Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Koszalinie

Kolorowy pasek

Rejestr upoważnień Prezydenta Miasta 2005 rok

Lp.

Osoba upoważniona

Data udzielonego upoważnienia lub pełnomocnictwa

Zakres upoważnienia lub pełnomocnictwa

1.

Audytor Wewnętrzny

7 stycznia 2005

Upoważnienie do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z planem audytu wewnętrznego w Wydziale Nieruchomości.

2.

p.o. Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

12 stycznia 2005

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do własności gminy i powiatu, do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego.

3.

Pracownicy Wydziału Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

10 stycznia 2005

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Koszalina.

4.

Członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej

10 stycznia 2005

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Koszalina.

5.

Pracownicy Wydziału Nieruchomości

14 stycznia 2005

Upoważnienie do podpisania w imieniu Miasta Koszalina, protokołu zdawczo – odbiorczego w sprawie przejęcia przez Miasto Koszalin od Izby Wytrzeźwień w likwidacji w Koszalinie – dotychczasowego trwałego zarządcy nieruchomości zabudowanej oznaczonej geodezyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 10 działką ewidencyjną nr 29/11 o powierzchni 5.668 m2, położonej w Koszalinie przy ul. Mieszka I 16 i jednoczesnego przekazania przez Miasto ww. nieruchomości w zarządzie na czas nieoznaczony Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Koszalinie. 

6.

Pracownicy Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

20 stycznia 2005

Pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Miasta Koszalina na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej do głosowania w imieniu Gminy nad uchwałami właścicieli lokali w zakresie objętym porządkiem zebrania.

7.

Dyrektor Wydziału Edukacji

20 stycznia 2005

Upoważnienie do podpisywania w imieniu Miasta Koszalina – benificjenta środków unijnych – rozpatrzonych negatywnie wniosków studentów o przyznanie stypendium w ramach projektu pod nazwą: „Program stypendialny dla studentów w Koszalinie”.

8.

Młodszy referent w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Koszalinie

20 stycznia 2005

Upoważnienie do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopii wyciągów bankowych, przelewów bankowych lub dokumentów kasowych potwierdzających poniesienie wydatków, poświadczania za zgodność z oryginałem kopii innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację projektów pod nazwą „System stypendiów dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Koszalinie” oraz „Program stypendialny dla studentów w Koszalinie”, składanych wraz z wnioskiem o płatność do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

9.

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych

20 stycznia 2005

Upoważnienie do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, kopii wyciągów bankowych, przelewów bankowych lub dokumentów kasowych potwierdzających poniesienie wydatków, poświadczania za zgodność z oryginałem kopii innych dokumentów potwierdzających i uzasadniających prawidłową realizację projektów pod nazwą „System stypendiów dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w Koszalinie” składanych wraz z wnioskiem o płatność do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

10.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

25 stycznia 2005

Upoważnienie do realizacji inwestycji pod nazwą „Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina” projekt z/2.32/I/1.1.1/35/04 finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Priorytet 1- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Zintegrowanego Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 a w szczególności do przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy robót, podpisania umowy z wykonawcą, nadzoru i rozliczenia robót, prowadzenia obsługi księgowej i sporządzania sprawozdań. 

11.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

25 stycznia 2005

Upoważnienie do realizacji inwestycji pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej – Monte Cassino – Franciszkańskiej – Niepodległości w Koszalinie” projekt Z/2.32/I/1.1.1/35/04 finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Priorytet 1- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Zintegrowanego Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 a w szczególności do przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy robót, podpisania umowy z wykonawcą, nadzoru i rozliczenia robót, prowadzenia obsługi księgowej i sporządzania sprawozdań. 

12.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

25 stycznia 2005

Upoważnienie do zawierania umów użyczenia na części nieruchomości gruntowych – zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych – zajętych pod obiekty służące do gromadzenia odpadów stałych wraz z tymi obiektami, stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin z firmami świadczącymi usługi wywozu odpadów.

13.

Pracownicy Wydziału Nieruchomości

25 stycznia 2005

Upoważnienie do podpisania w imieniu Miasta Koszalina, protokołu zdawczo – odbiorczego w sprawie przejęcia przez Miasto Koszalin od Miejskiego Ośrodka Kultury w Koszalinie – dotychczasowego użytkownika nieruchomości zabudowanej oznaczonej geodezyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 19 działką ewidencyjną nr 788/13 o powierzchni 4.041 m2, położonej w Koszalinie przy ul. F. Ruszczyca 14 i jednoczesnego przekazania przez Miasto ww. nieruchomości w zarządzie na czas nieoznaczony Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Koszalinie.  

14.

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

27 stycznia 2005

Upoważnienie do podpisywania „za zgodność z oryginałem” i parafowania kopii dokumentów i załączników do nich składanych przez Gminę Miasto Koszalin na dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

15.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

28 stycznia 2005

Upoważnienie do zawarcia umowy użyczenia nieruchomości położonej przy ul. Harcerskiej 17 w Koszalinie dla Caritas Koszalińsko – Kołobrzeskiej w Koszalinie.

16.

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Skarbu państwa Wydziału Nieruchomości

28 stycznia 2005

Pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Miasto Koszalin w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Starostę Koszalińskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w Koszalinie, stanowiącą własność Gminy Miasto Koszalin, zajęty pod drogę publiczną, o kategorii drogi gminnej – ulica Róż, oznaczoną geodezyjnie w obrębie ewidencyjnym Nr 51 działką ewidencyjną Nr 321 o pow. 0,1161 ha, dla której w Sadzie rejonowy, w Koszalinie prowadzona jest księga wieczysta Nr 19315

17.

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich

31 stycznia 2005

Upoważnienie do udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych – na zasadach określonych w art. 44h ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz do wydawania jednorazowego zezwolenia na używanie środków pirotechnicznych w innych dniach niż wymienione w § 4 uchwały Nr VII/69/94 RM w Koszalinie z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie ograniczenia sprzedaży i używania środków pirotechnicznych na terenie Miasta Koszalina – w związku z uroczystościami okolicznościowymi.

18.

Kierownik Referatu Dokumentów Tożsamości i Spraw Wojskowych w Wydziale Spraw Obywatelskich

31 stycznia 2005

Upoważnienie do udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych – na zasadach określonych w art. 44h ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz do wydawania jednorazowego zezwolenia na używanie środków pirotechnicznych w innych dniach niż wymienione w § 4 uchwały Nr VII/69/94 RM w Koszalinie z dnia 29 grudnia 1994 r. w sprawie ograniczenia sprzedaży i używania środków pirotechnicznych na terenie Miasta Koszalina – w związku z uroczystościami okolicznościowymi. Upoważnienie obowiązuje w czasie nieobecności Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich. 

19.

Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej 

31 stycznia 2005

Upoważnienie do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na obszarze Miasta Koszalina.

20.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

17 lutego 2005

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych i załatwiania spraw.

21.

Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

22 lutego 2005

Upoważnienie do podpisywania wypisów z operatu gruntów i budynków, rachunków uproszczonych i faktur VAT za ich wydawanie, poświadczanie ww. wypisów oraz udzielania informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Koszalina oraz do udostępniania danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i budynków osobom fizycznym i prawnym.

22

Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

22 lutego 2005 r.

Upoważnienie do gromadzenia i prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontroli opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do zasobu oraz udostępnienia tego zasobu zainteresowanym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego oraz osobom fizycznym i prawnym oraz do udostępniania danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i budynków osobom fizycznym i prawnym.

23.

Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

22 lutego 2005

Upoważnienie do gromadzenia i prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontroli opracowań geodezyjnych i kartograficznych przyjmowanych do zasobu oraz udostępnienia tego zasobu zainteresowanym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego oraz osobom fizycznym i prawnym oraz do udostępniania danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i budynków osobom fizycznym i prawnym oraz do podpisywania - wyłącznie podczas pełnienia zastępstwa zgodnie z zakresem obowiązków – poświadczeń wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków oraz udostępniania danych osobowych w nich zawartych. 

24.

Dyrektor Zespołu Burs Międzyszkolnych w Koszalinie 

24 lutego 2005

Upoważnienie do zawierania umów – zleceń z pracownikami Zespołu Burs Międzyszkolnych na świadczenie usług dla podmiotów zewnętrznych, związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem. 

25.

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Koszalinie

3 marca 2005

Pełnomocnictwo do zaciągnięcia zobowiązań finansowych na konkursy: do kwoty 4.550 zł. na dofinansowanie V Konkursu Ekologicznego „Wakacje z Naturą – Ja i moje środowisko”, do kwoty 2.260 zł. na dofinansowanie IV Dziecięcego Konkursu Piosenki Ekologicznej pt. Śpiewamy o przyrodzie, do kwoty 3.750 zł. na dofinansowanie IV Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Dzieci i Młodzieży pt. „Człowiek, Świat, Przyroda” .

26.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 12 w Koszalinie

3 marca 2005

Pełnomocnictwo do wynajmowania bądź wydzierżawiania części nieruchomości gruntowych pozostających w trwałym zarządzie, w szczególności w celu umieszczenia reklamy na okres nie dłuższy niż jeden rok, do wynajmowania bądź wydzierżawienia pomieszczeń placówki na okres nie dłuższy niż jeden rok, do reprezentowania przed sądami Miasta Koszalina  – Zespołu Szkół Nr 13 w Koszalinie w sprawach określonych z upoważnieniu.

27.

Inspektor w Wydziale Edukacji

15 marca 2005

Upoważnienie do załatwiania spraw i zajmowania się problematyką dotyczącą skierowań nieletnich z terenu Miasta Koszalina do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.   

28.

Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

16 marca 2005

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych oraz załatwiania spraw, podpisywania pism oraz do udostępniania danych osobowych z operatu ewidencji gruntów i budynków. 

29.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

22 marca 2005

Upoważnienie do występowania w imieniu Miasta Koszalina w sprawach wynikających z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami), dotyczących pozwoleń na budowę i zgłaszania robót budowlanych nieruchomością na cele budowlane.

30.

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

22 marca 2005

Upoważnienie do występowania w imieniu Miasta Koszalina w sprawach wynikających z ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami), dotyczących pozwoleń na budowę i zgłaszania robót budowlanych nieruchomością na cele budowlane.

31.

Inspektor w Wydziale Komunikacji

06 kwietnia 2005

Upoważnienie do załatwienia spraw i wydawania decyzji administracyjnych.

32.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie 

12 kwietnia 2005

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych i załatwiania spraw z zakresu z zakresu realizacji zadań z rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych należących do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a realizowanych w Koszalinie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez dokonywanie czynności prawnych.

33.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

12 kwietnia 2005

Upoważnienie do podpisywania umowy na remonty cząstkowe ulic o nawierzchni bitumicznej w Koszalinie – do kwoty 2.137.562,00 zł. (brutto).

34.

Dyrektor Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie

12 kwietnia 2005

Powierzenie przygotowania i przeprowadzenia w imieniu Miasta Koszalina postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: na dostawę i montaż urządzeń do Centrum Sportowo – Rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży – „SKATEPARK” w Koszalinie, do kwoty 100 tys. zł. brutto. 

35.

Młodszy Referent w Wydziale Edukacji

15 kwietnia 2005

Upoważnienie do wydawania zaświadczeń dla studentów o otrzymywaniu stypendium z realizowanego przez miasto Koszalin projektu stypendialnego pod nazwą „Program stypendialny dla studentów w Koszalinie” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, finansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

36.

Inspektor w Wydziale Komunikacji

27 kwietnia 2005

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych oraz załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w czasie nieobecności Dyrektora Wydziału Komunikacji.

37.

Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich

11 maja 2005

Upoważnienie do załatwiania spraw: wydawania dowodów osobistych, wydawania zaświadczeń o utracie dowodu osobistego dla osób, które go utraciły, wyzywania organu gminy, który wydał poprzedni dowód osobisty do nadesłania koperty dowodowej w stosunku do osób, które składają wniosek o wymianę dowodu osobistego lub wydanie nowego dowodu osobistego w miejsce utraconego, przekazywania koperty dowodowej w związku z wymiana dowodu osobistego lub wydaniem nowego dowodu osobistego w miejsce utraconego, przekazywania ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.  

38.

Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich

11 maja 2005

Upoważnienie do załatwiania spraw: wydawania zaświadczeń stwierdzających dopełnienie obowiązku wymeldowania się osobom zobowiązanym do wymeldowania się, wydawania na pisemny wniosek zainteresowanej osoby w formie zaświadczenia, pełnego odpisu przetworzonych danych  dotyczących tej osoby, zawiadamiania w przypadku zmiany miejsca pobytu stałego, organu gminy właściwego ze względu na poprzednie miejsce pobytu stałego tej osobie, przekazywania karty osobowej mieszkańca organowi właściwemu ze względu na nowe miejsce pobytu stałego, zawiadamiania o nowym miejscu pobytu osoby, organu gminy właściwego ze względu na poprzednie miejsce pobytu stałego tej osoby, przekazywania wojewodzie w formie  elektronicznej, informacji dotyczących zmiany danych osobowych zgromadzonych w zbiorach meldunkowych, wnioskowania do ministra właściwego do spraw administracji publicznej o nadania numeru PESEL, zawiadamiania o miejscu pobytu czasowego osoby, organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego tej osoby, przesyłania do Departamentu Rejestrów Państwowych Ministerstwa spraw Wewnętrznych i Administracji informacji o osobach powracających z zagranicy o osobach spoza terenu Miasta Koszalina, meldujących się na pobyt stały,. A także o osobach wyjeżdzających na stałe za granicę.   

39.

Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich

11 maja 2005

Upoważnienie do załatwiania spraw dotyczących wnioskowania do ministra właściwego do spraw administracji publicznej o nadanie numeru PESEL.

40.

Dyrektora Zarządu Obiektów Sportowych Sp. z o.o.

11 maja 2005

Wyrażenie zgody na wykonanie robót rozbiórkowych na pawilonie „A” JUDO przy ul. Fałata 34 w Koszalinie.

41.

p.o. Dyrektora Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Koszalinie

18 maja 2005

Upoważnienie do zawierania umów z zainteresowanymi Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie w zakresie prowadzenia przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczych w Koszalinie szkoleń kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych oraz szkoleń osób prowadzących rodziny zastępcze. 

42.

Dyrektor Wydziału Edukacji

18 maja 2005

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dotyczącym przyznawania stypendiów socjalnych dla uczniów koszalińskich szkół.

43.

Dyrektor Gimnazjum Nr 6 w Koszalinie

27 maja 2005

Pełnomocnictwo do reprezentowania organu prowadzącego szkołę – Miasta Koszalin – w działaniach związanych z tworzeniem Szkolnego Ośrodka Kariery w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”.

44.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 10 w Koszalinie

27 maja 2005

Pełnomocnictwo do reprezentowania organu prowadzącego szkołę – Miasta Koszalin – w działaniach związanych z tworzeniem Szkolnego Ośrodka Kariery w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”.

45.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Koszalinie

27 maja 2005

Pełnomocnictwo do reprezentowania organu prowadzącego szkołę – Miasta Koszalin – w działaniach związanych z tworzeniem Szkolnego Ośrodka Kariery w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”.

46.

Inspektor w Wydziale Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

27 maja 200

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, o zmianie w ewidencji działalności gospodarczej, o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej oraz do udzielania pisemnych informacji dotyczących przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej. 

47.

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych

08 czerwca 2005

Upoważnienie do zatwierdzania listy wypłat stypendiów na wyrównywania szans edukacyjnych w ramach realizacji projektu pod nazwą „System stypendiów dla młodzieży szkól ponad gimnazjalnych w Koszalinie”, składanych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

48.

Dyrektor Wydziału Edukacji

08 czerwca 2005

Upoważnienie do zatwierdzania listy wypłat stypendiów na wyrównywania szans edukacyjnych sporządzanych przez niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne w ramach realizacji projektu pod nazwą „System stypendiów dla młodzieży szkół ponad gimnazjalnych w Koszalinie”, składanych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

49.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

10 czerwca 2005

Pełnomocnictwo do podpisania umowy z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zorganizowania i finansowania robót publicznych oraz kierowania i zatrudniania przy ic wykonywaniu bezrobotnych.

50.

Kierownik Referatu Obrotu Nieruchomościami w Wydziale Nieruchomości

10 czerwca 2006

Upoważnienie do podpisywania pism w sprawach należących do zakresu działania Wydziału Nieruchomości w czasie nieobecności Dyrektora Wydziału Nieruchomości w dniach 13 – 15 czerwca 2005 r.

51.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

15 czerwca 2005

Upoważnienie do zawarcia umowy darowizny z Komendą Wojewódzka Policji w Szczecinie – na przekazanie samochodu osobowego Ford Transit o numerze rejestracyjnym KGN 6508.

52.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

21 czerwca 2005

Powierzenie Dyrektorowi przygotowanie i przeprowadzenie w imieniu Miasta Koszalina postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz upoważnienia do prowadzenia spraw (w tym nadzoru i rozliczenia robót, prowadzenia obsługi księgowej i sporządzania sprawozdań) związanych z realizacją Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach w ramach Krajowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2000.

53.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

22 czerwca 2005

Upoważnienie do podpisania porozumienia z Zachodniopomorskim Związkiem Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą w Szczecinie, dotyczącego organizacji dla dzieci (podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie) obozu sportowo- rekreacyjnego w Karpaczu oraz do reprezentowania w powyższej sprawie Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

54.

Podinspektor w Wydziale Komunikacji

24 czerwca 2005

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych oraz załatwiania spraw.

55.

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie

01 lipca 2005

Upoważnienie do zawarcia umowy dzierżawy pomieszczeń szkolnych na okres trzech lat z Wyższą Szkołą Gospodarki Krajowej w Kutnie.

56.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

01 lipca 2005

Upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawie wypłaty zaliczek alimentacyjnych, w tym do wydawania decyzji administracyjnych przewidzianych w ustawie o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

57.

Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

01 lipca 2005

Upoważnienie do dokonywania oględzin nieruchomości i rzeczy ruchomych, które stosowanie do zgłoszonych wniosków i własnych potrzeb, mogą być przedmiotem świadczeń na rzecz obrony oraz do dokonywania oględzin stanu utrzymania nieruchomości lub rzeczy ruchomych, które zostały już przeznaczone na cele świadczeń na rzecz obrony.

58.

Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

18 lipca 2005

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w czasie nieobecności Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie.

59.

Inspektorzy w Wydziale Spraw Obywatelskich

18 lipca 2005

Upoważnienie do załatwiania spraw dotyczących sporządzania spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania – z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w wymienionych sprawach.

60.

Inspektorzy w Wydziale Spraw Obywatelskich

18 lipca 2005

Upoważnienie do załatwiania spraw dotyczących wpisu do rejestru wyborców, sporządzania spisu wyborców oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania – z wyłączeniem wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w wymienionych sprawach.

61.

Młodszy Referent w Wydziale Edukacji

21 lipca 2005

Upoważnienie do poświadczania w imieniu Miasta Koszalin za zgodność z oryginałem dokumentów składanych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, będących podstawą przyznania dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektów stypendialnych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 – „Europejski fundusz stypendialny dla studentów w Koszalinie” oraz „Europejski fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimanzjalnych w Koszalinie”

62.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

29 lipca 2005

Upoważnienie do podpisania umowy na remont nawierzchni w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Koszalinie na kwotę: 462.254,46 zł (brutto).

63.

Kierownik Działu Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

29 lipca 2005

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu oraz do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego.

64.

Kierownik Sekcji Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

29 lipca 2005

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego.

65.

Kierownicy Rejonu Pracy Socjalnej (1-4) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

29 lipca 2005

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu, w zakresie spraw należących do właściwości miejscowej, obejmującej Rejon Pracy Socjalnej (1-4)

66.

Podinspektor Referatu Gospodarki Nieruchomościami Miasta  w Wydziale Nieruchomości

02 sierpnia 2005

Upoważnienie do występowania w postępowaniach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Koszalinie w sprawach aktualizacji opłat rocznych za użytkowania wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Koszalin, a będących w użytkowaniu wieczystym Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” oraz do zawierania ugody w zakresie wymienionych nieruchomości.

67.

Dyrektor Zarządu Dróg miejskich w Koszalinie

5 sierpnia 2005

Upoważnienie do podpisania umowy na przebudowę ulic: Mickiewicza, Asnyka i Grodzkiej w Koszalinie do kwoty 1.762.900,08 zł. (brutto).

68.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

5 sierpnia 2005

Upoważnienie do podpisania umowy na remont wiaduktu w ciągu ul. Monte Cassino w Koszalinie do kwoty 1.460.563,16 zł.

69.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 21 w Koszalinie

11 sierpnia 2005

Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie przyjęcia darowizny w postaci sprzętu komputerowego w kwocie do 52.000,00 zł od Polskiego Czerwonego Krzyża Zarządu Głównego w Warszawie i do podpisania w związku z tym stosownej umowy.

70.

Dyrektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej

26 sierpnia 2005

Upoważnienie do załatwiania  spraw i wydawania decyzji administracyjnych o środowiskowych uwarunkowaniach.

71.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Wydziale Infrastruktury Komunalnej

26 sierpnia 2005

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w czasie nieobecności Dyrektora Wydziału Infrastruktury Komunalnej. 

72.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

30 sierpnia 2005

Upoważnienie do podpisania umowy na przeprowadzenie remontu budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Podgórnej 16 w Koszalinie do kwoty 109.731,68 zł. (brutto).

73.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

2 września 2005

Upoważnienie do podpisania umowy na przebudowę skrzyżowania ulicy Morskiej z drogą na Jamno w Koszalinie do kwoty 287.774,44 zł. (brutto).

74.

Pełnomocnik Prezydenta ds. Porządku i Bezpieczeństwa

2 września 2005

Upoważnienie do kontrolowania zgodności przebiegu imprez masowych – organizowanych na terenie Miasta Koszalina – z warunkami określonymi w zezwoleniach na ich przeprowadzenie oraz do przerywania imprez w przypadku stwierdzenia niezgodności w tym zakresie.

75.

Inspektor w Wydziale Edukacji

2 września 2005

Upoważnienie do załatwiania spraw dotyczących skierowań nieletnich z terenu Miasta Koszalina do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii.

76.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

2 września  2005

Upoważnienie do przeprowadzenia konkursu ofert i wyłonienia podmiotu do prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Koszalinie oraz do przygotowania projektu umowy na realizację ww. zadania.

77.

Inspektor w Wydziale Edukacji

13 września 2005

Upoważnienie do załatwiania spraw dotyczących skierowań nieletnich z terenu Miasta Koszalina do Ośrodków Szkolno – Wychowawczych.

78.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej  w Wydziale Infrastruktury Komunalnej

13 września  2005

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej w czasie nieobecności Dyrektora Wydziału Infrastruktury Komunalnej. 

79.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska w Wydziale Infrastruktury Komunalnej

13 września 2005 r.

Upoważnienie do prowadzenia rejestru dotyczącego przetrzymywania roślin i zwierząt oraz ich uprawy i hodowli, a także do rozporządzania informacją geologiczną, zgromadzoną w powiatowych archiwach geologicznych, w zakresie określonym w regulaminie Ministra Środowiska z dnia 09 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad rozporządzania za wynagrodzeniem informacją geologiczną, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa wykorzystywaną w działalności prowadzonej w zakresie nieuregulowanym ustawą Prawo geologiczne i górnicze. 

80.

Przedstawiciele Spółki Projektowej

14 września 2005

Upoważnienie do działania w imieniu i na rzecz Miasta Koszalin poprzez korzystanie z materiałów w zakresie architektury i urbanistyki w celu wykonania planów objętych zawartą umową.

81.

Podinspektor Referatu Gospodarki Nieruchomościami Miasta Urzędu Miejskiego w Koszalinie

4 października 2005

Upoważnienie do występowania w postępowaniach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Koszalinie w sprawach aktualizacji opłat rocznych za użytkowania wieczyste  nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin, a będących w użytkowaniu wieczystym Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasz Dom” oraz do zawarcia ugody w zakresie nieruchomości wymienionych w upoważnieniu.

82.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

6 października 2005 r.

Upoważnienie do podpisania umowy na budowę parkingu przy ul. Chałubińskiego w Koszalinie – do kwoty 705.046,57 zł. (brutto)

83.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju

10 października 2005

Upoważnienie do składania w czasie nieobecności Prezydenta Miasta oświadczeń woli w imieniu Miasta Koszalina w zakresie zarządu mieniem.

84.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

12 października 2005

Upoważnienie do podpisania umowy na remont ulicy Sienkiewicza w Koszalinie – do kwoty 326.574,07 zł. (brutto).

85.

Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

14 października 2005 

Upoważnienie do udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zainteresowanym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego oraz osobom fizycznym i prawnym.

86.

Podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

14 października 2005 

Upoważnienie do udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zainteresowanym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego oraz osobom fizycznym i prawnym.

87.

Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

14 października 2005 

Upoważnienie do gromadzenia i prowadzenia oraz ewidencjonowania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

88.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

14 października 2005

Upoważnienie do podpisania umów na roboty konserwacyjne, drobne remonty i remonty branży ogólnobudowlanej oraz roboty i czynności gospodarczo – porządkowe na terenach nieruchomości zarządzanych (administrowanych) przez ZBM w Koszalinie – Rejon ZGM Nr 1 i Nr 4, Rejon ZGM Nr 2 i Nr 5 oraz Rejon ZGM Nr 3.

89.

Zastępca Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych

20 października 2005

Upoważnienie do głosowania w imieniu Gminy Miasta Koszalin w drodze indywidualnego zbierania głosów nad remontowymi uchwałami wspólnot mieszkaniowych o wartości robot w wysokości do 6.000 Euro.

90.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie

21 października 2005

Upoważnienie do zawarcia umowy na zimowe utrzymanie ulic Miasta Koszalina na kres trzech lat – do kwoty 5.702.480,37 zł. (brutto)

91.

Kierownik Referatu Rozwoju Miasta w Wydziale Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

21 października 2005

Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej oraz do załatwiania spraw a w szczególności do wydawania zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz do udzielania pisemnej informacji dotyczącej przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej.

92.

Dyrektor Zarządu Budynków Mieszkalnych

21 października 2005

Upoważnienie do głosowania w imieniu Gminy Miasta Koszalin w drodze indywidualnego zbierania głosów nad remontowymi uchwałami wspólnot mieszkaniowych o wartości robot w wysokości do 6.000 Euro.

93.

Inspektor w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych

24 października 2005

Upoważnienie do wydawania zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis w związku z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zmianami) – dotyczących umarzania pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

94.

Inspektor w Wydziale Infrastruktury Komunalnej

28 października 2005

Pełnomocnictwo do prac związanych z przekazaniem 23 porzuconych pojazdów znajdujących się na parkingu strzeżonym przy ul. Piastowskiej 1 stanowiących własność Gminy Miasta Koszalin. 

95.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

25 października 2005

Pełnomocnictwo do podpisania umowy a codzienne przygotowanie, wydawanie i umożliwienie spożycia gorącego posiłku podopiecznym Ośrodka – do kwoty 115 tys. zł.

96.

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

31 października 2005

Upoważnienie do podpisywania „za zgodność z oryginałem” oraz parafowania kopii dokumentów umów i załączników do nich składanych przez Gminę Miasto Koszalin na dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 1 Zintegrowanego programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalin – przebudowa ul. Połczyńskiej „ – projekt Nr z/2.32/I/1.1.1/557/05.

97.

Sekretarz Miasta Koszalina

31 października 2005

Upoważnienie do udzielania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, kultury i sportu ochrony zdrowia i pomocy społecznej – urlopów, a także podejmowania decyzji o ich wyjazdach służbowych oraz zatwierdzania dokumentacji finansowo – księgowej stanowiącej podstawę realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Zastępcy Prezydenta Miasta ds. komunalnych.

98.

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

31 października 2005

Upoważnienie do realizacji inwestycji pod nazwą „Usprawnienie układu komunikacyjnego miasta Koszalin – przebudowa ul. Połczyńskiej”, projekt Nr Z/2.32/I/1.1.1./557/05 finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu i konkurencyjności regionów, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, a w szczególności do: przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy robót, podpisania umowy z wykonawcą, nadzoru i rozliczenia robót, prowadzenia obsługi księgowej i sporządzania sprawozdań. 

99.

Dyrektor Zespołu Burs Międzyszkolnych

14 listopada 2005

Pełnomocnictwo do umarzania wierzytelności w zakresie prowadzonej działalności przez jednostkę – zwiększenie rocznego progu umarzania wierzytelności.

100.

Dyrektor Wydziału Księgowości

16 listopada 2005

Upoważnienie do podpisywania za zgodność z oryginałem i parafowania kopii dokumentów finansowo – księgowych dotyczących projektu: Nr Z/2.32/I/1.1.1/556/05 „Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina – przebudowa ul. Olchowej”.

101.

Dyrektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej

16 listopada 2005

Upoważnienie do podpisywania za zgodność z oryginałem i parafowania kopii dokumentów dotyczących projektu: Nr Z/2.32/I/1.1.1/556/05 „Usprawnienie układu komunikacyjnego Miasta Koszalina – przebudowa ul. Olchowej”.

102.

Inspektor w Biurze Promocji i Informacji

24 listopada 2005

Upoważnienie do przeprowadzania – w obiektach hotelarskich, których ewidencja prowadzona jest przez Prezydenta Miasta Koszalina – kontroli przestrzegania wymagań określonych w art. 35 ustawy o usługach turystycznych.

103.

Kierownicy Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM 5 i ZGM 4)

24 listopada 2005

Pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy Miasta Koszalin na zebraniach wspólnot mieszkaniowych.

104.

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

29 listopada 2005

Upoważnienie do dokonywania zmian w planach finansowych dochodów własnych i wydatkach z tych dochodów.

105.

Sekretarz Miasta Koszalina

30 listopada 2005

Cofnięcie upoważnienia do udzielania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, kultury i sportu ochrony zdrowia i pomocy społecznej – urlopów, a także podejmowania decyzji o ich wyjazdach służbowych oraz zatwierdzania dokumentacji finansowo – księgowej stanowiącej podstawę realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Zastępcy Prezydenta Miasta ds. komunalnych.

106.

Dyrektor Wydziału Księgowości

30 listopada 2005

Upoważnienie do podpisywania za zgodność z oryginałem i parafowania kopii dokumentów finansowo – księgowych dotyczących projektu: Nr Z/2.32/III/3.2/559/05 „Modernizacja obiektu Muzeum w Koszalinie”.

107.

Dyrektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej

30 listopada 2005 r.

Upoważnienie do podpisywania za zgodność z oryginałem i parafowania kopii dokumentów dotyczących projektu: Nr Z/2.32/III/3.2/559/05 „„Modernizacja obiektu Muzeum w Koszalinie”.

108.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych

01 grudnia 2005

Powierzenie prowadzenia spraw Miasta w zakresie zadań Zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych.

109.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych

01 grudnia 2005

Upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych należących do kompetencji Prezydenta Miasta określonych przepisami prawa, do udzielania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, realizujących zadania z zakresu kultury i sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej – urlopów, a także podejmowania decyzji o ich wyjazdach służbowych oraz do podpisywania dokumentacji finansowo – księgowej, stanowiącej podstawę realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych 

110.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. rozwoju

01 grudnia 2005

Powierzenie prowadzenia spraw Miasta w zakresie zadań Zastępcy Prezydenta Miasta ds. komunalnych.

111.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. rozwoju 

01 grudnia 2005

Upoważnienie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych należących do kompetencji Prezydenta Miasta określonych przepisami prawa, do udzielania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta, realizujących zadania z nadzoru budowlanego, rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, gospodarki wodnej – urlopów, a także podejmowania decyzji o ich wyjazdach służbowych oraz do podpisywania dokumentacji finansowo – księgowej, stanowiącej podstawę realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Zastępcy Prezydenta Miasta ds. rozwoju.

112.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. rozwoju 

07 grudnia 2005

Wyznaczenia Zastępcy Prezydenta Miasta Koszalina ds. rozwoju – na okres kadencji Rady Miejskiej wybranej w 2002 r. – na Delegata reprezentującego Miasto Koszalin w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

113.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. rozwoju 

09 grudnia 2005

Upoważnienie Zastępcy prezydenta Miasta Koszalina ds. rozwoju – w związku z wyjazdami służbowymi – do korzystania z samochodu służbowego o numerze rejestracyjnym ZK 27777

114.

Podinspektor w Wydziale Nieruchomości

13 grudnia 2005

Upoważnienie do występowania w postępowaniach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Koszalinie w sprawach aktualizacji opłat rocznych za użytkowania wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Koszalin, a będących w użytkowaniu wieczystym Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie” oraz do zawarcia ugody.

115.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 21 w Koszalinie

09 grudnia 2005

Pełnomocnictwo do złożenia świadczenia woli w przedmiocie przejęcia darowizny w postaci sprzętu do prowadzenia zajęć logopedycznych metodą Tomatisa w kwocie do 270.000,00 zł. od Ministerstwa Edukacji i Sportu w Warszawie oraz do podpisania w związku z tym na okres 5 lat umowy na: „Dostawę i instalację sprzętu do prowadzenia zajęć metodą Tomatisa w szkołach specjalnych i integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych”

116.

Sekretarz Miasta

09 grudnia 2005

Upoważnienie – w czasie nieobecności Zastępcy Prezydenta Miasta  Koszalina ds. społecznych – do zatwierdzania dokumentacji finansowo – księgowej, stanowiącej podstawę realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych.  

117.

Sekretarz Miasta

09 grudnia 2005

Upoważnienie do zatwierdzania oraz podpisywania dokumentacji finansowo – księgowej, stanowiącej podstawę do realizacji wydatków budżetowych w sprawach należących do zakresu działania Prezydenta Miasta.

118.

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej w Wydziale Infrastruktury Komunalnej

19 grudnia 2005

Cofnięcie upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w czasie nieobecności Dyrektora Wydziału Infrastruktury Komunalnej Um w Koszalinie wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

119.

Kierownik Referatu Dokumentów Tożsamości i Spraw Wojskowych w Wydziale Spraw Obywatelskich

19 grudnia 2005

Upoważnienie do przeprowadzania czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz do współdziałania z organami wojskowymi i gminami w tym zakresie.

120.

Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych

19 grudnia 2005

Upoważnienie do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących realizacji projektu „Europejski fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Koszalinie w zakresie dotyczącym szkoły oraz zatwierdzania listy wypłat stypendium wypłacanego w ramach realizacji projektu „Europejski fundusz stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Koszalinie” w zakresie dotyczącym szkoły. 

121.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koszalinie

20 grudnia 2005

Upoważnienie do podpisania umowy na remont mieszkań w budynku wielorodzinnym w Koszalinie przy ul. Wyspiańskiego 7/8, 7/9 i 7/10 – połączonych w jedno mieszkanie do kwoty 102.773,00 zł. (brutto).

122.

Dyrektor Zespołu Burs Międzyszkolnych

22 grudnia 2005

Upoważnienie do zawierania umów – zleceń z pracownikami Zespołu Burs Międzyszkolnych na świadczenie usług dla podmiotów zewnętrznych, związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem.  

123

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie

27 grudnia 2005

Pełnomocnictwo do nieodpłatnego przejęcia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych infrastruktury komunalnej wybudowanej na nieruchomości będącej własnością Gminy Miasto Koszalin, w zarządzaniu Zarząd Dróg Miejskich, a oznaczonej działką nr 36/2 w obrębie 18.

124.

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Miasta Wydziału Nieruchomości

30 grudnia 2005

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych określonych w art. 3 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 12 września 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. Nr 175, poz. 1459). 

125.

Kierownik Referatu Sprzedaży Lokali Wydziału Nieruchomości

30 grudnia 2005

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych określonych w art. 3 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 12 września 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. Nr 175, poz. 1459). 

126.

Dyrektor Wydziału Nieruchomości

30 grudnia 2005

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych określonych w art. 3 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 12 września 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. Nr 175, poz. 1459). 

127.

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomości Skarbu Państwa Wydziału Nieruchomości

30 grudnia 2005

Upoważnienie do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych określonych w art. 3 ust. 1 pkt2 ustawy z dnia 12 września 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. Nr 175, poz. 1459). 

 

 

Pracownicy Biura ds. Organizacji Pozarządowych

 

Upoważnienie do przeprowadzania kontroli organizacji i stowarzyszeń w zakresie wydatkowania dotacji z budżetu Miasta na podstawie zawartych umów. 

 

Gońcy Urzędu Miejskiego w Koszalinie

 

Upoważnienie do dostarczania przesyłek za potwierdzeniem odbioru w imieniu Prezydenta Miasta Koszalina.

 

Zastępcy Prezydenta Miasta

 

Pełnomocnictwo do reprezentowania Miasta Koszalina oraz do wykonywania w imieniu Miasta Koszalina prawa głosu na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółek Miasta.

 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Koszalinie

 

Upoważnienia do obsługi i korzystania z informacji zawartych w systemach informatycznych eksploatowanych w sieci Urzędu Miejskiego w Koszalinie.

 

Audytor Wewnętrzny

 

Upoważnienie do przeprowadzania audytu wewnętrznego

 

Pracownicy Biura Kontroli
i pracownicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Koszalinie

 

Jednorazowe upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach podlegających kontroli organów Miasta Koszalina.

Metadane

Źródło informacji:Monika Mioduszewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariola Raniszewska
Data wprowadzenia:2006-07-07 13:02:49
Opublikował:Mariola Raniszewska
Data publikacji:2006-07-07 13:17:12
Ostatnia zmiana:2010-07-22 15:14:30
Ilość wyświetleń:9772

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij