W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Koszalinie


ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

tel. 94 34 88 600
fax 94 34 22 478,  94 34 88 625


e-mail: um.koszalin@um.koszalin.pl
strona internetowa: www.koszalin.plNIP: 669-10-11-103 
REGON: 000590651

Biuro Obsługi Klienta

tel. 94 34 88 617
Infolinia: 0800 16 50 10

Adres skrytki ePUAP UM Koszalin:
/UMKoszalin/SkrytkaESP


Numery telefonów UM Koszalin

Rejestr i treść Zarządzeń Prezydenta Miasta, czerwiec 2021

 

Numer

Data

w sprawie

Wydział

440/

1451

/21

01.06.21

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

PU

440/

1452

/21

01.06.21

przeprowadzenia konsultacji dotyczących "Diagnozy potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych w Gminie Miasto Koszalin.

KS

440/

1453

/21

01.06.21

przeprowadzenia konsultacji dotyczących Programu Usług Społecznych w Gminie Miasto Koszalin.

KS

440/

1454

/21

01.06.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Łużyckiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

440/

1455

/21

01.06.21

uchylenia Zarządzenia Nr 432/1436/21 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 19 maja 2021r. w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Połtawskiej.

N

441/

1456

/21

02.06.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Rynek Staromiejski.

N

441/

1457

/21

02.06.21

czasowego ustalenia stawki czynszu najmu i dzierżawy lokali użytkowych przeznaczonych na działalność gastronomiczną, stanowiącą własność Gminy Miasto Koszalin, w zarządzaniu Zarządu Budynków Mieszkalnych, w wys. 1 zł netto/m2, w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021r. poz.861 z późn. zm.).

GKO

441/

1458

/21

02.06.21

powołania komisji Nagród ds. przyznania uczniom Stypendiów Prezydenta Miasta Koszalina za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2020/2021.

E

442/

1459

/21

07.06.21

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie

OA

443/

1460

/21

09.06.21

odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasto Koszalin nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0053 miasta Koszalina działką ewidencyjną nr 787/48, przeznaczonej na drogi publiczne.

N

445/

1461

/21

14.06.21

zmieniające harmonogram wdrażania etapów Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.

KSiP

445/

1462

/21

14.06.21

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie.

RWT

445/

1463

/21

14.06.21

upoważnienia Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie do realizacji projektu pn. "Rewitalizacja parku im. Tadeusza Kościuszki oraz termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piłsudskiego 26 i 28 oficyna A, B w celu odtworzenia funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych".

RWT

446/

1464

/21

15.06.21

zmiany planu dochodów i wydatków Miasta Koszalina na 2021 rok.

FN

446/

1465

/21

15.06.21

przekazania dla Zarządu Dróg Miejskich w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr 394/7 i nr 394/9 w obrębie ewidencyjnym nr 0019.

N

446/

1466

/21

15.06.21

przekazania dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działką ewidencyjną nr 394/8 w obrębie ewidencyjnym nr 0019.

N

446/

1467

/21

15.06.21

wyrażenia zgody na połączenia dwóch komunalnych lokali mieszkalnych oznaczonych numerami 2 i 2A położonych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Młyńskiej 52 w Koszalinie.

GKO

447/

1468

/21

16.06.21

wprowadzenia zasad pozyskania przez samowyrób, tj. staraniem i na koszt kupującego sortymentów drzewnych (produktów) i ich przygotowania do pomiaru.

GKO

447/

1469

/21

16.06.21

sposobu przekazywania informacji o ilości usuniętych drzew i pozyskanego surowca drzewnego (grubizny) z terenu nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miasto Koszalin (w tym o ilości surowca drzewnego pozyskanego z lasów będących własnością Gminy Miasta Koszalin).

GKO

447/

1470

/21

16.06.21

wprowadzenia metodyki obliczania miąższości drewna, cen na sprzedaż detaliczną sortymentów drzewnych oraz warunków kupna i sprzedaży sortymentów drzewnych pozyskanych z drzew rosnących na terenie nieruchomości będących w posiadaniu Gminy Miasto Koszalin (w tym sortymentów drzewnych pozyskanych z lasów będących własnością Gminy Miasto Koszalin).

GKO

447/

1471

/21

16.06.21

wyłączenia z zarządzania powierzonego Zarządowi Dróg i Transportu w Koszalinie nieruchomości położonej w Koszalinie, oznaczonej ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0012 działką ewidencyjnie nr 29/2.

N

447/

1472

/21

16.06.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

447/

1473

/21

16.06.21

ustalenia wykazu budynków będących własnością Miasta Koszalina zakwalifikowanych do rozbiórki.

GKO

448/

1474

/21

18.06.21

udzielenia Zarządowi Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zlecenia.

KS

449/

1475

/21

21.06.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę

N

450/

1476

/21

22.06.21

zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury, tj. Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, Centrum Kultury 105, Filharmonii Koszalińskiej, Koszalińskiej Biblioteki Publicznej oraz Muzeum w Koszalinie za rok 2020

Fk

450/

1477

/21

22.06.21

informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Koszalina, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.

Fn

450/

1478

/21

22.06.21

Powołania dyrektora Centrum Usług Społecznych w Koszalinie Pani Bogumiły Szczepanik.

ZZL

451/

1479

/21

23.06.21

wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

KS

452/

1480

/21

24.06.21

Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych w Koszalinie.

OA

452/

1481

/21

24.06.21

Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych w Koszalinie.

OA

452/

1482

/21

24.06.21

Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych w Koszalinie.

OA

452/

1483

/21

24.06.21

Udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej "Zielony Taras" w Koszalinie.

OA

453/

1484

/21

25.06.21

Ustalenia i wypłaty odszkodowania na rzecz osoby fizycznej z tytułu nabycia z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Koszalin własności nieruchomości oznaczonej w obrębie ewidencyjnym nr 0052 miasta Koszalina działką ewidencyjną nr 88/8 o powierzchni 0,0573 ha wydzielonej pod drogę publiczną.

N

453/

1485

/21

25.06.21

nieskorzystania z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 0009 miasta Koszalina.

N

453/

1486

/21

25.06.21

udzielenia Zarządowi Obiektów Sportowych Sp. z o.o. w Koszalinie pełnomocnictwa do dokonania czynności prawnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zlecenia.

PU

454/

1487

/21

28.06.21

przekazania dla Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie w zarządzanie na czas nieoznaczony nieruchomości położonej w Koszalinie oznaczonej ewidencyjnie działkami ewidencyjnymi nr 616/1 i nr 616/5 w obrębie ewidencyjnym nr 0028.

N

454/

1488

/21

28.06.21

podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną ewidencyjnie w obrębie ewidencyjnym nr 0023 m. Koszalina działką ewidencyjną nr 58/6 oraz w obrębie ewidencyjnym nr 0022 działką ewidencyjna nr 249/5.

N

455/

1489

/21

29.06.21

zmiany zarządzenia w sprawie Szczegółowego trybu postępowania przy realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Aktywny Samorząd" w 2021 roku.

PN

455/

1490

/21

29.06.21

powołania na lata 2021 -2023 Rady Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczostości w Koszalinie.

PIK

455/

1491

/21

29.06.21

zmieniające Zarządzenie Nr 360/1247/20 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie wyłączenia z najmu i przeznaczenia na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koszalinie praz jednostek pomocniczych Miasta Koszalina, lokali użytkowych stanowiących własności Gminy Miasto Koszalin, zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie.

N

455/

1492

/21

29.06.21

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok.

Fn

455/

1493

/21

29.06.21

zmiany limitu na wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2021 roku w jednostkach organizacyjnych Miasta Koszalina.

Fn

455/

1494

/21

29.06.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Batalionów Chłopskich oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

455/

1495

/21

29.06.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

455/

1496

/21

29.06.21

oddania w dzierżawę części nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomość przeznaczoną do oddania w dzierżawę.

N

456/

1497

/21

30.06.21

zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych Miasta Koszalina na 2021 rok.

Fn

 

Rejestr został sporządzony i przekazany do publikacji przez:
Katarzynę Szewczyk i Justynę Borecką

 

Treści zarządzeń do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej przekazują pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za przygotowanie projektów tych zarządzeń.

Załączniki

440-1451-21 pdf, 267 kB
440-1452-21 pdf, 498 kB
440-1453-21 pdf, 496 kB
440-1455-21 pdf, 199 kB
440-1454-21 pdf, 209 kB
441-1456-21 pdf, 269 kB
441-1457-21 pdf, 313 kB
441-1458-21 pdf, 383 kB
442-1459-21 pdf, 456 kB
443-1460-21 pdf, 237 kB
445-1461-21 pdf, 122 kB
445-1462-21 pdf, 250 kB
445-1463-21 pdf, 237 kB
446-1464-21 pdf, 382 kB
446-1465-21 pdf, 157 kB
446-1466-21 pdf, 111 kB
446-1467-21 pdf, 365 kB
447-1468-21 pdf, 382 kB
447-1469-21 pdf, 378 kB
447-1470-21 pdf, 373 kB
447-1471-21 pdf, 372 kB
447-1472-21 pdf, 209 kB
447-1473-21 pdf, 324 kB
448-1474-21 pdf, 268 kB
449-1475-21 pdf, 268 kB
450-1476-21 pdf, 234 kB
450-1477-21 pdf, 446 kB
450-1478-21 pdf, 197 kB
451-1479-21 pdf, 259 kB
452-1480-21 pdf, 461 kB
452-1481-21 pdf, 466 kB
452-1482-21 pdf, 471 kB
452-1483-21 pdf, 204 kB
453-1484-21 pdf, 318 kB
453-1485-21 pdf, 599 kB
453-1486-21 pdf, 278 kB
454-1487-21 pdf, 133 kB
455-1489-21 pdf, 204 kB
454-1488-21 pdf, 196 kB
455-1490-21 pdf, 374 kB
455-1491-21 pdf, 398 kB
455-1492-21 pdf, 142 kB
455-1493-21 pdf, 547 kB
455-1494-21 pdf, 344 kB
455-1495-21 pdf, 209 kB
455-1496-21 pdf, 275 kB
456-1497-21 pdf, 221 kB

Powiadom znajomego