.

Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich

19.02.2008 r.

Upoważnienie do przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz wydawania dowodów osobistych w miejscu pobytu osób na terenie Miasta Koszalina, które nie mogą stawić się do urzędu z powodu choroby, kalectwa lub innej nie dającej się pokonać przeszkody.

16.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

25.02.2008 r.

Upoważnienie do podpisania umowy na „Świadczenie usługi oświetlenia oraz innych terenów publicznych na obszarze Miasta Koszalina” do kwoty 8.410.558,00 zł.

17.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej

04.03.2008 r.

Powierzenie prowadzenia spraw Miasta w zakresie zadań Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej.

18.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej

04.03.2008 r.

Powierzenie prowadzenia spraw Miasta w zakresie zadań Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej.

19.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej

04.03.2008 r.

Powierzenie prowadzenia spraw Miasta w zakresie zadań Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej.

20.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej

04.03.2008 r.

Upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych należących do kompetencji Prezydenta Miasta, określonych przepisami prawa, do udzielania kierownikom  jednostek organizacyjnych Miasta, realizujących zadania z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki  komunalnej, ochrony środowiska, gospodarki wodnej – urlopów, a także podejmowania decyzji o ich wyjazdach służbowych, do podpisywania dokumentacji finansowo-księgowej, stanowiącej podstawę realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej

21.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej

04.03.2008 r.

Upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych należących do kompetencji Prezydenta Miasta, określonych przepisami prawa, do udzielania kierownikom  jednostek organizacyjnych Miasta, realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania, kultury, sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej – urlopów, a także podejmowania decyzji o ich wyjazdach służbowych, do podpisywania dokumentacji finansowo-księgowej, stanowiącej podstawę realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej

22.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej

04.03.2008 r.

Upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych należących do kompetencji Prezydenta Miasta, określonych przepisami prawa, do udzielania kierownikom  jednostek organizacyjnych Miasta, realizujących zadania z zakresu nadzoru budowlanego – urlopów, a także podejmowania decyzji o ich wyjazdach służbowych, do podpisywania dokumentacji finansowo-księgowej, stanowiącej podstawę realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej

23.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej

04.03.2008 r.

Upoważnienie do  wydawania zezwolenia na odbycie imprezy na drogach publicznych położonych w Koszalinie, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, do wydawania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej lub do odmowy jego wydania.

24.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Społecznej

04.03.2008 r.

Upoważnienie do wydawania zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis.

25.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej

04.03.2008 r.

Upoważnienie do zatwierdzania organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów

26.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Gospodarczej

04.03.2008 r.

Upoważnienie do składania w czasie nieobecności Prezydenta oświadczeń woli w imieniu Miasta Koszalina w zakresie zarządu mieniem.

27.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej

04.03.2008 r.

Upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu Miasta Koszalina w zakresie zarządu mieniem – wraz z innym upoważnionym pracownikiem Urzędu, załatwiania spraw miasta Koszalina w zakresie prowadzonych przez Miasto sporów sądowych, w tym w szczególności do podejmowania decyzji w przedmiocie wnoszenia pozwów, zawierania ugód sądowych i wnoszenia środków odwoławczych.

28.

Dyrektor Wydziału Kultury i Spraw Społecznych

04.03.2008 r.

Upoważnienie do podpisywania wniosków o refundację kwoty świadczeń pieniężnych wypłacanych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych przez Powiatowy Urząd pracy w Koszalinie na podstawie Porozumienia Nr 2/2008 z dnia 21 stycznia 2008 r. oraz Aneksu Nr 1 z dnia 12 lutego 2008 r. do ww. porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Koszalin i Starostą Koszalińskim.

29.

Dyrektor Bursy Międzyszkolnej

04.03.2008 r.

Upoważnienie do dokonywania zmian w planach finansowych dochodów własnych i wydatkach z tych dochodów.

30.

Sekretarz Miasta Koszalina

13.03.2008 r.

Upoważnienie do administrowania funduszem socjalnym Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

31.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

17.03.2008 r.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Budowę i przebudowę dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Koszalina-opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego odcinka drogi dł. Ok. 2,7 km od ul. Lechickiej do ul. BOWID” do kwoty 745.420,00 zł.

32.

p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji

17.03.2008 r.

Upoważnienie do załatwiania w spraw i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Koszalinie, do przetwarzania danych osobowych kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Koszalin w zakresie wynikającym z prowadzonych akt osobowych oraz osób objętych prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawach o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów. 

33.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

18.03.2008 r.

Upoważnienie do podpisania umowy na „Przebudowę ulicy Lutyków na odcinku od ul. Lechickiej do ul. Piotra Skargi w Koszalinie” do kwoty 760.713,27 (brutto)

34.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

18.03.2008 r.

Upoważnienie do podpisania umowy na „Bagrowanie stawu w Parku Książąt Pomorskich „A” w Koszalinie” do kwoty 698.4999 (brutto)

35.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

18.03.2008 r.

Upoważnienie do podpisania umowy na „remont jezdni i chodników ul Lechickiej na odcinku od ul. Słowiańskiej do torów kolejowych” do kwoty 1.999.444,79 zł. (brutto)

36.

Inspektor w Wydziale Rozwoju i Współpracy Zagranicznej 

28.03.2008 r.

Upoważnienie do podpisywania i parafowania dokumentów tj. sprawozdań, wniosków o płatność oraz potwierdzania za zgodność z oryginałem wszelkich dokumentów w tym faktur związanych z realizacją projektu nr INT/MV-BB-PL.3.A.2007.045 pn „Polsko- Niemieckie Forum Gospodarcze i Giełda Kooperacyjna w Koszalinie”

37.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Koszalinie

28.03.2008 r.

Upoważnienie do podpisania z Kołem Koszalińskim Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta – umowy użyczenia mienia ruchomego będącego na wyposażeniu Schroniska dla Bezdomnych – o wartości 53.114,74 zł.

38.

Sekretarz Miasta Koszalina

28.03.2008 r.

Upoważnienie do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego, określonych w rozdziale 1 działu II ustawy Prawo zamówień publicznych – w zakresie przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206.000 Euro dla dostaw, usług i robot budowlanych.   

39.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 18 w Koszalinie

04.04.2008 r.

Pełnomocnictwo do podpisania zobowiązania na zakup energii cieplnej z Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie w ilości wynikającej z zamówionej mocy cieplnej dla obiektu Szkoły Podstawowej nr 18 w Koszalinie przez okres 10 lat od podpisania  umowy.

40.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej

14.04.2008 r.

Upoważnienie do załatwiania spraw wynikających z art. 65 oraz z art. 66 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami), regulujących zasady przekazywania spraw do rozpatrzenia przez organ posiadający odpowiednią właściwość miejscową i rzeczową.

41.

Inspektorzy w Wydziale Infrastruktury Komunalnej

14.04.2008 r.

Upoważnienie do reprezentowania Gminy Miasto Koszalin w sprawach wynikających z art. 25 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z  późn. zmianami)

42.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

15.04.2008 r.

Pełnomocnictwo do głosowania w imieniu Gminy Miasto Koszalin, w drodze indywidualnego zbierania głosów, nad uchwałami wspólnot mieszkaniowy w sprawach ustalenia wysokości stawek wpłat na fundusz remontowy oraz w sprawach zaciągnięcia kredytów, w ramach posiadanych przez Zarząd środków finansowych.

43.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

16.04.2008 r.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Całoroczne utrzymanie czystości na ulicach Miasta Koszalina” do kwoty 2.729.768,37 zł. (brutto)

44.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

16.04.2008 r.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Remont nawierzchni placu wewnętrznego Zarządu Budynków Mieszkalnych przy ul. Połczyńskiej 24 w Koszalinie oraz wejścia na plac wewnętrzny od strony ul. Szerokiej” – do kwoty 289.955,72 zł. (brutto)

45.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

16.04.2008 r.

Pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań finansowych w kwocie do pięćset tysięcy złotych”.  

46.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

28.04.2008 r.

Upoważnienie do podpisania umowy na przebudowę budynku przy ul. Ferdynanda Ruszczyca 14 w Koszalinie – do kwoty 957.933, 43 zł.

47.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

09.05.2008 r.

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych i finansowych oraz do podjęcia zobowiązań finansowych do kwoty 226.664,00 zł. dotyczących projektu „Mam skrzydła – lecę do pracy. Koszaliński program aktywizacji  zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, reprezentowania wnioskodawcy projektu, podejmowania wszelkich decyzji związanych z realizacją projektu i rozliczenia projektu. 

48.

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

09.05.2008 r.

Upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, wobec dłużników alimentacyjny6ch oraz w sprawach zaliczek alimentacyjnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej

49.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Polityki Przestrzennej

09.05.2008 r.

Upoważnienia do dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Miasta Koszalina, a w szczególności do podpisywania umów na realizację zadań finansowych z Funduszu, wyrażania zgody na dokonywanie zakupów, do których mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz zakupów, do których nie mają zastosowania przepisy tej ustawy oraz do podpisywania dokumentacji finansowo – księgowej związanej z gospodarowaniem środkami Funduszu.

50.

p.o. Dyrektora Wydziału Architektury i Urbanistyki

21.05.2008 r.

Upoważnienie do załatwiania spraw oraz do wydawania decyzji administracyjnych określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wydawania postanowień i zaświadczeń.

51.

Podinspektor w Wydziale Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

21 maja 2008 r.

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności  gospodarczej, wypisów z ewidencji działalności gospodarczej. Upoważnienie obowiązuje w czasie nieobecności Dyrektora Wydziału Rozwoju i Współpracy Zagranicznej oraz nieobecności Inspektora w Wydziale Rozwoju i Współpracy Zagranicznej. 

52.

Podinspektor w Wydziale Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

21 maja 2008 r.

Upoważnienie do załatwiania spraw oraz do wydawania zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Upoważnienie obowiązuje w czasie nieobecności Dyrektora Wydziału Rozwoju i Współpracy Zagranicznej oraz nieobecności Inspektora w Wydziale Rozwoju i Współpracy Zagranicznej. 

53.

Inspektor w Wydziale Komunikacji

26 maja 2008 r.

Upoważnienie do przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej w zakresie spełniania warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, kontroli prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów o prowadzenia wymaganej dokumentacji, kontroli dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem osób ubiegających się o wydanie uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym.

54.

Zastępcy Prezydenta Miasta

Pracownicy Wydziału Nieruchomości

30 maja 2008 r.

Pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Miasto Koszalin oraz Skarbu Państwa przy czynnościach prawnych dotyczących zarządu mieniem Gminy i Skarbu Państwa

55.

Dyrektor Pałacu Młodzieży

4 czerwca

2008 r.

Upoważnienie do dokonywania zmian w planach finansowych dochodów własnych i wydatkach z tych dochodów

56.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich

4 czerwca

2008 r.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „ Remont konserwatorski murów obronnych  w Koszalinie – elementy oznaczone projektowo numerami 1-14, 15-19 i 38-49” Miejsce realizacji: odcinek muru od budynku Kościoła Prawosławnego do furtki w murze obronnym prowadzącej do ul. Grunwaldzkiej w Koszalinie do kwoty 585.000,95 zł.

57.

Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

9 czerwca 2008

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych i finansowych oraz do podjęcia zobowiązań finansowych do kwoty 226.664,00 zł. dotyczących projektu „Mam skrzydła – lecę do pracy. Koszaliński program aktywizacji  zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, reprezentowania wnioskodawcy projektu, podejmowania wszelkich decyzji związanych z realizacją projektu i rozliczenia projektu.  Pełnomocnictwo obowiązuje wyłącznie podczas nieobecności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Koszalinie.

58.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie 

17 czerwca 2008

Pełnomocnictwo do zawierania w imieniu Gminy Miasto Koszalin umów z koszalińskimi spółdzielniami mieszkaniowymi w następującym zakresie: zlecenia, organizowania, przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, robót realizowanych w ramach środków przeznaczonych w budżecie Miasta Koszalina dla Osiedli.

59.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

19 czerwca 2008

Pełnomocnictwo do podpisania z Przedsiębiorstwem Budowlanym i Instalacyjnym „Komerc-Bud” Sp. Cywilna w Koszalinie umowy na remont oraz przebudowę części pomieszczeń z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo – wychowawczą na I piętrze budynku przy ul. Dworcowej 2 w Koszalinie – do kwoty 106.000,00 zł. 

60.

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych w MOPS

11 lipca 2008 r. 

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego

61.

Pracownicy Wydziału Nieruchomości

30 lipca 2008 r.

Upoważnienie do występowania w postępowaniach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Koszalinie w sprawach dotyczących zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin.     

61.

Zastępca Prezydenta Miasta ds.  Polityki Gospodarczej

30 lipca 2008 r.

Upoważnienie do wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, do wydawania decyzji wygaszających zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, do wydawania decyzji zmieniających zezwolenia na sprzedaż i  podawanie napojów alkoholowych

62.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

31 lipca 2008 r.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Remont spodu konstrukcji betonowej wiaduktu w ul. Monte Cassino (część południowa) w Koszalinie” - do kwoty 2 678 748, 75 zł. (brutto)

63.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

11 sierpnia 2008

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Przebudowę ulicy Piotra Skargi na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Obotrytów w Koszalinie” – do kwoty 521.646,62 zł.

64.

Kierownik Referatu Funduszy i Współpracy Zagranicznej w Wydziale Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

19 sierpnia 2008

Upoważnienie – w czasie nieobecności Dyrektora Wydziału Rozwoju i Współpracy Zagranicznej  - do podpisywania dokumentacji finansowo – księgowej, stanowiącej podstawę do realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu  działania Wydziału Rozwoju i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

65.

Zastępca Prezydenta Miasta  ds. Polityki Przestrzennej

3.09.2008

Upoważnienie do podpisywania wypisów oraz wyrysów, a także wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków, do udostępniania danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i budynków osobom fizycznym i prawnym.

66.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

03.09.2008

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Przebudowę odcinka ul. Poprzecznej – od ul. Lutyków do ul. Łużyckiej – w Koszalinie” do kwoty 817.340,66 zł.

67.

Dyrektorzy placówek oświatowych

03.09.2008

 Pełnomocnictwo do wynajmowania, wydzierżawiania bądź użyczania nieruchomości lub ich części pozostających w trwałym zarządzie – na zasadach określonych w Uchwale Nr XXXIII/524/2006 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości komunalnych przekazanych miejskim jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, do reprezentowania  przed sądami Miasta Koszalina.  

68.

p.o. Dyrektora Bursy Międzyszkolnej w Koszalinie

03.09.2008

Upoważnienie do zawierania umów – zleceń z pracownikami Bursy Międzyszkolnej na świadczenie dla podmiotów zewnętrznych związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem.

69.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zastępcy Dyrektora 

05.09.2008 r.

Upoważnienie do załatwiania spraw, a w szczególności do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, w sprawach dodatku mieszkaniowego, prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych oraz wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w tym do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w zakresie świadczeń nienależnie pobranych oraz do występowania jako wierzyciel żądający wykonania egzekucji administracyjnej, prowadzenia postępowań w sprawie wypłaty zaliczek alimentacyjnych.

70.

Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

16.09.2008 r.

Upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

71.

Kanclerz Politechniki Koszalińskiej

26.09.2008 r.

Pełnomocnictwo do reprezentowania Miasta Koszalina przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w sprawach dotyczących budowy hali sportowej w Koszalinie, bez zaciągania zobowiązań finansowych.

72.

Główny Specjalista w Wydziale Architektury i Urbanistyki

01.10.2008 r.

Cofnięcie upoważnienia Nr OA.I.AC.0113-356/06 z dnia 09 października 2006 r.

73.

Kierownik Referatu Administracji Architektoniczno – Budowlanej w Wydziale Architektury i Urbanistyki 

02.10.2008 r.

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych.

74.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

3.10.2008 r.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Opracowanie koncepcji odcinka drogi o długości 2,8 km od ul. BOWID do ul. Władysława IV, etap V budowy i przebudowy dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Koszalina – do kwoty 561.200,00 zł. (brutto)

75.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

8.10.2008 r.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Remont spodu konstrukcji betonowej wiaduktu w ul. Monte Cassino (część południowa) w Koszalinie do kwoty 2.718.120,96 zł.

76.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

8.10.2008 r.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta Koszalina do kwoty 2.160.757,25 zł.

77.

Inspektor w Wydziale Architektury i Urbanistyki

20.10.2008 r.

Upoważnienie do podpisywania pism przekazujących organowi nadzoru budowlanego kopie zgłoszeń wynikających z przepisów Prawa Budowlanego.

78.

Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

20.10.2008 r.

Upoważnienie wydawania zaświadczeń stwierdzających dopełnienie obowiązku wymeldowania się osobom zobowiązanym do wymeldowania się, wydawania na pisemny wniosek zainteresowanej osoby w formie zaświadczenia pełnego odpisu przetworzonych danych tej osoby, zawiadamiania w przypadku zmiany miejsca pobytu stałego, organu gminy właściwego ze względu na poprzednie miejsce pobytu stałego tej osoby, przekazywania karty osobowej mieszkańca organowi właściwemu ze względu na nowe miejsce pobytu stałego, zawiadamiania o nowym miejscu pobytu osoby, organowi właściwemu ze względu na poprzednie miejsce pobytu stałego tej osoby, przekazywania wojewodzie w formie elektronicznej, informacji dotyczących zmiany danych osobowych zgromadzonych w zbiorach meldunkowych, wnioskowania do ministra właściwego do spraw administracji publicznej o nadanie numeru PESEL, zawiadamiania o miejscu pobytu czasowego osoby, organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego tej osoby, przesyłania do Departamentu Rejestrów Państwowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji informacji o osobach powracających z zagranicy i osobach spoza terenu Miasta Koszalina, meldujących się na pobyt stały, a także o osobach wyjeżdżających na stałe ze granicę, zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień oraz wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) właściwych ze względu na poprzednie miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej o zmianach zgłoszonych przy spełnianiu wojskowego obowiązku meldunkowego.    

79.

Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

20.10.2008 r.

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych i finansowych oraz do podejmowania zobowiązań finansowych do kwoty 226.664,00 zł. dotyczących projektu  „Mam skrzydła – lecę do pracy”. Koszaliński program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia „, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitału Ludzi, reprezentowania wnioskodawcy projektu, podejmowania wszelkich decyzji związanych z realizacją projektu i rozliczenia projektu.

Pełnomocnictwo obowiązuje wyłącznie podczas jednoczesnej nieobecności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie oraz Zastępcy Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie.

80.

Zarząd Obiektów Sportowych Sp. z o.o w Koszalinie

20.10.2008 r.

Pełnomocnictwo do wykonania uprawnień wynikających z umowy Nr 68/IK/2005 z dnia 6 września 2005 r. zmienionej aneksami Nr do Nr 6 zawartych pomiędzy Gminą Miasto Koszalin, Rynek Staromiejski 6 – zamawiającym a Konsorcjum firm: „TEBRA”  i „POMUD”

81.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

21.10.2008 r.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Remonty nawierzchni tymczasowych w Koszalina” do kwoty 530,578,00 zł. brutto.

82.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

21.10.2008 r.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Remonty bieżące ulic Miasta Koszalina” do kwoty 3 996,76 zł. brutto.

83.

Kierownik i pracownik Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

22.10.2008 r.

Upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych.

84.

Pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

22.10.2008 r.

Upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, prowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych.

85.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

22.10.2008 r.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Przebudowę ul. Brzozowej” do kwoty 1195 600,00 zł. brutto.

86.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

22.10.2008 r.

Upoważnienie podpisania umowy na dostawę wyposażenia do sali obsługi klienta znajdującej się na parterze budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Alei Monte Cassino 2 w Koszalinie zgodnie z projektem aranżacji i wizualizacji oraz przedmiarem   -  do kwoty 335.100,00 zł.  (brutto).

87.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

22.10.2008 r.

Pełnomocnictwo do przeprowadzenia na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zmianami) otwartego konkursu ofert i wyłonienia podmiotu do realizacji zadania, którego przedmiotem jest prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych w Koszalinie przy ul. Mieszka I 16.

88.

Kierownik Referatu Urbanistyki w Wydziale Architektury i Urbanistyki

29.10.2008 r.

Upoważnienie do załatwiania spraw oraz do wydawania decyzji administracyjnych  określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: o lokalizacji inwestycji celu publicznego, o warunkach zabudowy, o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby, nakazujących wstrzymanie użytkowania terenu, nakazujących przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania, wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach związanych z wykonywaniem zadań organu administracji architektoniczno – budowlanej zgodnie z ustawą o własności lokali, zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. 

89.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

3.11.2008 r.

Pełnomocnictwo do podpisywania umowy na „Zimowe utrzymanie ulic na terenie Miasta Koszalina w okresie od 4 listopada 2008 r. do 9 stycznia 2009 r. do kwoty 711.045,01 zł. (brutto).

90.

Nord Partner Sp. zo.o.  z siedzibą w Toruniu

4.11.2008 r.

Upoważnienie do działania w imieniu Gminy Miasta Koszalin do działania w zakresie: uzyskania od jednostek organizacyjnych miasta Koszalina informacji niezbędnych do przygotowania audytu brokerskiego, przeprowadzenia analizy ryzyka i zagrożeń oraz opracowania programu ubezpieczeniowego, sprawowania nadzoru nad wykonaniem umów ubezpieczenia, w tym monitoringu likwidacji szkód.  

91.

Dyrektorzy Szkół Zawodowych

7.11.2008 r.

Upoważnienie do poświadczenie za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących realizacji projektu „Szkoły zawodowe dodają skrzydeł” w zakresie dotyczącym szkoły, zawierania w ramach projektu „Szkoły zawodowe dodają skrzydeł” umów cywilno – prawnych z osobami fizycznymi i prawnymi wykonującymi zadania w ramach projektu, zawierania w ramach projektu „szkoły zawodowe dodają skrzydeł” umów udziału w projekcie z uczestnikami projektu. 

92.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

13.11.2008 r.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Przebudowę ulicy Wenedów w Koszalinie” do kwoty 1.562.982,72 zł. brutto

93.

Podinspektor w Wydziale Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

25.11.2008 r.

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej, wydawania zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydawania zaświadczeń o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wydawania wypisów z ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzania wpisów do ewidencji działalności gospodarczej

94.

Pracownicy Wydziału Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

25.11.2008 r.

Upoważnienie do wydawania zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o wydawania wypisów z ewidencji działalności gospodarczej.

95.

Członkowie Zarządom Koszalińskich Rad Osiedli

25.11.2008 r.

Pełnomocnictwo do: zaciągania zobowiązań i realizacji wydatków do wysokości środków unijnych w planie finansowym Osiedla, zgodnym z budżetem Miasta, podpisywania dokumentów finansowych.

96.

Sekretarze Koszalińskich Rad Osiedli

25.11.2008 r.

Upoważnienie do pobierania i rozliczania zaliczek w kasie Urzędu Miejskiego.

97.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

27.11.2008 r.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Przebudowę ulic: Reymonta, Struga, Staffa w Koszalinie – II etap” do kwoty 1.337.737,69 zł. (brutto). 

98.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

27.11.2008 r.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Przebudowę ulic: Zawiszy Czarnego, Dąbrówki, Ks. Anastazji, Kazimierza Wielkiego, Marii Ludwiki, Bogusława II w Mieście Koszalinie do kwoty 4.323.302,04 zł.

99.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

28.11.2008 r.

Pełnomocnictwo do podpisywania umów na wymianę nietypowej stolarki okiennej i balkonowej z PCV w lokalach i budynkach zamieszkałych, zarządzanych przez ZBM w Koszalinie- Rejon ZGM Nr 1i2 – do kwoty 555.183,29 zł. (brutto) i Rejon ZGM Nr 4i5 – do kwoty 509.803,11 zł (brutto).

100.

Pracownicy Wydziału Księgowości

01.12.2008 r.

Upoważnienie do podpisywania wezwań do organów, które dokonywały pobierania opłaty skarbowej, o udzielenie informacji stanowiącej podstawę do zwrotu opłaty skarbowej.

101.

Dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

02.12.2008 r.

Upoważnienie do podpisywania umowy na okres dwóch lat z operatorem sieci komórkowej „Orange” ul. Sienkiewicza 10a, 01-230 w Warszawa.

102.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

02.12.2008 r.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Budowę i przebudowę dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego Koszalina – Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego odcinka drogi długość ok. 2,7 km od ul. Lechickiej do ul. BOWiD” do kwoty 963 800, 00 zl. (brutto)

103.

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie

9.12.2008 r.

Pełnomocnictwo do zawierania umów cywilno- prawnych z osobami fizycznymi i prawnymi wykonującymi czynności związane z organizacją, przeprowadzeniem i rozliczaniem pozaszkolnych form kształcenia organizowanych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego. 

104.

Inspektor w Wydziale Organizacyjno – Administracyjnym Urzędu Miejskiego w Koszalinie 

11.12.2008 r.

Upoważnienie do dokonywania zakupów dla Urzędu w hurtowni AGD „Dajar” w Koszalinie, przy ul. Szczecińskiej 61a. 

105

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

11.12.2008 r.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy na „Przebudowę ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego w Koszalinie” do kwoty 3.203.989,55 zł. brutto

106.

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

11.12.2008 r.

Pełnomocnictwo do przeprowadzenia na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej otwartego konkursu ofert i wyłonienia podmiotu do realizacji zadania, którego przedmiotem jest prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych w Koszalinie przy ul. Mieszka I 16.

107.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

19.12.2008 r.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy obowiązującej w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. – na codzienne przygotowywanie, wydawanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku podopiecznym Ośrodka z wyłonionymi w drodze przetargu nieograniczonymi podmiotami: Stowarzyszenie S.OS. Koszalin ul. Zwycięstwa 6a/26 do kwoty 330.000,00 zł. brutto., PPHU Violetta Puzan, Koszalin, ul. Juliana Krzyżanowskiego 26, do kwoty 330.000,00 zł. brutto. 

 

 

 

 

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

 

Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Urzędu Miejskiego przed sądami powszechnymi w sprawach o ustanowienie kuratora dla osób nieobecnych.

 

Gońcy Urzędu Miejskiego w Koszalinie

 

Upoważnienie do dostarczania przesyłek za potwierdzeniem odbioru w imieniu Prezydenta Miasta Koszalina.

 

Zastępcy Prezydenta Miasta

 

Pełnomocnictwo do reprezentowania Miasta Koszalina oraz do wykonywania w imieniu Miasta Koszalina prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółek Miasta.

 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Koszalinie

 

Upoważnienie do podpisywania  „za zgodność z oryginałem” wszelkich kserokopii dokumentów związanych z realizacją inwestycji.

 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Koszalinie, stażyści i praktykanci

 

Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zawartych w zbiorach oraz do obsługi systemu informatycznego i urządzeń wchodzących w jego skład do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Koszalinie.

 

Audytor Wewnętrzny

 

Upoważnienie do przeprowadzania audytu wewnętrznego

 

Pracownicy Biura Kontroli
i pracownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego w Koszalinie

 

Jednorazowe upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach podlegających kontroli organów Miasta Koszalina.

Metadane

Źródło informacji:Monika Mioduszewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2008-01-22 11:44:34
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2008-01-22 11:48:19
Ostatnia zmiana:2010-07-23 12:30:39
Ilość wyświetleń:6825

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij