W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Rada Miejska w Koszalinie

Zakres działania Rady Miejskiej w Koszalinie określa: 

 

1) Statut Miasta Koszalina uchwalony Uchwałą Nr XLVIII/688/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 30 sierpnia 2018 roku (zmieniony Uchwałą Nr XLVIII/712/2018 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 20 września 2018 roku oraz Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 05 października 2018 roku).
2) Ustawa z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym.


Zgodnie z art. 18. ust. 1. Ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej, a do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

1)  uchwalanie statutu gminy;

2)  ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego  działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;

3)  powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu - na wniosek wójta;

4)  uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania
z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;


4a) rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania
z tego tytułu;


5)  uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

6)  uchwalanie programów gospodarczych;

6a) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym
w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;


7)  ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez
te jednostki;


8)  podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;

9)  podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a)  zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż
3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również
w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,


b)  emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

c)  zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d)  ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

e)  zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów
o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,


f)  tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g)  określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

h)  tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów
i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania
ich w majątek,

i)   ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym;

10)  określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;      

11)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a;

12)  podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz
wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;

12a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;

13)  podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic
i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 i 317), a także wznoszenia pomników;


14)  nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;

14a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;

15)  stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami
do kompetencji rady gminy.W imieniu Rady Miejskiej skargi i wnioski w zakresie kompetencji organu stanowiącego przyjmuje Przewodniczący Rady Miejskiej w każdy poniedziałek w godzinach od 15.30,
po dokonaniu uprzedniego zgłoszenia w sekretariacie Biura Rady Miejskiej,
tel. 94 348 86 39 / 94 348 86 40 mail:biuro.rm@um.koszalin.pl

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego